10 Awgrym i Gadw Perthynas Perthynas Pellter Hir yn Fyw

Menyw Mewn Cariad Gyda Gwallt Hir Mewn Aberteifi Llwyd Yn Anfon Cusan Awyr Trwy Sgrin Gyfrifiadurol Tra Cyfarfod Ar-lein Yn Dangos Miss Chi

Yn yr Erthygl hon

Rydyn ni i gyd, heb amheuaeth, eisiau byw yn agos at y bobl rydyn ni'n eu caru. Yn anffodus, gall cyfleoedd gyrfa a theithio ddod rhyngom.Er bod set unigryw o heriau yn gysylltiedig â byw ar wahân, mae'n dda gwybod y gallwch gadw agosatrwydd y berthynas pellter hir yn fyw gyda'ch partner.

Mae perthynas yn ffynnu agosatrwydd emosiynol a chorfforol .

Mae agosatrwydd yn cael ei ffurfio trwy wybodaeth a phrofiad ei gilydd. Po fwyaf o amser rydych chi'n ei dreulio gyda'ch gilydd, y berthynas fwy agos atoch rydych chi'n debygol o'i chael.

Mae'r cusanau, cofleidiau, dal dwylo, rhyw, cysur gan eich partner yn cryfhau'r bond.

Pan fydd cyplau mewn perthynas pellter hir, mae agosatrwydd corfforol yn gyfyngedig. Mae yna hefyd y risg o golli allan ar rai manylion bach ond pwysig sy'n gwneud i chi deimlo'n llawer agosach at eich partner.

Mae'r rhai sydd wedi ymrwymo i berthnasoedd pellter hir bob amser yn cadw cysylltiad. Mae sgyrsiau hir, yn enwedig yn hwyr yn y nos, rywsut wedi helpu llawer o gyplau i oresgyn rhai o'r heriau.

Serch hynny, gellir gwadu agosatrwydd perthynas pellter hir os nad yw cwpl yn sefydlu amser i gysylltu'n gorfforol.

Rwyf wedi paratoi'r swydd hon i gynnig awgrymiadau gwych i chi ar gyfer perthnasoedd pellter hir ar sut i adeiladu agosatrwydd mewn perthynas pellter hir a sut i wneud i bellter weithio.

1. Ymweld â'ch gilydd yn rheolaidd

Nid oes rheol galed a chyflym ar ba mor hir y dylai cwpl mewn perthynas pellter hir aros i weld ei gilydd.

Fodd bynnag, mae angen gwneud ymdrech atreulio amser o ansawdd gyda'n gilydd. Mae'n gwneud i chi deimlo'n fwy cysylltiedig a mwy mewn cariad.

Byddwch am ymweld â'ch partner gartref, gan ei fod yn gyfle i ddeall sut beth yw bywyd beunyddiol eich partner.

Peidiwch â throi pob ymweliad yn wyliau. Mae cymryd gwyliau gyda'n gilydd yn syniad anhygoel, ond dylai fod unwaith mewn ychydig.

Gan fod adeiladu agosatrwydd perthynas pellter hir trwy wybodaeth ddwfn ei gilydd, gall cartref fod yn lle gwych i ddechrau datblygu'r cynefindra hwnnw.

2. Peidiwch byth â mynd diwrnod heb sgwrsio ar fideo

Mae edrych i mewn i lygaid eich partner a chlywed eu lleisiau yn unigryw o foddhaol ac yn gallu cadwch eich perthynas yn iach .

Dylech geisio ymgysylltu â'r camerâu hynny, bob dydd o leiaf - waeth pa mor brysur ydych chi. Mae cysylltiadau gweledol yn wych ar gyfer magu hyder a chynefindra â'ch partner.

Sylwch nad oes rhaid i chi sgwrsio fideo am sawl awr. Gall hyd yn oed fideo cyflym sy'n diweddaru'ch partner am yr hyn sy'n digwydd yn eich bywyd hefyd wneud y gamp o ran datblygu agosatrwydd perthynas pellter hir.

A chymaint ag y mae'n dda cadw mewn cysylltiad bob amser, peidiwch â theimlo'n ddrwg os yw'ch partner yn sgipio allan rai dyddiau.

3. Rhannwch luniau yn aml

Entrepreneur Busnesau Bach Yn Edrych ar Ei Ffôn Symudol A Gwenu

Ffordd arall o ychwanegu at agosatrwydd perthynas pellter hir yw anfon rhai lluniau at eich priod.

Gall lluniau fod yn ymwneud â'ch profiadau, tafliad ohonoch gyda'ch gilydd, neu beth bynnag rydych chi'n meddwl a all eu gwneud yn hapus neu'n werth ei wybod.

Er enghraifft, bydd rhannu eich profiadau beunyddiol trwy luniau yn cryfhau'r cysylltiad ac yn ychwanegu tryloywder yn eich bywyd. Mae'n gamp smart i meithrin ymddiriedaeth yn y berthynas .

