Materion Agosrwydd Emosiynol Menywod mewn Priodas

Materion Agosrwydd Emosiynol mewn Priodas

Nid yw'n gyfrinach bod llawer o gylchoedd bywyd y mae menywod yn mynd drwyddynt: glasoed, arddegau, blynyddoedd magu plant, canol oed, ac yn olaf, henaint.



Ar ben hynny, daw pob cam gyda'i drawsnewidiadau: acne, cylchoedd mislif, mamolaeth, fflachiadau poeth, heneiddio a materion iechyd. Mae cysylltiad dwfn rhwng menywod ac agosatrwydd.



Yn ogystal â hynny, mae yna faterion agosatrwydd emosiynol. Weithiau mae'n anodd dweud a yw o gylchoedd bywyd neu a yw'n fater sy'n gysylltiedig â'u bywydau personol fel unigolion.

Os ydych chi'n teimlo bod diffyg agosatrwydd yn eich perthynas, neu os ydych chi'n wynebu pellter emosiynol mewn perthynas, nid ydych chi ar eich pen eich hun. Mae yna lawer o fenywod â materion agosatrwydd a phroblemau agosatrwydd emosiynol, y maen nhw'n tueddu i'w hanwybyddu'n gyfleus.



Felly, a ydych chi'n pendroni sut i adeiladu agosatrwydd emosiynol mewn priodas?

Mewn cyfarfod clwb llyfrau llyfrgell, cododd pwnc materion agosatrwydd emosiynol menywod. Bu menywod o wahanol grwpiau oedran a gwahanol sbectrwm bywyd yn trafod y problemau emosiynol yr oeddent yn mynd drwyddynt.

Daeth sawl merch ymlaen i adrodd eu straeon am ddiffyg emosiwn a diffyg agosatrwydd mewn priodas, a sut roeddent yn ennill dros faterion agosatrwydd menywod. Mae eu straeon yn ysbrydoliaeth i'r holl ferched hynny sy'n dioddef o faterion agosatrwydd emosiynol mewn priodas neu unrhyw berthynas arall.



Nodi materion agosatrwydd emosiynol

Nodi materion agosatrwydd emosiynol

Tara, 27, athrawes ysgol, “Yn fy nhŷ i, mae unrhyw broblem agosatrwydd emosiynol yn rhywbeth i boeni amdano. Mae gan fy ngŵr feddyg ar ddeialu cyflymder. Nid yw'n derbyn unrhyw esgusodion o ran materion agosatrwydd emosiynol. Mae hynny'n bwysig iddo.

Weithiau, rydw i wedi blino cymaint ar ôl diwrnod o waith. Rwy'n caru plant, ond gallant eich blino. Yna dwi'n dod adref at fy mhlant a'm gŵr.

Mae'n cymryd popeth sydd gen i weithiau i roi'r hyn sydd ei angen arna i gan bob un ohonyn nhw. Wedi hynny, dwi eisiau taro'r gobennydd. Rwy'n credu bod gen i ormod i ddelio ag ef. Yn lle teimlo mewn hwyliau cariadus, rwy'n teimlo mai dyma fy ail neu drydedd swydd.

Rwy'n colli diddordeb ac yn teimlo diffyg agosatrwydd emosiynol mewn priodas. Rwy'n credu bod angen gwyliau arnom. Rwy’n caru fy ngŵr, ef yw’r gorau, ond mae’n rhaid i mi ddod o hyd i ffordd i leddfu’r straen ar ddiwedd y dydd.

Ac yn y pen draw, daeth fy ngŵr i'm hachub. Gofynnodd am gymorth ar unwaith gan gynghorydd proffesiynol i mi.

Es i trwy rai sesiynau rheolaidd, a rhaid imi ddweud bod y dull therapiwtig proffesiynol wedi fy helpu i fynd i'r afael â'm materion agosatrwydd emosiynol yn ffordd systematig. Mae canlyniad cadarnhaol y sesiynau cwnsela wedi trawsnewid fy mywyd. ”

Ann Lee, 54, swyddog gweithredol bancio, “ Jamie, ferch rydych chi yn y cam mamolaeth hwnnw, y llwyfan nad yw menywod canol oed yn ei golli. Y peth da am eich golygfa yw eich bod chi'n ddigon ifanc i ddelio ag ef. Dyluniwyd eich corff i fod yn fam.

Mae'n dosbarthu hormonau penodol i'ch helpu chi i ymdopi. Peidiwch â gorwneud pethau. Cymerwch fitaminau, cael gofal da ar ôl ysgol, a pheidiwch â chodi'r plant yn syth ar ôl i chi ddod i ffwrdd o'r gwaith. Cymerwch ychydig o amser “fi”.

Byddwch yn synnu at yr hyn y bydd awr yn ei wneud. Gofynnwch i'ch canolbwynt helpu gyda thasgau o amgylch y tŷ neu dalu merch yn ei harddegau i'ch helpu gyda thasgau. Os gallwch chi fforddio rhywfaint o help, mynnwch ychydig.

Fe wnes i ddwyn David pan oeddwn i'n 40 oed, ac erbyn hyn mae'n blentyn yn ei arddegau ystyfnig na ddaeth gyda chyfarwyddiadau. Nid wyf yn poeni amdano oherwydd yn fy oedran i rydych chi'n dysgu y byddwch chi'n cyfri pethau ac os nad ydych chi'n gwneud hynny bydd rhywun arall.

Dyna pam mae ganddyn nhw bobl broffesiynol, llyfrau, tapiau, blogiau, ac ati. Ar ôl iddo gael ei eni, dechreuais fynd trwy'r newid, gan gael fflachiadau poeth a phethau. Prynais bethau allan o'r siop gyffuriau, ac mae'n gweithio.

Rwy'n fwy ysbrydol a digymell ac yn mwynhau agosatrwydd yn fwy nag erioed gyda fy ngŵr. Weithiau, rydw i'n dod yn ymwybodol o'r corff oherwydd fy mod i'n heneiddio.

Mae fy ngŵr yn fy atgoffa ei fod yn heneiddio hefyd, ac mae ganddo'r un pryder. Felly, yn lle cael perthynas heb agosatrwydd, fe benderfynodd y ddau ohonom anghofio amdani a bwrw ymlaen â'r cariadus. ”

Ymddeolodd Mia, 65, ac “ Dyna pam rwy'n dweud wrth fy wyrion, ac nid ydyn nhw'n gwybod pa mor lwcus ydyn nhw. Y cyfan sy'n rhaid iddyn nhw ei wneud yw chwarae a gadael i rywun arall ddarparu'r cig moch. Maen nhw eisiau tyfu i fyny mor gyflym. Rwy'n dweud wrthyn nhw am gymryd bob dydd fel y daw.

Mwynhewch eich glasoed a'ch arddegau oherwydd unwaith maen nhw wedi diflannu, maen nhw wedi diflannu am byth. Yn fy oedran, mae fy Marc a minnau'n dal yn agos atoch. Rydym mewn perthynas mor agos atoch yn emosiynol nad oeddwn yn gwybod y gallai fodoli.

Fe wnaethon ni drawsnewid trwy gylchoedd bywyd gyda'n gilydd. Daw'r diogelwch emosiynol hwn gydag amser trwy oroesi treialon, gorthrymderau, a bod yno i'w gilydd a bod yn gyfrinachau ac yn gymdeithion dibynadwy.

Pan edrychaf yn ôl ar y 45 mlynedd yr ydym wedi bod yn briod, gwn imi ddewis y dyn iawn. Mae fel petai ein heneidiau yn un. Cadarn, rydyn ni'n arafach, ond rydyn ni'n cymryd gofal da o'n hiechyd. Rydym yn rhan o dîm bowlio, yn ogystal â'r grŵp hwn. Rydyn ni wrth ein bodd yn cymdeithasu.

Mae fy ysfa rywiol bob amser wedi bod yn is na Mark’s. Nawr mae ganddo'r bilsen fach las y mae'n ei chymryd, ac ni allaf gadw i fyny. Efallai y gwnânt un i ferched. Bachgen, a allwch chi ddychmygu sut le fyddai'r byd? Byddai pawb yn colli eu meddyliau.

I gloi, mae cyfrifoldebau llethol, hunan-barch isel o ran delwedd y corff a gyriant rhyw isel yn faterion agosatrwydd emosiynol i fenywod yn ogystal â chylchoedd mislif, newid bywyd, a materion iechyd sy'n heneiddio. '

Geiriau olaf

Geiriau olaf

Mae'r holl ferched a roddodd gyngor gwerthfawr uchod wedi dangos y wybodaeth emosiynol orau bosibl yn eu perthnasoedd.

Gallech fod yn fenyw sy'n wynebu materion agosatrwydd emosiynol yn eich perthynas neu'ch priodas. Ond, dylai'r enghreifftiau byw hyn ein hysbrydoli i wneud pob ymdrech bosibl i fyw ein bywydau, ac nid bodoli yn unig.

Mae problemau'n anochel, ond dylai eich ffocws fod ar yr ateb. Gofynnwch am gymorth proffesiynol os oes angen. Ond, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n goresgyn y materion swnllyd ac yn gwneud y gorau o'ch bywyd.

Hefyd, gallwch wylio'r fideo hon i gael rhywfaint o gyngor hanfodol ar ddod o hyd i hapusrwydd yn eich priodas:


cwestiynau rhywiol