10 Peth y mae Dynion Eisiau Mewn Perthynas ond Ni allant ofyn amdano - Cyfweliad â Hyfforddwr Bywyd, y Cynghorydd David Essel

10 Peth Mae Dyn Eisiau Mewn Perthynas ond Yn Gallant

Marriage.com: Dywedwch ychydig wrthym amdanoch chi'ch hun a'ch llyfr Angel On A Surfboard: Nofel Rhamant Gyfriniol sy'n Archwilio'r Allweddi i Gariad Dwfn.

David Essel: Mae ein nofel ramant gyfriniol newydd sy'n gwerthu orau, “Angel On A Surfboard”, yn un o'r llyfrau mwyaf unigryw i mi eu hysgrifennu erioed.Ac mae'r brif thema'n ymwneud â deall beth sy'n ein rhwystro rhag creu cariad dwfn. Cymerais dair wythnos a theithiais ymhlith ynysoedd Hawaii er mwyn ysgrifennu llyfr, ac roedd y canlyniad yn hollol syfrdanol.

Dyma fy 10fed llyfr, pedwar ohonynt wedi dod yn brif werthwr llyfrau, a chan ein bod ni'n siarad am ddynion a chyfathrebu byddai pob dyn yn y byd yn elwa'n fawr o ddarllen y nofel hon.

Dechreuais ym myd twf personol 40 mlynedd yn ôl, ac rwy'n parhau heddiw fel awdur, cwnselydd a Master Life Coach yn amlwg. Rydym yn gweithio gydag unigolion o bob cwr o'r byd bob dydd o'r wythnos dros y ffôn, Skype ac rydym hefyd yn mynd â chleientiaid yn ein swyddfa Fort Myers Florida.

Marriage.com: Mae llawer o fechgyn yn ei chael yn anodd rhannu eu hemosiynau, nid dyma’r tro cyntaf i rywun fagu’r ffaith, oni bai eich bod yn newid hyn, y bydd y rhan fwyaf o’ch perthnasoedd yn llawn anhrefn a drama.

Pam mae hyn? Pam mae dynion yn cael amser mor galed yn cysylltu â, ac yn rhannu eu gwir emosiynau a'u perthnasoedd?

David Essel: Mae'r ateb yn syml iawn: ymwybyddiaeth dorfol.

Mae bron pob dyn a godwyd yn y Gymdeithas heddiw wedi’i amgylchynu gan ddynion nad ydynt wedi cael eu dysgu sut i gysylltu â’u hemosiynau eu hunain a’r dyfnder sydd ei angen er mwyn deall ein hemosiynau ac emosiynau rhywun arall. Felly pan rydych chi wedi'ch magu mewn cymdeithas nad yw'n gwerthfawrogi dyn sy'n gallu cyfleu ei emosiynau, mae'r rhan fwyaf o ddynion yn mynd i gilio rhag ceisio archwilio'r ochr honno o'u bywydau hyd yn oed.

Bydd yr anallu hwn i brosesu emosiynau a chyfathrebu hefyd yn rhwystro dealltwriaeth o'r hyn y mae dyn ei eisiau mewn perthynas.

1. Marriage.com: Beth yw rhai ffyrdd y gall dynion ddysgu cyfathrebu'n effeithiol?

David Essel: Rhif un, trwy gymryd rhan yn eu teimladau a'u hemosiynau eu hunain. Gwneir hyn yn hawdd. Yn ein sesiynau gyda dynion sydd eisiau dod yn well cyfathrebwyr, gofynnais yn gyntaf iddynt ddechrau cyfathrebu â nhw eu hunain.

Pan fyddant yn teimlo'n gyffrous iawn, gofynnais iddynt gyfnodolyn am yr hyn a greodd y cyffro hwnnw. Os ydyn nhw wedi gwirioni, mae ganddyn nhw ymarferion i helpu i gael gafael ar pam eu bod nhw'n ddig, yn wallgof neu'n pissed off.

Os ydyn nhw wedi diflasu, mae gen i iddyn nhw ysgrifennu am yr hyn sy'n digwydd yn eu bywyd a fyddai'n creu diflastod.

Hynny yw, os gallwch chi gysylltu'n well â'ch emosiynau eich hun, bydd gennych well siawns o'u mynegi pan fydd angen.

2. Marriage.com: Sut gallai dyn a allai fod yn rhy swil yn ei berthynas ofyn i'w bartner am rwbio cefn? Dyna un o'r pethau mae dynion eisiau ond byth yn gofyn amdano, gan ofni cael ei gipio.

David Essel: Mae hyn mor hawdd! Cynigiwch roi rhwbiad cefn i'ch partner yn gyntaf. Cymerwch eich amser. Rhowch yr ôl-gefn mwyaf rhyfeddol iddyn nhw erioed yn eu bywydau.

Ac yna, gofynnwch iddyn nhw a fydden nhw'n hoffi gwneud yr un peth i chi, naill ai heddiw neu ddiwrnod arall. Rhowch opsiynau iddyn nhw!

Mae hyn yn agor y drws i ofyn am yr hyn yr ydych yn ei ddymuno, trwy roi rhywbeth y gallent ei ddymuno yn gyntaf i rywun arall.

3. Marriage.com: Un o'r pethau y mae dynion ei eisiau mewn perthynas yw mwy o amrywiaeth yn eu bywyd rhywiol. Beth yw awgrymiadau da i ddynion sydd eisiau gofyn i'w partner am eu bywyd rhywiol gael llawer mwy o amrywiaeth?

David Essel: Mae diflastod rhywiol yn gyffredin iawn mewn perthnasau tymor hir. Mae dyn sydd eisiau mwy o amrywiaeth yn mynd i ddeall hefyd y gallai gael ei wrthod ac mae hynny'n iawn.

Nid yw'r ffaith eich bod chi eisiau rhywbeth yn golygu y bydd eich partner eisiau'r un peth, felly mae'n rhaid i ni fod yn agored i'r ffaith, os ydyn ni'n trafod rhywbeth fel amrywiaeth newydd o swyddi rhywiol, y gallan nhw ddod yn amddiffynnol i ddechrau, neu deimlo eu bod nhw ddim yn ddigon da fel maen nhw.

Dechreuaf y sgwrs trwy gael fy nghleientiaid i siarad â'u partner am yr hyn sy'n digwydd yn rhywiol y maent yn ei fwynhau'n fawr, y mae eu partner yn ei wneud yn dda iawn.

Rydyn ni'n agor y drws ar gyfer agwedd fwy meddwl agored tuag at ryw pan rydyn ni'n ategu ein partner ar yr hyn maen nhw'n ei wneud ar hyn o bryd rydyn ni wir yn ei garu.

Y cam nesaf fyddai gofyn i'r partner a oes rhai swyddi rhywiol neu deganau nad ydyn nhw erioed wedi'u defnyddio ond a oedd wedi bod eisiau gwneud erioed?

Ydych chi erioed wedi dymuno chwarae rôl yn rhywiol? Hynny yw, byddwn yn gofyn cwestiynau iddynt am yr hyn yr hoffent ei wneud yn wahanol yn rhywiol, cyn rhoi unrhyw syniadau i'n partneriaid o'r hyn yr ydym ei eisiau.

Gallwch hefyd ofyn iddynt a hoffent wylio unrhyw CDs addysg ryw, a oes miloedd ar y farchnad, neu a hoffent fynd i ymweld â gweithiwr proffesiynol i siarad am wella eu cysylltiad agos trwy ryw a mathau eraill o anwyldeb.

Un o'r pethau y mae dynion ei eisiau mewn perthynas yw bywyd rhywiol cyffrous, gyda mwy o le i newydd-deb, ond nid ar draul troseddu eu partner.

Rhowch nhw yn gyntaf wrth gyfathrebu, a byddwch chi'n medi'r gwobrau i lawr y ffordd.

4. Marriage.com: Yn y gamut o bethau y mae dynion eu heisiau mewn perthynas yw parch. Sut mae'r partner gwrywaidd yn gofyn am gael ychydig o barch? A dweud y gwir, gwnewch hynny'n llawer.

David Essel: Os nad ydym yn cael parch gan ein partner, paratowch, ein bai ni ydyw, nid nhw. Rydyn ni'n dysgu eraill sut i'n trin ni, mae'n hen ddywediad sy'n 100% yn gywir.