4. Rhowch gynnig ar or-gysgodi

Gall gor-rannu gynyddu agosatrwydd eich perthynas pellter hir. Y peth mwyaf sylfaenol i'w wneud yw siarad am fanylion eich diwrnod.

Ond yn gyffredinol, dylech chi deimlo'n gyffyrddus yn magu unrhyw beth sy'n bwysig i chi.

Os ydych chi'n teimlo bod yr hyn rydych chi am ei rannu yn gallu bod yn sensitif, gofynnwch i'ch hun a fyddai dweud neu guddio y byddai'n brifo eu teimladau.

Mae angen ystyried pob manylyn sensitif yn feddylgar cyn dweud unrhyw beth.

5. Bod â nod agosatrwydd mewn golwg ar gyfer pob ymweliad

Nid yw cynllunio ymweliadau ymlaen llaw yn gwneud unrhyw niwed i chi.

Gadewch inni ei wynebu; bydd cael rhywbeth i edrych ymlaen ato yn sicr yn gwneud ichi deimlo'n llawer gwell.

Gall cynllunio hefyd eich helpu i wneud y mwyaf o bob diwrnod y byddwch chi'n ei dreulio gyda'ch gilydd.

Trwy hynny, gall eich ymweliadau fod yn fwy boddhaus wrth gadw'r bond agosatrwydd yn gryf.

Gwyliwch y fideo hon a ydych chi mewn perthynas pellter hir.

6. Gwerthfawrogi ymdrech eich gilydd yn weithredol

Dysgu adnabod agwerthfawrogwch ymdrechion eich partneryn gwneud tuag at y berthynas.

Ymchwil hefyd wedi nodi diolchgarwch yn dylanwadu'n uniongyrchol ar sut rydych chi'n teimlo am eich priodas, pa mor ymrwymedig ydych chi iddi, a'ch cred y bydd yn para.

Er enghraifft, mae gwario arian ar deithio ac aros mewn cysylltiad, hyd yn oed gydag amserlenni prysur, yn aberthau y dylid eu parchu.

Mae'n weithred syml a all fynd yn bell o ran adeiladu agosatrwydd perthynas pellter hir a gwneud eich perthynas yn iachach.

7. Byddwch yn agored i ddysgu pethau newydd am eich partner

Pâr Rhyfeddol Yn Gosod Gyda

Hyd yn oed os ydych chi eisoes yn adnabod eich partner y tu mewn a'r tu allan, mae rhywbeth newydd bob amser mae'n debyg y byddwch chi'n dysgu amdanyn nhw.

Gallai fod yn rhywbeth dibwys, fel darganfod ei hoff gêm newydd neu ddarganfod ei awydd cyfrinachol i ddysgu awyrblymio.

Fel y dywedasom yn gynharach yn y swydd hon, y gorau y byddwch chi'n adnabod eich gilydd, y berthynas fwy agos atoch fydd gennych chi.

8. Ffantasi

Mae'n iach ffantasïo wrth fyw ar wahân.

Lluniwch rai syniadau personol dymunol, y gallwch eu rhannu â hi. Gall fod yn bethau yr hoffech chi roi cynnig arnyn nhw pan gewch chi gyfle i weld eich gilydd eto.

9. Meddyliwch am y dyfodol

Mae angen i chi benderfynu pa mor hir y byddwch chi'n gwahanu. Mae'r ods yn isel bod a perthynas pellter hir gall bara'n hir iawn. Fel cwpl, bydd yn rhaid i chi ddod at eich gilydd yn y pen draw.

Dechreuwch ragweld eich dyfodol gyda'ch gilydd. Datblygu cynllun gyda llinellau amser, yn ogystal â nod terfynol.

Sicrhewch eich bod ar yr un dudalen â'ch partner. Hefyd, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cadw at eich cynllun a gwneud yr addasiadau angenrheidiol ar hyd y ffordd.

10. Peidiwch â gohirio'ch bywyd

Mae'n debyg bod gennych chi bethau eraill i ganolbwyntio arnyn nhw heblaw am eich perthynas.

Mae cadw rhywfaint o agosatrwydd perthynas pellter hir yn fyw yn gofyn am ryw aberth, ond peidiwch â mynd dros ben llestri eich bod chi'n anghofio'r pethau eraill sy'n eich gwneud chi'n hapus.

Os ydych chi wrth eich bodd yn hongian allan gyda ffrindiau neu'n mynd i'r gampfa, gwnewch amser ar gyfer hyn a gadewch i'ch partner wybod.

Yn syml, dysgwch fyw bob dydd yn llawn. Gall wneud i'r amser ar wahân fynd yn gyflymach heb roi agosatrwydd agosatrwydd y berthynas pellter hir.

Ranna ’: