12 Arwyddion trawiadol Gwr Amharchus

Arwyddion Gwr Amharchus

Yn yr Erthygl hon

Mae menywod yn chwilio am wŷr cariadus a gofalgar. Rhywun a fyddai'n wir iddyn nhw! Mae'n gambl y mae pawb yn ei chwarae, a dim ond ychydig yn ennill.

Ar adegau, pan fydd menywod yn cael eu gwenu gyda'u partneriaid, maent yn tueddu i anwybyddu arwyddion amlwg gŵr amharchus.

Felly, o ran dewis partner bywyd, dylai menywod fod yn sicr o lawer o bethau, eu gwŷr yn y dyfodol bod yn barchus tuag atynt yw'r un .

Mae'n eithaf anodd gwybod pan fydd eich gŵr yn eich amharchu. Felly, rhestrir isod rai o arwyddion gŵr amharchus y mae'n rhaid i bawb sy'n fenyw wybod amdano.

1. Peidio â bod yn ddigon gonest

Mae gonestrwydd yn un o bileri perthynas iach. Os nad yw'ch gŵr yn hollol onest â chi, nid yw'n barchus tuag atoch chi.

Mae bod yn anonest yn golygu nad yw'n ystyried eich bod chi'n ddigon teilwng i rannu llawer o fanylion gyda chi. Pan fyddwch mewn priodas, dylai'r ddau ohonoch rannu a pharchu'ch gilydd.

Mae'r diffyg gonestrwydd yn adlewyrchu'r hyn y mae'n ei feddwl ohonoch chi.

2. Peidio â gwneud nodyn o'ch anghenion

Fel gŵr, ei gyfrifoldeb ef yw sicrhau eich bod yn cael bywyd cyfforddus. Dylai wneud nodyn o'ch anghenion a dylai geisio ei gyflawni, fel y ffordd rydych chi'n gwneud drosto.

Os nad yw'n talu sylw i'ch anghenion a'ch cysur, nid yw'n eich trin chi'n iawn. Dyma'r arwydd o amarch mewn priodas.

3. Gwneud cymhariaeth

Ni fyddai unrhyw ddynion, sydd â pharch aruthrol tuag at ei fenyw, yn ei chymharu â dynes arall.

Pan ydych chi mewn cariad neu briodas, dylai'r ddau ohonoch dderbyn eich gilydd am y ffordd rydych chi, gyda braich agored. Fodd bynnag, un o arwyddion gŵr amharchus yw ei fod yn cymharu ei menyw ag eraill.

Mae'r rhain yn ddigroeso ac heb eu galw am gymhariaeth yn dangos ei fod yn ystyried nad ydych chi'n ddigon teilwng i fod gydag ef.

4. Nid yw'n gwrando arnoch chi

Nid yw

Mae priodas neu berthynas yn golygu bod yn fynegiadol. Dylai'r ddau ohonoch rannu'ch teimladau a gwrando ar eich gilydd.

Nid yw byth yn gyfathrebu unffordd.

Fodd bynnag, rydych chi'n teimlo bod eich gŵr yn rhannu ei deimladau a'i feddyliau yn unig ac yn syml ddim yn gofalu neu'n gwrando ar eich teimladau, yna mae gennych briodas amharchus.

5. Yn mynnu llawer o bethau

Un o arwyddion gŵr amharchus yw ei fod yn mynnu llawer o bethau. Nid yw byth yn ymwneud â ‘fi’ mewn priodas, ond ni.

Pan ydych chi'n byw gyda gŵr anystyriol, ni fyddai ond yn canolbwyntio ar bethau y mae eu heisiau ac ni fyddai byth yn gofalu am yr hyn rydych chi ei eisiau.

Un o'r enghreifftiau o amarch mewn priodas yw ei fod yn mynnu rhyw, hyd yn oed pan nad ydych chi mewn hwyliau. Dim ond oherwydd ei fod eisiau cael rhyw, dylech chi gael hefyd.

6. Peidiwch byth â'ch cefnogi

Un o'r arwyddion gŵr amharchus yw nad yw byth yn eich cefnogi chi ym mha beth bynnag a wnewch. Mewn priodas, rydych chi i gefnogi'ch gilydd ym mhob sefyllfa ac yn dymuno iddyn nhw gyflawni.

Fodd bynnag, mewn priodas agos, ni fyddai'r gŵr yn gofalu am yr hyn rydych chi ei eisiau neu ei ddymuno. Byddent yn disgwyl ichi eu cefnogi, ond pan ddaw atynt yn eich helpu chi, byddan nhw'n diflannu.

Nid yw bod mewn priodas o'r fath yn cael ei awgrymu o gwbl.

7. Ddim yn barod ar gyfer cyfaddawdu

Ddim yn barod ar gyfer cyfaddawdu

Ni all byth fod yn ‘Fy ffordd neu’r briffordd’ mewn priodas. Dylai'r ddau ohonoch ddeall eich gilydd a dylech wneud cyfaddawdau penodol ar ryw adeg mewn bywyd .

Arwyddion rhybuddio gŵr amharchus yw na fyddai byth yn cyfaddawdu nac yn plygu i lawr i'ch gwneud chi'n hapus neu'n gyffyrddus.

Byddent yn gwneud yr hyn y maent yn teimlo'n iawn a byth yn parchu'ch barn neu'ch dewisiadau.

8. Bosses o gwmpas a byth yn eich trin yn gyfartal

Mae cydraddoldeb mewn priodas yn hanfodol.

Wedi mynd yw'r dyddiau hynny pan gafodd dynion eu hystyried yn uwch na menywod, a menywod â llais cyfyngedig mewn priodas. Heddiw, mae'r gŵr a'r wraig yn gyfartal a chael llais cyfartal.

Fodd bynnag, bydd gŵr anystyriol yn dal i fynd yn ôl yr hen reol a bydd yn bosio o gwmpas yn y tŷ. Byddai'n ceisio'ch rheoli a byddai'n eich trin fel plentyn.

Bydd yn rhaid ichi ofyn am ei ganiatâd i wneud unrhyw beth. Nid yw hyn, yn amlwg, yn dda i'ch bywyd priodasol a'ch hunan-barch.

9. Nid chi yw ei flaenoriaeth o gwbl

Mewn perthynas, y ddau ohonoch yw blaenoriaeth eich gilydd. Rydych chi bob amser yn rhoi eich gilydd uwchlaw unrhyw beth arall. Mae hyn oherwydd eich bod chi'ch dau yn caru ac yn parchu'ch gilydd.

Fodd bynnag, un o arwyddion gŵr amharchus yw na fyddwch chi byth yn flaenoriaeth iddo. Byddai'n rhoi ei deulu, ffrindiau, neu hyd yn oed yn gweithio uwch eich pennau.

Byddai'n dewis gwneud rhywbeth arall na bod gyda chi.

10. Yn eich trin fel cymorth tŷ

I ŵr amharchus, nid ydych chi'n ddim ond rhywun sy'n coginio, glanhau, ac yn cadw ei dŷ yn daclus. Byddai bob amser yn eich trin fel help tŷ.

Ni fyddai byth yn eich trin chi'n gyfartal neu byddai'n rhoi parch i chi o flaen unrhyw un arall.

11. Beirniadwch chi am bopeth bob amser

Bydd rhywun nad oes ganddo barch tuag atoch chi o gwbl bob amser yn tynnu sylw at ddiffygion ynoch chi. Ni fyddai byth yn eich gwerthfawrogi am bethau rydych chi wedi'u gwneud iddo.

Yn lle, byddai'n trin y rheini fel eich rhwymedigaeth tuag ato. Byddai'n darganfod diffygion ac ni fydd yn gadael eiliad i feirniadu, yn breifat ac yn gyhoeddus.

Byddai'r agwedd hon ohono yn sicr o amharu ar eich hunan-barch yn y tymor hir.

12. Yn eich ynysu chi

Ynysu chi

Ynysu mewn perthynas annioddefol. Ni fydd gŵr diduedd byth yn deall hyn a bydd yn eich ynysu pryd bynnag y mae eisiau.

Byddai'n dod atoch chi dim ond pan fydd ei angen arnoch chi a byddai'n diflannu pan fydd ei angen arnoch chi.

Dyma rai o'r arwyddion ysgubol o gael eich trapio mewn a priodas wenwynig .

Ceisiwch help, cymerwch y camau angenrheidiol, a pheidiwch â chyfaddawdu ar eich urddas pan sylweddolwch eich bod wedi priodi gŵr amharchus.

Gwyliwch y fideo hon: