7 Arwydd Rhybudd Eich bod Yn Barod ar gyfer Cwnsela agosatrwydd Priodas

Cwnsela agosatrwydd priodas

Yn yr Erthygl honGadewch i ni ei wynebu. Rydych chi'n anhapus ac wedi blino. Os ydych chi wedi bod yn briod ers cryn amser, mae'n debyg eich bod chi'n deall mai dim ond symptomau o'r cynnydd a'r anfanteision sy'n diffinio a yw'r teimladau hyn perthynas .Y tro hwn, serch hynny, nid yw rhywbeth yn iawn. Efallai eich bod eisoes yn gweithio arno ond ni allwch ymddangos eich bod yn cyrraedd unrhyw le. Efallai nad ydych chi'n gwybod ble i ddechrau.

Os ydych chi'n teimlo bod eich problemau priodas yn mynd allan o law, ac mae'r rhyw ac agosatrwydd rydych chi unwaith wedi bod mewn priodas wedi cwympo'n raddol. Yna efallai ei bod hi'n bryd ichi gymryd y materion agosatrwydd mewn priodas yn fwy o ddifrif.Efallai ei fod yn gyfnod yn y gorffennol ond nawr mae angen i chi fod yn fwy ystyriol a cheisio cwnsela rhyw neu agosatrwydd therapi . Ond beth yw cwnsela agosatrwydd?


mae fy ngŵr eisiau perthynas polyamorous

Wel, mae cwnsela agosatrwydd yn broses lle gall cwpl ddysgu sut i ddatrys unrhyw broblemau agosatrwydd priodas a gwella gwahanol fathau o agosatrwydd yn eu priodas.

Cwnsela agosatrwydd a elwir hefyd yn therapi rhyw cyplau, neu gall therapi rhyw ac agosatrwydd eich helpu chi neu'ch priod i oresgyn unrhyw ofnau ynghylch agosatrwydd a allai fod wedi deillio o gam-drin yn y gorffennol, materion gadael, materion rheoli, a llawer o resymau eraill.Ar ben hynny, byddai therapi rhyw ar gyfer cyplau yn eich helpu i ddeall anghenion eich partner yn well, a chydag amynedd amser adeiladu agosatrwydd yn eich perthynas.

Felly os oes gennych reddf y gallai agosatrwydd yn eich priodas fod yn mynd oddi ar y cledrau, rhowch sylw i'r 7 arwydd rhybuddio hyn a drafodir isod a gadewch inni ddangos i chi sut i ddelio â nhw'n effeithiol.

1. Ddim yn yr hwyliau i wneud cariad

Oes, mae gan bob un ohonom eiliadau lle rydyn ni wedi blino gormod i wneud iddo ddigwydd. Ar y llaw arall, os yw'r eiliadau hyn yn digwydd yn aml, efallai bod rhywbeth yn digwydd o dan yr wyneb.

Mae llawer o bobl yn cael eu hunain yn anwybyddu eu partner yn llwyr oherwydd eu bod yn peidio â chael eu denu atynt. Nid oes rhaid i hyn fod yn beth corfforol ond gallai fod yn symptom o broblem sylfaenol: collir eich cysylltiad emosiynol.

Therapi rhyw ar gyfer priod cyplaucwnsela priodas gall eich helpu i ailsefydlu cysylltiad dwfn â'ch priod trwy eich dysgu sut i drin eich rhwystredigaethau a chryfhau'ch perthynas.

2. Ymladd dros yr un materion

Mae cael dadleuon yn arwydd o berthynas iach. Wedi'r cyfan, mae'n syml yn golygu eich bod chi'n barod i wneud ymdrech i ddatrys eich problemau. Ond nid yw hyn ond yn wir i raddau. Unwaith y byddwch chi'n sylweddoli eich bod chi'n ymladd am yr un materion drosodd a throsodd, mae'n bryd dod o hyd i gynghorydd priodas.

Fel cwpl, rydych chi'n undeb ac yn ddau unigolyn ar wahân. Wrth geisio cydbwyso'ch anghenion eich hun ag anghenion eich priodas, nid yw'n syndod y gall gwrthdaro buddiannau godi.

Os oes gennych chi a'ch partner bersonoliaethau cryf, mae'n annhebygol y byddant yn cyrraedd cyfaddawd ar eu pennau eu hunain. Bydd cyfryngwr yn gallu eich helpu chi i ddarganfod beth sydd er budd gorau eich partneriaeth.

