10 Peth i'w Cadw mewn Meddwl ar gyfer Rhyw dros 40 oed

Pâr yn agos at y gwely

Yn yr Erthygl honWrth i ni heneiddio, mae ein corff yn mynd trwy newidiadau, yn enwedig pan rydyn ni'n cyffwrdd â 40. Mae'r metaboledd yn dechrau arafu, mae'r cymalau yn dechrau crebachu ac yn sydyn rydych chi'n teimlo bod yr oomff o'r bywyd wedi diflannu.
gan ganmol eich dyn

Mae'r newidiadau hyn yn anochel, ond nid yw hynny'n golygu y gallwch roi'r gorau i'r meddwl i fwynhau'ch bywyd.

Mae pobl yn meddwl bod bywyd rhywiol yn marw pan gyrhaeddwch 40.Rydych chi wedi mwynhau blynyddoedd gogoneddus eich bywyd. Nawr, mae'n bryd ichi dawelu a choleddu'r heneiddio. Wel, mae yna rai i gael rhyw dros 40 a gallwch barhau i fwynhau gyda'r corff sy'n heneiddio. Gadewch i ni weld sut!

1. Dechreuwch roi sylw ychwanegol i'ch iechyd

Heb amheuaeth, mae angen i chi ofalu am eich iechyd. Wrth inni symud tuag at hynafedd oedran, mae angen sylw arbennig ar ein corff. Efallai eich bod wedi esgeuluso ein hiechyd yn ystod blynyddoedd cynnar bywyd, ond wrth inni gyffwrdd â 40, rhaid i chi gadw'n heini.

Ymunwch â champfa, ewch i'r arfer o archwiliadau iechyd rheolaidd ac ymgynghorwch â'r meddyg, pryd bynnag y bo angen. Yn sicr, os yw'ch corff yn ffit, rydych chi'n iach byddech chi'n mwynhau'r rhyw.2. Byddwch yn ofalus am STI (Haint a Drosglwyddir yn Rhywiol)

Deallir ichi gael bywyd rhywiol gwyllt pan ddechreuoch eich perthynas. Ond nid yw hynny'n golygu y gallwch barhau i fwynhau pan gyffyrddwch â 40. Gwelwyd bod pobl sy'n mynd trwy wahanu o amgylch yr oedran hwn yn esgeuluso rhyw diogel.

Maent wedi bod mewn perthynas ymroddedig ond nid bellach. Felly, os ydych chi'n un ymhlith y rheini, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ymarfer rhyw ddiogel ac yn cymryd rhagofal wrth gymryd rhan mewn rhyw.

Mae pobl ar ôl 40 yn fwy tueddol o gael STI ac nid ydych chi am ei gael.3. Archwiliwch y rhan wyllt

Arbenigwyr credwch erbyn ichi gyrraedd 40, eich bod yn hyderus yn rhywiol. Rydych chi'n ymwybodol o'ch hoff bethau a'ch cas bethau, ac wedi ennill profiad rhywiol dros y blynyddoedd. Felly, pan gyrhaeddwch 40, rydych chi'n agored i pethau kinky newydd ac nid yw'n swil i ffwrdd o geisio.

Pwy sy'n dweud bod rhyw yn marw ar ôl 40? Y cyfan sydd ei angen yw ychydig o ysbrydoliaeth ac mae'n dda ichi fynd.
entropi priodasol

4. Cadwch eich materion ariannol o'r neilltu

Materion ariannol o'r problemau amlwg y mae'r rhan fwyaf o gyplau yn mynd drwyddynt erbyn iddynt gyrraedd 40. Maent yn deulu, ac mae treuliau wedi'u gosod o'u blaenau ac mae'r meddwl am ei ad-dalu yn tarfu llawer arnynt.

Yr ateb iddo fyddai cael cyfarfod misol lle gall y ddau ohonoch drafod y statws ariannol a chadw'r taenlenni i ffwrdd o'r ystafell wely. Peidiwch â gadael i unrhyw beth ddod i mewn rhwng y ddau ohonoch.

5. Nid yw perfformiad yn eich poeni mwyach

Nid yw perfformiad yn eich poeni mwyach

Fel y soniwyd uchod, erbyn ichi gyrraedd 40 rydych yn hyderus yn rhywiol. Rydych chi'n gwybod beth rydych chi orau yn ei wneud ac mae mater perfformiad allan o'r cwestiwn nawr.

Rydych chi'n fwy canolbwyntio ar fwynhau rhyw na phoeni am greu argraff ar eich partner. Pan fydd y pwysau allan o'r ffenestr, rydych chi'n gallu bod ar eich gorau.

6. Mae hyd yn oed quickies yn ddyrchafol

Pan ddechreuoch chi roeddech chi'n poeni am ryw eithaf a quickies . Wrth i chi ddechrau'r teulu, fe wnaethoch chi ddarganfod ffyrdd o fwynhau'r ddau hyn. Erbyn eich bod yn 40 oed, rydych chi'n fath o arbenigwr ynddo.

Felly, mae quickies a rhyw eithaf dros 40 oed yn beth newydd ac rydych chi'n ei fwynhau. Goleddu'r foment ac ychwanegu hyn at eich portffolio perthynas.

7. Gall beichiogi fod yn broblem

Mae ein corff yn mynd trwy rai newidiadau erbyn i ni gyrraedd 40.


cyfathrebu mewn penillion Beibl

Mae wy menywod yn lleihau ac fe allai fod yn her os ydych chi'n ceisio beichiogi. Ni fydd yn dasg hawdd i chi ac efallai y cewch fwy o ran mewn triniaeth ffrwythlondeb neu wneud rhyw.

Felly, beichiogwch pan fydd maint yr wy yn dda oherwydd yn ddiweddarach mae'r siawns o gymhlethdodau yn cynyddu.

8. Creu eich defod eich hun

Mae'n bryd ichi treulio peth amser o ansawdd gwneud rhywbeth a-rhywiol. Er enghraifft, gallwch chi gyd-goginio bob dydd Sul neu gallwch roi tylino traed i'ch gilydd bob nos Sadwrn, gallwch wneud rhywfaint o weithgaredd awyr agored bob penwythnos cyntaf o'r mis.

Y ffordd hon, rydych chi'n cryfhau'ch perthynas ac archwilio gwahanol agweddau eich partner.

9. Dadorchuddio'ch arbenigedd Foreplay

Mae foreplay wedi'i danseilio mewn gweithgareddau rhywiol. Serch hynny, pan fyddwch chi'n heneiddio, rydych chi am gymryd pethau'n braf ac yn hawdd. Dyna pryd mae foreplay yn dod i'r amlwg fel rhan bwysig. Felly, pan fyddwch chi'n cymryd rhan mewn rhyw dros 40 oed, ystyriwch ddadorchuddio'ch arbenigedd foreplay.

Chwiliwch am amrywiol ffyrdd i ddarparu boddhad i'ch partner trwy foreplay. Bydd hyn yn eich helpu i gynnal y cyffro rhywiol, a allai fel arall ddiflannu.

10. Rhyw digymell mewn perthynas tymor hir

Gan fod cyplau yn brysur yn magu plant ac yn cadw eu teulu'n gyfan, efallai y byddan nhw'n cael rhyw yn cymryd sedd gefn yn eu bywyd. Mae hyn oherwydd bod y mwyafrif o gyplau eisiau mynd am ryw wedi'i gynllunio. Ond, wrth i chi heneiddio, dylech ddewis rhyw ddigymell.

Rhowch gynnig ar bethau newydd, arbrofi gyda'r sefyllfa, cael rhyw pryd bynnag y bydd y ddau ohonoch yn rhydd neu os gallwch sleifio allan am ychydig. Bydd yr eiliadau cyffrous hyn yn eich cadw chi gyda'ch gilydd a rhyw yn fyw yn eich perthynas.