15 Problemau Cam Rhianta Cyffredin a Sut i Ymdopi

Teulu ar bicnic

Yn yr Erthygl hon

Mae llys-riant yn dod i mewn i fywyd plentyn i ddechrau fel rhywun sy’n dymuno tyfu i fod yn oedolyn gofalgar i’r plentyn. Mae rhai yn ceisio gwthio eu ffordd i rôl llys-rianta nad oedd y plant yn barod amdani ac un arall yn gweithredu fel ffrind mwy.Bydd angen peth amser i'r cwlwm ddatblygu a gwneud hynny'n naturiol ac yn raddol. Mae plant yn reddfol wrth sylweddoli pan fydd rhywun yn annidwyll neu'n annidwyll gyda nhw.

Mae’n bosibl sefydlu cysylltiad agos â llysblant, er y bydd angen i chi ddeall na fydd yn union yr un fath â chwlwm eu rhieni biolegol, ac mae hynny’n iawn.

Beth yw llys-rianta?

Mae llys-riant fel bod yn rhiant, ac eto nid oes unrhyw fath o awdurdod clir i ddisgyblu neu gyfarwyddebau i benderfynu ar yr awdurdod hwnnw yn sicr, neu o ran hynny, nid oes gennych unrhyw hawliau.

Er gwaethaf y teimladau y gallech eu datblygu ar gyfer y plentyn, yn y pen draw mae'n dibynnu ar y ffaith nad ydynt yn dechnegol yn perthyn i chi.

Nid oes canllaw llys-riant i ddangos i chi sut i osgoi tramgwyddo rhiant arall y plentyn neu sicrhau nad ydych yn mynd dros eich ffiniau. Yn lle hynny, cadwch bob perthynas yn gadarnhaol i wasanaethu fel model rôl da.

Gall merched yn benodol ddysgu eu rolau yn well fel llysfamau yn y podlediad Stepmoms Hanfodol , sy'n dysgu ffiniau a thechnegau sylfaenol a all arwain eich dewisiadau llys-rianta.

|_+_|

Pethau na ddylai llys-rieni byth eu gwneud

Mae magu plant yn dod â heriau, ond magu plant llysblant yn dod â set arall o frwydrau. Pan fyddwch chi'n cerdded i mewn i deulu sydd eisoes wedi'i sefydlu ac yn ceisio ymdoddi i wthio'n ôl gan y plant sydd hefyd yn ceisio addasu, mae'n anodd darganfod sut i wneud popeth yn iawn.

Er bod angen i'r llwybr fod yn araf ac yn raddol, bydd rhwystrau, gwrthwynebiad gan blant, hawliau llys-riant a chamweddau. Ni fydd croeso da i lys-rieni sy’n mynd y tu hwnt i ffiniau.

Cyfrifoldeb llys-rieni yw dilyn rheolau llys-riant, sy’n cynnwys pethau na ddylai llys-riant byth eu gwneud i achosi problemau yn y teulu.

1. Peidiwch byth â siarad yn sâl am y cyn-briod.

Mae angen i unrhyw deimladau, barn neu emosiynau sydd gennych tuag at y rhiant arall aros yn fud cyn belled ag y mae'r plentyn yn y cwestiwn. Mae angen i'r plentyn wybod ei fod yn rhydd i garu'r ddau riant heb ofni barn neu ôl-effeithiau.

Yn wir, nid eich lle chi yw cymryd rhan mewn rhyngweithio rhwng y exes.

2. Mae disgyblaeth i fyny i'r rhieni

Er bod y term rhiant yn wirioneddol allan o le yn y llys-riant gwaith gan fod rhianta i fyny i rieni'r plentyn, chi sydd i osod y rheolau ar gyfer eich cartref penodol chi.

Y syniad yw bod yn gadarnhaol yn eich ymagwedd i annog y berthynas ddelfrydol gyda'r plentyn, gan weithio gyda'ch priod i orfodi rheolau'r tŷ.

|_+_|

3. Peidiwch â gweithredu yn rôl rhywun arall

Mae dysgu sut i fod yn llys-riant da yn golygu parchu'r cyn-briod a pheidio â gweithredu yn ei le.

Rydych chi eisiau mynd at lys-rianta yn y ffordd gywir, fel bod pawb yn teimlo'n ddiogel a heb eu bygwth mewn unrhyw ffordd gan y newid. Mae hynny’n golygu cynnal rôl llys-riant fel mentor, system gymorth, person gofalgar i siarad ag ef.

4. Ceisiwch osgoi chwarae ffefrynnau

Mae angen i lys-rieni sydd â phlant eu hunain osgoi chwarae ffefrynnau rhwng y plant biolegol a'u plant eu hunain. Er y byddwch chi bob amser yn teimlo cysylltiad arbennig â'ch plant eich hun, nid oes unrhyw reswm i'w daflu yn wynebau eich llysblant.

Maent yn gwybod yn barod. Gall ei wneud yn fwy amlwg achosi mwy o broblemau llys-rianta a gwneud i'r plant gasáu ei gilydd.

5. Peidiwch â chreu disgwyliadau afrealistig

Pan wnaethoch chi briodi, nid oedd hynny'n golygu'n awtomatig y byddai'r plant yn ymgasglu o gwmpas ac yn hapus. Ni ddylai hynny fod yn ddisgwyliad. Bydd y teimladau'n dod dros amser, ond fe allai gymryd ychydig o amser.

Mae’n fater o fod yn amyneddgar a chaniatáu iddynt ddatblygu. Fodd bynnag, y disgwyliad y dylai pawb ei gael yw bod y plant yn eich trin â'r un parch a charedigrwydd ag unrhyw ffrind sy'n dod i mewn i'r teulu. Fel rhiant, dylid dysgu moesau i'ch plant o oedran ifanc iawn.

Pam gwneud llys-rianta mor anodd

Mae llys-riant yn anodd oherwydd bod y person yn dod i deulu sydd eisoes wedi'i sefydlu ac sydd â dynameg yn ei le. Mae yna reolau, traddodiadau, arferion nad oes neb eisiau i berson arall ddod i mewn a newid popeth y mae'r plant wedi arfer ag ef.

Mae llawer o blant yn ofni y bydd hynny'n digwydd, ac yn aml, mae'n rhaid i rywfaint o hynny newid i ffitio'r person newydd i mewn. Efallai y bydd symud i gartref newydd, rheolau tŷ gwahanol yn ôl pob tebyg, a threfn arferol ar gyfer newid ysgol o bosibl.

Merch yn helpu rhieni yn y gegin

Efallai y bydd rhai traddodiadau yn aros yr un fath, ond bydd angen i rai newid er mwyn darparu ar gyfer ochr llys-riant y teulu. Bydd yn ddeinameg hollol newydd. Mae hynny'n gwneud y llys-riant y person sy'n cael ei ffafrio leiaf ers tro.

Mae angen i'r llys-riant gymryd y camau hyn mor araf â phosibl neu ddod o hyd i ffyrdd o gyfaddawdu fel bod y plant yn teimlo'n gynwysedig ac yn dechrau datblygu cysylltiad.

|_+_|

15 o broblemau rhianta mwyaf cyffredin

Mae'n debyg mai llys-rianta yw un o'r rolau mwyaf heriol mewn teulu. Wrth gael trafferth gyda llys-rianta, ychydig o leoedd sydd ar gael i gael cyngor gan lys-riant. Gallwch estyn allan at briod, ond sawl gwaith mae hynny'n anodd oherwydd, gan eu bod yn blant, bydd ganddynt arweiniad cyfyngedig.

Hyd yn oed ymchwil wedi canfod bod llawer o’r astudiaethau ar deuluoedd wedi’u gwneud ar systemau teuluol traddodiadol, felly ychydig iawn o ddealltwriaeth ffurfiol sydd am lys-rianta.

