Beth ddylech chi ei wybod am ddyddio boi gyda phlentyn

Yn yr Erthygl hon

Dyddio Guy gyda PhlentynDaw pob perthynas â rhywfaint o fagiau. Yn enwedig os ydych chi yn eich tridegau neu'n hŷn, ac efallai'n ailymuno â'r arena ramant, mae'n naturiol y bydd y dynion rydych chi'n cwrdd â nhw yn cario bagiau sy'n fwy na dim ond bag dydd ysgafn. Hyd yn oed pe byddech chi bob amser wedi tyngu byth i ddyddio dyn â phlant, efallai bod cariad wedi bod â chynlluniau eraill ar eich cyfer chi: dyma chi yn cwympo am dad sengl. Beth yw rhai canllawiau da i'w dilyn i'ch helpu chi i lywio'r diriogaeth ansicr ond diddorol hon?Cyflwyniad gyda'r plentyn: Dyma'i alwad

Felly mae gennych aeddfedrwydd a gweld sut mae'n blaenoriaethu amser a lles ei blentyn, i gyd wrth roi'r sylw a'r cariad rydych chi'n ei haeddu i chi. Rydych chi'n synhwyro ei bod hi'n bryd camu pethau i fyny ychydig ac rydych chi'n awyddus i gwrdd â'i blentyn. Byddai hwn yn amser da i siarad â'ch cariad am ei amserlen ar gyfer gwneud y cyflwyniad holl bwysig hwn. Hyd yn oed os ydych chi'n barod, efallai na fyddai ef, a dyma'i alwad. Mae'n adnabod ei blentyn ac yn gwybod sut mae cyflwyno diddordeb cariad newydd yn mynd i effeithio ar y person bach hwnnw.

Bydd angen i chi ddilyn ei dennyn a gadael iddo osod y cyflymder .Ymhob achos, mae'n well aros nes eich bod chi a'ch partner newydd mewn perthynas wirioneddol ymroddedig cyn i chi wneud y plentyn yn rhan o bwy ydych chi.

Bydd eich perthynas gyda'i blentyn yn cymryd amser i adeiladu

Efallai eich bod chi a'ch dyn wedi mynd o sero i drigain yn weddol gyflym, o'r dyddiad cyntaf i agosatrwydd mewn cwpl o wythnosau (neu lai). Ond rydych chi'n oedolion, yn gwneud dewisiadau rhesymegol gan ddefnyddio'ch sgiliau cyfathrebu da.

Gyda phlentyn, bydd y bond yn cymryd mwy o amser i'w adeiladu, ac mae'n rhaid ei adeiladu'n ofalus, gan barchu lles a rhythm y plentyn bob amser.Mae plant yn gwybod pan rydych chi'n ymdrechu'n rhy galed, felly ni fydd eu cawod ag anrhegion neu esgus eich bod chi'n ail fam yn rhy fuan yn gweithio o'ch plaid.

Ar ôl eich cyflwyniad cychwynnol, sefyll yn ôl a gadael i'r plentyn ddod atoch chi. Gallwch chi ysgogi'r ymddygiad hwn gyda chwestiynau ysgafn, fel “pwy yw eich ffrind gorau yn yr ysgol?” neu “Dywedwch wrthyf am eich hoff sioe ar y teledu”. Ymarfer amynedd wrth i chi greu eich perthynas arbennig gyda'r plentyn hwn; bydd y gwobrau o ran cariad ac agosatrwydd yn rhagorol.

Byddwch yn barod am waver teyrngarwch

Hyd yn oed ar ôl i chi adeiladu bond braf gyda'i blentyn, gwyddoch y bydd teyrngarwch eithaf y plentyn gyda'i fam, hyd yn oed os yw hi'n esgeulus, yn absennol, neu'n fam ddrwg yn unig. Y peth gorau yw gweld eich hun a'ch rôl nid fel ail fam, ond yn fwy fel oedolyn arall a all ddarparu cariad a diogelwch i'r dyn bach hwn. Nid cystadleuaeth yw mamolaeth, ac nid ydych am chwarae i weld a allwch fod yn “fwy annwyl” na mam wirioneddol y plentyn.

Yr hyn yr ydych ei eisiau yw dod yn berson cariadus arall yng nghylch amddiffynwyr y plentyn.

Paratowch eich hun ar gyfer clywed yr anochel “Nid ti yw fy mam!” ar ryw adeg, a dim ond sylweddoli bod y plentyn yn gywir.

Gwyliwch ef yn rhiant

Rydych chi'n gwybod pa mor deimladwy yw gwylio dyn yn chwarae gyda'i gi? Mae'n fath o ryw, iawn? Y llais bach doniol y mae'n ei ddefnyddio wrth ryngweithio gyda'r ci bach, a'r ffordd agored gariadus y mae'n cofleidio'r creadur blewog hwnnw? Wel, paratowch i gael eich troi ymlaen pan fyddwch chi'n gwylio'ch dyn yn gwneud ei dad.

Nid oes llawer o bethau mwy torcalonnus na gwylio'ch dyn yn esbonio'r byd i'w blentyn.

Sefwch yn ôl ac arsylwch, oherwydd bydd hyn yn dweud llawer wrthych am ei sgiliau rhoi gofal.

Gwyliwch ef yn rhiant

Mae dyddio tad yn gofyn am hyblygrwydd

Pan wnaethoch chi ddyddio dynion sengl heb blant, fe allech chi wneud pethau yn ôl eich amserlenni eich hun, fel nosweithiau sbardun y foment a phenwythnosau. Gyda dad, mae'r dirwedd yn wahanol iawn. Mae'n gweithio gydag amserlen ddalfa sy'n mynnu cydymffurfiad, heb fawr o le i wibio rhamantus, benderfynu oriau ymlaen llaw. Ffordd dda o reoli hyn yw cael gwybod am ei amserlen ddalfa - nosweithiau, penwythnosau, ac ati - fel y gall y ddau ohonoch gynllunio'ch amser gyda'ch gilydd o amgylch hynny. Byddwch yn ymwybodol bod plant yn mynd yn sâl, ac efallai y bydd y cyn-aelod yn galw ar eich dyn am help mewn rhai sefyllfaoedd, felly pan fydd hynny'n digwydd, arhoswch yn ddigynnwrf.


cyfryngau cymdeithasol a phriodas

Ei blentyn yw ei flaenoriaeth, felly bydd angen i chi fod yn hyblyg o bryd i'w gilydd pan fydd y pethau bach hyn yn ymddangos.

Manteisiwch ar y gwobrau

Efallai nad dyddio tad oedd eich dewis delfrydol pan aethoch ati i greu perthynas newydd. Ond nawr rydych chi ynddo, a byddwch chi'n gweld y bydd ymestyn eich cylch cariad i gynnwys ei un bach yn cael yr effaith hyfryd o'ch gwneud chi'n berson mwy cariadus, rhoddgar a hael.

Bydd cael y plentyn hwn o gwmpas yn dysgu sgiliau bywyd gwerthfawr i chi y gallwch eu trosglwyddo i'ch perthynas fel oedolyn: amynedd, gwrando, gweld pethau o safbwynt rhywun arall, ac yn anad dim, cariad diamod.

Oherwydd y tro cyntaf i'r plentyn bach hwnnw chwerthin amdanoch chi a gofyn i chi am gwtsh a chusan, dim ond oherwydd? Bydd eich calon yn toddi. Dyma gariad yn ei ffurf buraf, ac yn lwcus i chi - mae'n rhaid i chi fod yn rhan o'r cylch mewnol hwnnw.