15 Arwyddion Catbysgod - Beth i'w Wneud Amdano a Sut i Gadael

Dyn hapus yn gweithio ar laptop

Yn yr Erthygl hon

Mae cymaint o arwyddion o berthynas catfish. Fel rhywun sy'n bwriadu mwynhau eu perthynas, mae'n rhaid ichi hyfforddi'ch hun i weld pryd rydych chi'n cael eich pysgota â chathod ac i wneud allanfa lân os yw hynny'n wir.

Mae wedi dod yn fwy cyffredin i ddod o hyd i bobl sydd wedi syrthio i sefyllfa catfish yn eu perthnasoedd. Felly, nod yr erthygl hon yw eich helpu i ddarganfod a ydych chi mewn un a dangos y ffordd orau i chi drin eich hun.

|_+_|

Beth yw catfishing?

Yn syml, mae catfishing yn broses o ddenu rhywun i mewn i berthynas trwy ddefnyddio persona ar-lein ffuglennol. Pan fyddwch chi'n catfishio rhywun, rydych chi'n cael y person i ddisgyn drosoch chi ac yn penderfynu bod gyda chi trwy gyflwyno lluniau a fideos iddyn nhw nad ydyn nhw'n eiddo i chi.

Cyn i chi ddechrau gofyn a yw hyn hyd yn oed yn bosibl, mae'r ystadegau'n profi bod catfishing ar y rhyngrwyd yn dod yn fwy cyffredin.

Datgelodd adroddiad 2021 a ddogfennwyd gan y Comisiwn Masnach Ffederal hynny

Fel arfer, nod perthynas catfish yw twyllo'r dioddefwr allan o'i arian neu achosi poen iddynt rywsut.

Pam mae pobl yn catfish?

Mae pobl yn catfish ar y rhyngrwyd am lawer o wahanol resymau. Y mwyaf cyffredin yw cael arian trwy dwyllo eraill o'u harian caled. Mae sgamiau rhamant ar-lein yn cael eu cyflawni'n bennaf gan bobl sy'n chwilio am arian cyflym.

Hefyd, mae diffyg hyder yn rheswm arall y mae pobl yn y pen draw yn pysgota â chathod ar gyfryngau cymdeithasol. Pan nad yw rhywun yn credu ynddynt eu hunain ac yn meddwl na fyddent yn gallu dod o hyd i gariad oherwydd, am ryw reswm, efallai y byddant yn cael eu temtio i ffugio eu manylion ar-lein i ddenu'r person y mae ei eisiau.

Cyn y gallant hyd yn oed ddweud beth sy'n digwydd, maent wedi dod yn gathbysgod llawn.

Hefyd, mae pobl yn mynd i mewn i gathod oherwydd iselder neu bryder. Pan fydd rhywun yn syrthio i'r pwll dwfn o iselder a chyfnodau o bryder, efallai y bydd yn dechrau chwilio am lwybr allan.

Ar y trywydd iawn, efallai y bydd rhai ohonyn nhw'n ceisio arbrofi ar-lein trwy fabwysiadu hunaniaeth newydd a chwarae twyll ar y rhyngrwyd. Felly, maen nhw'n codi persona y byddai'n well ganddyn nhw fod all-lein.

Fel pob peth arall rydyn ni wedi'i drafod yma, maen nhw'n mynd mor ddwfn yn y weithred o bysgota cathod hyd yn oed cyn iddyn nhw allu dweud beth sy'n digwydd. Ar yr adeg hon, mae bron yn amhosibl iddynt ddatgelu eu gwir hunaniaeth.

|_+_|

15 arwydd eich bod wedi cael eich pysgota â chathod

Dyma'r 15 prif arwydd o gathbysgod yr ydym wedi'u nodi.

1. Nid yw'r catfish byth eisiau sgwrsio fideo

A oes ffordd well o ddod i adnabod rhywun a'u gweld mewn amser real na sgyrsiau fideo? Os yw eich ‘hanner arall’ ar-lein bob amser yn chwilio am yr esgusodion mwyaf di-ffael i optio allan bob tro y byddwch yn gofyn am sgwrs fideo, gallai hynny fod yn arwydd o gathbysgod.

2. Mae cyfarfod i fyny yn gwbl na-na

Pan fyddwch chi yng nghanol profiad pysgota cathod, ni fyddant byth yn cytuno i gyfarfod corfforol, ni waeth pa mor galed y ceisiwch. Hyd yn oed os ydych chi yn eu hardal ac yr hoffech chi gwrdd am sgwrs gyflym, byddent yn lle hynny yn rhoi esgus i chi na chwrdd â chi un-i-un.

3. Mae pethau'n mynd yn rhy gyflym

Gan fod eu cynlluniau fel arfer wedi'u tagio gan amser, mae'n eithaf cyffredin i gathbysgod ddod ymlaen yn gryf atoch chi. Eu syniad nhw o berthynas yw cael unrhyw beth y gallan nhw, felly bydden nhw'n gwneud unrhyw beth i fanteisio arnoch chi cyn i chi hyd yn oed wybod beth sy'n digwydd.

Cymerwch eiliad i anadlu a meddwl am y berthynas honno. A yw'n teimlo bod pethau ychydig yn rhy frysiog? Beth os yw hynny'n un o arwyddion catfish yn eich bywyd?

|_+_|

4. Mae eu dolenni cyfryngau cymdeithasol yn gysgodol

Mae cyfryngau cymdeithasol wedi dod yn gartref i biliynau o bobl yn gyflym. Gyda dros 2.19 a 1.47 biliwn o ddefnyddwyr misol Facebook ac Instagram, yn y drefn honno , mae'r llwyfannau cyfryngau cymdeithasol hyn wedi dod yn estyniad ar-lein i lawer.

Un o arwyddion catfish yw nad oes ganddyn nhw ddolenni cyfryngau cymdeithasol personol (yn cynnwys eu manylion fel lluniau a phytiau o'u bywydau), neu nid oes ganddyn nhw ddolenni cyfryngau cymdeithasol o gwbl hyd yn oed.

Os ydych chi'n delio â rhywun ac yn teimlo nad yw eu dolenni cyfryngau cymdeithasol yn rhoi llawer o wybodaeth amdanynt, efallai yr hoffech chi fod yn hynod ofalus.

|_+_|

5. Maent yn achub ar bob cyfle i ofyn am gymorth ariannol

Ar ddiwrnod 1, mae angen iddynt dalu'r bil hwn. Y diwrnod wedyn, byddai ganddyn nhw frawd neu chwaer sâl angen triniaeth feddygol.

Cyn i chi ddod allan o'r un hwnnw, maent yn dweud wrthych fod yn rhaid iddynt fechnïaeth rhiant o ddalfa'r heddlu. Bob dydd, mae ganddyn nhw bob amser ffordd o ofyn i chi roi arian iddyn nhw.

Un o arwyddion catfish yw eu bod bob amser eisiau cael eu rhoi ac nid i roi yn ôl.

|_+_|

6. Rydych chi'n sylwi ar fylchau yn eu straeon

Un ffordd o wybod pan fyddwch chi mewn sefyllfa catfish yw trwy edrych ar fanylion straeon y person arall. Pan fyddwch chi'n eu dal yn eu munudau heb eu gwarchod, efallai y byddan nhw'n rhoi manylion gwahanol i'r hyn rydych chi wedi'i wybod erioed.

Hefyd, gall eu hanallu i gadarnhau eu straeon eich gadael yn pendroni pa mor rhyfedd y gall pethau fynd.

Gwyliwch y fideo hwn gan Pamela Meyer, awdur Liespotting, i ddeall sut i adnabod celwyddog:

7. Mae'r wybodaeth ar gyfryngau cymdeithasol yn wahanol i fywyd go iawn

Gall edrych yn gyflym ar eu cyswllt cyfryngau cymdeithasol ddatgelu bod ganddyn nhw fanylion anghywir. Efallai nad yw popeth o ble maent yn byw, eu swydd, a lle maent yn astudio yn wybodaeth gywir.

Efallai y byddwch chi'n darganfod hyn po fwyaf y byddwch chi'n siarad â nhw. Efallai y byddant yn llithro i fyny ac yn rhoi eu gwybodaeth gywir i chi ar rai adegau. Eich cyfrifoldeb chi yw peidio â chymryd y rhain fel camgymeriadau cyffredin ond gosod eich traed ar y brêcs a gwneud eich ymchwil.

|_+_|

8. Mae dy ffrindiau yn amau ​​rhywbeth

Un o arwyddion cyntaf catfish yw os bydd eich ffrindiau'n dweud hynny wrthych. Dylech wybod bod un ffrind y mae ei ragfynegiadau bron bob amser yn gywir ar hyd eich oes. Beth sydd ganddyn nhw i'w ddweud am y cariad dirgel hwn ar-lein?

9. Maen nhw'n ei chael hi'n anodd siarad â chi ar y ffôn

Byddai hyn hyd yn oed yn waeth os ydyn nhw wedi anfon fideos tybiedig ohonyn nhw eu hunain atoch chi yn y gorffennol. Un o nodweddion catfishers yw y byddant yn cuddio y tu ôl i'w bysellbad yn barhaol ac yn gwrthod siarad â chi ar y ffôn oherwydd eu bod yn swnio'n wahanol i'r fideos y maent wedi'u hanfon o'r blaen.

Ac maen nhw'n gwybod, os ydyn nhw'n meiddio siarad â chi ar y ffôn, byddwch chi'n rhoi dau a dau at ei gilydd ac yn darganfod pwy ydyn nhw.

Felly, byddai'n well ganddynt dreulio eu bywydau yn meddwl am esgusodion clyfar bob dydd.

Menyw yn edrych yn hapus

10. Y maent yn edrych yn dda, bron i fai

Nid yw hyn yn golygu nad ydych chi'n haeddu rhywfaint o gandy llygad yn eich bywyd. Fodd bynnag, os yw rhywun yn edrych mor dda â hynny, pam fod ganddyn nhw bob amser reswm pam na allant ddangos eu hwynebau i chi ar alwad fideo neu gwrdd mewn amser real?

Dyna ychydig o fwyd i feddwl yno.

|_+_|

11. Ydyn nhw hyd yn oed yn rhyngweithio â bodau dynol go iawn ar gyfryngau cymdeithasol?

Os ydyn nhw wedi rhoi eu henwau defnyddiwr i chi ar gyfryngau cymdeithasol, cymerwch amser i fynd trwy eu dolenni a gweld a ydyn nhw hyd yn oed yn rhyngweithio â bodau dynol go iawn ar gyfryngau cymdeithasol.

Ydyn nhw'n tynnu lluniau gyda phobl eraill (waeth pa mor brin)? Ydyn nhw hyd yn oed yn tagio eu ffrindiau ar-lein ac yn cael ychydig o hwyl cwrtais ar gyfryngau cymdeithasol? Neu a ydyn nhw bob amser ar eu pen eu hunain?

Os ydyn nhw ar eu pen eu hunain am byth ar-lein, gallai fod yn un o arwyddion catfish.

12. Mae gennych eich amheuon

Fel oedolyn rhesymegol ag ymennydd uwch-weithredol, mae'n debyg eich bod wedi amau ​​​​bod rhywbeth i ffwrdd yn eu cylch. Un o'r ffyrdd hawsaf o wybod eich bod chi'n cael eich pysgota â chathod yw edrych i mewn.

Mae'n debyg bod eich meddwl wedi eich rhybuddio bod rhywbeth i ffwrdd, iawn?

