Beth Yw Cwnsela Trafodaeth a Sut y Gall Helpu Eich Priodas

Beth Yw Cwnsela Trafodaeth a Sut y Gall Helpu Eich Priodas

Yn yr Erthygl honMae ysgariad yn ddewis pan rydych chi wedi cael digon. Mae'n ffordd allan o briodas anghywir ac yn ffordd i achub nid yn unig eich bywyd ond hefyd eich pwyll ond ai ysgariad yw'r ffordd olaf allan bob amser? Os ydych chi'n rhywun sy'n meddwl ei bod hi'n bryd rhoi'r gorau i'ch perthynas ond bod yr amheuaeth honno yng nghefn eich meddwl o hyd, yna efallai y byddai'n well cymryd cwnsela craff yn gyntaf.Credwch neu beidio, mae'r math hwn o gwnsela'n gweithio a gall arbed perthnasoedd hefyd. Cyn llenwi eich cais am ysgariad, gadewch i ni edrych ar y mwyaf cyffredin yn gyntaf cwestiynau cwnsela craff .

Beth yw cwnsela craff?

Hyn yn fath o ddull therapiwtig a ddyluniwyd i helpu parau priod i benderfynu a ydyn nhw'n wirioneddol barod am ysgariad. Bydd y math hwn o therapi yn helpu cyplau sydd ystyried ysgariad ond yn dal i fod ag amheuon oherwydd cyllid, eu plant, neu eu cariad at ei gilydd.Un o'r rhesymau mwyaf cyffredin pam mae'r math hwn o therapi yn bodoli yw oherwydd bod parau priod yn mynd trwy lawer ac weithiau pan fydd emosiynau fel dicter a thristwch yn cymryd drosodd y berthynas - mae'n haws penderfynu ystyried ysgariad ond a ydych chi'n wirioneddol barod?

Beth am sut y byddai ysgariad yn effeithio ar bopeth yn eich bywyd fel eich cyllid, eich cartref, eich gwaith, eich priod ac wrth gwrs, eich plant? Efallai y bydd eraill, ar y llaw arall, eisiau ysgaru ond yn cael eu dychryn gan y broses felly yn yr achosion hyn, cwnsela craff yn helpu llawer.

Protocol cwnsela craff

Er mwyn cyflawni'r canlyniadau a ddymunir - sef cael penderfyniad terfynol p'un ai i ysgaru ai peidio, y priodol protocol dylid ei ddilyn a dim ond gweithiwr proffesiynol cofrestredig ddylai wneud y gwaith.I roi cipolwg i chi o'r hyn i'w ddisgwyl, gwelwch sut mae'n gweithio-

Cyn i'r sesiwn gyntaf ddechrau, disgwyliwch dderbyn galwad ffôn fel y bydd y therapydd yn ennill digon o wybodaeth ddefnyddiol cyn i'r sesiwn therapi ddechrau. Bydd cwestiynau hefyd fel:

Pwy sydd eisiau cael ysgariad?

Pwy sydd eisiau gwarchod y briodas?

Ble ydych chi yn ffordd ysgariad?

Oes gennych chi blant?

Beth oedd y prif fater a arweiniodd at y penderfyniad hwn?

A oes unrhyw faterion sylfaenol i fynd i'r afael â nhw?

Yn nodweddiadol gydag 1 i 5 sesiwn lle dylai'r cyplau ddisgwyl y byddai eu materion yn cael eu trafod ac y bydd ganddyn nhw un nod - cael penderfyniad terfynol ynghylch a fyddai'r cwpl yn symud tuag at ysgariad neu'n symud ymlaen i geisio achub y briodas i'r ddau bartner .

Yn nodweddiadol, cwnsela craff ar gyplau yn cynnwys sgyrsiau ar y cyd a sesiynau unigol yna crynodeb o'r therapi gyda'r ddau briod yn bresennol.

Mewn arweiniad i'r protocol, mae yna hefyd 4 cwestiwn hanfodol i fynd i'r afael â nhw ac maen nhw:

  1. Beth ddigwyddodd yn y briodas a barodd i'r ddau neu un o'r priod ystyried ysgariad?
  2. A geisiodd unrhyw un atgyweirio'r briodas? A yw'r cwpl wedi rhoi cynnig ar therapi cyn y cwnsela craff ?
  3. Oes gan y cwpl blant? Beth oedd eu hymateb i'r penderfyniad?
  4. Ydy'r cwpl yn cofio eu hamseroedd gorau fel cwpl?

Sut gall cwnsela craff helpu?

Sut gall cwnsela craff helpu?

Mae'n yn helpu trwy asesu anghenion a dymuniadau pob priod mewn modd strwythuredig â ffocws. Fel hyn, gall gweithiwr proffesiynol helpu trwy gynorthwyo pob priod i bwyso a mesur manteision ac anfanteision eu penderfyniadau.

Rydym i gyd yn gwybod, gyda gwres y ddadl a materion lle mae cyplau eisiau cael ysgariad, y gall emosiynau gymylu barn unigolyn gan wneud ysgariad yr opsiwn gorau sydd ganddo.

Gadewch inni ei wynebu, dyna'r opsiwn gorau sydd gan bob pâr priod sydd â phroblemau ond ychydig a wyddant fod ysgariad mor drwm o benderfyniad â phriodas ac os oes gennych blant - nhw fydd y rhai a fydd yn cael eu heffeithio fwyaf.

Fodd bynnag, gall cael gweithiwr proffesiynol wrando arnoch chi a'ch helpu chi i bwyso a mesur eich penderfyniadau yn ogystal â hidlo'r hyn sy'n ymddangos fel eich dymuniadau a'ch anghenion cryfaf eich helpu chi a'ch priod i wneud y penderfyniad cywir.

Buddion cwnsela craff

Gyda chymorth gweithiwr proffesiynol ynghyd â chynllun strwythuredig - bydd cyplau yn teimlo'n hyderus y byddant yn gwneud y penderfyniad cywir p'un ai i barhau â'r ysgariad neu'n ceisio trwsio'r briodas. Heb gyfryngwr, gadewch inni ei wynebu, prin iawn yw'r siawns y byddai cwpl sy'n ystyried ysgariad eisiau eistedd a siarad neu hyd yn oed geisio cwrdd hanner ffordd - dyna lle mae gweithiwr proffesiynol yn dod i mewn.

Mae naill ai dewis ysgariad neu geisio trwsio priodas yn benderfyniad anodd i'w wneud ac ni fydd pawb yn ddigon hyderus â'u penderfyniad.

Gyda cwnsela craff , cynigir help ac eir i'r afael ag anghenion a dymuniadau pob priod cyn caniatáu iddynt benderfynu a fyddant yn aros neu a fyddant yn parhau gyda'r broses o ddod â'u priodas i ben.


dyfyniadau rhyw quickie

Cyn y byddai penderfyniad terfynol yn cael ei wneud, mae cyplau yn aml yn sicr ynghylch canlyniadau eu penderfyniadau felly bydd gan y ddau barti syniad o'r hyn i'w ddisgwyl yn dibynnu ar y dewis y byddant yn ei wneud.

P'un a fyddent yn ffeilio ysgariad neu'n ymladd am eu priodas, mae disgwyl i'r cwpl wybod beth fyddai effaith eu penderfyniad - o gyllid, effeithiau emosiynol a chorfforol hyd at yr effeithiau y byddai eu penderfyniadau yn eu cael gyda'u plant.

Y rhan fwyaf o'r amser, y penderfyniad sy'n dod allan o'r cwnsela hwn yw aros a gweithio ar y briodas gan fod y rhan fwyaf o gyplau yn profi cythrwfl yn eu perthynas, i'r rhai sy'n cwblhau eu hangen i ysgaru, bydd y cwnsela o leiaf yn helpu gyda'r trawsnewid a paratoi wrth adael i'r cwpl wybod beth i'w ddisgwyl.

Dod o hyd i gynghorydd da

Efallai y cewch eich hun yn chwilio am ‘y gorau cwnsela craff ger fy mron ’ neu'r gorau y gall pawb ei argymell ac mae hynny'n ffordd wych o ddechrau o ran gwneud eich penderfyniad. Gall fod llawer o opsiynau a help i'w cynnig hyd yn oed yn eich sir leol neu chwilio'r argymhellion gorau sydd gan bobl trwy ddefnyddio'r Rhyngrwyd a'r cyfryngau cymdeithasol. Cofiwch mai dim ond yma y mae cwnsela dirnadaeth i'w helpu a byddwch chi a'ch priod yn dal i gael y gair olaf am eich perthynas.