10 Ffordd Orau o Gadw Eich Priodas yn Sbeislyd Wrth Godi Plant

Ffyrdd o gadw Mae priodas yn ymwneud â dechrau teulu ac mae hynny'n cynnwys plant. Afraid dweud bod pob pâr priod yn cynllunio plant yn eu meddwl isymwybod ar hyd y ffordd.

Yn yr Erthygl hon

Mae pobl yn cyfarfod, yn cwympo mewn cariad ac yn priodi. Ychydig o flynyddoedd cychwyn sydd fel arfer yn profi i fod yr amser mwyaf hudolus o bob pâr priod. Mae ganddynt lai o gyfrifoldebau, llawer o amser rhydd a dim angen unrhyw fath o ddisgyblaeth. Dim ond i'w gilydd y mae gŵr a gwraig yn byw nes iddynt ddod yn rhieni.Mae pethau'n newid i barau priod pan fydd plentyn yn cael ei eni

Mae angen i'r fam neilltuo llawer o'i hamser a'i hegni i ofal plant.

Rhaid iddi dreulio ei diwrnod yn unol â threfn ac anghenion y plentyn. Codi a chysgu gyda phlentyn, bwydo'r plentyn, gofalu am hylendid a llawer mwy. Mae'r rhestr yn mynd ymlaen. Gyda threuliau uwch, mae cyfrifoldebau ariannol hefyd yn mynd yn fwy difrifol.

Mae'n rhaid i ŵr a gwraig weithio ym mhob maes gydag ymroddiad llwyr i roi bywyd sefydlog ac iach i blentyn.

Ymhlith y rhain i gyd, weithiau, mae'r rhamant, y cyffro a'r cariad rhwng pâr priod yn diflannu. Mae'n naturiol ac nid yn anghyffredin. Mae yna lawer o resymau pam y gall pobl briod â phlant ddod o hyd i bellter rhyngddynt.

A oes unrhyw gwpl eisiau i hynny ddigwydd? Wrth gwrs ddim.

Felly beth ydyn ni'n ei wneud i ailgynnau'r fflam a dod â chynhesrwydd y berthynas yn ôl? Wel, mae yna lawer o ffyrdd i fwynhau rhamant tragwyddol hyd yn oed ar ôl cael plant os ydyn ni'n gosod ein blaenoriaethau'n syth.

Cymryd amser i'ch gilydd

Gall cael plentyn droi popeth o gwmpas. Yn enwedig argaeledd amser. Bydd llai o amser rhydd ar gael, yn enwedig i fam. Swydd llawn amser yw bod yn fam heb unrhyw seibiannau. Bydd hyn yn sicr o adlewyrchu ar ail gwpl perthynas.

I frwydro yn erbyn y broblem hon, gall pâr priod gynllunio dyddiad neu ginio neu unrhyw beth arall o'u dewis i'w wneud gyda'i gilydd.

Rhaid pwysleisio yma fodd bynnag, y dylid cynllunio'r gweithgaredd hwn, beth bynnag y bo, heb y plentyn. Mae cynllunio ymlaen llaw a threfniadau priodol yn gwneud popeth yn llyfn ac yn ddi-drafferth.

Er mwyn sicrhau bod y drefn hon yn cael ei chynnal yn rheolaidd, byddai pennu dyddiad neu ddyddiadau penodol yn ystod pob mis yn help aruthrol. Dim ond aros am y noson dyddiad a theimlo'r hud eto.

Cadwch y rhamant yn fyw

Byddai pob person priod, ni waeth pa fath o fywyd y maent yn ei fyw ar ôl pump i saith mlynedd o'u priodas, yn cytuno i un peth. Rhan hapusaf eu priodas oedd y flwyddyn neu ddwy gyntaf ar ôl eu hundeb. Roedd yna gariad, rhamant, gofal, agosatrwydd ac yn bennaf oll nid oedd unrhyw anghytuno.

Mae blodau, ciniawau golau cannwyll, anrhegion yn awr ac yn y man ac yn bwysicaf oll, mae treulio llawer o amser o ansawdd gyda'i gilydd yn helpu llawer i gadw'r llewyrch yn llachar. Felly pam torri'r traddodiad nawr. Cofiwch eich dyddiau hudol ac ailadroddwch y pethau yr oeddech yn eu caru fwyaf. Rhamant i ffwrdd.

