12 Arwyddion Na Fu Ef Erioed Yn Eich Caru A Sut I Ddod Drosto

Cwpl anhapus yn eistedd ar soffa

Yn yr Erthygl hon

Syrthio mewn cariad yn risg, ond nid ydym yn ei weld felly pan fyddwn mewn cariad.

Fodd bynnag, nid yw pob perthynas yn cryfhau dros amser. Mae eraill yn sylweddoli nad oedd eu stori gariad hapus yn real o gwbl.

Pa mor anodd allai hi fod pan oeddech chi'n meddwl bod rhywun yn eich caru chi, ond wnaethon nhw ddim?

Beth sydd ei angen i sylweddoli'r arwyddion nad oedd erioed wedi'ch caru chi fel roeddech chi'n ei garu? Sut gallwch chi symud ymlaen dros berthynas o gariad di-alw?

Sut deimlad yw cariad di-alw?

Mae fy ngŵr yn dweud nad oedd erioed wedi fy ngharu i hyd yn oed ar ôl sawl blwyddyn gyda'n gilydd.

Un diwrnod, rydych chi'n deffro, ac mae realiti yn eich taro. Mae'r gwir allan. Ni chafodd eich gŵr erioed yr un teimladau ag a gawsoch tuag ato.

Mae cariad di-alw a'i sylweddoli yn brifo - llawer.

Pan fydd gŵr yn dweud nad oedd erioed wedi caru chi, byddech chi'n teimlo'r sioc a'r brifo. Cyn bo hir byddwch chi'n sylweddoli eich bod chi'n teimlo eich bod chi'n cael eich bradychu gan y person a addawodd y byd i chi.

Yn anffodus, mae llawer o bobl yn profi'r math hwn o gariad di-alw.

Mae'r math hwn o gariad yn ymwneud ag addewidion gwag, anffyddlondeb, diffyg parch, a phryder. Yr hyn sy'n drist yw bod yr arwyddion yno, ond mae dioddefwyr anghyfiawnder yn dewis eu hanwybyddu neu eu cyfiawnhau.

Pan sylweddolwch nad oedd erioed wedi caru chi, beth fydd yn digwydd i chi? Sut gallwch chi symud un? Dyna pam mae rhai pobl yn dewis profi eu dynion i wybod a ydyn nhw'n wirioneddol mewn cariad â nhw.

|_+_|

Sut gallwch chi brofi eich dyn os yw mewn gwirionedd mewn cariad â chi?

Nid yw'r rhan fwyaf o ddynion yn mynegi eu teimladau.

Felly, pan nad yw'n dweud fy mod yn dy garu yn ôl, byddai'n gwneud ichi deimlo'n anesmwyth.

Fel llawer o fenywod na allant helpu ond meddwl a yw eich cariad neu ŵr yn caru chi, dyma bum rhestr wirio i roi prawf arno.

1. Pa fodd y mae yn dywedyd, Yr wyf yn dy garu di ?

Dyma un ffordd y gallech chi wybod a yw'ch partner yn caru chi. Sut mae dy wr neu dy gariad yn dweud y tri gair hudol hyn?

Dylech ei deimlo. Os bydd eich partner yn ei ddweud yn oer, byddwch yn sylwi arno. Byddai'n wahanol pan mae o'r galon.

|_+_|

2. Sylwch fel y mae yn gwrando arnoch

Bydd person sy'n caru chi yn gwrando arnoch chi. Mae gwrando yn golygu y bydd yn deall, yn cofio, ac yn cynnig help os ydych chi'n cael problemau.

Cwpl gofidus

3. Ydy e'n eich cefnogi chi?

Mae cariad yn ymwneud â thwf cilyddol. Os yw'ch partner mewn cariad â chi, bydd yno i gefnogi'ch nodau a'ch breuddwydion.

|_+_|

4. Ydy e'n dy barchu di?

Mae parch yn un o sylfaeni perthynas gref. Os yw'ch partner yn eich parchu chi a'ch penderfyniadau, yna byddwch yn gartrefol. Mae mewn cariad â chi.

5. Sylwch ar ei ymdrechion

Mae gweithredoedd yn siarad yn uwch na geiriau, ac yn ddigon cywir, mae'n caru chi os gwelwch ei ymdrechion. Waeth pa mor brysur neu flinedig ydyn ni, oni fydden ni’n gwneud ein gorau i ddangos i’r person rydyn ni’n ei garu ein bod ni yno iddyn nhw?

Dim ond ychydig o atgoffa, mae perthynas yn ymwneud ag ymddiriedaeth, a chymaint â phosibl, nid ydym am ddibynnu ar brofi ein partneriaid. Cael cyfathrebu agored, ond gallai'r awgrymiadau hyn helpu hefyd.

|_+_|

12 Arwyddion go iawn nad oedd erioed wedi caru chi

Beth os bydd eich gŵr neu'ch cariad yn methu eich prawf cariad?

Nid oes dim yn fwy poenus na sylweddoli'n araf yr arwyddion nad oedd erioed wedi caru chi.

A fyddech chi'n dal i ddal gafael ar y teimlad eich bod chi'n iawn, neu a fyddech chi eisiau gwybod a oedd e byth yn fy ngharu ac wedi fy nefnyddio i?

Dyma 12 arwydd nad oedd eich gŵr neu'ch cariad erioed wedi eich caru chi.

1. Nid oes ymdrech

Nid oedd erioed yn fy ngharu i, nac oedd? Pan ddaw ataf, nid yw'n dangos unrhyw ymdrech.

Os gallai eich cariad wneud ymdrech i'w ffrindiau ond nid gyda chi , yna gwybod beth mae hynny'n ei ddweud wrthych. Os nad oes ymdrech i chi, nid oes ganddo deimladau i chi.

2. Rhyw yn bresennol, ond nid yn gwneud cariad

Rydych chi bob amser yn cael rhyw, ond dim ond rhyw ydyw. Nid yw'n gwneud cariad, a byddech chi'n ei deimlo.

Rydych chi'n gwneud y weithred, ond does dim angerdd, tynerwch na pharch. Ar ôl i'ch partner fodloni ei chwantau cnawdol, mae'n cwympo i gysgu ac yn troi ei gefn arnoch chi.

|_+_|

Still, wedi drysu ynghylch y gwahaniaeth rhwng rhyw a gwneud cariad? Bydd yr Hyfforddwr Bywyd Ryan David yn eich helpu i ddeall y cwestiwn hollbwysig hwn.

3. Nid yw'n felys gyda chi

Nid yw rhai dynion yn fynegiannol, ond maent yn dangos hoffter a melyster yn eu ffordd.

Beth os nad ydych wedi profi hynny? Byddai'n cerdded o'ch blaen yn y ganolfan, yn reidio'r car, ac ni fydd hyd yn oed yn agor y drws i chi. Mae'r pethau bach hynny'n brifo ac yn gwneud i chi deimlo nad oes neb yn eich caru.

|_+_|

4. Nid yw'n dweud, dwi'n dy garu di

Mae'n gwenu pan fyddwch chi'n dweud fy mod i'n caru chi ond byth yn eich ateb.

Os gwna, mae'n oer ac yn ddidwyll. Os na allai eich partner sefyll yn dweud y geiriau hynny, ymddiriedwch nad oedd erioed wedi eich caru chi.

5. Rydych chi'n fwy o fam nag o bartner

Nid oedd fy nghariad erioed yn fy ngharu oherwydd mae'n fy nhrin fel ei fam.

Ar wahân i ryw, rydych chi'n teimlo y gallech chi basio fel ei fam neu hyd yn oed help tŷ. Nid ydych chi hyd yn oed yn teimlo eich bod chi'n gwpl.

6. Dydych chi ddim yn flaenoriaeth yn ei fywyd

Fe ddylech chi fod o brif flaenoriaethau eich gŵr neu'ch cariad, ond beth os nad ydych chi?

Beth pe bai'n mynd allan gyda'i ffrindiau, ei gyd-aelodau swyddfa, neu chwarae gemau symudol, yn lle treulio amser gyda chi? Bydd hynny'n dweud wrthych nad yw rhywbeth yn iawn gyda'ch perthynas.

|_+_|

7. Nid yw'n ystyried eich teimladau

Beth os bydd eich partner yn mynd adref gyda char newydd?

Fel mae'n digwydd, penderfynodd brynu un ac nid oedd hyd yn oed yn ymgynghori â chi. Mae hyn yn golygu ei fod yn gwneud cynlluniau heb ymgynghori â chi, sy'n golygu nad yw'n gwerthfawrogi chi, eich barn, na'ch teimladau.

8. Byddai'n anwybyddu chi

Un o'r arwyddion nad oedd erioed wedi'ch caru chi yw y byddai'n dewis eich anwybyddu hyd yn oed pe bai angen ei help a'i sylw arnoch.

Dylai eich partner fod yn rhywun y gallech chi droi ato , ond beth os yw'n eich anwybyddu? Nid oes ots ganddo a ydych chi'n drist, yn sâl neu'n anhapus; oherwydd nid yw'n dy garu di.

9. Nid yw'n ceisio cysylltu â chi

Os nad yw eich partner yn dangos diddordeb i gyfathrebu neu cryfhau eich perthynas er gwaethaf eich holl ymdrechion dim ond yn golygu ei fod yn dangos arwyddion nad oedd erioed yn caru chi.

10. Nid yw'n credu ynoch chi

Pan fyddwch chi eisiau gwneud rhywbeth drosoch eich hun, eich twf, a'ch breuddwydion, y person cyntaf y byddech chi'n disgwyl ei gefnogi yw eich gŵr neu'ch cariad.

Os ydych chi'n teimlo bod y person hwn yn eich bychanu neu ddim yn eich cefnogi, yna mae hynny'n faner goch nad yw'n eich caru chi.

Cwpl ifanc yn eistedd ar soffa yn defnyddio eu ffonau clyfar

11. Nid yw'n gwneud cynlluniau gyda chi

Rydych chi wedi bod gyda'ch gilydd ers blynyddoedd, ond nid ydych chi'n symud yn eich perthynas. Nid oes unrhyw gynlluniau, ac nid yw'n ymddangos bod gan eich partner un. Efallai ei bod hi’n bryd ailfeddwl am eich sefyllfa.

12. Symudodd ymlaen yn gyflym ar ôl eich breakup

Nid oedd fy nghyn yn fy ngharu i oherwydd nid wythnos ar ôl i ni chwalu, mae eisoes mewn perthynas â merch arall.

Mae rhai cyplau yn torri i fyny ac yn dod yn ôl at ei gilydd, ond os yw'ch cyn yn symud ymlaen yn gyflym, yna mae'n un o'r arwyddion nad oedd erioed wedi caru chi ar ôl toriad.

|_+_|

Sut i symud ymlaen oddi wrth rywun nad oedd erioed wedi caru chi?

Roedd yr arwyddion nad oedd erioed yn caru chi yn greulon o onest, iawn?

Nid oes unrhyw ffordd i siwgrcot y realiti o fod mewn a perthynas unochrog , felly os oedd gennych ddigon ac wedi casglu'r cryfder i ddod allan o'r berthynas honno, yna da i chi.

Dywedodd nad oedd byth yn fy ngharu i, felly rydw i eisiau symud ymlaen. Ond rydw i eisiau dysgu sut i ddod dros rywun nad oedd erioed wedi caru chi?

Rydych chi wedi'ch gwasgu a'ch brifo, ond mae'n bryd symud ymlaen. Dyma rai ffyrdd ymarferol o symud.

1. Derbyn y bydd yn brifo

Byddwch chi'n teimlo emosiynau cymysg, ond peidiwch â'u rhwystro. Cydnabyddwch nhw, crio os oes rhaid, ond peidiwch ag aros ar y teimladau hynny. Paratoi i symud ymlaen.

|_+_|

2. Meddyliwch am yr hyn yr ydych yn ei haeddu

Cofiwch, ni wnaeth eich teulu eich magu fel y byddai rhywun arall yn eich torri fel hyn. Rydych chi'n haeddu gwell, ac nid oes yn rhaid i chi gyfiawnhau rhesymau eich cyn.

3. Peidiwch â meddwl nad ydych yn haeddu cael eich caru

Rydych chi'n brydferth ac yn deilwng o'r cariad rydych chi'n fodlon ei roi. Cofiwch hynny, ac os yw eich cyn-aelod eisiau chi yn ôl, peidiwch â'i ystyried.

4. Creu map ffordd

Creu dyddlyfr am eich taith, eich meddyliau a'ch nodau. Bydd hyn yn eich helpu i wella, ac un diwrnod, byddwch chi'n darllen trwyddo ac yn gwenu.

5. Edrych o gwmpas am gariad

Byddwch yn agored a derbyniwch y cymorth y mae pawb yn ei gynnig. Dyna gariad yn barod, yno.

6. Gofalwch amdanoch eich hun

Maethu'ch meddwl, corff, ac enaid a dechrau drosodd. Peidiwch ag anghofio ymarfer hunan-dosturi a hunan-gariad .

Casgliad

Y foment y byddwch chi'n sylweddoli'r holl arwyddion nad oedd erioed wedi'ch caru chi, penderfynwch ddod ag ef i ben a cherdded i ffwrdd. Hyd yn oed os ydych chi'n caru'r person hwn, mae angen i chi sylweddoli nad ydych chi mewn perthynas iach.

Mae amser yn werthfawr i chi dreulio cariadus person nad yw'n gweld eich gwerth. Peidiwch â bod ofn chwilio am yr arwyddion, a phan fyddwch chi'n sylweddoli beth rydych chi'n deilwng ohono, byddwch chi'n cerdded i ffwrdd o'r math hwn o berthynas.

Ranna ’: