11 Awgrymiadau ar gyfer Rhedeg Busnes Llwyddiannus gyda'ch Priod

Rhedeg busnes llwyddiannus gyda

Yn yr Erthygl honOs ydych chi'n rhedeg unrhyw fusnes, mae'n mynd i ddylanwadu ar berchnogion busnes i fywyd cartref.Ond pan ydych chi'n rhedeg busnes llwyddiannus gyda'ch priod, gall gyflwyno lefel hollol newydd o heriau. Bydd yr heriau busnes y byddwch chi'n eu profi yn dylanwadu ar eich priodas a bydd eich priodas yn effeithio ar eich busnes.

Er bod llawer o bobl wedi rhedeg busnes llwyddiannus gyda'u priod, mae'n cymryd ychydig o ystyriaethau ychwanegol a llawer mwy o waith tîm nag a fyddai'n angenrheidiol pe bai dim ond un ohonoch chi'n rhedeg y busnes.

Felly gyda hyn mewn golwg, dyma ein hawgrymiadau ar gyfer rhedeg busnes llwyddiannus gyda'ch priod wrth gynnal priodas hapus

Paratowch yn dda.1. Rhowch sylw i'r peryglon

Mae'n rhy hawdd meddwl y gallai rhedeg busnes llwyddiannus gyda'ch priod fod yn hawdd. Efallai y byddai'n hawdd hefyd anwybyddu unrhyw broblemau posibl yn ystod y cyfnod cynllunio oherwydd bod y syniad o redeg busnes llwyddiannus yn rhy ddymunol. Felly, efallai na fyddwch am fynd i'r afael â'r peryglon o redeg busnes gyda'ch priod rhag ofn y cewch eich digalonni rhag ei ​​wneud.

Gall y canfyddiad o redeg busnes llwyddiannus gyda'ch priod fod yn rhy ddymunol i adael i'ch hun gael eich digalonni gan ychydig o broblemau.

Ond os na fyddwch chi'n stopio ac yn talu sylw i'r peryglon posib, neu'n cynllunio'n ofalus ar gyfer pob agwedd ar y busnes, ni fyddwch chi'n rhoi cyfle i chi'ch hun greu'r bywyd rydych chi'n breuddwydio amdano.Efallai y bydd eich priodas yn cael ei chyfaddawdu hefyd.

Mae'n hanfodol i unrhyw gychwyn gynllunio eu busnes yn dda, ac yn aml methu â pharatoi yw'r rheswm pam mae cymaint o bobl yn methu.

Mae'n arbennig o bwysig mynd i'r afael â'r holl broblemau posib pan fyddwch chi'n rhedeg busnes gyda'ch priod fel nad ydych chi'ch dau yn colli'ch incwm, neu'n dechrau beio'ch gilydd am unrhyw broblemau y gallech chi eu profi.

2. Ymchwilio'n dda

Er mwyn sicrhau eich bod yn barod i redeg busnes llwyddiannus gyda'ch priod, ymchwiliwch i'r effaith y mae rhedeg busnes gyda phriod wedi'i chael ar eraill.Trafodwch rhyngoch chi a'ch priod sut y byddwch chi'n delio â sefyllfaoedd tebyg os ydyn nhw'n tyfu yn eich busnes.

3. Cynlluniwch ar gyfer sut y byddwch chi'n delio â phroblemau

Cynlluniwch yn dda i ddelio â phroblemauYn y cyfnod cynllunio hwn, mae'n helpu i greu polisi y gallwch chi'ch dau ei ragosod pan fydd problemau. Er mwyn i chi allu cynnal cyfathrebu clir ac osgoi emosiwn di-fudd.

Fe allech chi hyd yn oed ffurfio gair cod ar gyfer yr adegau pan nad yw un priod yn cydnabod bod y llall o ddifrif am fod angen trafod problem.

4. Ystyriwch y manteision a'r anfanteision

Bydd manteision ac anfanteision dros gychwyn unrhyw fusnes a manteision ac anfanteision ar gyfer rhedeg busnes llwyddiannus gyda'ch priod. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n mynd i'r afael â'r ddau ac yn adeiladu strategaethau i drin yr anfanteision.

5. Amddiffyn cyllid eich teulu

Pan ydych chi'n rhedeg busnes llwyddiannus gyda'ch priod, does dim angen i chi boeni am arian oherwydd dylai fod yn cael ei gyflwyno (os yw'r busnes yn llwyddiannus yn wir).

