6 Rhesymau Cam-drin Spousal Mewn Priodas

rhesymau dros gam-drin priod mewn merch briodas a gafodd eu cam-drin yn teimlo

Yn yr Erthygl honMae'n ddychrynllyd o gyffredin - mae pobl yn priodi, yn gobeithio am hapus byth ar ôl, a phan maen nhw'n edrych ar eu priodas un diwrnod, mae'r rhith o briod caredig a chariadus wedi hen ddiflannu. Y person yr oeddent i fod i ymddiried yn ei fywyd a'i hapusrwydd yw'r union berson sy'n achosi'r tristwch mwyaf iddynt ac yn anffodus, yn aml yn peryglu eu hiechyd a'u diogelwch trwy ymroi i gam-drin ysbïol.Er bod perthnasoedd o'r fath o dan yr archwiliad seicolegol ers degawdau, mae'n dal yn amhosibl nodi achosion perthynas ymosodol, na'r hyn sy'n sbarduno'r camdriniwr i gymryd rhan mewn pennod dreisgar.

Fodd bynnag, mae rhai nodweddion cyffredin mewn llawer o briodasau o'r fath, ac o lawer o bobl sy'n cam-drin. Dyma restr o bum rheswm cyffredin pam mae cam-drin priod yn digwydd mewn priodas, beth sy'n achosi cam-drin corfforol a pham mae camdrinwyr yn cam-drin:1. Sbardun-feddyliau

rhesymau dros gam-drin priod mewn meddyliau priodas sy

Sut mae perthnasoedd camdriniol yn cychwyn?

Mae ymchwil yn dangos mai'r hyn sy'n atal trais mewn dadl briodasol yn uniongyrchol yw cyfres o feddyliau niweidiol iawn, sy'n aml yn cyflwyno delwedd hollol ystumiedig o realiti.Nid yw'n anghyffredin i berthynas gael ei ffyrdd penodol o ddadlau nad ydynt yn aml yn mynd i unman ac yn wirioneddol anghynhyrchiol. Ond mewn perthnasoedd treisgar, y meddyliau hyn yw achosion camdriniaeth ac o bosibl yn beryglus i'r dioddefwr.


faint o briodasau sydd wedi goroesi gwahanu

Er enghraifft, ychydig o ystumiadau gwybyddol o'r fath sy'n aml yn canu ym meddwl y tramgwyddwr, neu yng nghefn ei feddwl: “Mae hi'n bod yn amharchus, ni allaf ganiatáu hynny neu bydd hi'n meddwl fy mod i'n wan”, “Pwy sy'n gwneud mae hi'n meddwl ei bod hi, yn siarad â mi yn y ffordd honno? ”,“ Ni ellir dod â idiot o'r fath i reswm heblaw trwy rym ”, ac ati.

Unwaith y daw credoau o’r fath i feddwl y camdriniwr, mae’n ymddangos nad oes mynd yn ôl a daw’r trais ar fin digwydd.

2. Anallu i oddef cael eich brifo

Mae'n anodd i bawb gael eu brifo gan yr un rydyn ni'n ei garu ac fe wnaethon ni ymrwymo ein bywydau iddo. A bydd byw gyda rhywun, rhannu straen bob dydd a chaledi anrhagweladwy yn arwain yn anochel at gael eich brifo a'ch siomi weithiau. Ond mae'r mwyafrif ohonom yn delio â sefyllfaoedd o'r fath heb fynd yn dreisgar neu'n ymosodol yn seicolegol tuag at ein priod.

Ac eto, mae cyflawnwyr cam-drin ysbïol yn dangos anallu llwyr i oddef cael eu gwneud yn anghywir (neu eu canfyddiad fel rhywun sydd wedi'i ddifrodi a'i droseddu). Mae'r unigolion hyn sy'n arddangos ymddygiad ymosodol yn ymateb i boen trwy beri poen i eraill. Ni allant ganiatáu i'w hunain deimlo pryder, tristwch, ymddangos yn wan, agored i niwed, neu gael eu rhoi i lawr mewn unrhyw ffordd.

Felly, yr hyn sy'n gwneud perthynas yn ymosodol mewn achosion o'r fath yw eu bod yn gwefru yn lle ac yn ymosod yn ddidrugaredd.

3. Yn tyfu i fyny mewn teulu ymosodol

rhesymau dros gam-drin priod mewn priodas - tyfu i fyny mewn teulu ymosodol

Er nad yw pob camdriniwr yn dod o deulu ymosodol neu blentyndod anhrefnus, mae gan fwyafrif yr ymosodwyr drawma plentyndod yn eu hanes personol. Yn yr un modd, mae llawer o ddioddefwyr cam-drin ysbïol hefyd yn aml yn dod o deulu lle'r oedd y ddeinameg yn wenwynig ac wedi'i llenwi â cham-drin seicolegol neu gorfforol.

Yn y ffordd honno, mae'r gŵr a'r wraig (yn anymwybodol yn aml) yn gweld camdriniaeth ysbïol mewn priodas fel y norm, efallai hyd yn oed fel mynegiant o agosrwydd ac anwyldeb.

Ar yr un llinellau, gwyliwch y fideo hon lle mae Leslie Morgan Steiner, dioddefwr trais domestig ei hun, yn rhannu ei phrofiad ei hun lle roedd ei phartner, a oedd â theulu camweithredol, yn arfer ei cham-drin ym mhob ffordd bosibl ac yn egluro pam nad yw dioddefwyr trais domestig yn gallu dod yn hawdd o berthynas ymosodol:


pryd i roi'r gorau iddi ar briodas

4. Diffyg ffiniau mewn priodas

Yn ogystal â goddefgarwch isel i gael ei brifo gan y camdriniwr, a goddefgarwch uchel i ymddygiad ymosodol, mae priodasau ymosodol yn aml yn cael eu nodweddu gan yr hyn y gellir ei ddisgrifio fel diffyg ffiniau.

Mewn geiriau eraill, yn wahanol i agosatrwydd mewn perthynas ramantus iach, mae pobl mewn priodasau camdriniol fel rheol yn credu mewn cwlwm na ellir ei dorri rhyngddynt. Efallai y bydd hyn yn ateb y cwestiwn sydd gan bobl pam mae cam-drin yn digwydd hyd yn oed mewn perthnasoedd cariadus fel y'u gelwir.

Mae'r bond hwn ymhell o fod yn rhamant, mae'n cyflwyno diddymiad patholegol o ffiniau sy'n angenrheidiol ar gyfer perthynas. Yn y ffordd honno, mae'n dod yn haws cam-drin y priod a goddef cael ei gam-drin, gan nad yw'r naill yn teimlo eu bod wedi'u gwahanu oddi wrth y llall. Felly, mae'r diffyg ffiniau yn dod i'r amlwg fel un o achosion cyffredin cam-drin corfforol.

5. Diffyg empathi

Rheswm disgwyliedig sy'n galluogi'r tramgwyddwr i gyflawni trais yn erbyn rhywun y mae'n rhannu ei fywyd ag ef yw diffyg empathi, neu deimlad o empathi sy'n lleihau'n ddifrifol, un sy'n ildio i ysgogiadau trwy'r amser. Mae rhywun sydd â thueddiadau camdriniol yn aml yn credu bod ganddo bŵer goruwchnaturiol bron i ddeall eraill.

Maent yn aml yn gweld cyfyngiadau a gwendidau eraill yn eithaf clir. Dyma pam, wrth wynebu eu diffyg empathi mewn dadl neu mewn sesiwn seicotherapi, eu bod yn anghytuno'n angerddol â honiad o'r fath.

Serch hynny, yr hyn sy’n eu heithrio yw nad yw empathi yn golygu gweld diffygion ac ansicrwydd eraill yn unig, mae ganddo gydran emosiynol iddo ac mae’n dod â gofal am a rhannu teimladau pobl eraill.

Mewn gwirionedd, darganfuwyd mewn astudiaeth a gynhaliwyd gan Brifysgol Barcelona, ​​gan roi'r camdriniwr yn esgidiau'r dioddefwr gan ddefnyddio system rhith-realiti ymgolli, roedd y camdrinwyr yn gallu sylweddoli pa mor ofnus yr oedd eu dioddefwyr yn teimlo wrth gael eu cam-drin ac roedd yn gwella eu canfyddiad o emosiynau.

6. Cam-drin sylweddau

rhesymau dros gam-drin priod-gam-drin sylweddau

Cam-drin sylweddau yw un o achosion cyffredin cam-drin mewn perthnasoedd. Yn ôl y American Journal of Public Health, darganfuwyd hefyd bod y ddau hyn yn rhyng-gysylltiedig hefyd yn yr ystyr bod cyflawnwyr y cam-drin hefyd yn gorfodi eu dioddefwyr i ddefnyddio alcohol a chyffuriau. Mae llawer o gyfnodau o drais hefyd yn cynnwys defnyddio alcohol neu gyffuriau anghyfreithlon.

Dynameg rhyw wrth gam-drin priod

Mae'n ddiddorol nodi hefyd nad yw nifer yr achosion o gam-drin ysbïwyr yn y gymuned LGBTQ yn cael eu tangynrychioli'n fawr yn bennaf oherwydd ofn cael eu gwarthnodi ymhellach fel cymuned, y canfyddiadau sylfaenol am gryfder dynion a menywod a mwy.

Mae'r ostracization hefyd yn bodoli pan fydd rolau rhywedd yn cael eu gwrthdroi mewn perthnasoedd heterorywiol, lle nad yw ymddygiad y priod camdriniol yn cael llawer o bwysigrwydd wrth gael ei riportio os yw'r camdriniwr yn fenyw. Gall hyn i gyd ymgorffori'r camdriniwr ymhellach i barhau â'r cylch trais.

Mae priodas bob amser yn anodd ac yn cymryd llawer o waith. Ond ni ddylai fyth ddod â cham-drin ysbïol a dioddef o ochr y rhai sydd i fod i amddiffyn eu partneriaid rhag niwed. I lawer, mae newid yn bosibl, gyda chymorth ac arweiniad proffesiynol, ac mae'n hysbys bod llawer o briodasau'n ffynnu ar ôl ei gael.