Ydych chi'n Briod Dibynadwy?

Ydych Chi Onid ymddiried mewn perthnasoedd yw’r cynhwysyn mwyaf hanfodol ar gyfer priodas hapus ac iach? Arbenigwyr dweud hynny ymddiried yn y bôn yw'r glud hwnnw a fydd yn dal eich priodas gyda'i gilydd am flynyddoedd.

Yn yr Erthygl hon

Mae'r ymddiriedaeth sydd gennych yn eich partner a'r ymddiriedaeth sydd gan eich partner ynoch yn fath o rwyd diogelwch. Bydd y rhwyd ​​hon yn eich helpu rhannu eich teimladau dyfnaf, brwydrau, ofnau, gwrthodiadau a chwantau heb unrhyw ofn dial neu farn.

Pan fyddwch chi'n ymddiried yn eich partner, mae'n golygu eich bod chi'n dibynnu arnyn nhw am bopeth. Felly, mewn amseroedd da neu ddrwg, ni fyddai dim byth yn dod yn eich ffordd. Gyda'r ymddiriedaeth yn eich priodas, byddwch bob amser yn teimlo'n ddiogel am eich partner.

Pan nad ydych yn ymddiried yn eich partner, nid yw agosatrwydd yn bosibl. O ganlyniad i hyn, mae cyfathrebu'n dod yn flinedig ac yna'n fwy na chariadon, dim ond fel cyd-letywyr y byddwch chi'n dechrau ymddwyn neu fyw.

Llawer o amser, pan gollir ymddiriedaeth mewn priodas, bydd un partner yn beio'r partner arall yn gyson am bob ychydig o anghyfleustra neu broblem. Bydd llawer o weiddi, cecru a phwyntio bysedd.

Nid yw'r dacteg hon yn mynd i'ch helpu i achub eich priodas, yn hytrach bydd ond yn gwaethygu pethau. Felly, beth ddylid ei wneud o'ch diwedd chi, os ydych chi'n teimlo bod yr ymddiriedaeth wedi'i cholli o'ch priodas a'i fod yn gwneud i chi deimlo'n brifo, yn ansicr ac yn rhwystredig bob amser.

Ein hawgrym cyntaf yw yn lle dod o hyd i ddiffygion yn eich partner, edrychwch ar eich arferion a'ch gweithredoedd eich hun . Mae'n hawdd trosglwyddo bai a phwyntio bysedd ond mae'n anoddach edrych arnoch chi'ch hun a gweithio arnoch chi'ch hun.

Mae gwybod y ffyrdd o ennill ymddiriedaeth eich priod neu ffyrdd o adeiladu ymddiriedaeth a gonestrwydd yn eich perthynas yn dechrau trwy ddeall y rheolau ar gyfer perthynas fwy dibynadwy.

Felly dyma set o gwestiynau y mae angen ichi eu gofyn i chi'ch hun i ddarganfod a ydych chi'n briod dibynadwy? Yna, cymerwch y prawf hwn ychydig ymhellach, a meddyliwch, pe bai fy mhartner yn cael yr un set o gwestiynau amdanaf, a fyddai'r atebion yr un peth?

Gadewch i ni ddechrau!

Ydych chi'n ddibynadwy?

Llawer o weithiau, pan rydyn ni yn y cyfnod o adnabod ein gilydd, rydyn ni'n gwneud addewidion. Rhai rydyn ni'n eu cadw, llawer dydyn ni ddim! Dyna achos sylfaenol yr holl broblemau yn eich perthynas.

Wrth gwrs, pan fyddwch chi'n addo rhywbeth i'ch partner, chi golygu yn dda ac yn dymuno helpu eich partner ond os na fyddwch yn ei ddilyn, bydd eich priod yn dechrau teimlo'n rhwystredig.

Mae person dibynadwy bob amser yn ddibynadwy, ni waeth beth. Mae'r cyflwr yn gwaethygu pan fydd gennych amserlen orlawn.

Pan fydd hyn yn digwydd, rydych chi'n mynd i ollwng y bêl yn gynt nag arfer ac mae hyn yn digwydd yn bennaf oherwydd gyda'ch amserlen yn ei lle, nid oes gennych chi'r gallu i gyflawni'ch addewidion mewn gwirionedd.

Felly, beth ddylid ei wneud? Mae rhai cyfrifoldebau a gweithgareddau y dylech chi ddysgu dweud Na!

Bydd hyn yn eich rhyddhau ac yn rhoi amser i chi ddal i fyny â'ch amserlen ac yna'r amser sy'n weddill sydd gennych, mae angen i chi wneud hynny. ewch yn ôl at eich priod a dangoswch iddynt mai nhw yw eich blaenoriaeth.

Felly, er mwyn profi eich dibynadwyedd, dywedwch bob amser yr hyn yr ydych yn ei olygu a'r hyn a ddywedwch! Cadwch eich addewidion a pheidiwch â gwneud yr addewidion na allwch eu cadw!

Ydych chi'n cyfaddef eich camgymeriadau?

Ydych chi Mae priod dibynadwy bob amser yn rhywun sy'n berchen ar eu camgymeriadau. Bydd ef/hi yn ymddiheuro heb gael gwybod am wneud hynny.

Rydyn ni i gyd yn bobl amherffaith a gadewch i ni wynebu'r gwir, rydyn ni i gyd yn gwneud llanast o bethau weithiau. Felly, er mwyn gwneud iawn amdano a gwella pethau er gwell, mae angen i chi edrych am ffyrdd o ddod o hyd i gytgord a heddwch gyda'ch partner.

Gall ego, ansicrwydd, balchder, a pheidio â gwybod sut i wella pethau i gyd eich rhwystro rhag cyfaddef eich camgymeriadau. Felly, byddwch yn berchen ac weithiau mae bob amser yn well dweud sori yn gyntaf os ydych chi'n gwybod y gall hynny ddod â gwên ar wyneb eich partner.

Ydych chi'n clecs?

Un o'r pethau mwyaf niweidiol mewn perthynas neu briodas yw pan fydd un partner yn gollwng cyfrinachau ei ystafell wely neu fanylion ei briodas â'i deulu neu ffrindiau.

O mae hynny'n brifo! Wrth gwrs, mae gennych rai ffrindiau agos iawn ac aelodau o'ch teulu, ond nid oes gennych hawl i geg drwg neu hel clecs am eich partner neu eich priodas.

Mae hyn yn foesegol iawn yn anghywir ac mae o bosibl y ffordd gyflymaf o dorri'r ymddiriedaeth mewn unrhyw briodas.

Os ydych chi'n cael trafferth yn eich priodas a bod angen lle arnoch i fentro allan, rhaid i chi ystyried ceisio cymorth gan weinidog, cynghorydd neu ffrind diogel.

Fodd bynnag, dylai pwy bynnag a ddewiswch am eich cymorth fod yn gefnogol i'ch priodas ac nid dim ond chi neu'ch delfrydau. Mae angen i'r person hwn fod yn wrthrychol a rhaid iddo bob amser eich cefnogi i weithio ar eich priodas.

Gwyddom oll fod gwahaniaeth aruthrol rhwng hel clecs a cheisio cyngor. Mae hel clecs yn aml yn golygu ‘llofruddio cymeriad’ a gall hyn fod yn niweidiol iawn mewn perthynas.

Ydych chi'n dangos tosturi?

Caewch eich llygaid am eiliad a meddyliwch am un person rydych chi'n ymddiried ynddo fwyaf? Wnaeth? Nawr, mae'n debyg eich bod chi wedi delweddu rhywun, sydd wedi dangos empathi a thosturi tuag atoch chi, yn eich dyddiau tywyllaf.

Bydd person o'r fath bob amser meddyliwch am yr hyn sydd orau i chi heb wneud unrhyw ddyfarniadau neu ragdybiaethau . Gellir gweld a theimlo tosturi ar y lefelau dyfnaf.

Rydych chi'n gwybod bod y person hwn bob amser yn deall eich persbectif. Maen nhw'n eich gweld chi, maen nhw'n gwrando arnoch chi ac maen nhw'n gofalu amdanoch chi, yn y ffordd fwyaf anhunanol bosibl.

Dyma'r cyfan, dyma'r cwestiynau ac os ydy'ch ateb i'r holl gwestiynau hyn, clod i chi! Chi felly yw'r person y gall unrhyw un ymddiried ynddo.

Fodd bynnag, os nad yw'r ateb i un neu fwy o'r cwestiynau, mae angen ichi gymryd camau ar unwaith i weithio ar eich priodas. Peidiwch ag aros, nes ei bod hi'n rhy hwyr.

Ranna ’: