7 Cyngor Ysgariad Hanfodol i Famau

Yn yr Erthygl honPan fydd ysgariad yn dechrau dod yn realiti i chi, efallai y byddwch chi'n sylweddoli'n sydyn bod y ffordd roeddech chi'n byw eich bywyd yn mynd i newid mewn cymaint o ffyrdd . Gall y sylweddoliad hwn ymddangos yn frawychus.Ond, mae pob newid yn broses, ac mae ysgariad yn un anodd yn benodol. Mae hynny'n iawn; dim ond natur y sefyllfa rydych chi ynddi. Yn y pen draw, byddwch chi'n dod i arfer â'r newidiadau hyn, daliwch ymlaen yn amyneddgar.

Anaml y mae ysgariad yn hawdd byth; mae'n anodd gollwng gafael ar yr holl ymdrechion a wnaethoch yn y berthynas honno a gwahanu'ch hun oddi wrth ddyfodol yr oeddech yn gweithio tuag ato.Ond os oes gennych blant hefyd, gall ysgariad fod hyd yn oed yn anoddach i chi.

Bod yn fam sengl yw un o'r rolau anoddaf a dewr y gallwch chi eu cymryd; bydd yn eich herio ac yn eich adeiladu i mewn i berson cryfach o ddydd i ddydd.

Peidiwch â bod ofn, ceisiwch baratoi'ch hun a gwneud popeth o fewn eich gallu i wneud eich swydd ychydig yn haws ac yn llai o straen.Felly os ydych chi'n chwilio am awgrymiadau ysgariad ar gyfer moms neu help ar gyfer moms sydd wedi ysgaru, c onsider y cyngor ysgariad a gasglwyd yn ofalus ar gyfer mamau sydd yma i'ch helpu i gynllunio a pharatoi eich hun. Gallwch chi ei wneud.

1. Canolbwyntiwch ar y foment bresennol

Ein cyntaf cyngor ysgariad i famau yw cymerwch anadl ddofn.

Stopiwch feddwl am y dyfodol. Stopiwch feddwl am y gorffennol. Mae'r emosiynau'n rhy “amrwd” i feddwl amdanyn nhw nawr. Mae gor-ddadansoddi pethau yn arwain at un canlyniad yn unig, a hynny yw - panig.

Gan nad ydych chi eisiau hynny mae'n debyg, canolbwyntiwch ar yr hyn y gallwch chi ei wneud nawr. Os ydych chi'n a mam sengl sydd newydd ysgaru, t i wneud pethau y mae gennych reolaeth drostynt a'i gymryd oddi yno, gam wrth gam.


dogfennaeth gwahanu cyfreithiol

2. Addysgwch eich hun

Addysg a hunan-welliant yn bethau hanfodol ar y pwynt hwn oherwydd mae angen offer arnoch i addasu i'r ffordd newydd hon o fyw.

Ein nesaf cyngor ysgariad i famau yw r ymchwilio i rai cyrsiau ar-lein am ddim, yr adnoddau sydd ar gael, ffyrdd haws o ennill arian, a chreu a rhestr wirio ysgariad i famau.

Rhowch wybod i chi'ch hun am drethi, credyd, cynilion, yswiriant. Gallwch logi ymgynghorydd neu ymchwilio ar-lein am gymorth ariannol i famau sydd wedi ysgaru.

Ymchwilio i raglenni'r llywodraeth a'r holl fuddion y maent yn eu darparu ar gyfer moms sengl. Sicrhewch fod gennych yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i ofalu am eich cyllid a'ch cartref.

3. Cymerwch eiliad i drwsio'ch arian

Dim ond rhoi cur pen i chi fydd meddwl am yr hyn na allwch ei ddarparu i'ch plant.

Am y nesaf cyngor ysgariad i famau, gwnewch eich gorau i roi'r gorau i feddwl sut nad oes gennych chi ddigon o arian i brynu dol neu feic i'ch plentyn. Nid yw'r rhan fwyaf o'r plant hyd yn oed yn cofio'r pethau hynny.

Mae cymaint o ffyrdd eraill o ddarparu teganau heb fod angen eu prynu. Fe allech chi ei wneud gyda'ch gilydd. Hoffai'ch plant hyd yn oed yn fwy pe byddech chi'n treulio amser gyda'ch gilydd yn ei greu oherwydd ei fod yn atgof y byddan nhw'n dal gafael arno.

Nid yw arian yn gwneud hapusrwydd, profiadau, a threulio amser gyda phobl rydyn ni'n eu caru yw'r hyn sy'n ei wneud.

Felly, y tro nesaf y byddwch chi'n poeni am beidio â chael digon o arian, cofiwch eich bod eisoes yn gwneud popeth sydd ei angen ar eich plant er mwyn eu hapusrwydd, rydych chi'n arddangos i fyny bob dydd.

4. Datblygu optimistiaeth afrealistig

Os ydych chi am oroesi holl rwystrau rhianta sengl, mae angen i chi ddatblygu offer i feddwl yn afresymol gadarnhaol. Gall dod o hyd i ffyrdd o wneud eich hun yn hapus, hyd yn oed pan ymddengys bod popeth yn cwympo ar wahân, fod yn hanfodol ar gyfer eich goroesiad.

Oherwydd nad yw hunan-amheuaeth a hunan-gasineb yn mynd i'ch cael chi i unrhyw le. Dysgwch drysori eiliadau syml a dyfarnwch eich hun bob nos am oroesi diwrnod arall.

Rydych chi a'ch plant yn dîm sy'n ymladd gyda'ch gilydd ac yn goresgyn pob rhwystr. Ac ymddiried ynof, bydd y profiadau hyn yn helpu i'w datblygu'n oedolion gwych, gwydn, cryf, empathi.

5. Ceisiwch ddod orau gyda'ch cyn

Waeth pa mor ddig ydych chi, peidiwch â'i ddangos o flaen eich plant. Peidiwch â cheg drwg eich gŵr. Gadewch i'ch plant ddatblygu eu barn eu hunain am eu tad.

Ceisiwch eich gorau i weithio allan a gwneud cynlluniau ar gyd-rianta a rhoi eich gwahaniaethau o'r neilltu er mwyn eich plant.

Peidiwch byth â gwneud iddyn nhw ddewis ochrau neu gystadlu am eu cariad. Parchwch y ffaith, er nad ef yw eich gŵr mwyach, mai ef yw eu tad o hyd.

Gwyliwch hefyd: Awgrymiadau ar gyfer cyd-rianta gyda narcissist neu berson anodd!

6. Defnyddiwch yr holl adnoddau sydd ar gael

Stopiwch feddwl bod yn rhaid i chi wneud y cyfan ar eich pen eich hun. Derbyn help. Chwiliwch am unrhyw ffyrdd i ddod o hyd i adnoddau newydd, fel moms sydd wedi ysgaru grwpiau cymorth .

Cymaint o bobl a fyddai’n hapus i’ch helpu, ac os gwnânt, nid yw’n golygu nad ydych yn gwneud eich gwaith; rydych chi'n ddigon craff i beidio â dihysbyddu'ch hun.

Ceisiwch gysylltu â moms sengl eraill ac aelodau eraill o'ch cymuned leol. Nid yn unig hynny, rydych chi'n gryfach gyda'ch gilydd, ond bydd cefnogaeth gymdeithasol hefyd yn cael effaith gadarnhaol ar eich meddwl a'ch iechyd.

Trwy greu rhwydwaith cymdeithasol, rydych chi'n cynyddu'r posibilrwydd o ddysgu gwybodaeth newydd, efallai am swydd agored neu gyfraith newydd sy'n mynd i'ch mantais neu werthiant cyhoeddus newydd.

7. Peidiwch ag anghofio eich bod yn gwneud gwaith gwych

Felly, cadwch eich meddwl a'ch corff yn optimistaidd, defnyddiwch eich holl adnoddau, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cael addysg ac nad ydych chi'n poeni am bethau diangen, dim ond i banig y byddan nhw'n eich arwain chi.

Os oes un peth y byddwch chi'n ei ddysgu yn y broses hon, mae hynny'n blaenoriaethu.

F. ocus ar y presennol a'r profiadau rydych chi'n eu rhannu gyda'ch plant. Rydych chi'n dîm anorchfygol. Efallai nad yw’n ymddangos yn debyg iddo, ond mae eich cyn-ŵr yn rhan o’r tîm hwnnw hefyd, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw perthynas gyfeillgar ag ef.

A chofiwch y bydd yn dod yn haws yn y pen draw, dim ond hongian yno.