Ond yn y cyfnod cychwyn, nid yw hynny'n debygol o fod yn wir. Mae'n debyg y byddwch chi'n profi problemau llif arian o bryd i'w gilydd a hefyd yn gwneud camgymeriadau gyda'ch buddsoddiadau, cynhyrchion neu wasanaethau.

Mae cael arian wrth gefn wedi'i ymgorffori yn eich cyllideb ar gyfer materion yn strategaeth wych ar gyfer amddiffyn cyllid eich teulu fel sy'n amlwg am eich cyllidebau a'ch ffiniau ariannol. Mae hefyd yn werth cytuno ar ba sefyllfaoedd a fydd yn achosi i chi orfod rhoi'r gorau iddi i amddiffyn eich cyllid fel na fyddwch yn parhau i sablo'ch bywyd preifat a'ch priodas rhag anobaith i'r busnes weithio.

6. Peidiwch â bod yn optimistaidd ynghylch y costau busnes dan sylw

Mae goramcangyfrif y gost sy'n gysylltiedig â rhedeg busnes llwyddiannus gyda'ch priod yn hanfodol mae'r rhan fwyaf o bobl yn llawer rhy optimistaidd.

Cyfrifwch eich costau byw a'ch cyllidebau ffordd o fyw yn aml fel eich bod chi'n gwybod beth rydych chi'n delio ag ef ar unrhyw adeg.

7. Cyfathrebu'n dda

Ar unrhyw gam o'u priodas, nid darn o gyngor newydd yw hwn i unrhyw bâr priod. Ond mae mor bwysig.

Os na fyddwch yn trafod eich cynlluniau busnes, manteision ac anfanteision popeth, a rheolau sylfaenol y mae'n rhaid i chi eu cadw erbyn hynny cyn i bethau hir fynd o chwith, a bydd hynny'n cael effaith uniongyrchol ar eich priodas.


sut i roi terfyn perthynas gwenwynig

Arbedwch y drafferth i chi'ch hun a gwnewch ymdrech i gymhwyso'r gwaith sylfaenol a'r cyfathrebu, byddwch yn falch ichi wneud yn y tymor hir.

8. Chwarae i'ch gwahanol gryfderau

Rhannwch y cyfrifoldebau busnes sy'n chwarae i gryfderau ei gilydd ac sy'n ffactor yn y gwendidau. Dylai aseinio gwahanol rolau yn y busnes eich helpu i weithio gyda'ch gilydd yn gytûn.

9. Sefydlu rheolau busnes clir

Rydyn ni wedi trafod gosod rheolau cychwyn a chytuno ar reolau sylfaenol ar gyfer cydweithio, ond mae angen rheolau busnes hefyd. Yna mae angen i chi gadw atynt.

10. Ymddiried yn eich priod

Pan fyddwch wedi cytuno i'r rheolau, wedi neilltuo rolau ac wedi dechrau rhedeg busnes llwyddiannus gyda'ch priod, bydd angen i chi ymddiried yn eich gilydd a'u cefnogi gyda'r penderfyniadau a wnânt - hyd yn oed os nad ydych bob amser yn cytuno â nhw.

Bydd yna adegau pan na fyddwch chi'n derbyn.

Os yw'ch priod yn gwneud camgymeriad dro ar ôl tro sy'n achosi problemau yn y busnes, mae'n bwysig trafod hyn yn breifat oddi wrth unrhyw gleientiaid a chydweithwyr.

11. Creu ffiniau priodas a gwaith solet

Unwaith eto mae'r rheolau sylfaenol yn berthnasol yma.

Os ydych chi'n mynd i fod yn rhedeg busnes llwyddiannus gyda'ch priod, bydd angen i chi fod yn ddiwyd ynglŷn â'r ffiniau sy'n gwahanu'ch busnes a'ch priodas. Gwnewch y llinell wahanu rhyngddynt mor glir â phosibl fel y gallwch osgoi unrhyw ddryswch.

Manteision rhedeg busnes llwyddiannus gyda phriod

Buddion rhedeg busnes gyda

Er ein bod wedi tynnu sylw at ddigon o heriau a fydd yn digwydd pan fyddwch chi'n rhedeg busnes llwyddiannus gyda'ch priod, gall fod rhai buddion gwych hefyd. Buddion fel gweithio ochr yn ochr â'ch gŵr neu'ch gwraig bob dydd a chreu amserlenni cydamserol.

Byddwch hefyd yn gallu cael y lefel o ymddiriedaeth yn eich partner busnes y byddwch ond yn ei gael o redeg busnes gyda'ch priod.