Hwyluswch Eich Dealltwriaeth o Mathau a Ffyrdd o Ymdrin â Materion Ariannol mewn Priodas

Hwyluswch Eich Dealltwriaeth o Mathau a Ffyrdd o Ymdrin â Materion Ariannol mewn Priodas

Yn yr Erthygl honNid eich bywyd yn unig a fydd yn newid pan fyddwch yn briod, mae eich cyllid yn newid hefyd a gyda materion ariannol mewn priodas yn cael eu nodi fel achos cyffredin ysgariad. Mae'n ddefnyddiol i unrhyw gwpl ddeall sut y gall materion ariannol mewn priodas achosi problemau. Trwy gydnabod hyn fel cwpl, byddwch yn fwy ymwybodol o'r problemau ariannol nodweddiadol y gallech ddod yn destun iddynt. Er mwyn i chi allu eu hosgoi, neu eu hadnabod pan fyddant yn digwydd a deall yr hyn y gallwch ei wneud i’w goresgyn, ac wrth wneud hynny, gallwch fod yn un o’r ‘cyplau lwcus’ hynny nad ydynt yn dadlau dros arian!Dyma restr anghyfyngedig o'r mathau cyffredin o faterion ariannol sy'n arwain at wrthdaro priodasol:


pa mor hir mae'n ei gymryd i syrthio mewn cariad yn wyddonol

  • Ffordd o fyw anghytbwys.
  • Teimladau o euogrwydd dros wario.
  • Disgwyliadau ariannol afrealistig (wrth wario, cynilo neu fuddsoddi).
  • Cymhlethdodau dros gytundebau pren
  • Dadleuon dros gynilion a buddsoddiadau.
  • Nodau ariannol aneglur neu wedi'u camlinio.
  • Eich sefyllfa ariannol cyn priodi.
  • Arferion a phatrymau o amgylch arian.
  • Y pethau bach (siopa groser, neu wario ar goffi bob dydd).

Mae pob un o'r uchod i gyd yn faterion ariannol mewn priodas a all oll achosi problemau, gwrthdaro ac ysgariad mewn rhai achosion.Ond nid gwallgofrwydd a gwallgofrwydd mohono i gyd, nawr eich bod chi'n gwybod y mathau o faterion ariannol a all ddigwydd, rydych chi nawr yn gwybod pa fathau o bynciau y dylech chi fod yn eu trafod ac yn cynllunio ar eu cyfer gyda'ch priod. Wrth wneud hynny, byddwch nid yn unig yn amddiffyn eich priodas, yn datrys gwrthdaro priodasol, ond byddwch hefyd yn dod yn agosach ac yn fwy cyfathrebol fel cwpl ac yn rheoli eich cyllid - efallai hyd yn oed yn gwneud rhai enillion ariannol o'ch ymdrechion hefyd.

Dyma ein hawgrymiadau ar gyfer adeiladu gwell cyfathrebiad priodas a fydd yn eich helpu i fynd i'r afael â materion ariannol o'r fath mewn priodas:

1. Datgeliad llawn o'ch cyllid ariannol unigol a chyd

Mae cymaint o briodasau lle nad yw un priod hyd yn oed yn gwybod faint o incwm y mae ei bartner yn ei ennill. Er mwyn cynnal priodas agored, ymddiriedus a chytbwys, dylai'r ddau bartner wybod incwm eu cartref. Os nad yw un partner yn gwybod incwm yr aelwyd, ni allant wneud penderfyniadau ariannol, sef un mater ariannol mewn priodas a all achosi problemau.Sut y gall eich partneriaeth fod yn gytbwys ac yn deg os mai dim ond un ohonoch sy'n gwybod y darlun ariannol go iawn? Mae gadael eich priod yn y tywyllwch yn rymus ac yn tynnu sylw at elfennau o ddiffyg ymddiriedaeth.

Nid yw datgeliad ariannol llawn yn gyfyngedig i incwm y cartref, ond hefyd ym mhob mater ariannol, gan gynnwys unrhyw broblemau ariannol y gallech fod yn eu profi ar eich pen eich hun, neu eich bod wedi dod i'r briodas. Byddwch yn elwa ar y gwobrau os gallwch wneud materion ariannol agored mewn trafodaethau priodas yn bwnc pwysig ac agored gyda'ch priod.

Datgeliad llawn o

Prenuptial gonest

Nid Prenuptials yw'r pwnc trafod mwyaf rhamantus, ond os yw un priod wedi gweithio'n galed ac wedi dod â digonedd o asedau ariannol i'r briodas, mae'n deg cydnabod y bydd yr asedau hynny'n perthyn i'r partner hwnnw os daw'r briodas i ben. Felly pren a drafodwyd ac a drafodwyd ar y cyd sy'n amlinellu'n glir yr hyn y bydd gan bob priod hawl i'w gael o'r asedau cyn priodi os bydd y briodas yn torri i fyny.

Fel hyn gellir trefnu'r holl drafodaethau ynghylch cyllid cyn priodi, a'r rhai a grëwyd yn ystod priodas fel bod gan y ddau briod gynllun i drin ei gilydd yn deg os yw'r briodas yn torri. Gall y weithred hon ynddo'i hun atal ysgariad yn y tymor hir.

Prenuptial a drafodwyd ac a drafodwyd ar y cyd sy

Cyfrifon ar y cyd

Efallai mai hwn yw'r cyngor safonol, ond mae'r rhan fwyaf o weithwyr proffesiynol priodas yn mynegi mai'r ffordd bwysicaf o osgoi materion ariannol mewn priodas yw, bod yn onest â'ch priod a thrafod eich sefyllfa ariannol, fel cwpl ac yn unigol.

Mae llawer o faterion ariannol mewn priodas yn digwydd pan fydd pethau'n anghytbwys. Er enghraifft; gall dadleuon ddigwydd ynghylch a yw un o'r priod yn cyfrannu'n gyfartal mewn rhyw ffordd ai peidio. Megis cyfrannu at filiau'r cartref, neu faint o incwm sbâr sydd gan bob priod o'i gymharu â'i gilydd. Gallai hyn oll arwain at ffyrdd amrywiol o fyw i'r ddau briod.

Cydnabod sut y gall pob partner gefnogi ei gilydd yn ariannol

Ffordd hawdd o osgoi'r mater ariannol cyffredin hwn mewn priodas yw cydnabod sut y gall pob partner gefnogi ei gilydd yn ariannol, ac wrth sefydlu cyfrif ar y cyd. Gall y ddau bartner wneud cyfraniad misol i'r cyfrif ar y cyd, a gellir rhannu'r gweddill, neu ei gymesur yn ôl cyflog. Er enghraifft; os yw un partner yn ennill dwywaith swm yr incwm o'i gymharu â'i briod, mae'r person hwnnw'n talu dwy ran o dair o'r biliau, ac mae'r priod arall yn talu traean. Gwneud pethau'n decach ac yn fwy hylaw i'r ddau ohonoch eu derbyn. Fel hyn mae gan y ddau briod eu cyfran eu hunain o'r arian i'w wneud â beth bynnag maen nhw ei eisiau.

Amddiffyn

Gall ofn ansefydlogrwydd neu ansicrwydd achosi llawer o faterion ariannol mewn priodas yn enwedig os yw un priod yn ennill mwyafrif yr arian. Mae ystyried yswiriant amddiffyn incwm yn amddiffyn rhag materion o'r fath - fel bod y pwysau i ffwrdd i'r ddau briod os na all y prif enillydd weithio. Bydd hyn yn darparu cysur a diogelwch i'r ddau briod ac yn lleihau unrhyw broblemau ariannol posibl sy'n gysylltiedig ag ansicrwydd yn y dyfodol.

Cyfathrebu

Y ffordd orau o gadw materion ariannol mewn priodas yn y bae yw gwneud cyfathrebu yn flaenoriaeth. Mae cyfathrebu bob amser yn well os yw'n onest, a heb fai, barn a phryder. Gyda'r meddylfryd hwn y gallwch chi drafod eich materion ariannol mewn priodas yn hawdd heb ymladd!


sut i ddelio â phlentyn blin ar ôl ysgariad

Y ffordd orau o gadw materion ariannol mewn priodas yn y bae yw gwneud cyfathrebu yn flaenoriaeth

Lapio i fyny

Mae priodas yn rhemp gyda'i heriau a phan fydd y ddau ohonoch yn cymryd arno'ch hun i ddatrys y materion ariannol mewn priodas, rydych chi'n paratoi ar gyfer amser hapusach a llyfnach gyda'ch gilydd.