Beth i'w ystyried wrth ddewis cwnselydd priodas

Cynghorydd Priodas

Yn yr Erthygl honPriodas cwnsela yn broses lle mae parau priod yn cael offer a thechnegau sy'n eu galluogi i wella eu perthynas a datrys unrhyw wrthdaro rhyngbersonol.Mae cwnsela priodas hefyd yn helpu cwpl i gydnabod ffyrdd o wella eu gallu i gyfathrebu â'i gilydd ac yn eu cynorthwyo i ailadeiladu a chryfhau eu priodas.


Dwi mewn cariad gyda ti

Unwaith, rydych chi a'ch partner wedi penderfynu mynd amdani cwnsela priodas , rheolir y broses gan gynghorydd priodas. Gall dewis cwnselydd priodas effeithio'n sylweddol ar gwrs a chanlyniad y sesiynau cwnsela o'ch blaen.Mae'n bwysig eich bod chi'n gwybod sut i ddod o hyd i'r cwnselydd priodas cywir sy'n mynd i rannu yn yr amcan cydfuddiannol sydd gennych chi a'ch priod.

Dod o hyd i'r cwnselydd priodas cywir neu gall y cwnselydd priodas gorau wneud gwahaniaeth rhwng y ddau ohonoch yn dod o hyd i ateb addas neu'n dod yn fwy anfodlon fyth â'r sefyllfa.

Felly os ydych chi'n pendroni sut i ddewis cwnselydd priodas neu sut i ddod o hyd i therapydd cyplau da, darllenwch ymlaen i wybod sut y gallwch chi ddod o hyd i'r person iawn i'ch helpu chi.Sut i ddod o hyd i gynghorydd priodas da

1. Dechrau'r chwiliad

Un o agweddau mwyaf hanfodol sut i ddewis therapydd cyplau neu sut i ddod o hyd i'r cwnselydd priodas gorau yw gwybod pwy i ofyn neu ble i edrych. Mae llawer o gyplau yn troi at ofyn am argymhellion gan eu ffrindiau a teulu .

Ystyrir mai hon yw'r ffordd fwyaf poblogaidd wrth i chi gael rhai adolygiadau dilys a gwybod eich bod yn y dwylo iawn.

Fodd bynnag, os ydych chi'n amharod i ddatgelu'ch materion personol i'ch ffrindiau neu aelodau'ch teulu, gallwch chi bob amser geisio dod o hyd i gynghorydd priodas trwy gyfeiriaduron credadwy fel:

Cofrestrfa Genedlaethol Therapyddion sy'n Gyfeillgar i Briodas, Y Ganolfan Ragoriaeth Ryngwladol mewn Therapi â Ffocws Emosiynol ( ICEEFT ), a Chymdeithas America Therapyddion Priodas a Theulu ( AAMFT ).

Mae rhai cyplau hyd yn oed yn troi at chwiliadau gwe ar-lein, fodd bynnag, mae hygrededd ffynhonnell ar-lein bob amser yn amheus ac efallai y bydd angen i chi ymholi mwy cyn i chi ddewis therapydd ar ôl chwilio ar-lein.

2. Dewiswch gwnselydd sydd â'r cymwysterau cywir

Sut i ddewis cwnselydd priodas pan fyddwch chi'n wynebu trallod yn eich bywyd priodasol. Wel, mae'r ateb yn syml. Nid yw pob cwnselydd dan y teitl yn gynghorwyr sydd wedi'u hyfforddi'n broffesiynol na hyd yn oed yn gynghorwyr priodas hyfforddedig.

Wrth ddewis cwnselydd priodas peidiwch â bod ofn gofyn i'r darpar gwnselydd am ei gymwysterau proffesiynol. Bydd yn hawdd profi hyn gyda dogfennaeth neu gyfeiriadau ar-lein.

Yn ogystal â hyfforddiant proffesiynol, gofynnwch am brofiad proffesiynol. Yn dibynnu ar ddisgyrchiant y materion priodasol , efallai yr hoffech ystyried cwnselydd sydd â chryn dipyn o flynyddoedd o brofiad, dros un sy'n newydd i'r proffesiwn.

Gwiriwch ar-lein am adolygiadau cleientiaid ac arwyddion eraill y bydd eich darpar gynghorydd priodas yn ffit iawn.

dewis cwnselydd priodas

3. Dylai eich cwnselydd priodas fod yn ddiduedd ac yn niwtral

Beth i edrych amdano mewn cwnselydd priodas?

Weithiau, gallai un partner ddewis cwnselydd priodas sy'n hysbys iddo, oherwydd ei fod yn credu y bydd y cwnselydd priodas ar ei ochr. Ond nid dyma'r dull cywir o ddod o hyd i gynghorydd priodas da.

Ni ddylai cynghorydd priodas proffesiynol byth gymryd ochr a dylai bob amser aros yn barti niwtral yn y broses gwnsela; hyd yn oed os yw'r cwnselydd priodas yn adnabod un neu'r ddau o'r partneriaid.

Wrth ddewis cwnselydd priodas mae'n bwysig eich bod chi a'ch priod yn cytuno i'r cwnselydd priodas o ddewis a dylid datgelu a thrafod unrhyw gydnabod blaenorol cyn mynd ar drywydd y cwnselydd penodol hwnnw.

4. Cynghorydd priodas â systemau cred tebyg

Wrth ystyried ‘Sut i ddewis cwnselydd priodas ‘Meddyliwch am rywun sydd â chredoau tebyg â chi. Ni ddylai cynghorydd priodas gyfleu na gorfodi ei gwpl ei systemau cred ei hun yn ystod cwnsela.

Fodd bynnag, wrth ddewis cwnselydd priodas gallai cwpl deimlo'n fwy cyfforddus yn delio â chynghorydd sy'n rhannu yn eu systemau cred. Yn aml, bydd hyn yn wir am Gristnogion neu gyplau o ddewisiadau crefyddol penodol.

Er enghraifft, cwpl sy'n credu hynny ysgariad yn erbyn ewyllys Duw bydd yn fwy addas i ddewis cwnselydd sy'n rhannu'r un safbwynt. Fel arall, gallai'r cwpl feddwl, p'un a yw'n amlwg neu fel arall, nad yw'r cwnselydd yn rhannu ei amcan cydfuddiannol mewn cwnsela.

5. Mwy am atebion a llai am yr arian

Nid yw sesiynau cwnsela am ddim a bydd nifer y sesiynau cwnsela a gewch yn dibynnu ar ddifrifoldeb y materion, parodrwydd y partïon, ac ymroddiad y cwpl i wneud y gwaith angenrheidiol i atgyweirio'r berthynas.

Wrth ddewis cwnselydd priodas, ceisiwch asesu a ydyn nhw'n poeni mwy am yr ateb a'r canlyniad nag ar yr arian i'w ennill.

Mae cwnsela yn broses na ddylid ei rhuthro, ond gan ddefnyddio'ch greddf, os ydych chi'n teimlo bod y cwnselydd priodas yn ymwneud â bilio yn hytrach nag am eich helpu chi i atgyweirio'ch priodas, yna nid y cwnselydd hwnnw sydd orau i chi a'ch priod.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio a fydd eich cwnselydd o'ch dewis yn derbyn eich yswiriant cyn buddsoddi yn y berthynas cwnselydd-cleient. Mae llawer o gwnselwyr priodas yn barod i weithio ein cytundebau ariannol os nad ydyn nhw'n derbyn eich yswiriant er mwyn diwallu anghenion eu cleientiaid.

Dylai hwn fod yn un o'r ffactorau na ellir eu trafod pan fyddwch chi'n meddwl am beth i edrych amdano mewn therapydd priodas.

Mae'n hanfodol eich bod chi dewiswch y cwnselydd cywir o'r dechrau. Efallai y byddwch chi a'ch priod yn dod yn rhwystredig os cewch eich gorfodi i adael un cwnselydd a dechrau drosodd gydag un arall oherwydd nad oedd y cynghorydd priodas penodol hwnnw'n ffit iawn.

Nawr eich bod chi'n gwybod sut i ddewis cwnselydd priodas da a allai fod yn addas iawn ar gyfer eich anghenion, dechreuwch y chwilio gyda'ch gilydd, os yn bosibl, i ddod o hyd i'r un.