Cwnsela rhywiol ar gyfer parau priod neu gall gweithdai agosatrwydd cyplau eich hwyluso gyda'r rhinwedd i ddeall pwysigrwydd rhyw mewn priodas.


treulio amser gyda'ch priod

cwnsela rhywiol ar gyfer parau priod

3. Ymddygiad di-ofn

Yn debyg iawn i blant â'u rhieni, mae cyplau newydd yn aml yn ceisio dod o hyd i derfynau ei gilydd. Ar ôl i chi ddod i adnabod eich gilydd ar lefel ddyfnach, mae'n debyg y byddwch chi'n gwybod beth allwch chi ei ddweud ac na allwch ei ddweud wrth eich partner. Mae hyn hyd yn oed yn wir yn ystod dadleuon.

Gyda materion agosatrwydd serch hynny, mae'n bwysicach fyth bod yn ymwybodol o'ch geiriau, gan ei bod hi'n hawdd brifo rhywun wrth ymladd am bwnc mor sensitif.

Os byddwch chi'n sylwi eich bod chi'n dechrau tynnu sylw at bethau nad ydych chi'n eu golygu, cymerwch y camau priodol i ddysgu sut i fynegi'ch emosiynau heb brifo'ch partner yn anfwriadol. Dyma lle mae therapi cyplau yn dod i mewn.

Cymwys therapydd rhyw ar gyfer parau priod yn gallu nid yn unig eich helpu chi gwell rhyw mewn priodas ond hefyd yn eich helpu i reoli a sianelu'ch emosiynau heb brifo'ch partner.

4. Cyfathrebu arwynebol

Pryd oedd y tro diwethaf i'r ddau ohonoch gael sgwrs dda? Ydy'r cyfan rydych chi'n siarad amdano yn arwynebol ac yn ddiystyr? Yn y tymor hir, gallai'r anallu i gael sgwrs ddwfn â'ch partner arwain at unigedd emosiynol, a allai eich arwain yn gyflym i lawr llwybr gwahanu .

Trwy therapi cyplau , byddwch chi'n dysgu sut i siarad am eich teimladau, eich dymuniadau a'ch rhwystredigaethau mewn ffordd y gall eich partner ddeall a chysylltu â hi.

5. Methu mwynhau cyswllt corfforol

Ydych chi a'ch partner yn dal i fod yn agos at eich gilydd ar brydiau, ond yn syml, nid ydych chi'n ei fwynhau fel yr oeddech chi'n arfer? Gall sawl rheswm fod yn achosi'r broblem hon, ac nid yw o reidrwydd yn golygu bod eich priodas yn mynd i lawr y draen diarhebol.

Cwnsela agosatrwydd priodas yn bwysicach fyth yn yr achos hwn oherwydd gall cwnselydd eich helpu i ddod o hyd i'r achos sylfaenol a'r ateb i'ch problem.

6. Rhy flinedig i ymladd

Mae dadleuon achlysurol yn rhan arferol o unrhyw berthynas. Ond beth sy'n digwydd os na allwch ddod o hyd i'r egni i drin mwy o ymladd? Os ydych chi'n teimlo nad yw'ch partner yn eich deall chi a'ch problemau'n mynd allan o law, mae bron yn amhosibl dod o hyd i'r cymhelliant i ddal ati.

Mae'n ymddangos yn wrth-reddfol, ond dyma un o'r arwyddion mwyaf mewn gwirionedd bod eich priodas mewn perygl difrifol. Mae'n debyg mai siarad â chynghorydd priodas yw eich dewis olaf.


tensiwn rhywiol

7. anffyddlondeb emosiynol

Mae'n debyg ichi gamu i'r briodas hon gyda'r gobeithion o ddod o hyd i gariad, hoffter ac agosatrwydd yr ochr arall. Dros amser, ni wnaeth pethau droi allan y ffordd yr oeddech yn ei ddisgwyl.

Os ydych chi a'ch priod yn cael problemau cysylltu a bod yn agos at eich gilydd, mae'n naturiol eich bod chi'n dechrau colli'r eiliadau hyn o agosatrwydd ac efallai hyd yn oed dechrau ffantasïo am eu rhannu â rhywun arall.

O hynny ymlaen, mae'n rhy hawdd cymryd y cam nesaf a chael perthynas wirioneddol. Ond mae anffyddlondeb yn aml yn torri bargen a gall ddifetha hyd yn oed y priodasau cryfaf.

Ceisiwch osgoi colli'ch perthynas trwy dod o hyd i gwnsela priodasr ar unwaith.