Codependency, yn fy ngwaith, yw'r caethiwed mwyaf yn y byd, ac os ydych chi'n ddibynnol ar eich partner, ni fyddant yn eich parchu o gwbl. I fenywod, sy'n eu cael eu hunain yn chwilio am ateb i'r cwestiwn, “sut ydych chi'n gwneud i ddyn ymddiddori ynoch chi?”, Y broblem bwysicaf i'w hosgoi yw dod yn ddibynnol ar y partner.

Codependency, yn fy ngwaith, yw

Pe baech chi'n dweud wrth rywun, nad ydych chi'n gwerthfawrogi faint maen nhw'n ei yfed, a'r tro nesaf y byddan nhw'n meddwi, byddwch chi'n cymryd rhaniad 90 diwrnod o'r berthynas, dim ond os byddwch chi'n dilyn ymlaen y bydd eich partner yn eich parchu eich geiriau.

Felly os ydyn nhw'n meddwi eto, ac nad ydych chi'n gwahanu oddi wrthyn nhw am 90 diwrnod, bydd ganddyn nhw ddim parch tuag atoch chi a dyna un enghraifft yn unig.

Ar unrhyw adeg rydyn ni'n dweud wrth bartner, nad ydyn ni eisiau iddyn nhw wneud XY neu Z, ac maen nhw'n ei wneud, ac nid oes gennym ni ganlyniad, rydyn ni newydd golli parch llwyr. A dylem golli parch llwyr os nad ydym yn fodlon dilyn ar ein geiriau ein hunain.

5. Marriage.com: Un o'r pethau y mae dynion ei eisiau mewn perthynas yw eu partner benywaidd yn mentro. Beth fyddech chi'n ei ddweud wrth y partner gwrywaidd sydd am i'w unigolyn arwyddocaol wneud y cam cyntaf yn eu perthynas?

David Essel: Byddwn yn dweud wrthynt am chwilio am bartner dominyddol. Maen nhw'n swnio'n ymostyngol iawn, yn fewnblyg efallai, ac os ydyn nhw ofn gwneud y cam cyntaf yna dylen nhw ddod o hyd i rywun nad ydyn nhw ofn gwneud y cam cyntaf, rhywun a fydd yn arweinydd yn y berthynas.

6. Marriage.com: Sut y gall ddweud wrth ei bartner fod angen cefnogaeth emosiynol arno?

David Essel: Mae pawb angen cefnogaeth emosiynol, weithiau'n llawer amlach nag eraill. Un o'r ffyrdd mwyaf o gael cefnogaeth emosiynol yw cael rhywun a fydd yn gwrando arnoch chi heb roi cyngor.

Rwy'n dysgu pob un o'm cleientiaid gwrywaidd, pan fyddant yn eistedd i lawr ac maent am siarad â'u partner am rywfaint o straen y maent yn mynd drwyddo, i ddechrau'r datganiad gyda rhywbeth fel “Rwyf am rannu rhywbeth sy'n wirioneddol straen yn fy mywyd ar hyn o bryd , Byddwn i wrth fy modd pe byddech chi ddim ond yn gwrando, yn dal fy llaw ond peidiwch â rhoi unrhyw gyngor i mi. Fi jyst angen i gael hyn oddi ar fy mrest. “

Mae hyn yn hudolus y ffordd y mae'n gweithio.

7. Marriage.com: Gadewch i ni ddweud ei fod eisiau cymdeithasu gyda'i ffrindiau heno yn unig?

David Essel: Y peth pwysicaf pan rydyn ni'n siarad am gymryd amser i ffwrdd o'n perthynas yw rhoi digon o rybudd i'n partneriaid y byddwn ni allan gyda ffrindiau ar ddiwrnod ac amser penodol.

Hynny yw, os ydych chi'n gwybod eich bod chi'n mynd i chwarae cardiau gyda'ch ffrindiau nos Iau nesaf, a'ch bod chi'n aros tan ddydd Mercher i ddweud wrth eich partner, mae hynny'n hollol amhriodol.

Cyn gynted ag y gwyddoch y byddwch yn treulio amser gyda ffrindiau, mae angen i ni rannu hynny fel bod pawb ar fwrdd y llong.

8. Marriage.com: Sut gallai dyn a allai fod yn rhy swil yn ei berthynas ofyn i'w bartner mai dim ond peth amser sydd ei angen arno?

David Essel: Wrth gyfathrebu, gadewch imi ailadrodd, oherwydd bod hyn mor bwysig, mae gwrthod yn rhan o'r gêm.

Deallwch, os oes angen amser ar eich pen eich hun, efallai na fydd eich partner yn cytuno neu efallai nad yw'n ei hoffi ond ni allwn gario eu teimladau gyda ni.

Mae angen i ni gael y nerth i adael iddyn nhw wybod ein bod ni'n mynd i fod yn treulio amser i wneud ABC, beth bynnag yw hynny, ac mae'r amser segur yn angenrheidiol i bawb ym mhob perthynas. Ymhlith yr ychydig bethau y mae dynion eu heisiau mewn perthynas mae amser segur rhesymol ac os ydych chi'n fenyw yn darllen hwn, gallwch chi ddangos rhywfaint o gariad at eich beau trwy fod yn fwy addas i hynny.

Mae cyplau sy'n gwneud “popeth” gyda'i gilydd, fel arfer yn llosgi allan.

9. Marriage.com: Beth yw ffyrdd da i'r gwryw ofyn i'w bartner eu bod am iddi ddangos llawer mwy iddynt yn rhywiol na'r hyn y maent wedi bod yn ei gael?

David Essel: Dechreuwch gyda chanmoliaeth bob amser. “Mêl Rwy’n caru’r ffordd rydych yn perfformio rhyw geneuol arnaf, mae’n anghredadwy bob tro!”

Neu beth bynnag yw eich hoff ran o ryw gyda'ch partner, cyflenwch nhw. Peidiwch â gwneud celwyddau, ond canmolwch nhw a'r hyn maen nhw'n ei wneud yn dda.

Yna ar ôl hynny, gallwch chi ddweud “Rydw i wrth fy modd â'r ffordd rydych chi'n perfformio rhyw geneuol arnaf, ac roeddwn i'n meddwl tybed a allech chi wneud hyn hefyd“. Beth bynnag yw “hyn”.

Hynny yw, bydd llawer o bartneriaid yn swil os dywedwch wrthynt “chwythwch fy meddwl dangoswch bob tric rhywiol sydd gennych“, ond os byddwch yn eu harwain i lawr y ffordd honno’n araf, byddant yn agor yn llawer cyflymach.

10. Marriage.com: Ar ôl wythnos hir o waith, dyma'r penwythnos o'r diwedd, a'r cyfan rydych chi ei eisiau yw i'ch partner gymryd yr awenau ar yr hyn maen nhw'n ei wneud heno. Sut y gallant fagu hynny yn ddigroeso?

David Essel: Rwyf bob amser yn annog pobl i gyfathrebu'n hynod agored, dim ond i'w osod allan ar y lein.

“Mêl, mae’r wythnos hon wedi bod yn wallgof, rydw i’n mynd i ofyn i chi fwrw ymlaen a gwneud cynlluniau ar gyfer heno, byddaf yn gwneud beth bynnag rydych chi am ei wneud os yw’n ffilm, cinio allan. Rydw i'n mynd i ofyn i chi fod yn gyfrifol yma heno, fe'ch gwelaf yn saith oed. '

Dylai'r math hwn o e-bost neu destun gael ei anfon yn gynnar yn y bore neu'n gynnar yn y dydd, gan roi digon o amser iddynt feddwl. Os ydyn nhw'n gwthio yn ôl ac yn dweud nad ydyn nhw'n gwybod, gadewch iddo fynd.

Neu gallwch chi neu ofyn iddyn nhw wneud cynlluniau ar gyfer y noson nesaf os ydyn nhw'n teimlo eu bod nhw'n cael eu rhoi yn y fan a'r lle i'w wneud heddiw. I ferched, un o'r pethau y mae dynion ei eisiau gennych chi yw cymryd yr awenau a galw'r ergydion ar ddyddiadau cynllunio weithiau, felly gall fwynhau wrth ddiolch i'w sêr am fod wedi glanio gyda phartner mor anhygoel.

Ranna ’: