10 Awgrym yn Dyddio Rhywun Sydd Wedi Bod Mewn Perthynas

10 Awgrym yn Dyddio Rhywun Sydd Wedi Bod Mewn Perthynas

Yn yr Erthygl honMae'n eithaf syfrdanol pan fydd rhywun yn dweud ‘Dwi erioed wedi bod mewn perthynas’. Pan fydd pobl mor allblyg a pheidiwch ag oedi hyd yn hyn, mae disgwyl i rywun erioed fod wedi bod mewn perthynas yn ymddangos fel meddwl estron.
seicopathiaid benywaidd mewn perthnasoedd

Fodd bynnag, mae yna bobl nad ydyn nhw erioed wedi cael unrhyw berthynas. Nid eu bod yn analluog i gael hynny neu na ddaethon nhw o hyd i'r person iawn, yn hytrach naill ai roedden nhw'n rhy brysur â'u bywyd neu erioed wedi teimlo'r angen amdano.

Yn y naill ffordd neu'r llall, mae'n eithaf anodd mynd i berthynas â rhywun na fu erioed mewn perthynas. Nid oes ganddyn nhw unrhyw syniad o'r hyn sy'n digwydd pan fyddwch chi mewn perthynas, y cyfaddawdau a'r addasiadau rydych chi'n eu gwneud ac yn bwysicaf oll, sut i ddelio â'r torcalon, os o gwbl.Felly, rydyn ni'n dod â chanllaw cyflym atoch chi a fydd yn eich helpu chi i ddyddio rhywun nad yw erioed wedi bod mewn perthynas-

1. Cyfathrebu

Mae'n angenrheidiol eich bod chi cadwch y cyfathrebu'n glir ac yn ddiduedd . Nid ydynt erioed wedi bod mewn perthynas ac efallai na fyddant yn deall pwysigrwydd cyfathrebu clir. Mae'n rhaid i chi eu tywys gyda hyn a dweud wrthyn nhw beth ddylen nhw ei gofio a sut mae'r cyfathrebu'n chwarae rhan hanfodol ynddo. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cadw'r cyfathrebu i fynd heb unrhyw ymyrraeth nac ymyrraeth. Byddwch yn dortsh arweiniol a dangoswch iddynt y llwybr i fod mewn cwmnïaeth lwyddiannus.

2. Byddwch yn uniongyrchol

Nid yw'r person rydych chi'n ei ddyddio erioed wedi bod mewn perthynas. Mae disgwyl iddynt ddeall yr ystumiau a'r arwyddion di-dâl yn ormod. Felly, rhaid i chi fod yn uniongyrchol gyda nhw a gollwng y ddeddf ‘dylent wybod amdani’.Nid ydynt yn ymwybodol o'r holl beth a dylid dweud wrthynt bob peth. Mae'n rhaid i chi wneud iddyn nhw ddeall yr ystyr cudd y tu ôl i ystumiau a phethau eraill.

Fodd bynnag, mae'n rhaid i chi sicrhau nad ydych chi'n ymosodol tuag atynt.

3. Gwerthfawrogi eu hystumiau

Bydd yr un rydych chi mewn cariad ag ef yn sicr o ddangos rhai ystumiau cariad tuag atoch chi. Efallai y daw amser pan fyddent yn gorwneud pethau, neu pan fyddent yn tanberfformio.Yn y naill achos neu'r llall, mae'n rhaid i chi werthfawrogi eu hymdrechion. Mae'n rhaid i chi wneud maent yn deall bod ystumiau bach bwysicaf mewn perthynas dros berfformiadau mawr ac strafagansa.

4. Eu tywys ar ffiniau

Yn sicr, dylid cadw at ffiniau pan fyddwch chi mewn perthynas. I berson nad yw erioed wedi bod mewn perthynas, gallai fod yn ormod deall pwysigrwydd ffiniau.Efallai y byddant yn dod ynghyd â meddwl nad oes angen ffiniau ar gyfer dau unigolyn mewn perthynas. Rhaid ichi wneud iddynt eu deall a dweud wrthynt am ei barchu.

5. Anwybyddwch ychydig o sgyrsiau ochr

Anwybyddwch ychydig o sgyrsiau ochr

Pan fydd rhywun nad yw erioed wedi bod mewn perthynas yn mynd i un o'r diwedd, byddai eu cyfoedion yn aml yn cael eu gorlethu a gallent brocio'u trwyn o bryd i'w gilydd. Bydd yn eithaf cythruddo delio â phobl o'r fath, ond rhaid i chi eu deall a dysgu eu hanwybyddu.

Hefyd, os ydych chi'n meddwl ei fod yn mynd yn ormod i chi ei drin, dim ond gwneud i'ch partner ddeall amdano a gofyn iddyn nhw siarad â'u ffrindiau hefyd.

6. Peidiwch â gadael iddyn nhw ganolbwyntio ar yr amheuon amdanyn nhw eu hunain

Pan fydd rhywun na fu erioed mewn perthynas yn mynd i un yn sydyn, mae ganddo hunan amheuaeth. Efallai y byddant yn cwestiynu, ‘Pam nad wyf erioed wedi bod mewn perthynas?’ Neu ‘Pam fod y person hwn mewn perthynas â mi?’ Efallai y bydd eu hunan amheuon yn eich rhoi mewn man anghyfforddus ac efallai y byddwch yn llidiog gyda hyn.


pwysigrwydd agosatrwydd mewn priodas

Fodd bynnag, yr hyn y mae'n rhaid i chi ei ddeall y dylech ddysgu anwybyddu'r pethau hyn. Maen nhw mewn perthynas am y tro cyntaf. Mae'n ormod iddyn nhw dderbyn felly hunan-amheuaeth. Felly cymerwch ef gyda phinsiad o halen.

7. Rheoli Ego

Pan rydych chi wedi bod mewn perthynas, rydych chi'n deall y gall ego ddifetha'r emosiwn hardd cyfan sydd gennych chi ar adegau. Yr hyn a allai ddod gyda chi yw ego eich bod chi'n gwybod llawer o bethau ac nad yw'ch partner yn ei wneud.

Peidiwch byth â gadael i’r meddwl nad yw ‘fy nghariad erioed wedi bod mewn perthynas’ neu ‘rwy’n arbenigwr mewn perthynas’ yn eich poeni.

Gall y pethau hyn amharu ar eich perthynas hardd a gallent roi craith iddynt a allai fod yn anodd iddynt ddelio â hi.

8. Dysgu ymladd

Mae ymladd yn normal mewn perthynas. Yr hyn sy'n newid yw nad yw'ch partner yn ymwybodol o sut mae ymladd mewn perthynas. Gyda phob unigolyn, mae'r patrwm yn newid ac mae'r aeddfedrwydd i ddelio â'r sefyllfa'n newid hefyd. Felly, mae'n rhaid i chi ddysgu neu ailddysgu sut i gael dadleuon neu ymladd.

9. Sgyrsiau yn y dyfodol

Efallai y byddwch chi'n sydyn yn cael eich hun mewn sefyllfa lletchwith pan fydd eich partner yn dechrau siarad am gynlluniau ar gyfer y dyfodol. Nid yw'r person na fu erioed mewn perthynas yn ymwybodol bod rhywun yn cymryd pethau'n araf mewn perthynas a gadewch i amser benderfynu beth sydd ganddo i'w gynnig.

Felly, yn lle mynd i banig, dywedwch wrthynt y realiti a'u helpu i ddeall nad yw'r dyfodol yn eich llaw chi i benderfynu. Dysgwch nhw i fynd gyda'r llif.

10. Arddangos PDA

Efallai y bydd Arddangosiad Cyhoeddus o Gysylltiad yn gweithio gyda rhywun tra bydd eraill yn dod o hyd iddo dros ben llestri. Mae'n angenrheidiol eich bod chi'n siarad am hyn â'ch partner. Efallai eu bod yn rhy gyffrous i fod mewn perthynas ac efallai yr hoffent arddangos eu cariad atoch chi mewn mannau cyhoeddus hefyd.

Rhaid i chi wneud iddyn nhw ddeall beth sy'n gweithio a beth sydd ddim. Arweiniwch nhw yn hyn.

Dylai'r 10 awgrym hyn eich helpu i lywio trwy berthynas newydd yn ddidrafferth ag unigolyn nad yw wedi dyddio unrhyw un erioed. Nid yw'n cymryd llawer o amser i'ch partner ddeall sut mae pethau'n gweithio mewn perthynas. Felly, does dim rhaid i chi drafferthio'ch hun wrth feddwl am hyn yn ormodol am gyfnod rhy hir.