13. Maent yn siarad yn bennaf am gyfoeth

efallai na fydd hyn yn adio i fyny i chi oherwydd bod ganddynt ffordd o ddod yn ôl i ofyn i chi am arian ar yr adegau rhyfeddaf.

Pryd bynnag y byddwch chi'n sgwrsio â catfisher, maen nhw'n siarad yn bennaf am gael llawer o arian neu fod yn dod o deulu cyfoethog. Weithiau, mae eu honiadau'n swnio'n rhy dda i fod yn wir. Ac os edrychwch yn ddwfn, fe welwch fod eu honiadau.

14. Maen nhw wrth eu bodd yn eich bomio o'r cychwyn cyntaf

Wrth ddelio â catfisher, efallai y byddwch hyd yn oed yn meddwl mai nhw yw eich cyd-enaid, yr un yr ydych wedi edrych amdano ers dechrau amser. Maen nhw'n siarad eich iaith garu, yn gwybod yr holl bethau iawn i'w dweud i'ch gwneud chi'n wan yn eich pengliniau, ac maen nhw'n anhygoel o ramantus.

Os bydd rhywun yn pwyso arnoch i ymrwymo hyd yn oed heb eu gweld, efallai y byddwch am ailystyried.

|_+_|

15. Gallant bwyso am gynnwys ymhlyg

Os yw catfish yn eich bywyd i gael arian allan ohonoch chi, efallai y bydd yn ceisio pwyso arnoch chi am gynnwys ymhlyg. Wrth sgwrsio â nhw, efallai y byddan nhw'n gofyn i chi anfon lluniau a fideos noethlymun ac erotig ohonoch chi'ch hun - dim ond am hwyl.

Os gwelwch yn dda ymatal rhag gwneud hyn. Mae hanes wedi dangos bod cyfaddawdu lluniau a fideos fel y rhain yn drysor yn nwylo catfisher. Gallant eu defnyddio i flacmelio chi i roi arian iddynt dros amser hir.

Sut i arbed eich hun rhag cael eich catfished ?

Gan fod y rhyngrwyd yn cyflwyno llawer o siawns o gael catfished, rhaid i chi ddeall seicoleg pysgota cathod i amddiffyn eich hun rhag y bobl beryglus hyn.

Dyma rai ffyrdd i atal eich hun rhag cael eich catfished.

1. Gwnewch eich ymchwil

Pryd bynnag y bydd rhywun yn plymio i'ch byd, peidiwch â chael eich goresgyn gan emosiynau rydych chi'n anghofio gwneud eich gwiriad cefndir arnyn nhw. Gall yr amseroedd hynny o chwilio ddatgelu pethau na wnaethoch chi erioed eu dychmygu.

2. Siaradwch â'r bobl yn eich bywyd

Pan fyddwch chi'n cwrdd â pherson newydd, peidiwch â rhedeg i mewn i'r berthynas i gyd ar eich pen eich hun. Dewch â'r bobl rydych chi'n ymddiried ynddynt i mewn i'r ddolen a rhowch yr holl wybodaeth iddynt am y person rydych chi newydd ei gyfarfod.

Efallai y byddant yn gallu gweld rhywbeth y gallech fod wedi'i anwybyddu.

3. Peidiwch byth â rhannu gormod

Daliad y catfisher drosoch chi yw'r wybodaeth rydych chi'n ei rhannu gyda nhw. Peidiwch byth ag anfon eich lluniau / fideos noethlymun a chynnwys arall sy'n peryglu atynt fel rheol. Gall hyn roi popeth sydd ei angen arnynt i wneud eich bywyd yn uffern fyw.

|_+_|

4. Edrychwch am yr arwyddion

Rydym wedi ymdrin â 15 arwydd o gathbysgod yn yr erthygl hon. Os gwelwch yn dda cadwch eich llygaid ar agor ar eu cyfer. Os gwelwch nhw, peidiwch â'u diystyru.

Beth i beidio â'i wneud pan fyddwch chi wedi cael eich pysgota â chathod?

Ydych chi eisoes yn ddioddefwr perthynas catfishing? Dyma'r pethau na ddylech eu gwneud.

1. Cadwch ef i chi'ch hun

Peidiwch â chadw eich dioddefaint i chi'ch hun. Bydd dau ben da bob amser yn well na'ch un chi.

2. Ei gadw oddi wrth asiantau gorfodi'r gyfraith

Pan fydd eich catfish yn darganfod eich bod wedi'u nodi ar gyfer pwy ydyn nhw mewn gwirionedd, efallai y byddant yn bygwth na fyddwch byth yn siarad ag asiantau gorfodi'r gyfraith. Fodd bynnag, dyma'r amser gwaethaf i farw mewn distawrwydd.

Siaradwch â'r heddlu a gadewch iddynt ddefnyddio eu cudd-wybodaeth i bysgota'r person hwn allan a chaniatáu iddo wynebu digofaint llawn y gyfraith.

3. Gwnewch esgusodion dros y catfisher

Mae catfishers yn feistri ar flacmel emosiynol. Gallant wneud i chi deimlo mai eich bai chi oedd y catfishing, ac efallai y byddwch hyd yn oed yn dechrau gwneud esgusodion drostynt.

Peidiwch byth â chael eich hun lle rydych chi'n dechrau teimlo fel y catfisher oedd y dioddefwr. Mae angen meddwl clir arnoch i gael eich hun allan o'r sefyllfa wenwynig honno a dod o hyd i gau, yn enwedig os colloch lawer o bethau oherwydd y berthynas hon.

|_+_|

Dyn isel rhwystredig

Sut i ddod â pherthynas catfish i ben?

Mae gwybod sut i ddod â pherthynas catfish i ben yn sgil bwysig y mae'n rhaid i chi ei chael yn y byd sydd ohoni, gan fod llawer o siawns o ddod ar draws catfisher yn eich oes.

Wel, dyma rai pethau i roi cynnig arnynt.

1. Atgoffwch eich hun mai chi yw'r dioddefwr

Os teimlwch unrhyw owns o drueni dros y catfisher, efallai na fyddwch yn gwneud yr anghenus. Os bydd yn cymryd hyn, atgoffwch eich hun mai chi yw'r un sydd wedi'i ddefnyddio.

2. Eu blocio

Ar draws holl ddolenni cyfryngau cymdeithasol, rhwystrwch nhw cyn gynted â phosibl. Hefyd, rhwystrwch bob ffrind rydych chi'n rhwydo trwyddynt. Sicrhewch eich bod yn plygio pob twll y gallent fod wedi cyrraedd drwyddo.

3. Ceisiwch gyfiawnder, yn enwedig os gwnaethant niwed i chi

Os cawsoch eich twyllo o'ch arian neu ddioddef camdriniaeth yn eu dwylo, efallai y byddwch am geisio cyfiawnder. Dyma'ch penderfyniad i'w wneud, fodd bynnag.

4. Dim ond gadael

Mae'n rhaid i chi godi'ch hun a mynd â'r daith honno er eich mwyn chi. Os na fyddwch yn penderfynu eu gadael, byddwch yn dal i fod yn sownd mewn a perthynas wenwynig gyda catfisher.

Casgliad

Mae cyfarfod a chwympo am gathbysgod yn brofiad cas nad oes neb ei eisiau. Diolch byth, mae yna lawer o arwyddion o gathbysgod, ac os ydych chi'n gwybod beth i edrych amdano, dylech chi allu dweud pan ddaw rhywun i'ch byd.

Defnyddiwch y strategaethau a drafodir yn yr erthygl hon i gael eich pwyll yn ôl os byddwch chi byth yn cael eich hun mewn perthynas â chathbysgodyn.

Nid yw pob gobaith yn cael ei golli. O leiaf, ddim eto.

Ranna ’: