Pam fod pobl yn twyllo ar bobl maen nhw'n eu caru - Datgelwyd y rhesymau

Pam fod pobl yn twyllo ar bobl maen nhw


adfywio priodas

Yn yr Erthygl honRydych chi'n gweld cwpl hardd sy'n edrych fel eu bod nhw mor mewn cariad. Ychydig ddyddiau yn ddiweddarach, rydych chi'n clywed bod un ohonyn nhw'n twyllo ar y llall. Yn ddryslyd, iawn? Neu efallai bod hyn wedi digwydd i chi hefyd, a'r cyfan y gallech chi ei wneud oedd eistedd yn ddryslyd a chrio. Pam mae pobl yn twyllo ar bobl maen nhw'n eu caru? A yw'n bosibl i rywun garu chi, ond twyllo arnoch chi? Yr ateb byr yw, ie. Mae'n bosibl. Mae hyn yn esgor ar gwestiwn pwysig arall; pam mae pobl yn twyllo mewn perthnasoedd?Pam mae pobl yn twyllo ar bobl maen nhw'n eu caru - Rhesymau posib

Gall pobl dwyllo mewn gwirionedd ac yn llythrennol ar bobl maen nhw'n eu caru. Mae'r ffaith hon yn sicr o wneud ichi feddwl tybed am seicoleg twyllo mewn perthnasoedd. Pam mae pobl yn twyllo ar bobl maen nhw'n eu caru? Mae yna ddau reswm seicolegol y tu ôl i hyn:

1. Disassociation

Mae hyn, yn syml, yn deimlad y mae un neu'r ddau bartner yn ei gael. Mae'n digwydd pan fydd bywyd yn prysurach neu hyd yn oed yn fwy blinedig. Yn y bôn, teimlad o ddatgysylltiad a datodiad sy'n dod o deimlo'n ddigariad. Mae hefyd yn esblygu o beidio â chael cymaint o sylw gan eich partner ag yr oeddech chi'n arfer.Ar ben hynny, mae bywyd yn dechrau teimlo fel baich i'r twyllwr. Mae diffyg cyfathrebu a thrafodaeth yn rhwygo'r ddau berson ymhellach fyth.

2. Diffyg cariad

Gallai hyn fod y ddau; mae naill ai un partner mewn gwirionedd wedi rhoi’r gorau i ofalu cymaint, neu gallai fod yn fai ym meddylfryd y twyllwr. P'un ai bai eu partner ai peidio; mae'r twyllwr yn tueddu i geisio chwilio am gariad mewn man arall.

Er nad oes cyfiawnhad byth am ymddygiad twyllwr, mae teimlo fel nad ydyn nhw'n cael cymaint o gariad a gofal yn gwneud iddyn nhw fod eisiau gwneud y peth anghywir hyd yn oed yn fwy.3. Dyletswyddau

Heb amheuaeth, mae gan bob partner ei set ei hun o gyfrifoldebau a dyletswyddau. Mae pobl yn twyllo ar bobl maen nhw'n eu caru pan fydd un yn gwneud mwy na'r llall. Mae hefyd yn bosibl bod rhywun yn teimlo mwy o faich ac yn y pen draw yn dechrau teimlo fel ei fod bron yn rhedeg y berthynas ar ei ben ei hun.

4. Ymrwymiad

Mae rhai pobl yn onest yn ofni ymrwymo i'w partner. Iddyn nhw, nid yw twyllo wedyn yn fargen fawr ac nid yw hyd yn oed yn beth anghywir.

5. Fflachio hyder

Fflachio hyder


agosatrwydd chwantus

Os yw'r twyllwr yn teimlo'n ddi-hyder neu'n teimlo fel nad ydyn nhw'n ddigon; maent yn fwyaf tebygol o dwyllo.

Maent yn tueddu i edrych am gymeradwyaeth a gwerthfawrogiad ym mhobman. Efallai eu bod yn teimlo bod angen mwy nag sylw un person arnyn nhw.

6. Gyriant rhyw

Mae gan rai pobl a cariad diddiwedd at ryw . Nid oes ots ganddyn nhw gyda phwy neu ble. Mae pobl o'r fath yn twyllo ar bobl maen nhw'n eu caru oherwydd nad ydyn nhw byth yn wirioneddol fodlon ag un person. Mae hyn yn wir hyd yn oed os ydyn nhw'n dod o hyd i rywun wedi'i wneud o aur.

7. Cythrwfl mewn emosiynau

Mae rhai pobl yn twyllo ar bobl maen nhw'n eu caru, dim ond allan o ddicter pur. Maen nhw'n ei wneud i'w dial am frwydr fawr neu rywbeth tebyg.

Maent yn caru eu partner ond yn twyllo i'w brifo i'r craidd yn unig. Mae dicter, drwgdeimlad, a syched am ddial yn rhesymau y tu ôl i'r cyfan.

Chi sydd i benderfynu a yw ceisio dial gan y person rydych chi'n ei garu mewn gwirionedd yn gariad, neu'n rhywbeth arall.

A all iselder arwain at dwyllo?

Yr ateb i weld a all iselder ysbryd dwyllo yw ateb ie a na. Er ei bod yn wir y gall iselder arwain at hunan-barch is fyth ac o ganlyniad twyllo, nid yw'n digwydd i bawb. Ar ben hynny, er y gallai rhywun dwyllo oherwydd hunan-barch isel; nid yw rhywun ag iselder ysbryd yn rhwym o dwyllo mwy na pherson nad yw'n isel ei ysbryd. Gall dicter, rhwystredigaeth, diffyg cyfathrebu, datgysylltu a diffyg cariad gael eu teimlo gan berson isel ei ysbryd ac yn berson normal.

Fodd bynnag, mae'n ddiddorol nodi bod iselder ysbryd fel arfer yn gostwng neu'n lladd ysfa rywiol unigolyn isel ei ysbryd. Mae hyn yn arwain at y casgliad efallai na fydd iselder ysbryd yn allweddol i dwyllo.


sut i gynnig merch

Beth yw'r gweithredoedd ynglŷn â thwyllo mewn perthynas?

Unwaith, mae'r cwestiwn pam mae pobl yn twyllo ar bobl maen nhw'n eu caru wedi'i ateb; byddwch yn dechrau meddwl tybed sut mae'n bosibl ei nodi. Mae angen i chi wybod beth sy'n cyfrif fel twyllo cyn y gallwch chi wneud hynny. Ar ben hynny, nid yw ymddygiad sy'n arwydd sicr o dwyllo mor hawdd i'w ddehongli chwaith. Yn ôl meddylfryd dyn neu fenyw twyllo, y canlynol yw'r hyn y maent yn fwyaf tebygol o'i wneud:

  1. Fflyrtio ag eraill
  2. Cymryd rhan o gamymddwyn rhywiol, siarad rhywiol neu hyd yn oed ymddygiad rhywiol gyda phobl eraill
  3. Caniatáu i bobl eraill oresgyn a preifatrwydd cwpl trwy gyfnewid e-byst personol, negeseuon testun neu gyfryngau eraill
  4. Gwrthod honni yn agored ei fod mewn perthynas neu'n briod
  5. Mwynhewch amser cwpl gydag unigolion eraill
  6. Cawod eraill gydag anrhegion a olygir ar gyfer partner
  7. Dyddiad rhywun ar-lein
  8. Datblygu gwasgfeydd

Os ydych chi'n gweld eich partner yn arddangos yr arwyddion hyn mae'n rhaid i chi gymryd ciw, gallen nhw fod yn twyllo arnoch chi. Os bydd hyn yn digwydd, cymerwch eiliad i fyfyrio’n ôl at y rhesymau ‘pam mae pobl yn twyllo ar y bobl maen nhw’n eu caru’ a cheisiwch ddarganfod a allai eich partner fod yn actio ar unrhyw un neu fwy o’r rhesymau.