15 Rhesymau dros Ryw Priodas Ychwanegol

Rhesymau dros Ryw Priodas Ychwanegol

Yn yr Erthygl honYn ystod y rhan fwyaf o seremonïau priodas eglwys traddodiadol, addawodd y briodferch a’r priodfab “gefnu ar bawb arall.”Mae hon yn addewid hawdd i'w anrhydeddu yn nyddiau rosy perthynas pan fydd cariad yn ffres ac yn gyffrous.

Mae newydd-anedig yn hapus i addo monogami rhywiol - wedi'r cyfan, pe byddent am barhau i chwarae'r cae a gweld pobl eraill, ni fyddent yn mynd at yr allor, iawn?Ond i lawer o gyplau, gall y rhan “monogamous” o briodas rywfaint o ddiflastod a threfn gyfartal. Neu, mae'r person y gwnaethon nhw syrthio mewn cariad ag ef wedi newid yn ystod y briodas ac nid yw rhyw bellach yn gyffrous gyda nhw.

Am ba bynnag reswm, mae rhyw allgyrsiol yn realiti i 60% o barau priod yn yr Unol Daleithiau . Ac mae'n debyg mai amcangyfrif ceidwadol yw hwnnw oherwydd nad yw llawer o bobl yn dymuno datgelu eu bod yn cael perthynas.

Gwyliwch hefyd:Rhesymau allweddol pam mae pobl yn ymroi i berthynas allgyrsiol


rwt priodas

1. Mae'r rhyngrwyd yn ei gwneud hi'n llawer haws dod o hyd i bartner newydd

Twyllo ar briod digwyddodd, wrth gwrs, cyn y rhyngrwyd, ond roedd yn anoddach dod o hyd i bartner a sefydlu aseiniadau heb eu canfod.

Efallai y byddwch chi'n cwympo mewn cariad ag un o'r bobl yn eich cylch ffrindiau, neu gydweithiwr, ac yn cychwyn perthynas â nhw, ond roedd cynnal y cyfrinachedd (ac amserlennu'ch amser preifat gyda nhw) yn waith caled heb gyfrifiadur na chell. ffôn.

Heddiw, gyda safleoedd dyddio fel Ashley Madison ac ni fu llawer o wefannau tebyg eraill yn twyllo ar eich priod erioed yn symlach. Gallwch chi reoli bywyd dwbl yn hawdd gan ddefnyddio cyfrif e-bost cyfrinachol ac ail ffôn symudol.

Mae technoleg wedi ei gwneud yn symlach i gadw perthynas allgyrsiol yn gudd heb fawr o ymdrech.

2. Gormod o ryddid rhywiol

Mae pobl iau sydd bellach yn priodi yn dod i briodas ar ôl cael sawl partner eisoes cyn dweud “Rwy'n gwneud.” Mae hyn yn ei gwneud yn heriol i rai mathau o bersonoliaeth “setlo” i un person ar ôl cael cymaint rhyddid rhywiol .

3. Mwy o gyfleoedd i gwrdd â phobl newydd

Mae pobl heddiw yn teithio llawer mwy am eu gwaith nag yr oeddent 20 mlynedd yn ôl. Mae hyn yn rhoi mwy o gyfle iddynt gwrdd a gweithio'n agos gyda phobl eraill sy'n bell o'u cartref.

Byddai'n hawdd cynnal perthynas gan y byddai'r cylch ffrindiau cyffredin ar wahân ac yn hwyluso bywyd dwbl.

Mae'r rhesymau dros gynnal perthynas allgyrsiol mor amrywiol â'r unigolion sy'n cael y perthnasoedd hyn. Gadewch i ni glywed gan rai pobl sydd wedi, neu sydd wedi cael ar hyn o bryd rhyw allgyrsiol .

Dechreuodd Philip, 49, berthynas allgyrsiol yn ddiweddar. “Rydw i wedi bod yn briod ac yn ffyddlon ers 27 mlynedd. Roedd monogamy yn bwysig i mi, gan na allwn ddychmygu brifo fy ngwraig.

Ond ar fy mhen-blwydd diwethaf, sylweddolais ddau beth: roeddwn i'n mynd i droi hanner cant mewn blwyddyn, ac, yn bwysicach fyth, roedd fy ngwraig wedi colli diddordeb mewn rhyw ers talwm, neu ers blynyddoedd roedd hi wedi bod yn mynd trwy'r cynigion yn y gwely yn unig, ac yna cwpl o flynyddoedd yn ôl fe ddywedodd hi wrthyf nad oedd hi eisiau cael rhyw mwyach. Still, wnes i erioed grwydro.

Cymerais fy addunedau o ddifrif. Ac yna daeth fy mhen-blwydd yn 49 oed. Ac yn sydyn, dechreuais sylwi pa mor ddeniadol oedd rhai o fy nghyd-weithwyr. Roedd yna un a oedd bob amser yn fflyrtio â mi, ond wnes i erioed roi ail feddwl iddo (gan ei bod hi'n gwybod fy mod i'n briod). Ond un diwrnod, fflyrtiais yn ôl. A dechreuodd y berthynas.

Ydw i'n teimlo'n dda amdano? Nid wyf yn hoffi cuddio hyn oddi wrth fy ngwraig ac nid wyf yn hoffi'r syniad fy mod wedi torri fy addunedau priodas. Ond damn, pa mor hir roeddwn i fod i fynd heb ryw? O leiaf nawr nid wyf yn anhapus ac yn ddig tuag at fy ngwraig pan fyddaf gartref. Rydw i mewn gwirionedd yn ŵr brafiach iddi oherwydd mae gen i fywyd rhywiol allgyrsiol rhyfeddol. ”

Mae Emma, ​​58, yn dweud wrthym sut y dechreuodd ei chariad allgyrsiol diweddaraf. “Rydw i mewn gwirionedd yn defnyddio gwefan sy'n ymroddedig i ddod o hyd i bartneriaid priod eraill. Rwy'n sicrhau bod y person arall mor briod â minnau fel nad ydyn nhw'n cwympo mewn cariad â mi neu'n dinistrio eu priodas eu hunain er mwyn bod gyda mi. Nid yw hynny'n mynd i ddigwydd.

Rwy'n caru fy ngŵr a fy nheulu a does gen i ddim bwriad i ddifetha'r cyfan sydd gen i gartref. Ond collodd fy ngŵr ddiddordeb ynof flynyddoedd yn ôl. Roeddwn yn teimlo fy mod wedi fy ngwrthod, yn anneniadol ac yn cael fy anwybyddu.

Felly es i ar y wefan, cefais fy hun yn gariad sy'n meddwl fy mod i'n hyfryd a rhywiol ac wedi helpu i adfer fy hunan-barch. A yw fy ngŵr yn amau ​​unrhyw beth? Rwy'n amau ​​hynny.

Beth bynnag, mae ganddo wraig nawr sy'n bownsio gyda hapusrwydd, yn gofalu am ei hun yn well (rydw i bob amser eisiau edrych yn neis am fy nghariad); Rwy'n credu mewn gwirionedd bod y rhyw allgyrsiol rydw i wedi'i gael wedi bod yn eithaf buddiol ar gyfer fy mywyd cartref. '

Ni chafodd Brian, 55, ddiweddglo mor hapus i'w berthynas allgyrsiol. “Nid wyf yn falch o gyfaddef imi gael perthynas allgyrsiol. Roeddwn i'n meddwl y byddwn i'n gallu ei gadw ar y lefel isel, wyddoch chi? Ni allaf hyd yn oed ddweud wrthych pam y dechreuais ef yn y lle cyntaf.

Mae'n debyg fy mod wedi diflasu gartref, wedi diflasu o'r un math o ryw, bob amser nos Sadwrn, byth yn ddigymell. Darllenais yn rhywle hynny mae angen amrywiaeth ar ddynion ; mae wedi'i wifro'n galed i'n hymennydd. Felly mae'n debyg fy mod wedi cyfiawnhau fy rhyw allgyrsiol gyda'r syniad hwnnw - nid fy mai i oedd hyn, mae hyn yn rhan o'm cyfansoddiad genetig.

Beth bynnag, roedd y cyfan yn dda nes i'r fenyw syrthio mewn cariad â mi a mynnu fy mod i'n gadael fy ngwraig. Doeddwn i ddim eisiau gadael fy mhriodas a dywedais hynny wrthi. Felly aeth hi a dweud popeth wrth fy ngwraig. Gorffennodd fy ngwraig adael y briodas, felly nawr rydw i i gyd ar fy mhen fy hun. Dim meistres. Dim gwraig.

Ac mi wnes i ddifetha'r peth gorau a gefais erioed mewn bywyd: fy nheulu. A oedd yn werth chweil? Dim o gwbl. Yr hyn y dylwn fod wedi'i wneud oedd siarad â fy ngwraig am fy anhapusrwydd â threfn y cyfan. Mae hi'n ddynes glyfar. Gwn y gallem fod wedi gweithio ar hyn gyda'n gilydd. Ond mi wnes i rywbeth gwirion a nawr mae fy mywyd yn llanast. ”

Mae gan Shannon, 50, drefniant gyda’i gŵr: “Mae gen i gariad nad yw’n ŵr i, ond mae fy ngŵr yn gwybod amdano ac mewn gwirionedd, yn cydoddef y berthynas. Mae gennym ni sefyllfa unigryw yn yr ystyr bod fy ngŵr wedi cael damwain hongian tua 10 mlynedd yn ôl.

Gadawodd iddo baraplegig ac ni allai fy modloni yn rhywiol. Rwy'n caru fy ngŵr ac ni fyddwn byth yn ei adael. Erioed. Rwy’n gofalu amdano ac rwy’n hapus i wneud hynny, wedi’r cyfan ‘mewn salwch ac iechyd,’ iawn?

Ond roeddwn i'n 40 oed pan ddigwyddodd hyn, dim ond dod i mewn i'm prif rywiol. Felly buom yn siarad am rai opsiynau, a phenderfynwyd o'r diwedd nad oedd caniatáu imi dderbyn cariad - yn unigryw at ddibenion rhywiol, dim mwy - yn ddewis derbyniol i'r ddau ohonom.

Mae fy nghariad yn gwybod y sefyllfa (dwi ddim eisiau i hyn swnio fel fy mod i'n ei ddefnyddio; mae'n hapus i gael y rôl arbennig hon yn fy mywyd) ac, wel, mae'n gweithio i bob un ohonom. Wrth gwrs, nid ydym yn agored am hyn oherwydd bod ein teuluoedd yn eithaf ceidwadol, ac ar wahân, nid busnes neb ond ein busnes ni. ”

Gadewch inni edrych ar rai ystadegau diddorol yn seiliedig ar ddata o fyd materion all-briodasol.

Roedd 39% o ferched yn twyllo ar eu partner oherwydd eu bod wedi diflasu ar eu bywyd rhywiol, yn erbyn 25% o ddynion.

Mae 53% o fenywod wedi twyllo ar eu partner fwy nag unwaith, o'i gymharu â 68% o ddynion .

Roedd 74% o ferched yn twyllo ar eu partner oherwydd problemau yn y berthynas, o'i gymharu â 48% o ddynion.

Roedd 44% o ferched yn twyllo ar eu partner gyda rhywun y mae eu partner yn ei adnabod, yn erbyn 21% o ddynion.

4. Atyniad, ac nid atyniad corfforol yn unig

Atyniad, ac nid atyniad corfforol yn unig

Mae twyllwr yn fwy tebygol o rywun sy'n ddeniadol y tu mewn a'r tu allan.

Mae ganddyn nhw arian cyfred cymdeithasol da , yn ariannol yn gallu gwario arian ar y person y maent yn cael rhyw allgyrsiol ag ef, ac sydd â gyrfaoedd llwyddiannus.

Yn y bôn, po fwyaf y mae galw amdano, y mwyaf tebygol y bydd o dwyllo. Dyma pam rydyn ni’n gweld cymaint o briodasau ‘sêr Hollywood’ yn chwalu oherwydd perthynas allgyrsiol.

5. Mae ganddyn nhw fwy o gyfle i dwyllo

Efallai y byddan nhw'n teithio i'r gwaith neu wedi adeiladu bywydau ar wahân yn annibynnol ar eu priod.

Mae cylchoedd eu ffrindiau yn wahanol, mae eu hobïau yn wahanol, mae'r ffordd maen nhw'n treulio eu penwythnosau yn wahanol. Po fwyaf o gyfleoedd sydd gan berson i gael perthynas allgyrsiol, y mwyaf tebygol y bydd o wneud hynny.

6. Maen nhw'n cymryd risg

Mae pobl sy'n cael rhyw allgyrsiol yn cymryd risg.

Maent yn gwybod bod siawns y gallent gael eu dal, ond maent yn symud ymlaen gyda'r cyfle beth bynnag. Mae gan ymddygiad sy'n cymryd risg elfen enetig felly os ydych chi'n gweld hyn mewn un rhan o fywyd rhywun (ydyn nhw'n gamblo? Gyrru'n ddi-hid?) Efallai y byddwch chi'n ei weld yn eu bywyd priodasol hefyd.

7. Maent mewn sefyllfa o bwer

Meddyliwch Harvey Weinstein. Mae pobl sydd mewn swyddi pŵer yn debygol o dwyllo , ac mae llawer o is-weithwyr yn bartneriaid parod, gan feddwl y bydd rhyw yn ffordd iddynt symud i fyny'r ysgol broffesiynol.

8. Mae ganddyn nhw yriannau rhyw uchel

Mae ganddyn nhw yriannau rhyw uchel

Mae pobl sydd â libidos uwch na'r cyfartaledd yn fwy tebygol o gymryd rhan mewn rhyw allgyrsiol . Efallai nad yw eu priod yn gallu eu bodloni na darparu rhyw “digon” ar eu cyfer, neu efallai eu bod yn ffynnu ar yr amrywiaeth sy'n bwydo i'w libido. Gallant fod yn gaeth i'r ymddygiad newydd-deb ac anghyfreithlon y mae rhyw allgyrsiol yn ei ddarparu.

9. Naws yr hawl

Unwaith eto, meddyliwch Harvey Weinstein. P. mae pobl rymus yn meddwl y gallant fanteisio ar bethau na fyddai gan bobl “normal” fynediad atynt hefyd.

Maent cymryd yn ganiataol bod eu priod bydd yn cau eu llygaid i'r rhyw allgyrsiol oherwydd nad yw'n barod i fentro'i ffordd o fyw na cholli ei phriod pwerus.

10. Bod o dan ddylanwad sylweddau

Pan fyddant o dan ddylanwad sylweddau, mae gwaharddiadau pobl yn cael eu gostwng yn ddifrifol. Mae'n dod yn haws cymryd rhan yn y berthynas wrth feddwi gan fod y dyfarniad yn gymylog a bod asesiad o'r canlyniadau'n cael ei ddifrodi.

Tra dan ddylanwad alcohol, mae pobl yn teimlo'n gryfach, yn ddewr, yn meddwl eu bod yn well cantorion ac mae eu chwant rhywiol yn codi. O dan y dylanwad, nid oes gan un y rhesymeg bellach i benderfynu a yw godineb yn ddewis da neu'n ddrwg.

11. Troseddau anffyddlondeb blaenorol

Mae partneriaid a gafodd berthynas o'r blaen yn yr un berthynas neu berthnasoedd eraill yn fwy tebygol o ailadrodd eu camwedd o gymharu â'r rhai a oedd bob amser yn ffyddlon.

Ar ben hynny, mae'r rhai a oedd mewn perthynas â'r partner a dwyllodd arnynt hefyd yn fwy tebygol o gael blas godinebu eu hunain. Ei alw'n fath o quid pro quo cosmig ac dial emosiynol, ond mae'n ddigwyddiad ystadegol a arsylwyd a gynhaliwyd gan astudiaeth yn 2017.

12. Materion cyfathrebu

Gall absenoldeb cyfathrebu agored mewn perthnasoedd beri i bobl deimlo eu bod yn cael eu dieithrio, eu hanghofio, eu hesgeuluso a heb gefnogaeth. Mae diffyg cyfathrebu ar frig achosion cyffredin materion allgyrsiol.

Yn yr achosion hynny, mae partner sy'n llwyddo i gael y gefnogaeth a datblygu cyfathrebu â rhywun arall yn agored i dwyllo. Gall priod difater, ysgwydd i wylo arni, a chlust claf yn y drefn honno, fod yn un o achosion anffyddlondeb mewn perthnasoedd.

Gall teimlo eich bod yn cael eich gwerthfawrogi a'ch sylwi fod yn llwybr at syrthio mewn cariad a chymryd rhan mewn ymgysylltiad emosiynol a chorfforol.

13. dial

Ar ôl ymladd a ffrwydrad dicter a chynddaredd, gallai priod ddewis bod yn anffyddlon allan o falais. Gall dial a chynddaredd yrru partner i odinebu. Dyna un o achosion anffyddlondeb.

Yn wahanol i'r lleill, mae cynddaredd yn emosiwn sy'n lleihau'r cyflymaf. Unwaith y bydd y ffrwydrad cychwynnol drosodd, mae'r priod yn debygol o gamu i ffwrdd o'r syniad o odinebu os nad ydyn nhw wedi gwneud unrhyw beth o hyd.

14. Ffordd allan o'r berthynas

Weithiau, pan fydd partner yn dymuno gadael y briodas, maen nhw'n ei wneud trwy gyflawni'r anfaddeuol. Yng ngolwg y godinebwr, mae hyn fel rhwygo bandaid.

Mae sgyrsiau yn hir ac yn boenus ac yn aml yn gorffen gyda'r penderfyniad o gynnal y berthynas.

Nid yw hynny, yn y tymor hir, yn ddatrysiad da oni bai ei fod yn cael ei ddilyn gan set o gamau gweithredu a chynlluniau i leddfu achosion sylfaenol aflonyddwch priodas. Felly, mae rhai partneriaid yn dewis gwneud yr anfaddeuol i sicrhau nad oes unrhyw fynd yn ôl.

15. Collodd angerdd

Colli angerdd

Un o'r cydlynwyr mwyaf mewn unrhyw berthynas yw angerdd. Mae'n cynhesu ac yn cynhyrfu pethau ac yn gwneud i'r berthynas deimlo'n ifanc, hyd yn oed ar ôl degawdau lawer.

Fodd bynnag, mae angerdd yn cael ei feithrin a'i gynnal trwy ymdrech. Gall partneriaid ddal i garu a pharchu ei gilydd a gall hynny wneud i bethau weithio, ond mae angerdd tuag at ei gilydd yn cadw golwg ar libido. Efallai y bydd cyplau nad ydyn nhw wedi maethu ac adnewyddu eu hangerdd yn dechrau chwilio amdano mewn man arall. Mae hynny'n ateb pam fod gan bobl faterion.

Beth yw rhai ffyrdd y gallech atal anffyddlondeb, gan ei ddiffodd cyn iddo ddigwydd?

Yn anffodus, os yw person yn benderfynol o dwyllo, nid oes llawer y gall partner ei wneud i'w atal neu eu hatal.

Fodd bynnag, os yw'r twyllo oherwydd problemau sylfaenol yn y berthynas, dechreuwch sgwrs. Weithiau mae mynd i'r afael â'r materion yn onest yn ddigon i gadw pethau ar y trywydd iawn. Peidiwch â bod ofn agor y ddeialog gyda rhywbeth fel “Hey honey. Rwy'n synhwyro ychydig o drefn yn ein bywyd rhywiol.

Wyt ti? A allwn ni siarad am rai ffyrdd i ysgwyd pethau yn yr ystafell wely? Oherwydd fy mod i'n hollol agored i wneud rhai pethau newydd i'n cadw ni'n boeth. ”

Mae cyplau sy'n mynd i'r afael â phroblemau gyda'i gilydd, fel tîm ac nid fel gelynion sy'n mynd i frwydr, yn fwy tebygol o allu dod o hyd i ddatrysiad llwyddiannus na chyplau sy'n dechrau trwy daflu cyhuddiadau neu feio.

Nid yw materion allgyrsiol yn ganlyniad anochel priodasau tymor hir.

Er mwyn cadw'ch perthynas yn iach a'i hamddiffyn rhag materion, cadwch linellau cyfathrebu ar agor gyda'ch partner. Cyn gynted ag y byddwch yn synhwyro y gallai fod problemau neu unrhyw resymau dros faterion allgyrsiol, agorwch ddeialog.