Mewn gwirionedd, mae'n well ceisio system gymorth o gyfoedion sydd â'r un problemau. Efallai, edrych i mewn i ddosbarthiadau ar y pwnc neu weithdai neu hyd yn oed ymchwilio i'r pwnc ar gyfer llenyddiaeth addysgol i weld sut i drin y sefyllfa mewn ffordd gadarnhaol, iach.

Gadewch i ni edrych dros rai o'r problemau rhianta mwyaf cyffredin.

|_+_|

1. Deall a dilyn ffiniau

Mae ffiniau ar gyfer llys-rianta a'r rhai ar gyfer y teulu biolegol yn unigryw. Mae angen i'r llys-riant ddeall y gwahaniaethau hynny a dysgu sut i'w dilyn. Y broblem yw y gallant newid mewn amrantiad llygad.

Mae rhai ffiniau yn benodol i'r cyn, rhai ar gyfer eich priod, a rhai ar gyfer y plentyn. Ni fyddwch yn gwybod nes i chi groesi'r rhain sydd gennych. Erbyn i chi ddysgu, bydd y rheolau'n newid. Mae’n anodd, ond mae cyfathrebu’n hanfodol er mwyn ceisio cadw i fyny.

|_+_|

2. Mater i'r rhieni yw'r penderfyniadau

Mae brwydrau llys-riant yn golygu peidio â chamu i'r adwy pan fydd penderfyniadau'n cael eu gwneud. Rydych chi mor wael eisiau darparu cymorth llys-rianta, ond nid yw'r cymorth hwnnw'n cael ei ofyn oherwydd bod yn rhaid i'r rhieni wneud y penderfyniadau ynghylch y plant.

3. Nid yw llawer o bobl yn eich gweld fel rhiant

Wrth ystyried beth yw llys-rianta, nid yw’r rhan fwyaf o bobl yn ystyried y rôl fel rhiant mewn unrhyw ffordd.

Hyd yn oed os oes gennych chi'ch plant eich hun, mae'r llysblant sy'n dod i'ch bywyd yn y pen draw yn eich gweld chi'n fwy fel mentor neu'n ffrind tan efallai ymhellach i lawr y ffordd. Mae'n cymryd ychydig o amser a meithringar.

4. Wedi lleihau fel cydran o'r teulu

Mae magu plant yn llysblant bron bob amser yn golygu eich bod chi wedi lleihau fel rhan o’r teulu nes bod pethau’n dechrau cysylltu. Os oes yna draddodiadau neu arferion, rydych chi bron bob amser yn cael eich cau allan neu eich brwsio i'r ochr oherwydd does dim lle rydych chi'n ei ffitio. Yn y pen draw, bydd yna ddeinameg newydd neu ddiwygiedig sy'n hollgynhwysol.

5. Resistance yw'r ymateb cychwynnol

Mae perthnasoedd llys-riant gyda'r plant yn aml yn betrusgar. Nid yw'r plant eisiau bradychu'r rhiant arall, felly maen nhw'n gwrthsefyll y person newydd hwn, yn ansicr sut i ymateb.

Mae hefyd yn anodd i chi oherwydd nad ydych chi wedi datblygu'r cariad diamod sydd gan riant at blant. Mae'n gromlin ddysgu a bydd yn cymryd pob un ohonoch yn tyfu gyda'ch gilydd i ddarganfod y cyfan.

6. Mae'r rhiant yn aros yn y cefndir

Tra eich bod chi allan yna yn cael trafferth gyda llys-rianta, fel arfer, bydd priod yn aros yn y cefndir ac yn gadael i'r materion weithio allan. Mae hynny'n rhywbeth y mae angen i lys-riant ei wrthod. Tynnwch eich priod allan a gwnewch i'r cymar sefyll gyda chi fel tîm wrth ddelio â'r problemau gyda'ch gilydd.