Mwynhewch agosatrwydd

Mae agosatrwydd corfforol yn chwarae rhan fawr mewn bywyd priodasol hapus Mae agosatrwydd corfforol yn chwarae rhan fawr mewn bywyd priodasol hapus.

Mwynhewch gwmni eich gilydd cymaint â phosib. Mae'n helpu llawer i gryfhau'r berthynas yn y tymor hir.

Mae'n helpu i greu cysylltiad hudolus rhwng gŵr a gwraig. Teimlwch yr hud a byw mewn syfrdandod llwyr. Rhowch gynnig ar bethau.

Gwyliau bach nawr ac yn y man

Mae gwyliau teuluol yn hanfodol.

Ceisiwch gynllunio gwyliau o leiaf ddwywaith y flwyddyn. Mae'n helpu i ymlacio ac yn rhoi seibiant o'r drefn ddyddiol. Gall gwyliau fod yn amser da iawn i glirio'ch gwrthdaro heb ei ddatrys hefyd.

Mae'n hawdd mynd at bobl hapus a hamddenol a'u hargyhoeddi. Mae'n mynd y ddwy ffordd.

Mwynhewch fywyd cymdeithasol bywiog

Crwydrwch lawer yn eich cylch ffrind. Mwy y merrier. Gall ffrindiau roi llawer o egni cadarnhaol i chi. Rwy’n gwybod nad yw’n swnio’n gwbl gywir ond gall priodi, cael plentyn a meddwl am ddyfodol ariannol diogel fod yn flinedig iawn.

Bydd ffrindiau hapus o'ch cwmpas yn rhoi'r egni i chi fynd ymlaen.

Gwylio llawer o ffilmiau

Efallai nad yw'n swnio mor smart ond mae gwylio ffilmiau gyda'ch gilydd yn arf defnyddiol iawn i ddwysau dyfnder eich perthynas.

Eistedd yn y tywyllwch, yn dal llaw eich gilydd, yn mwynhau'r emosiynau sy'n ysgwyd eich tu mewn mor wael mae eich dannedd yn clebran. Mor glyd a chyffyrddus. Gwnewch gymaint ag y gallwch.

Gofalwch am eich gilydd

Mae gofalu am eich gilydd yn gwneud popeth yn well. Dyma’r ffordd gywir i ddangos faint mae eich partner yn bwysig i chi. Mae helpu yn awr ac yn y man gyda phethau bach, siarad am ddim byd a chadw golwg ar iechyd eich gilydd yn bwysig iawn.

I ganmol mae'n rhaid i ni glapio â'r ddwy law. Yn golygu, mae bywyd yn cyflwyno'r un heriau yn gyfartal i'r ddau berson mewn unrhyw berthynas, ni ddylai o leiaf un gymryd unrhyw beth yn ganiataol.

Treulio amser gyda'r un rhyw

Anogwch eich partner i dreulio amser gyda ffrindiau

Mae rhoi lle i'ch gilydd yn dda. Y ffordd orau o wneud hyn yw annog eich partner i dreulio amser gyda ffrindiau o'r un rhyw.

Gwraig gyda'i gariadon a gŵr gyda'i gariadon. Mae'r profiad hwn yn rhoi teimlad boddhaol iawn o beidio â cholli'ch bywyd rhydd a hen ar yr un pryd yn mwynhau'r bywyd teuluol newydd hapus.

Peidiwch â beio

Gall pethau fynd o chwith yn awr ac yn y man. Nid yw o dan reolaeth neb.

Felly, cymerwch eiliad a meddyliwch cyn dweud rhywbeth wrth eich gilydd sy'n swnio fel cyhuddiad. Gall wneud pethau ychydig yn anodd.

Wedi dweud hynny i gyd

Weithiau rydyn ni'n cynllunio peth gwahanol ac yn wynebu rhywbeth arall yn gyfan gwbl.

Weithiau mae popeth yn mynd yn union sut rydyn ni'n cynllunio. Sut i wneud y gorau o bob sefyllfa yw'r prif gord yma. Unwaith y byddwch chi'n cyffwrdd â'r cord hwnnw gyda'r egni cywir, bydd bywyd yn dod yn gerddoriaeth.

Mae angen amser ac amynedd ar berthnasoedd, dim ots pa mor newydd neu hen ydyn nhw. Rhowch amser iddynt anadlu a byddant mor gyfoethog ac mor erotig â'r gwin neisaf a'r hynaf o win wedi'i wneud â grawnwin Eidalaidd gorau.

Ranna ’: