Beth Yw Gwrando Amddiffynnol a Pa mor ddinistriol y gall fod?

Beth Yw Gwrando Amddiffynnol a Pa mor Ddinistriol ydyw

Yn yr Erthygl honEfallai nad ydym yn gyfarwydd â'r term ond rydym wedi cael ein cyfran o bobl sydd â sgiliau gwrando amddiffynnol.A ydych erioed wedi bod mewn sefyllfa lle cafodd eich sylwadau neu eiriau diniwed eu cymryd a'u troelli'n negyddol gan rywun? Lle mae sylw braf wedi ei droelli i fod ag ystyr cudd sydd wedi peri i rywun gynhyrfu neu ddig?

Na, ni wnaethoch unrhyw beth o'i le yma. Mewn gwirionedd, efallai eich bod newydd ddelio â pherson sy'n gwneud cais gwrando amddiffynnol . Os ydych chi'n gyfarwydd â'r senario hwn neu beth bynnag, rydych chi'n meddwl eich bod chi'n gwneud gwrando amddiffynnol , yna darllenwch drwyddo.Beth yw gwrando amddiffynnol

Beth yw gwrando amddiffynnol?

Gwrando amddiffynnol yw pan fydd rhywun yn cymryd sylw diniwed fel ymosodiad personol atynt.

Mae diffiniad gwrando amddiffynnol yn troi o amgylch rhywun sy'n gallu creu argraffiadau anghywir o sylwadau ac atebion syml gan unrhyw un.Mae'n digwydd pan fydd person yn ceisio dod o hyd i fai o sylwadau neu ddatganiadau syml a diniwed gan berson a'i ystyried yn ymosodiad personol, beirniadaeth anuniongyrchol a hyd yn oed sbardun i ddewis ymladd sydd wedyn yn achosi i'r derbynnydd gynhyrfu ac amddiffyn hefyd .

Achosion sylfaenol gwrando amddiffynnol

Gan ein bod bellach yn gallu diffinio gwrando amddiffynnol, byddem yn bendant eisiau gwybod pam mae yna bobl sy'n gwneud hyn. Gwrando amddiffynnol yn un nodwedd o sgiliau gwrando gwael a all beri i unrhyw berthynas gael problemau. Allwch chi ddychmygu bod yn briod â rhywun sy'n cymryd eich datganiadau a'ch sylwadau yn negyddol sydd yn y pen draw yn achosi ymladd a chamddealltwriaeth?


anghofio atgofion gwael

O ble mae'r amddiffynnol yn dod a pham ei bod mor anodd stopio?

Yn ddiofyn, mae rhywun sy'n ymateb yn amddiffynnol iddo oherwydd bygythiad canfyddedig. Fodd bynnag, gyda gwrando amddiffynnol , efallai y bydd rhywun yn rhoi sylw neu jôc diniwed i ffwrdd ond mae'r pen arall yn clywed sbardun sydd wedyn yn achosi i'r gwrandäwr ymddwyn yn amddiffynnol. Mae'r gwrandäwr yma yn dangos yn glir ffordd wael o wrando a dim ond ymddygiad amddiffynnol anodd y mae'n ei ddangos.

Os oes gan berson sgiliau cyfathrebu gwael ac yn dangos arwyddion o ymddygiad amddiffynnol, gallai hyn fod o ganlyniad i faterion neu anhwylderau meddyliol, emosiynol, personoliaeth sydd wedi datblygu yn ystod profiadau'r gorffennol a roddodd iddynt y teimlad o gael eu gadael, yn dangos israddoldeb cymhleth, yn dangos hunan-barch isel, a hyd yn oed fel arwydd o narcissism.

Enghreifftiau gwrando amddiffynnol

Mae'n anodd delio â phobl sy'n canolbwyntio gwrando amddiffynnol .

Mewn gwirionedd, gall hyn beri i bobl roi'r gorau i gyfathrebu neu dynnu'n ôl o'u perthynas neu gyfeillgarwch oherwydd gwenwyndra'r berthynas. Gadewch inni edrych ar rai o'r enghreifftiau gwrando amddiffynnol mwyaf cyffredin.

Bydd unigolyn sy'n amddiffyn yn creu rhesymu dirdro am yr holl ddatganiadau amhersonol. Efallai y bydd rhywun yn gwneud sylwadau am foeseg gwaith a phobl sy'n ddiog, a allai fod yn farn onest neu'n ddatganiad ond i wrandäwr amddiffynnol, ymosodiad personol yw hwn ar ran y siaradwr. Gall hyn achosi cynddaredd a chasineb a gall hefyd achosi ymladd.

I gyplau, cael perthynas â rhywun sydd â cyfathrebu gwael ac mae bob amser ar y gwrando amddiffynnol, bydd cam-gyfathrebu, camddealltwriaeth, a dadleuon yn y pen draw. Mae'n anodd cadw perthynas dda pan fydd eich partner yn defnyddio'ch geiriau yn eich erbyn. Mewn gwirionedd, ystyrir bod hon yn berthynas wenwynig.

Nid yw hiwmor coeglyd hefyd yn gweithio i wrandawyr amddiffynnol oherwydd byddant bob amser yn ei gymryd o ddifrif ac yn bersonol. Os yw rhywun yn jôcs o gwmpas yn dweud jôcs coeglyd sy'n iawn a hyd yn oed yn ddoniol i'r mwyafrif ohonom, bydd rhywun sy'n amddiffynnol yn meddwl ei fod yn ddatganiad go iawn sy'n eu targedu.

Gall hyn beri i'r unigolyn hwn egluro ac amddiffyn ei hun yn llythrennol i'r person a ddywedodd y jôc sydd nid yn unig yn lletchwith ond hefyd yn sbardun i gamddealltwriaeth.

Sut i gael gwared ar wrando amddiffynnol

Sut i gael gwared ar wrando amddiffynnol

Mae hunan-wireddu yn bwysig iawn os ydych chi am roi'r gorau i arfer gwrando amddiffynnol . Ar ôl i chi sylweddoli pa mor wenwynig ydyw neu sut y gall ddifetha eich perthnasoedd, yna mae'n bryd newid. Wrth ddelio â'ch angenfilod mewnol, mae angen amynedd ac ymrwymiad oherwydd nid yn unig mae'n broses hir ond yn daith flinedig hefyd.

Mae'n anodd newid y ffordd rydych chi'n meddwl ac mae'n anoddach ymarfer sgiliau cyfathrebu da pan rydych chi wedi arfer gwrando amddiffynnol yn enwedig pan fydd y sbardunau wedi'u gwreiddio o brofiadau'r gorffennol.

Mae gobaith o hyd i bobl sydd wedi arfer â gwrando amddiffynnol . Ar wahân i therapi, mae yna ffyrdd ac arferion a all helpu.

Mynd i'r afael â'r ymddygiad

Fel y mae'r term yn awgrymu, mae rhywun sy'n ymarfer gwrando amddiffynnol yn amddiffynnol. Felly, rhaid i rywun wybod gwraidd amddiffynnol, y sbardunau ac yn bennaf yr achos. Mynd i'r afael â'r mater a gallu defnyddio'r ffyrdd cywir i wella'ch hun.

Rheoli eich tymer a gwybod nad oes unrhyw berygl uniongyrchol

Meddyliwch cyn i chi siarad ac ymateb. Dysgwch ddeall yr hyn y mae'r person yn ei ddweud yn lle caniatáu i'ch emosiynau eich rheoli.

Dadansoddwch y sefyllfa a gofyn cwestiynau os oes angen

Ynghyd â'r ddau hyn, mae'n bwysig eich bod chi'n gwybod sut i dderbyn diffygion a beirniadaeth hefyd, fel y byddwch chi'n gallu rheoli eich ysgogiadau beth bynnag y byddwch chi'n clywed rhywbeth a allai eich sbarduno.

Ymarfer sgiliau cyfathrebu cywir

Dysgu ymarfer sgiliau cyfathrebu cywir lle mae gwrando yr un mor bwysig â siarad. Efallai y bydd yn anodd ond yn gallu dioddef hyn ar gyfer eich datblygiad personol.

Yn olaf, gofynnwch am help os oes angen a derbyn y driniaeth sy'n cael ei chynnig. Gadewch i'r therapydd eich deall chi a derbyn yr adborth. Ymrwymo i'r newid sydd ei angen a pharhau i ganolbwyntio. Cofiwch y bydd newid yn dechrau gyda ni ac nid gyda phobl eraill.

Gwrando amddiffynnol gall hyn fod oherwydd profiadau gwael yn y gorffennol ond nid ydym am fyw bywyd yn byw mewn amddiffynnol a'r wyliadwriaeth i bobl ddweud rhywbeth fel y gallwn fod yn amddiffynnol yn ei gylch. Gall sgiliau ac arferion cyfathrebu da fod yn anodd ar y dechrau ond yn bendant nid yn amhosibl. Cofiwch y bydd eich ewyllys i newid er gwell yn eich helpu i fyw bywyd o newid cadarnhaol.