7. Gorfodi y perthynasau

Mae llys-riant yn gallu mynd yn waeth weithiau, gyda'r llys-riant yn ceisio gorfodi'r berthynas â phlentyn. Gall hynny arwain at herfeiddiad ar ran y plentyn, gan symud ymhellach i ffwrdd a chymryd mwy o amser i ddod yn ôl o gwmpas. Mae'n hanfodol gadael iddo dyfu ar gyflymder naturiol.

|_+_|

8. Amser ac amynedd

Yn yr un modd, os ewch at y plant i ddechrau gyda'r syniad nad ydych am gymryd lle eu rhiant arall, byddwch yno os oes angen clust ychwanegol arnynt neu efallai fentor unrhyw bryd ac yna yn ôl i ffwrdd, byddech yn synnu at hynny. sut maent yn araf yn gwneud eu ffordd i chi.

Merch chwerthin gyda rhieni

Gyda chi ddim yn rhyngweithio ond, yn lle hynny, gan roi lle iddynt, mae'n eu gwneud yn chwilfrydig.

9. Bydd oedran yn chwarae ffactor

Llys-riant fydd y mwyaf heriol gyda phlant yn eu harddegau. Nid yw hynny'n golygu y bydd pob person ifanc yn ei arddegau'n cael ei wrthod. Gall unrhyw blentyn fod yn barod iawn, yn dibynnu ar yr amgylchiadau. Unwaith eto, mae'n dibynnu ar y sefyllfa yn unig.

10. Beth yw yr amgylchiadau hynny

Fel y crybwyllwyd, bydd yr amgylchiadau'n chwarae rhan enfawr yn y ffordd y mae'r plant yn ymateb i chi. Pe bai'r rhiant arall wedi marw neu os oedd ysgariad, gallai fynd y naill ffordd neu'r llall.

Efallai y bydd plentyn ifanc yn barod ar gyfer rhiant arall, tra efallai na fydd plentyn yn ei arddegau eisiau rhywun arall neu hyd yn oed i'r gwrthwyneb. Mae'n dibynnu ar y plentyn.

|_+_|

11. Mae bai yn aml

Weithiau gyda rhieni sydd newydd ailbriodi, mae yna bai os yw'n golygu bod eu rhieni wedi ysgaru. Wrth gwrs, bydd y llys-riant yn cael y driniaeth waethaf dros y rhiant, gan wneud llys-riant â hynny'n llawer anoddach.

Awgrymiadau ar gyfer llys-rieni yn y math hwn o sefyllfa yw argyhoeddi'r rhiant i gael cwnsela i'r plentyn weithio trwy'r ysgariad yn gyntaf ac yn bennaf.

12. Sut y byddwch yn dod i mewn fydd yn gwneud y penderfyniad

Os byddwch chi'n dod i mewn fel llew, yn y dechrau, bydd yn gwneud argraff anghywir ar y plentyn. Y dull gorau yw peidio â bod yn ymwthiol yn y cartref a bod yn dawel ac yn heddychlon gyda'ch priod. Bydd y dull hwnnw'n cael yr effaith orau ar y plentyn ac yn dechrau'r berthynas ar nodyn cadarnhaol.

13. Dealltwriaeth o fond eich partner

Rhaid i chi ddeall bond eich partner gyda'u plant fel cymar.

Bydd yn ddyfnach na'r ddau ohonoch, a dyna fel y dylai fod. Pan fydd eich partner yn amddiffynnol i'r plant, dylai hynny fod yn rhywbeth y gallwch chi ei werthfawrogi, yn enwedig os oes gennych chi blant.

14. Nid swydd tri pherson yw disgyblaeth

Yn gyffredinol, mae gan rieni farn wahanol ar ddisgyblaeth, ond gall fod yn drychineb wrth ychwanegu rhianta llys at yr hafaliad hwnnw.

Wrth gwrs, y rhieni yn ddelfrydol yw'r prif benderfynwyr ar sut y bydd y plant yn cael eu disgyblu. Er hynny, dylid ystyried cyngor gan lys-riant gan fod y plant yn rhan o'ch cartref.

I weld yn well beth yw eich rôl fel llys-riant, gwyliwch y fideo hwn:

15. Bydd dadleuon yn dilyn

Wrth geisio darganfod eich dyletswyddau rhianta llys, bydd dadleuon yn dilyn gyda'ch priod, yn enwedig o ran disgyblu'r plant. Mae hynny'n bennaf oherwydd bod eich priod hefyd yn delio â chyn bartner, gan ddadlau nad oes gan y llys-riant unrhyw lais yn y materion hyn.

Mae eich cymar yn delio â llawer iawn o bwysau o'r ddwy ochr, gan roi eich partner mewn sefyllfa heriol. Fel rheol, bydd y rhieni yn magu plant gyda'r llys-riant yn gwylio o'r ochr.

Bydd rheolau yn cael eu gosod gan riant y plentyn yn y cartref newydd, ond nid oes gan y llys-riant unrhyw ddyletswyddau rhianta sylfaenol.

|_+_|

Sut i osod ffiniau gyda llys-rieni

Mae angen i aelwyd sy’n dod at ei gilydd i greu deinameg teulu newydd gynnwys ffiniau’r person hwn. Mae hefyd yn syniad da caniatáu i blant hŷn gamu i mewn a helpu i greu ffiniau newydd gan fod y ddeinameg newydd hon yn bodoli.

Mae angen trafod rheolau’r rhieni ar gyfer plant ifanc, fel bod y llys-riant yn deall beth mae’r plant wedi arfer ag ef ar gyfer plant iau. Yn y modd hwn, mae'r llys-riant yn ymwybodol, a gellir dilyn y rheolau hynny.

Ond, mae angen i gyn-fyfyriwr ystyried ychwanegu rheolau i'r plant gyda'r teulu newydd.

Teulu yn gwneud taith feicio

Nawr bod yr aelwyd yn perthyn i bawb, efallai y bydd rhai canllawiau y byddai'r llys-riant yn gofyn amdanynt y dylid eu hystyried, ond dim ond ar ôl i'r plant ddod i arfer â pherson newydd yn eu bywyd.

Mae addasu yn cymryd amser sylweddol, ac mae angen i lys-riant fod yn ddeallus ac yn amyneddgar tra bod hynny'n digwydd. Dylai'r plant hefyd geisio deall bod y person hwn yn newydd, a dylai'r rhiant esbonio hynny yn nhermau plant.

Y flaenoriaeth yw sicrhau parch yn y cartref a chydbwysedd, fel nad oes neb yn teimlo ei fod yn cael ei orfodi arno, a bod pob angen yn cael ei fodloni.

Bydd ardaloedd garw bob amser, ond cyfathrebu yw'r allwedd i ddatrys problemau. Therapydd Priodas a Theulu Ron L. Deal, yn ei lyfr ‘ Paratoi ar gyfer Cyfuno ,’ yn canolbwyntio ar sut i weithio ar ddeinameg y teulu hwnnw wrth ymgysylltu wrth symud ymlaen i’r briodas.

Pan allwch chi drafod y rhain fel teulu, bydd pawb yn teimlo eu bod yn cael eu clywed, a gellir datrys y problemau.

Meddyliau terfynol

Nid yw llys-rianta ar gyfer y gwan y galon. Mae'n cymryd cryn gryfder i fynd i mewn i ddeinameg sydd eisoes wedi'i sefydlu. Nid yw hynny'n golygu ei fod yn amhosibl neu na allwch ddod â'r plant o gwmpas i werthfawrogi ffordd newydd. Yn syml, mae'n golygu y gallai gymryd cryn amser a llawer o amynedd.

Efallai y bydd angen i’r plant dderbyn cwnsela i weithio trwy’r hyn sy’n digwydd rhwng y rhieni, boed yn ysgariad neu’n farwolaeth.

Os nad yw hynny’n digwydd, mae’n sicr y byddai’n awgrym cryf. Fel y llys-riant, byddai'n dda cymryd dosbarth neu weithdy i gael rhywfaint o fewnwelediad i drin y rôl yn well.

Efallai hyd yn oed estyn allan at gyfoedion sydd eisoes wedi dod yn gyfforddus yn eu rôl a thrafod eu taith i'r pwynt hwnnw. Efallai ei fod i fyny'r allt yr holl ffordd, ond mae'n werth chweil.

Ranna ’: