8 Awgrym ar gyfer Dyddio Dyn sydd wedi'i Wahanu â Phlant

Yn yr Erthygl hon

Dyddio Dyn ar wahân gyda phlantNid yw dyddio byth yn hawdd. Mae perthnasoedd yn waith, weithiau fwy neu lai, ond mae angen buddsoddiad arnyn nhw. Pan fyddwch chi'n dod o hyd i'r person sy'n eich coleddu a'ch bod chi'n caru'n ôl, rydych chi am wneud iddo weithio.I rai, gallai fod yn heriol dyddio partner sydd â phlant eisoes ac efallai y byddech chi'n teimlo'n barod ar gyfer y siwrnai hon.

Rydym yn rhannu ychydig o awgrymiadau yma a all arwain a lleddfu'ch llwybr tuag at berthynas hapus â'ch partner a'i blant.1. Mae ei gyn yn rhan o'i fywyd, nid ei bartner

Wrth ddyddio dyn sydd wedi gwahanu gyda phlant, paratowch eich hun i'r ffaith y bydd eich partner a'u cyn-wraig yn anochel mewn rhywfaint o gyswllt. Byddant yn trafod y trefniadau ar gyfer bwyd, teithio, gwyliau, cyfarfod rhieni-athrawon, ac ati.

Er efallai na fydd bob amser yn hawdd deall bod y cyswllt y maent yn ei gael yn fuddiol i'r plant, gwnewch ymdrech i ddeall eu bod yn gyn-bartneriaid, nid yn gyn-rieni.

Maent mewn cysylltiad oherwydd eu bod yn rhoi plant yn gyntaf, nid oherwydd eu bod am ddod yn ôl at ei gilydd. Meddyliwch amdano fel hyn - pe bai eu perthynas i fod i bara, byddai wedi gwneud hynny.Mae yna reswm nad ydyn nhw gyda'i gilydd, ac nid yw eu cyfathrebu yn y presennol yn newid hynny. Er ei bod hi'n rhan o'i fywyd, nid hi yw ei bartner.

2. Chi yw ei bartner bywyd, nid ei hyfforddwr bywyd

Yn dibynnu ar pryd y maent wedi gwahanu a sut mae'r broses wedi mynd hyd yn hyn, bydd angen mwy neu lai ar eich partner i ddibynnu arnoch chi am gefnogaeth, gwrando a mentro am broblemau gyda'i gyn.


dyddio dyn sydd wedi gwahanu gyda phlant

Cyn i chi ddechrau teimlo'n llethol, gofynnwch i'ch hun ble mae'r ffin rydw i am ei gosod?Ar un llaw, rydych chi am fod yr unigolyn cefnogol ac ystyriol ydych chi, ond ar y llaw arall, nid ydych chi eisiau teimlo y dylech chi ddechrau codi tâl yr awr. Dewiswch eiliad dda i siarad am hyn a'i ymadrodd yn y fath fodd, fel nad yw'n teimlo ei fod wedi'i wrthod, ond yn lle hynny gall ddeall eich safbwynt.

Peidiwch ag aros nes eich bod wedi'ch gorlethu, yn hytrach gweithredwch ar y teimlad hwn cyn iddo byrstio allan ohonoch heb rybudd.3. Gadewch i'r gorffennol fod y gorffennol

Wrth ddyddio dyn sydd wedi gwahanu gyda phlant mae'n debygol iawn y byddwch chi ar ryw adeg yn rhedeg ar draws rhai eitemau y byddwch chi'n eu cysylltu â hen fywyd eich partner. Gallai fod lluniau teulu ar y waliau neu atgofion y mae wedi'u cadw.

Cyn cymryd yn ganiataol bod y gorffennol yn mynd i ymgripio i'r presennol, siaradwch â'ch partner am yr ystyr sydd gan yr eitemau hyn iddo. Efallai bod ei blant wedi gofyn am gadw hyn fel atgofion o gyfnod pan oeddent i gyd gyda'i gilydd.

Gadewch i'r atgofion fodoli wrth greu rhai newydd.

4. Gweithredu fel model rôl i'r plant

Er efallai nad oeddech chi wedi cynllunio ar gyfer hyn, ond wrth ddyddio dyn sydd wedi gwahanu gyda phlant mae'n rhaid i chi fod yn ymwybodol eu bod nhw'n treulio amser gyda chi hefyd.

Bydd sut rydych chi'n gweithredu yn eu presenoldeb a sut rydych chi'n rhyngweithio â nhw yn effeithio nid yn unig ar eich perthynas â'r plant, ond hefyd â'ch partner.

Felly, gallwch naill ai ennill ei barch trwy ddangos y gallwch chi fod yn fodel rôl da i'w blant neu gallwch ennill ei feirniadaeth.

Mae'n ddoeth siarad â'ch partner am ei ddisgwyliadau ar eich cyfer chi fel llys-fam, oherwydd gall deall yr hyn y mae'n ei ddymuno gennych chi eich helpu chi i gyfeirio'ch ymdrechion yn well.


nodweddion menyw sy'n twyllo

Yn fwyaf tebygol, byddwch yn buddsoddi ymdrech i fod yn llysfam da, a gall arbed llawer o egni camgyfeiriedig ichi os siaradwch ag ef am yr hyn y mae'n ei ddisgwyl gennych. Efallai, byddwch chi'n synnu o glywed ei fod yn disgwyl llawer llai nag yr ydych chi gennych chi'ch hun.

Gweithredu fel model rôl i

5. Peidiwch â siarad dim sâl o'r cyn

Mae'n sylfaenol bwysig i beidio â sarhau na siarad yn negyddol am gyn-bartner eich dyddiad, yn enwedig o flaen ei blant. Hyd yn oed os bydd yn cwyno amdani o bryd i'w gilydd, peidiwch â chymryd y cyfle yn hawdd i'w atgoffa o bethau y gallai fod wedi'u dweud yng ngwres y foment. Ei waith yw gweithio trwy unrhyw ddicter y gallai ei deimlo, i wneud yr hyn sydd orau i'w blant ac iddo.


sut i fod yn llysfam

Byddwch yn wrandäwr amyneddgar, nid milwr yn ymladd ar ei ochr.

6. Mae un ar un amser yn bwysig

Rydym yn arddangos gwahanol ochrau ein personoliaeth mewn gwahanol berthnasoedd. Felly, efallai y gallwch chi gysylltu'n well â phlant os ydych chi'n neilltuo amser i bob un ohonyn nhw ar wahân. Yn ogystal, byddwch yn gallu cynllunio gweithgareddau sy'n briodol i'w hoedran a'u diddordeb yn haws. Dychmygwch pa mor anodd fyddai dod o hyd i weithgaredd hwyliog yn ymwneud â bachgen yn ei arddegau a merch 6 oed. Yn y pen draw, mae'n arbennig o bwysig rhoi cyfle i'ch partner a chi'ch hun dreulio peth amser ar eich pen eich hun.

Gall cynnal perthynas dda gyda'i gyn-aelod fod yn ddefnyddiol iawn oherwydd gall ofalu am y plant pan rydych chi am dreulio rhywfaint ar un tro.

Peidio â dweud y dylech dreulio amser ar eich pen eich hun gyda'r cyn, ond byddwch yn gwrtais a bydd hi'n fwyaf tebygol o ddychwelyd y ffafr. Os na fydd hi, chi fydd y person mwy o hyd.

7. Trefnwch ychydig o amser segur

Mae ysgariad yn gyfnod llawn straen i blant, ac maent yn profi llawer o emosiynau na allant o bosibl eu hegluro. O ystyried yr holl newidiadau sy'n digwydd, gall diflastod mewn dosau bach fod yn dda iddynt.

Gall caniatáu undonedd yn eu trefn arferol eu helpu i addasu i bopeth sy'n newid.

Mae eu rhieni'n ymwneud â chynllunio'r cyd-rianta ac mae'n debyg eu bod ar frys i wneud popeth. Ar y llaw arall, gallwch chi drefnu'r amser hwn ar gyfer plant, a byddant yn ei werthfawrogi.

8. Pwyllwch a braichiwch eich hun yn amyneddgar

Roeddent yn arfer bod yn deulu ac roedd ganddynt ffordd benodol o weithredu. Waeth a oedd yn fath da neu ddrwg o weithredu, daethant i arfer ag ef ac yn awr mae angen iddynt sefydlu ffyrdd amgen o ryngweithio â'i gilydd.

Bydd angen amser ar eich partner a'i blant i wneud yr addasiad hwn, felly rhowch yr amser angenrheidiol hwnnw iddynt.

Mae ysgariad yn galw am addasu ac adolygu llawer o benderfyniadau. I bawb a wyddoch, bydd angen amser ar eich partner cyn y gall ymrwymo o ddifrif i chi a gallai hyn fod yn anodd ei drin. Fodd bynnag, gallai rhuthro i mewn i rywbeth newydd ac anghyfarwydd guddio'r boen iddo ac atal iachâd. Yn ogystal, bydd hyn yn caniatáu ichi fynd gam wrth gam a meithrin y berthynas ag ef a phlant wrth roi amser iddynt adfywio.