6 Dyfyniadau ar Arian a Phriodas a Pham y dylech Wrando arnynt

Dyfyniadau ar Arian a Phriodas a Pham y dylech Wrando arnynt

Os ydych chi'n briod, mae'n debyg eich bod wedi clywed llawer o dyfyniadau arian a phriodas , rhai yn ddoniol, rhai yn chwerw, ond anaml iawn y cânt eu cymryd o ddifrif.Fodd bynnag, er na ddylai cariad orfod ymyrryd â chyllid, y gwir amdani yw bod priodas, mewn priodas, yn rhan o'ch bywyd cydfuddiannol.Felly, dyma ychydig dyfyniadau arian a phriodas , ac yna archwilio cyd-destun a gwerth pob un dyfyniadau arian a phriodas.

1. “Peidiwch â brwydro am arian oherwydd ar ôl i chi ddweud golygu pethau wrth eich gilydd, bydd y swm o arian yn y banc yr un peth - Dienw.”

Hyn dyfynbris arian a pherthynas yn cynnig darn o gyngor sydd mor syml, ond eto i'r pwynt, ei fod yn haeddu bod yr un cyntaf i'w drafod.Mae cyllid yn achos cyffredin mewn llawer o anghydfodau priodasol. Yn anffodus, maen nhw hefyd yn aml yn achos gwahanu neu ysgaru - yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol.

I berson cyffredin, mae'n ymddangos bod arian bob amser yn dynn, ni waeth faint neu gyn lleied sydd gan deulu. Ac mae hyn yn rhwystredigaeth fawr i'r mwyafrif ohonom.

Fodd bynnag, fel hyn dyfynbris ar arian yn ein dysgu ni, nid yw unrhyw un o'r ymladd sy'n digwydd oherwydd arian yn trwsio'r broblem ariannol. Ond bydd yn achosi cyfres o rai newydd yn sicr.Mae bod yn anghwrtais, ansensitif, sarhaus, ac ymosodol mewn ymladd a gychwynnwyd dros arian yn ddibwrpas, fel sy'n hyll.

Felly, yn lle ildio i wres y foment, ac anghofio am yr hyn rydych chi'n ymladd yn ei gylch, ceisiwch ddatrys y materion go iawn.

P'un ai'ch cyllideb deuluol neu rai agweddau mwy cyffredinol eraill ar eich priodas sy'n peri problemau i chi, eisteddwch i lawr gyda'ch priod a lluniwch gynllun, siaradwch yn bwyllog ac yn bendant, a cheisiwch ddatrys y broblem yn lle gwneud rhai newydd.

2. “Os ydych chi'n priodi mwnci am ei gyfoeth, mae'r arian yn mynd, ond mae'r mwnci'n aros fel y mae - dihareb yr Aifft.”

Gellir ystyried y ddihareb Aifft hon fel un o'r dyfyniadau doniol am arian.

Hyn dyfynbris priodi am arian yn siarad â ni am ba mor fawr yw eiddo daearol, a sut y gellir ein hatgoffa o hyn mewn ffordd eithaf llym pe byddem yn priodi rhywun am arian.

Er nad yw hyn yn digwydd mor aml, doethineb hyn dyfyniad doniol am arian a phriodas y gellir ac y dylid ei gyffredinoli i unrhyw symbol statws o'r fath.

Hynny yw, nid yn unig yr arian sydd, o'i dynnu o'r hafaliad, yn datgelu delwedd drist o rywun sydd i'w ystyried yn fwnci.

Mae'r ddihareb yn ein rhybuddio am berson sy'n fflamio'i gyflawniadau o gwmpas, gan guddliwio ei natur debyg i fwnci. Pe baem yn ildio i'r fath rhith, rydym mewn syndod annisgwyl.

Gwyliwch hefyd: 5 ffordd i roi'r gorau i ddadlau gyda'ch priod am arian.

3. “Nid yw hapusrwydd yn seiliedig ar arian. A’r prawf gorau o hynny yw ein teulu ni - Christina Onassis. ”

Rydyn ni'n tueddu i feddwl pe bai gennym ni ychydig mwy o arian yn unig, byddai ein bywyd yn brydferth, a'n problemau wedi diflannu. Ond, y gwir amdani yw, nid oes unrhyw swm o arian yn datrys unrhyw un o'r problemau difrifol mewn priodas.

Mae'r materion hyn yn hongian waeth beth yw cyllideb y teulu ac yn gwneud y teulu mor anhapus ag unrhyw deulu anfodlon arall. Gwnaeth Christina Onassis gyfaddefiad mor gyhoeddus am ei theulu.

Dyna pam, mewn priodas, nad yw ymladd dros arian yn gwneud unrhyw synnwyr. Pe bai gennych fwy ohono, byddech yn dal i ddadlau ynghylch sut i'w wario.

Felly, gallwn ddod i'r casgliad bod yr ymladdfeydd hyn yn tueddu i droi o gwmpas rhywbeth arall yn gyfan gwbl, ar rai achlysuron o leiaf, a dyma beth y dylem ganolbwyntio arno.

Ydych chi'n teimlo bod eich priod yn bod yn hunanol? Ac mae hynny'n adlewyrchu yn eu gwariant? Ydych chi'n digio ei ddiogi? A ydych chi'n credu mai dyna'r achos iddyn nhw beidio â gwneud digon o arian na chael yr hyrwyddiad hwnnw?

A ydych chi ddim ond yn dymuno bod gennych chi fwy yn gyffredin, a'ch bod chi'n rhannu mwy o ddiddordebau? Felly, mae ei ddewis ef neu hi o beth i wario'r arian arno yn eich atgoffa o hynny?

Mae'r rhain yn wir broblemau priodasol y dylech fod yn gweithio arnynt.

4. “Mae trin cyllid yn un o brif feysydd brwydr emosiynol unrhyw briodas. Anaml y mae diffyg cyllid yn fater o bwys. Ymddengys mai'r broblem wraidd yw golwg afrealistig ac anaeddfed o arian - David Augsburger, The Meaning of Money in Marriage. '

Ac i barhau â'n pwynt blaenorol, gwnaethom ddewis hyn dyfynbris arian a phriodas gan David Augsburger. Mae’r awdur hwn yn mynd i fater hyd yn oed yn fwy penodol ynglŷn ag arian a phriodas, a dyna farn afrealistig ac anaeddfed bosibl arian.

5. “Y prif beth i’w gofio yw nad yw’r rhan fwyaf o faterion yn ymwneud ag arian mewn perthynas yn ymwneud ag arian o gwbl mewn gwirionedd! - Dienw ”

Un arall o'r dyfyniadau arian a phriodas a oedd yn ymestyn y persbectif a gynigir yn y dyfyniadau arian a phriodas uchod.


gweithgareddau therapi teulu i wella cyfathrebu

Rydym i gyd yn deall perthnasedd arian yn ein cymdeithas, ac eto mae'n cael ei ystyried yn achos sylfaenol i lawer o ddrygau.

Hyd yn oed ar ôl gwybod sut y gall arian wenwyno ein perthnasoedd, pam ydyn ni'n dal i ganiatáu iddo reoli ein bywydau a'n penderfyniadau?

Mae'r rheswm am hynny ychydig yn fwy cymhleth na'r hyn y gallai llawer ei feddwl.

Nid yw'r gwrthdaro a'r anghytundebau ynghylch materion ariannol yn ein perthnasoedd oherwydd bod gan gyplau ddealltwriaeth wahanol o beth yw arian, ond oherwydd bod ganddynt ddealltwriaeth wahanol o sut i'w wario.

Efallai bod gennych chi ddull ceidwadol o ran gwario arian, tra bydd eich priod efallai am ei wario tra bod gennych chi ef.

6. “Cyn imi golli fy swydd gyntaf, ni ddeallais erioed pam y byddai cwpl priod yn ysgaru dros arian. - Dienw ”

Hyn dyfynbris arian a phriodas yn siarad cyfrolau am sut y gall arian effeithio ar y bond y gwnaethoch ei rannu â'ch partner.

Rhoddir perthynas ar brawf anoddaf pan fydd y cwpl yn wynebu heriau ariannol. Byddai'r ffordd rydych chi a'ch partner yn ymateb i argyfwng ariannol yn paratoi'r ffordd ar gyfer eich perthynas.

Efallai y bydd yn ymddangos yn fân iawn pan fydd pethau'n mynd yn dda, ond unwaith y bydd y pigo a'r straen yn dod i mewn i'r llun, mae'r holl betiau i ffwrdd, a phethau a oedd yn ymddangos yn ddibwys tan nawr oedd y rheswm dros eich cwymp.

Yn ffodus, pan mae hon yn broblem mewn priodas, mae gweithwyr proffesiynol dirifedi, o seicolegwyr i gynghorwyr ariannol, a all helpu a datrys y materion dan sylw.

Ni ddylai arian fyth fod yn ganolbwynt anghytundebau cwpl!

Darllen mwy: Dyfyniadau Priodas