10 Problemau Perthynas Pellter Hir a Beth i'w Wneud Amdanynt

Problemau Perthynas Pellter Hir a Beth i

Yn yr Erthygl honWeithiau gall perthnasoedd fod yn anodd iawn eu trin, yn enwedig pan fyddant yn berthnasau pellter hir.Pan rydych chi mewn yn ddwfn cariad gyda rhywun, mae'n anodd cydbwyso a gweithredu fel byffer rhwng gwahanol sefyllfaoedd. Mae mân ymladd yn rhan o bob perthynas, ond mae'r ymladdiadau hynny'n gwaethygu os na chânt eu trin mewn pryd.

Mae problemau dirifedi yn codi mewn perthynas pellter hir. Mae perthnasoedd pellter hir yn anodd, yn wir!Ond, gall penderfyniadau doeth a gymerir ar amser fynd i'r afael â'r problemau perthynas pellter hir. Gallant arbed eich perthynas rhag taro gwaelod y graig.

Felly, sut i ddelio â pherthynas pellter hir? A sut i drwsio perthynas pellter hir sy'n cwympo'n ddarnau?

Cyn dod i ddatrysiad, mae'n rhaid deall y problemau perthynas pellter hir yn briodol er mwyn gweithredu'r union weithdrefn.Trafodir y canlynol rai problemau perthynas pellter hir cyffredin a all eich helpu i ddadansoddi'ch sefyllfa yn well. Ac, ynghyd â'r problemau hyn, rhoddir atebion cyflym a all ddod yn ddefnyddiol mewn sefyllfaoedd enbyd.

Felly, ewch ymlaen a dadorchuddiwch yr atebion ar gyfer eich materion swnllyd.

1. Rydych chi am iddyn nhw ymateb ar unwaith

Mae hyn yn digwydd i bron bob cwpl. Mewn gwirionedd, mae'n un o'r problemau perthynas pellter hir nodweddiadol. Er enghraifft, gwnaethoch anfon neges destun at eich anwylyd neu eu galw, ond ni wnaethant ymateb.Yn fuan iawn, fe welwch eich hun mewn sefyllfa lle byddai popeth am eich partner yn ymddangos yn amheus. Efallai y byddwch yn eu amau ​​yn aml heb unrhyw reswm amlwg.

Mae'n digwydd felly eich bod chi'n dechrau teimlo'n bell yn eich perthynas ac yn dechrau cwestiynu pam nad yw perthnasoedd pellter hir yn gweithio.Beth yw'r ffordd allan?

Mae angen i chi sylweddoli bod y meddyliau hyn yn hunan-greiddiol ac y gall realiti fod yn wahanol iawn i'ch meddyliau.

Nid yw o reidrwydd yn golygu, os na allai'ch partner ymateb, yna mae rhywbeth yn bysgodlyd. Mae angen i chi fod yn amyneddgar ac aros iddyn nhw ddod yn rhydd ac ateb eich testunau neu alwadau.

Mae cael amheuon am berthynas newydd yn normal. Ond, os yw'r amheuon hynny'n aros yn barhaol, mae'n fwy tebygol mai chi sydd yn lle'r bai yn lle'ch partner.

2. Siarad am gyfnod rhy hir

Mae'r nodwedd hon yn eithaf cyffredin gyda chyplau sydd newydd ddechrau gyda'u perthynas pellter hir. Dyma un peth y mae'r adar cariad newydd yn dyheu amdano.

A pham nad ydyn nhw? Dyma'r unig ffordd iddyn nhw gadw eu perthynas yn fyw!

Efallai, byddai hyn yn edrych yn iawn ar yr wyneb ar y cychwyn. Ond, wrth i'r berthynas aeddfedu, os bydd un ohonoch chi'n mynd yn sownd â'r arfer hwn o siarad neu sgwrsio trwy'r dydd a thrwy'r nos, bydd yr arfer hwn yn cael ei gategoreiddio'n fuan fel un o'r problemau perthynas pellter hir annifyr.

Beth yw'r ffordd allan?

Os ydych chi'n anelu at berthynas barhaol, byddai'n well petaech chi'n cadw pethau'n gymedrol. Wrth gwrs, rhaid i chi gadw mewn cysylltiad a rhannu pob peth bach amdanoch chi'ch hun â'ch partner.

Ond, nid oes angen oriau ac oriau o sgwrsio. Bydd sgwrs gytbwys a synhwyrol am gyfnod cyfyngedig o amser yn sicrhau buddion enfawr i chi yn y tymor hir.

3. Oedwch weddill eich oes

Oedwch weddill eich bywyd

Os ydych darganfyddwch eich perthynas yn tyfu ar wahân , dyma un o'r problemau perthynas pellter hir mawr i edrych amdanynt!

Ydych chi bob amser yn canolbwyntio'ch llygaid ar eich ffôn trwy'r amser? A yw'n ymddangos bod popeth arall wedi'i oedi? Ydych chi'n teimlo na allwch chi wneud unrhyw beth oni bai eich bod gyda'ch gilydd?

Os ydych, yna rydych chi'n cynyddu problemau i chi'ch hun yn y tymor hir.

Ni fyddai cymryd gormod o ran yn y berthynas nag sydd ei angen yn rhoi dim byd ond iselder i chi.

Mae perthnasoedd pellter hir yn gymhleth. Ond, gallai esgeuluso gweddill materion bywyd cymdeithasol a phersonol arwain at materion pryder ac iselder .

Ac fe allai hyn, yn ei dro, arwain at frwydrau perthynas pellter hir chwyddedig.

Beth yw'r ffordd allan?

Peidiwch â gadael i'ch bywyd gyru o amgylch eich diddordeb cariad. Yn lle hynny, darganfyddwch ddiddordebau eraill, ymroi i hobïau newydd, ac, yn bwysicaf oll, adeiladu eich gyrfa!

Bydd gwneud hyn yn eich helpu i wella ansawdd eich bywyd ac, yn ei dro, meithrin perthynas hapusach ac iachach gyda'ch partner.

4. Bron dim cyfathrebu manwl

Gall problemau perthynas pellter hir hefyd gynnwys llai o gyfathrebu manwl. Mae pobl yn aml yn teimlo nad oes llawer i siarad amdano, ac mae'r sgyrsiau'n aros yn arwynebol.

Dylid trafod materion pwysig a difrifol bywyd, ond yn aml byddwch yn gofyn sut oedd y diwrnod, ac unwaith eto, nid yw'r cyfathrebu manwl yn unman.

Mae'n digwydd oherwydd nad yw'r ddau berson yn rhannu eu bydoedd. Mae pobl yn tueddu i deimlo nad yw eu partneriaid yn deall yr hyn maen nhw'n ei brofi hyd yn oed os ydyn nhw'n rhannu.

Mae pobl mewn perthynas pellter hir yn ei chael hi'n haws siarad am eu problemau o ddydd i ddydd gyda ffrindiau neu gydweithwyr y maen nhw'n rhannu'r gofod corfforol â nhw.

Beth yw'r ffordd allan?


dim cyfathrebu mewn perthnasoedd

Er gwaethaf y materion perthynas pellter hir hyn, rhaid i bob cwpl wneud ymdrechion bwriadol i cyfathrebu'n well am berthynas hapus ac iach .

Sicrhewch fod gennych ddyddiad chwyddo, a chofiwch, gwisgwch yr union ffordd y byddech wedi'i wneud ar gyfer dyddiad corfforol!

Mae hyn yn bwysig iawn i guro'r pellter. Felly, byddwch yn arloesol a throsoleddwch y dechnoleg i deimlo'r undod a chael sgwrs galonog.

5. Ansicrwydd

Ansicrwydd

Dyma un arall o'r problemau perthynas pellter hir a welir yn gyffredin.

Mae'n arferol i ansicrwydd godi . A phan wnânt hynny, rydych yn ceisio i'ch partner dawelu'ch meddwl.

Ond, rhag ofn y bydd perthynas pellter hir, efallai na fydd yn hawdd estyn allan i'ch partner pan feddyliwch amdanynt.


arwyddion partner twyllo mewn perthynas

Ansicrwydd mewn perthynasyn gallu eich gwneud chi'n fwy cenfigennus ac erydu'r ymddiriedaeth yn eich plith chi a'ch partner.

Beth yw'r ffordd allan?

Ansicrwydd difrifol yw'r rhai y mae'n rhaid delio â nhw'n ddigon buan i osgoi materion pellach. Dylai delio â phroblemau ac atebion perthynas pellter hir fod yn flaenoriaeth cwpl bob amser.

Os ydych chi neu'ch partner yn teimlo'n ansicr am unrhyw reswm, peidiwch â gadael iddo aros a dod yn gronig. Siaradwch amdano pan fydd y ddau ohonoch mewn hwyliau derbyngar.

Peidiwch â gorfodi eich partner na thaflu strancio. Gall gwneud hynny ddifetha pethau y tu hwnt i'w hatgyweirio. Felly, cadwch amynedd a thrin y sefyllfa'n aeddfed i gael perthynas gariadus, sefydlog.

6. Camddealltwriaeth

Mae camddealltwriaeth bob amser yno ym mhob perthynas. Y rhai difrifol yw'r gwir fater.

Rydych chi wedi meddwl yn aml sut i drwsio problemau perthynas pellter hir ar ôl ymladd pan fydd pellter hir yn mynd yn anodd, ac efallai eich bod chi wedi chwilio am amrywiol seicolegwyr a damcaniaethwyr personoliaeth, ond dim byd wedi helpu.

Beth yw'r ffordd allan?

Yn achos camddealltwriaeth, mae angen i chi ailfeddwl. Cyfaddefwch eich camgymeriadau.

Mae angen i chi siarad â'ch partner a chlirio'r camddealltwriaeth cyn mynd at y seicolegwyr.

Yn ddiau, gall arbenigwyr helpu i ddatrys y materion, ond cofiwch bob amser, yn y pen draw, dim ond chi a'ch partner ydyw. Heb eich caniatâd, ni all unrhyw beth wella.

7. Anwybyddu perthnasoedd pwysig eraill

Gall problemau perthynas pellter hir hefyd gynnwys anwybyddu eraill.

Ydych chi'n treulio'ch oriau hamdden ar y ffôn yn siarad â'ch un arwyddocaol arall?

Os ydyw, yna signal coch ydyw. Yr hyn rydych chi'n ei wneud yw esgeuluso'r holl berthnasoedd eraill a chanolbwyntio ar eich bywyd caru yn unig.

Beth yw'r ffordd allan?

Mae angen i chi gael rhwydwaith cryf o ffrindiau da. Mae angen i chi gysylltu â'ch teulu aelodau a byddwch yno pan fydd eu hangen arnoch chi.

Os ydych chi am fyw bywyd hapus, stopiwch anwybyddu'r bobl sy'n poeni amdanoch chi. Gallant fod yn ffrindiau, brodyr a chwiorydd, neu rai pobl eraill; nhw yw eich doethion.

8. Cerrig Cerrig

Cerrig caled

Cerrig cerrig yw un o'r problemau perthynas pellter hir treiddiol. Ac, mae'n wirioneddol annifyr i'r un sy'n dioddef ohono!

Dychmygwch pa mor ddi-glem y gall fod i beidio â derbyn unrhyw alwad neu neges gan eich anwylyd, am ddyddiau, heb fawr o fai arnoch chi, os o gwbl!

Efallai nad hwn yw'r chwalfa swyddogol, ond gall yr ymddygiad hwn gan eich partner arwain at ddryswch, hunan-amheuaeth a rhwystredigaeth.

Beth yw'r ffordd allan?

Hyd yn oed os ydych chi'n teimlo eich bod chi wedi bwrw eira o dan domen o broblemau, ni ddylai gosod cerrig byth fod yn opsiwn.

Mae ysgubo'ch problemau o dan y ryg a rhoi'r driniaeth dawel i'ch partner yn gyfleus yn mynd i yrru'r ddau ohonoch ymhellach oddi wrth ei gilydd.

Mewn perthnasoedd agos, mae pellter corfforol yn dal yn hawdd i fyw drwyddo, ond, os ydych chi'n tyfu'n emosiynol ar wahân, mae'n dasg i fyny i adfywio'r berthynas.

Felly, fe'ch cynghorir i drafod y gwahaniaethau yn ddigon buan i arbed eich perthynas rhag taro ffordd anwastad.

9. Goleuadau Nwy

Mae goleuo nwy yn broblem berthynas pellter hir annifyr arall.

Mae llawer o bobl yn ei chael hi'n hwyl trin eu hanwyliaid, mynd i gêm bai, a gwneud i'w partneriaid deimlo'n euog, efallai am rywbeth nad ydyn nhw hyd yn oed wedi'i wneud!

Dyma eu ffordd o orfodi eu pwysigrwydd ar eu partner. Mae llawer o bobl hefyd yn troi at oleuadau nwy pan fyddant yn ansicr ac eisiau i'w partneriaid gael eu bachu yn barhaus ar eu meddyliau.

Ond mae hyn yn afiach. Nid cariad yw hwn!

Gall ôl-effeithiau goleuo nwy gormodol fod yn ddifrifol a phelen eira yn broblemau mwy. Gall y dioddefwr gael llond bol, a gall y berthynas fynd heibio i drwsio.

Fe allech chi golli'ch gwir gariad at fywyd oherwydd materion mân ego a hyn arfer niweidiol o oleuadau nwy .

Beth yw'r ffordd allan?

Os ydych chi'n goleuo'ch partner, mae angen i chi ei atal cyn gynted ag y byddwch chi'n sylweddoli eich bod chi'n ei wneud. Gofynnwch am gymorth proffesiynol os oes angen.

Ac, os yw'ch partner yn euog, ceisiwch egluro'r ôl-effeithiau iddynt. Sicrhewch nhw nad oes rhaid iddyn nhw eich trin chi i'ch cadw chi yn eu bywyd.

Gallwch hefyd geisio therapi cwpl i ddatrys eich problemau ac adfer eich perthynas yn effeithiol.

Gwyliwch hefyd:

10. Twyllo

Mae twyllo yn un o'r problemau perthynas pellter hir nodweddiadol. Yn gyntaf, oherwydd bod gan bobl anghenion, ac yn ail, mae'n hawdd cuddio oddi wrth eich partner.

Weithiau, mae pobl yn ei chael hi'n anodd iawn cysylltu â'u partner perthynas pellter hir a mynegi eu teimladau a'u heriau o ddydd i ddydd.

Dyma pryd mae pobl yn dechrau cysylltu â rhywun sy'n bresennol yn gorfforol ac ar gael yn rhwydd. Heb wybod, mae pobl yn goresgyn ffiniau cyfeillgarwch ac yn dechrau datblygu teimladau rhamantus.

Mae hyn yn anffyddlondeb emosiynol. Ond weithiau, y cyfan y mae pobl ei eisiau yw perthynas gorfforol.

Ar gyfer hyn, nid oes angen i bobl hyd yn oed syrthio mewn cariad. Gall hyn arwain at hediadau, stondinau un noson, neu ddim ond cyfeillgarwch â budd-daliadau!

Beth yw'r ffordd allan?

Am ba bynnag reswm, nid yw twyllo yn dderbyniol mewn perthynas. Er mwyn arbed eich perthynas rhag anffyddlondeb, rhaid i chi wneud pob ymdrech i gysylltu â'ch partner.

Gallwch chi gymryd help apiau agosatrwydd amrywiol , hyd yn oed chwarae gemau rhyw, a chwrdd mor aml ag y gallwch.

Mae gan bobl sy'n ymwneud â pherthnasoedd pellter hir eu setiau eu hunain o heriau.

Ond, os ydych chi wirioneddol caru rhywun , ac ymarfer cyfathrebu agored a gonest, yna nid oes gwahaniaeth pellter.

Ar ôl i chi nodi unrhyw fater noethlymun, rhaid i chi ei gwneud yn bwynt i'w ddatrys cyn iddo ddechrau eich cynhyrfu.

Os na allwch ddatrys y problemau eich hun ac yn dal i fod eisiau eu datrys, ceisiwch fynd ar y llwybr proffesiynol.

Therapydd trwyddedig neu gwnselydd fyddai'r person gorau i ddadansoddi'ch sefyllfa, nodi'r materion sylfaenol, a rhoi barn ddiduedd i chi er budd gorau eich perthynas.

Hefyd, pan ydym yn siarad am berthnasoedd pellter hir, ni allwn danseilio pwysigrwydd technoleg fodern.

Pwysigrwydd technoleg fodern

Mae technoleg cyfathrebu modern wedi rhoi cyplau mewn offer perthynas pellter hir i rannu eu bywydau. Gellir mynd i'r afael â'r problemau perthynas pellter hir y gwnaethom eu trafod uchod hyd eithaf eu gallu trwy ddefnyddio technoleg.

Nawr, gall cyplau gysylltu nid yn unig trwy alwad ffôn ond hefyd trwy wasanaethau sgwrsio fideo fel FaceTime, Skype, a Zoom.

Mae hyn yn rhoi mynediad i gyplau i wyneb, iaith y corff a llygaid eu priod. Mae gan y berthynas hon yn yr oes sydd ohoni lawer o fanteision o gymharu â dyddiau llythyren, beiro ac inc.

Iastudioa gynhaliwyd i bennu'r cyfryngau mwyaf poblogaidd a ddefnyddir i gyfathrebu mewn perthnasoedd pellter hir, canfuwyd bod 81.61% o'r cyfranogwyr yn derbyn bod rhwydweithiau cymdeithasol wedi gwella eu cyfathrebu pellter hir .

Y dyddiau hyn, nid oes raid i bobl eistedd o gwmpas ac aros i'r post gyrraedd; nid oes siom pan na ddaw.

Nawr gall priod gyfathrebu â'i gilydd yn hawdd pryd bynnag maen nhw eisiau. Mae llai o siom yn y berthynas a chyfathrebu gwell ac effeithiol.

Un arall astudio gan archwilio safbwyntiau unigolion sydd wedi profi perthnasoedd pellter hir, penderfynwyd bod cyfryngau cymdeithasol yn darparu dull cyfathrebu sy'n caniatáu iddynt gysylltu'n syth â rhwyddineb ac adeiladu sylfaen sefydlog ar gyfer eu perthynas.

Dyma rai ffyrdd y gall technoleg fodern eich helpu chi i dyfu ar wahân mewn perthynas a hefyd eich helpu chi i ddelio â'ch problemau perthynas pellter hir:

  • Chwarae gemau

chwarae gemau

Os ydych chi'n chwilio am rywbeth mwy rhyngweithiol, ceisiwch chwarae gemau perthynas ar-lein yn erbyn ei gilydd. Gemau multiplayer mae Warcraft neu Second Life yn tueddu i roi diddordeb eithafol mewn chwaraewyr.

Mae gwylio cymeriad eich partner yn gwneud ichi deimlo fel hongian allan mewn bywyd go iawn.

Er enghraifft, mae'r App Pâr yn caniatáu ichi chwarae gemau gyda'ch boo, gwneud rhestrau o'ch cynlluniau gyda'ch gilydd, a chynllunio'ch hoff gyrchfannau. Dyma un o'r gweithgareddau perthynas pellter hir gorau i'w ddilyn.

  • Rhowch gynnig ar weithgareddau hwyl ar alwadau fideo.

Mae yna lawer o weithgareddau y gallwch chi eu gwneud dros Skype neu Zoom, fel chwarae gemau neu roi cynnig ar gwisiau hwyl gyda'i gilydd.


priodas greadigol

Ymhlith y pethau eraill i'w gwneud dros yr alwad fideo mae tynnu heriau, adrodd eich straeon dyddiol, ac ati!

  • Vblog

Mae siarad am eich diwrnod trwy ei ddangos yn llythrennol trwy flog fideo yn syniad gwych.

Defnyddiwch hap-ddewiswr i ddewis awr benodol (neu hanner awr) o'r dydd a dangos i'ch partner beth rydych chi'n ei wneud yn ystod yr union amser hwnnw waeth beth ydyw. Hyd yn oed os ydych chi yn y gwaith, yn cymryd bath, yn bwyta neu'n cysgu.

Cofiwch ei gadw'n ddiogel wrth wneud eich hanner awr, yn enwedig wrth yrru neu weithio.

Fel arall, fel blog fideo go iawn, edrychwch a allwch chi ddisgrifio'r hyn rydych chi'n ei wneud cymaint ag y gallwch heb gael eich dal.

Felly, pob lwc gyda'ch perthynas pellter hir!