150+ o Ddymuniadau Pen-blwydd Priodas Twymgalon i'ch Gwraig

Cwpl yn dal blodau

Yn yr Erthygl hon

Yr undeb yw priodas o ddau berson sy'n addo bod gyda'i gilydd trwy drwch neu denau.

Dim ond dechrau rhywbeth mwy yw'r undeb hwn. Bob dydd rydych chi gyda'ch gilydd, byddwch chi'n darganfod llawer o bethau newydd am eich gilydd.

Bydd gennych gamddealltwriaeth, byddwch yn mynd i mewn i nerfau eich gilydd, ac weithiau, byddech chi'n synnu o wybod ochr rhyfedd eich priod.

Dyna pam mae pob pen-blwydd yn rhywbeth i'w ddathlu. Nid yw rhai dynion yn lleisiol nac yn felys, felly gall chwilio am ddymuniadau pen-blwydd priodas i'ch gwraig fod yn dasg heriol.

Sut ydych chi'n cyfarch eich gwraig wrth ddweud penblwydd hapus?

Sut ydych chi fel arfer dathlu penblwydd eich priodas ? Ai chi yw'r math o briod a fyddai'n meddwl am ddymuniadau pen-blwydd priodas eich gwraig? Efallai y byddech chi'n ei synnu gyda chinio yng ngolau cannwyll a'i chawod â dymuniadau pen-blwydd rhamantus?

Efallai nad ydych chi'n dda gyda geiriau, felly gall dweud neu ysgrifennu negeseuon pen-blwydd priodas i'ch gwraig fod yn heriol ond nid yn amhosibl.

Bob blwyddyn, rydych chi'n cael y cyfle i ddangos i'ch gwraig faint rydych chi'n ei werthfawrogi a'i garu. Gallwch anfon ei blodau a anrhegion , trin hi i ginio, neu efallai anfon dymuniadau pen-blwydd rhamantus ar gyfer eich gwraig.

Ymlaciwch os nad ydych chi'n dda am fynegi'ch hun neu'n ddiffygiol yn hyderus wrth roi dymuniadau pen-blwydd i'ch gwraig.

Y peth da yma yw, os ydych chi'n chwilio am ddymuniadau pen-blwydd priodas i wraig gan ŵr, gallwch chi feddwl llawer ar-lein. Gallwch ddarllen trwyddynt, ac efallai y gallwch ddewis ohonynt neu eu defnyddio fel ysbrydoliaeth.

Byddwn yn rhoi llawer o ddymuniadau pen-blwydd hapus twymgalon i'ch annwyl wraig.

Beth fyddai'r neges pen-blwydd priodas orau i'ch gwraig?

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng dymuniadau pen-blwydd priodas i'ch gwraig a'r neges pen-blwydd gorau i'ch gwraig?

Mae dymuniadau pen-blwydd gŵr i wraig yn fyrrach na neges i wraig ar ben-blwydd priodas.

Dyma rai enghreifftiau o negeseuon pen-blwydd y gallech eu rhoi i'ch gwraig:

 1. Fy annwyl, mae fy mywyd yn gyflawn oherwydd chi. Nid yw ein tŷ mewn gwirionedd yn gartref heboch chi. Ni fyddai ein plant yn garedig ac yn felys heboch chi. Mae'r teulu hwn yn anhygoel oherwydd chi. Rydych chi wedi gwneud fy mywyd yn gyflawn. Diolch a phenblwydd hapus!
 2. Roeddwn ar goll cyn i mi gwrdd â chi. Doedd gen i ddim nodau mewn bywyd cyn i ni briodi. Roeddwn i'n gemau i gyd cyn i chi ddod i mewn i fy mywyd. Ond edrychwch arna i nawr! Rwy'n well oherwydd chi. Felly, gadewch imi ddweud, ‘diolch, fy ngwraig,’ am ddod i mewn i fy mywyd. Diolch i chi am rannu eich bywyd gwerthfawr gyda mi a gwneud fi y dyn ydw i heddiw. Penblwydd hapus ac rwy'n edrych ymlaen at fwy o flynyddoedd o gariad gyda chi.
 3. Blwyddyn arall, cyflawniad arall. Pwy fyddai wedi meddwl y byddem yn rhagori ar yr holl heriau? Pwy fyddai wedi meddwl y bydden ni'n gallu dal ein gafael a bod mor gryf â hyn? Ti fu fy nerth. Gyda chi, rwy'n teimlo y gallaf gymryd unrhyw beth ymlaen. Diolch a phenblwydd hapus. Rydych chi wedi gwneud fy mywyd yn gyflawn.

I ddysgu tair ffordd o gael perthynas hapusach â'ch priod, edrychwch ar y fideo hwn:

|_+_|

150 o ddymuniadau pen-blwydd priodas twymgalon i wraig

Os ydych chi am gael ysbrydoliaeth ar gyfer llinellau pen-blwydd i'ch gwraig, yna dyma 150+ o ddymuniadau pen-blwydd priodas i'ch gwraig.

Ymchwil yn dangos mai cyfathrebu a mynegi eich teimladau yw sylfaen pob perthynas iach. Felly, mynegwch eich cariad at eich gwraig ar y diwrnod arbennig hwn.

Defnyddiwch nhw, cyfunwch nhw, neu defnyddiwch nhw fel ysbrydoliaeth. Byddwch chi'n mwynhau pob un, mae hynny'n sicr.

Rydyn ni wedi categoreiddio'r dymuniadau pen-blwydd cariad twymgalon hyn i'ch gwraig fel y gallwch chi ddewis yn unol â hynny.

Cwpl yn y parc

Dymuniadau pen-blwydd priodas 1af i'r wraig

Mae pethau'n dal yn newydd ac yn gyffrous. Mynegwch eich angerdd a chariad dyfnach trwy ddweud y dymuniadau pen-blwydd hyn wrth eich gwraig:

 1. Heddiw yw ein penblwydd priodas cyntaf. Flwyddyn yn ôl, fe ddechreuon ni ein bywyd gyda'n gilydd, fe wnaethon ni ddysgu sut i fyw gyda'n gilydd, ond nawr, rydych chi wedi dod yn rhan hanfodol o fy mywyd. Penblwydd priodas cyntaf hapus, fy ngwraig.
 2. Penblwydd priodas cyntaf hapus, fy annwyl wraig. Mae gan y ddau ohonom lawer i'w ddysgu, felly byddwch yn amyneddgar gyda mi. Rwyf am fynd gyda chi a chyflawni ein breuddwydion, fy nghydymaith tragwyddol, a fy ngwraig.
 3. Mae wedi bod yn flwyddyn, ac mae hynny'n ddigon i mi wybod fy mod wedi gwneud y dewis gorau yn y bywyd hwn. Rwyf am fod yn well i fod y gŵr gorau i chi. Penblwydd 1af hapus!
 4. Eich priodi oedd y penderfyniad gorau i mi ei wneud erioed. Chi yw'r fenyw harddaf, a gwn fy mod yn ffodus iawn i'ch cael chi. Penblwydd 1af hapus!
 5. Bob dydd rydw i gyda chi, rydw i'n dy garu di fwyfwy. Rwy'n gobeithio y gwnewch chi hefyd. Penblwydd 1af hapus!
 6. Ar ein pen-blwydd cyntaf, rydw i'n mynd i ddweud cyfrinach wrthych. Rydych chi wir yn gwireddu fy mreuddwyd, ac rwy'n eich caru chi gymaint.
 7. Gadewch imi ddweud wrthych eich bod wedi rhoi rheswm imi fod yn hapus, ac am hynny, rwyf am ddweud diolch. Gwnaeth y cariad a roddaist i mi fy ngwellhau. Penblwydd priodas 1af hapus.
 8. Nid wyf yn dda gyda geiriau, ond heddiw, rwyf am ddweud ‘diolch am bopeth. Rwy'n dy garu di'n fawr, yn fwy nag y gallai geiriau byth ei fynegi. Penblwydd hapus.
 9. Blwyddyn i lawr, mwy o flynyddoedd i fynd. Gobeithio na fyddwch chi'n blino ar fy ngharu i. Penblwydd hapus.
 10. Flwyddyn yn ôl, fe wnes i addewid ystyrlon i'ch caru chi. Flwyddyn yn ddiweddarach, mae fy nghalon yn dal i fod yn llawn cariad tuag atoch chi. Penblwydd hapus!
 11. Roedd yn anodd i mi werthfawrogi i ddechrau beth fyddai priodas i mi. Cefais ofn a braw. Ond mae'r flwyddyn ddiwethaf hon wedi fy nysgu nad oedd gen i ddim i'w ofni gan fod priodas â chi yn fendith gyfoethog.

Cwpl wrth y cwch

Dymuniadau 2il ben-blwydd priodas i'r wraig

Rhaid i atgofion diwrnod eich priodas fod yn ffres yn eich meddwl o hyd. Manteisiwch ar y cyfle hwn i ail-fyw'r diwrnod hwnnw trwy ddefnyddio'ch geiriau i osod yr hwyliau cywir.

 1. Blwyddyn dau a dwi dal mewn cariad gyda chi fel y diwrnod wnes i gwrdd â chi. Byddaf yn dy garu tan fy anadl olaf. 2il ben-blwydd hapus, fy annwyl wraig.
 2. Wrth edrych yn ôl ar y ddwy flynedd yr ydym wedi bod yn briod, ni allaf helpu ond gwenu. Rydych chi wedi gwneud fy mywyd yn berffaith. Diolch. 2il hapus!
 3. Dwy flynedd o gariad diamod, atgofion di-rif, jôcs doniol, a nosweithiau ffilm, ac mae'r rhestr yn mynd ymlaen. Rydw i mor ffodus i fod yn ŵr i chi.
 4. Wel, roedd amser wedi peidio â gwneud synnwyr ers i chi ddod i mewn i fy mywyd. Gadewch i ni ddathlu’r cerrig milltir yr ydym wedi’u cyflawni gyda’n gilydd. Mwy i ddod! Penblwydd hapus!
 5. Yn teimlo fel dau ddiwrnod yn ôl ers i ni ddechrau dyddio, ond mae wedi bod yn ddwy flynedd yn barod! Ond eto, dwi'n dal i gael glöynnod byw ym mhwll fy stumog. Ail ben-blwydd hapus, fy ngwraig hardd.
 6. Edrychwch ar hynny! Mae dwy flynedd wedi mynd heibio ers i ni ddweud ein haddunedau. Eto i gyd, mae'n teimlo fel ddoe. Rwy'n dy garu di, fy ffrind enaid. 2il benblwydd hapus!
 7. Gwraig anwylaf, rwy'n cyfaddef, pan fyddaf yn deffro ac yn eich gweld, rwy'n gwenu. Ydych chi'n gwybod pam? Mae hyn oherwydd fy mod yn gwerthfawrogi eich presenoldeb yn fy mywyd. Fi yw'r dyn mwyaf lwcus yn fyw! 2il benblwydd hapus!
 8. Mae'r ddwy flynedd diwethaf wedi bod yn bleser. Rwy'n teimlo fy mod wedi bod yn byw fy mreuddwyd gyda chi wrth fy ochr. Penblwydd hapus, wraig!
 9. Ail ben-blwydd priodas hapus i'r fenyw a ddaliodd fy nghalon. Hei, rydych chi'n dal i wneud. Caru chi!
 10. Pwy fyddai wedi meddwl y byddwn ni'n dal i fod mewn cariad dwfn ar ôl dwy flynedd o briodas? Mae'n debyg mai dyna sy'n digwydd pan fyddwch chi'n dod o hyd i'ch cyd-enaid. Ail benblwydd hapus!
 11. Dwy flynedd gyda'n gilydd ac rydw i'n dal i allu dod o hyd i bethau bach amdanoch chi sy'n gwneud i mi syrthio'n ddyfnach mewn cariad â chi. Dyma i oes o ddarganfyddiadau mwy cariadus a charu ein gilydd yn ddiddiwedd.

Cwpl mewn hamog

Dymuniadau 3ydd pen-blwydd priodas i'r wraig

Trwy'r holl addasiadau a chyfaddawdau, mae eich gwraig wedi bod yno gyda chi. Mae hi wedi bod yn barod i wneud yr hyn sydd ei angen i wneud i'r briodas hon bara. Defnyddiwch y dymuniadau hyn i roi gwybod iddi eich bod yn gwerthfawrogi ei chariad:

 1. Tair blynedd, waw! Diolch i chi, fy annwyl wraig, am fod yn amyneddgar a deall fi. A dweud y gwir, dydw i ddim yn gwybod sut rydych chi'n gwneud dim ohono! Diolch yn fawr iawn, a 3ydd penblwydd hapus!
 2. Rwy’n dal i fethu credu bod y ferch roeddwn i’n arfer cael gwasgfa arni wedi bod yn wraig i mi ers tair blynedd bellach. Waw! Cael glöynnod byw yn fy stumog eto! Penblwydd hapus!
 3. Nid yw pawb mor ffodus. Rydw i yma, yn briod â rhywun cefnogol, deallgar a hardd. Rwy'n wirioneddol hapus i fod yn briod i chi. 3ydd penblwydd priodas hapus!
 4. Mae wedi bod yn dair blynedd, f'anwylyd, ond rwy'n dal i edrych ymlaen at bob dydd y byddaf yn deffro nesaf atoch chi, bydd fy mreuddwyd yn dod yn wir. Trydydd penblwydd hapus, cariad.
 5. Bob blwyddyn sy’n mynd heibio, rwy’n edrych yn ôl ac yn myfyrio ar faint rydyn ni wedi tyfu fel cwpl. Mae'n gyffrous meddwl y byddwn i'n treulio fy oes gyfan gyda chi. Penblwydd hapus!
 6. Fy annwyl wraig, rwyf am ddweud diolch am ddod â chariad a llawenydd i'm bywyd. Fy nghariad, trydydd penblwydd hapus!
 7. Pen-blwydd yw’r amser i ddathlu cariad, a dyma ni, yn dathlu ein tair blynedd gyda’n gilydd. Mwy o flynyddoedd i ddod, fy hanner arall, fy ngwraig.
 8. Blwyddyn arall o briodas, blwyddyn arall o llwyddiant . Boed inni dyfu a llwyddo yn ein nodau a’n breuddwydion. Trydydd penblwydd hapus, fy ngwraig hyfryd.
 9. Ni fyddaf byth yn blino dweud hyn wrthych. Chi yw popeth roeddwn i'n dymuno amdano. Rwyf wir yn eich caru a'ch gwerthfawrogi â'm holl galon. Trydydd penblwydd hapus!
 10. Boed i'n cariad dyfu'n gryfach bob blwyddyn. Boed i chi a minnau rannu ein bywyd gyda'n gilydd. Rydw i yma, eich ffrind gorau a'ch gŵr, yn eich caru chi nes i mi farw. Penblwydd hapus.
 11. 3ydd penblwydd priodas hapus. Yn onest, dwi'n cwympo mwy mewn cariad â chi bob dydd. Mae hyd yn oed yr ymladd bellach yn rhan annwyl o fy mywyd. Rwy'n dy garu di!

Cwpl yn y gegin

Dymuniadau 4ydd penblwydd priodas i'r wraig

Mae priodas yn nodi dechrau ymrwymiad rydych chi'n fodlon ei wneud i'r un rydych chi'n ei garu. A dylai pen-blwydd y diwrnod hwn fod yn ddathliad o hyn.

Dechreuwch ddathlu eich pen-blwydd gyda'r geiriau ystyrlon hyn i'ch gwraig:

 1. Wedi arfer chwerthin am bobl sy'n mynd yn gawslyd pan maen nhw mewn cariad. Ond edrychwch arnaf yn awr. Rydw i ar goll am eiriau, ond mae un peth yn sicr, chi yw fy mywyd, a fi yw'r hapusaf oherwydd fy mod yn briod â chi. 4ydd penblwydd hapus!
 2. 4ydd penblwydd priodas hapus i'r fenyw fwyaf! Rwyf wrth fy modd i chi i'r lleuad ac yn ôl!
 3. Mae heddiw’n nodi’r pedair blynedd rydyn ni wedi bod gyda’n gilydd. Blwyddyn arall o nodau a gyflawnwyd, blwyddyn arall o gariad a chwmnïaeth. Penblwydd hapus, fy anwylyd.
 4. Rwy'n cofio'r diwrnod y priodais chi. Roeddwn i'n crio y diwrnod hwnnw, ond heddiw, rwy'n edmygu pa mor hyfryd ydych chi a sut rydyn ni wedi dod hyd yn hyn. 4ydd penblwydd hapus!
 5. 4ydd penblwydd hapus! Heddiw yw ein pedwaredd flwyddyn, waw! Tybed beth? Dwi dal mor hapus ag oeddwn i yn ein blwyddyn gyntaf! Byddaf yn parhau i garu chi.
 6. Rhosyn hyfryd i'm gwraig hyfryd. Y person a wnaeth fy mywyd yn gyflawn. Y person rwy'n ei garu ac yn ei barchu. Llongyfarchiadau mawr ar ein pedwaredd flwyddyn gyda’n gilydd.
 7. Mae pob stori garu yn arbennig, onid ydych chi'n meddwl hynny? Tybed beth? Ein priodas, ein cariad, dyna fy ffefryn. Rwy'n dy garu di. Penblwydd hapus!
 8. Ar ein pedwerydd pen-blwydd, rwy'n addo y byddaf bob amser yn eich caru a'ch parchu. Ti yw fy mreuddwyd ac rwyt ti dal. Byddaf yn parhau i drysori bob dydd y byddwn yn ei dreulio gyda'n gilydd.
 9. Yr eiliad y siaradais â chi am y tro cyntaf erioed, roeddwn i'n gwybod mai chi oedd yr un. Heddiw, rwy'n teimlo'n falch iawn oherwydd gallaf dystio pa mor anhygoel yw fy mywyd yn ystod y pedair blynedd diwethaf. 4ydd penblwydd hapus!
 10. Pan fyddaf yn meddwl am yr amser yr wyf am ei dreulio gyda chi, mae hyd yn oed am byth yn ymddangos yn rhy fyr. Felly, penblwydd hapus, a gadewch i ni dreulio'r oes hon gyda'n gilydd, a gawn ni?
 11. Y ffrog wen honno, yr eglwys hardd a'm calon yn curo'n gyflym, rwy'n cofio'r cyfan. Ein priodas yw diwrnod gorau fy mywyd o hyd a phenderfynu ar eich priodi yw'r penderfyniad gorau i mi ei wneud.

Cwpl yn gweithio yn y gegin

Dymuniadau 5ed penblwydd priodas i'r wraig

Mae eich partner yn caru chi ac yn cael chi. Onid yw hynny'n wych?

Nawr gadewch iddi wybod eich bod chi'n gweld ei holl ymdrechion i wneud eich priodas yn un hapus.

 1. Bum mlynedd yn ein priodas rollercoaster a fy nheimladau i chi byth yn newid. 5ed penblwydd hapus, hyfryd!
 2. Pumed pen-blwydd hapus, fy ngwraig! Diolch am wireddu fy mreuddwyd, y wraig y tu hwnt i'm breuddwydion gwylltaf!
 3. Mae beirdd yn siarad am wir gariad, ond profais hynny. Rydw i mor ffodus fy mod wedi dod o hyd iddo gyda chi. 5ed penblwydd hapus!
 4. Mae wedi bod yn bum mlynedd? Mae'n teimlo fel y pum mis cyntaf. Mae'n wir. Mae amser yn gymharol pan dwi gyda chi! Rwy'n dy garu di! 5ed penblwydd hapus.
 5. Pum mlynedd hapus o briodas, fy ngwraig. Diolch am fy newis i. Diolch i chi am benderfynu treulio gweddill eich oes gyda mi. Rwy'n dy garu di.
 6. Pan briodais i chi, cefais fy hun hefyd. Fe wnaethoch chi fy helpu i ddarganfod pwy ydw i mewn gwirionedd ac nid wyf erioed wedi bod mor hapus. Diolch i chi, fy nghariad, am bopeth rydych chi wedi'i wneud i mi. 5ed penblwydd hapus!
 7. A fyddwch chi bob amser yn eiddo i mi? Hyd yn oed ar ôl pum mlynedd o emosiynau cymysg, a ydych chi'n siŵr y byddwch chi'n fy ngharu i nes byddwn ni'n marw? Rwy'n dymuno ewyllys ichi oherwydd byddwn. Rwy'n dy garu di.
 8. Ar y diwrnod ystyrlon hwn, rwyf am ichi wybod cymaint rwy'n eich gwerthfawrogi. Rwyf am i chi wybod fy mod yn caru chi gymaint. Rwyf am i chi wybod mai chi yw fy mywyd. 5ed penblwydd hapus!
 9. I mi, mae fy niwrnod perffaith yn golygu fy mod yn cael eich cusanu, siarad â chi, a'ch cofleidio. Beth arall y gallaf ofyn amdano? Penblwydd hapus, fy hanner arall!
 10. Ar ein pumed pen-blwydd, gadewch inni fyfyrio ar yr atgofion yr ydym wedi’u gwneud dros y pum mlynedd diwethaf. Edrychaf ymlaen at fwy o atgofion y byddwn yn eu gwneud yn y dyfodol. 5ed penblwydd hapus!
 11. Nid yw priodas yn hawdd ond rydych chi'n ei chwistrellu â chwerthin a'ch ysbryd caredig. Rydyn ni wedi treulio pethau gyda'n gilydd ac mae ein pumed pen-blwydd yn gwneud i mi edrych yn ôl ar ein gwytnwch gyda hoffter llwyr.

cofleidio cwpl hapus

Dymuniadau 6ed penblwydd priodas i'r wraig

Aildaniwch hud eich priodas trwy roi gwybod i'ch cariad ei bod hi'n bwysig i chi. Rhowch gynnig ar y dymuniadau pen-blwydd hyn i ddechrau:

 1. Penblwydd priodas hapus, fy nghariad! Mae amser yn mynd heibio, ond yr holl atgofion hyfryd rydyn ni wedi'u gwneud gyda'n gilydd yn y chwe blynedd hyn o briodas yw'r rhai mwyaf gwerthfawr i mi!
 2. Ar ôl chwe blynedd o agosatrwydd, gallaf ddweud yn onest fy mod yn eich caru yn fwy nag erioed o'r blaen. A gobeithio eich bod chi'n teimlo'r un ffordd, darling.
 3. Penblwydd Hapus 6ed, cariad! Y cyfan yr wyf wedi llwyddo i’w gyflawni yn y blynyddoedd hyn yw eich cariad, cefnogaeth, ysbrydoliaeth ac esiampl. Ni allaf ddiolch digon ichi am hynny.
 4. Mae eich harddwch yn syfrdanol, eich calon yn gryf a'ch meddwl yn dal cymaint o wybodaeth. Rydw i mor ffodus fy mod yn cael dathlu chwe blynedd o briodas gyda rhywun mor anhygoel â chi.
 5. Nid oes unrhyw swm o anrhegion yn ddigon i helpu i gyfleu'r cariad sydd gennyf yn fy nghalon tuag atoch, annwyl. Penblwydd hapus. Dewch i ni ddathlu ein chwe blynedd gyda'n gilydd
 6. 6ed Penblwydd Hapus i'r un sy'n cynhesu fy nghalon. Chi yw'r un sy'n fy ysbrydoli i fod yn well bob dydd gyda'i hystumiau caredig o hyd. Arhoswch gyda mi am weddill fy oes.
 7. Penblwydd Priodas Hapus, fy ngwraig. Er mai dim ond ers chwe blynedd yr ydym wedi bod yn briod, mae'n ymddangos eich bod wedi bod yn rhan o fy mywyd erioed. Ni allaf ddychmygu bywyd heboch chi, felly arhoswch wrth fy ymyl am weddill fy oes.
 8. Cwtsh, cusan a golwg gynnes yw'r cyfan sydd ei angen arnaf gennych chi ar gyfer ein pen-blwydd ni. Chi a'r agosatrwydd rydyn ni'n ei rannu gyda'n gilydd yw'r anrheg rydych chi'n ei rhoi i mi bob dydd.
 9. Mae bywyd yn rollercoaster na allaf ond darlunio cyd-dynnu â chi. Trwy'r hwyliau a'r anfanteision, rydych chi'n gwneud y daith hon yn werth chweil. Diolch am y chwe blynedd yma o briodas.
 10. Fel pelydryn o heulwen cain, daethoch i mewn i'm tŷ ar ôl priodi chwe blynedd yn ôl. Fesul ychydig, fe wnaethoch chi ei wneud yn gartref i ni y gallaf ddychmygu fy mywyd hebddo. Diolch i chi a gadewch i ni ddathlu'r diwrnod hwn.
 11. Y peth gorau yw cofleidio a chusanu gyda gadael. Mae'r chwe blynedd hyn o briodas â chi wedi dysgu hynny i mi, fy un gwir gariad.

Cwpl yn hwffio yn y gegin

Dymuniadau 7fed penblwydd priodas i'r wraig

Mae priodas yn anodd ond gellir ei llywio'n rhwydd os oes gennych yr agwedd gywir. Trwy gydnabyddiaeth a chydnabyddiaeth, gall dy gariad flodeuo. Rhowch gynnig ar y dymuniadau pen-blwydd hyn i wneud i hynny ddigwydd i chi:

 1. Yr hyn y mae'r saith mlynedd diwethaf wedi'i ddysgu i mi yw nad oeddwn ond yn mynd trwy fywyd yn ddiofal. Rydych chi wedi dod â ffocws, pwrpas a hwyl chwareus i fy mywyd, cariad. Penblwydd hapus!
 2. Pwy oedd yn gwybod y gallai straeon tylwyth teg ddod yn wir? Ti yw fy nghariad hapus byth ar ôl hynny ac rydw i mor falch ein bod ni wedi treulio'r saith mlynedd diwethaf mewn llawenydd a mwynder llwyr.
 3. Maen nhw'n dweud bod saith mlynedd o gyfeillgarwch yn golygu oes o undod. Mae'n debyg nawr eich bod chi'n sownd gyda fy hunan amherffaith am oes, annwyl ac ni allwn fod yn fwy diolchgar amdano.
 4. Penblwydd Hapus 7fed, fy nghariad! Mae’r nerfau a brofais ar ddiwrnod ein priodas yn gwneud i mi chwerthin nawr oherwydd mae’r saith mlynedd diwethaf wedi bod mor hawdd a llawen.
 5. Mae saith mlynedd ers y diwrnod y gwnaethom benderfynu uno ein bywydau gyda'n gilydd. Diolch i'r diwrnod hwnnw a diolch i chi, rydw i wedi bod yn berson hapus a bodlon, cariad.
 6. Trwy’r ymladd a’r anghytundebau a gawsom yn ystod blynyddoedd cyntaf ein priodas, rydym wedi llwyddo i ddod o hyd i rythm sydd wrth wraidd llawer o lawenydd a hapusrwydd yn fy mywyd. Penblwydd Hapus cariad!
 7. Ar goll, heb gymhelliant a heb gyfeiriad yw'r hyn y byddwn i wedi bod fel pe na baech wedi cerdded i mewn i fy mywyd. Penblwydd hapus i'r un sydd wir wedi fy nghefnogi yn ystod yr eiliadau gwaethaf.
 8. Rydw i mor falch fy mod yn cael dathlu’r undeb hwn a chael llawer mwy o flynyddoedd o briodas gyda menyw anhygoel fel chi. Fi yw'r dyn mwyaf ffodus, a dweud y gwir.
 9. Penblwydd hapus i un sy'n gwneud pob diwrnod yn werth ei fyw i mi. Rydych chi'n dod â llawenydd, chwerthin a chynhesrwydd i'm calon ac i'm bywyd.
 10. Penblwydd Hapus, cariad! Dewch i ni ddathlu ein 7fed pen-blwydd gyda'n gilydd a gwerthfawrogi popeth rydyn ni wedi'i ddarganfod yn ein gilydd.
 11. Penblwydd hapus, darling. Wedi'i lapio yn niogelwch a chysur eich cariad, credaf y gallaf gyflawni unrhyw beth.

Cwpl yn cofleidio ar y soffa

Dymuniadau 8fed penblwydd priodas i'r wraig

Gall gwerthfawrogiad ailfywiogi'r angerdd yn eich priodas. Defnyddiwch y dymuniadau hyn a rhowch wybod iddi eich bod yn ei gwerthfawrogi a'ch bod yn briod â hi.

 1. Cynllwyniodd y sêr i ddod â chi a fi at eich gilydd yr holl flynyddoedd yn ôl. 8fed penblwydd priodas hapus, fy nhynged.
 2. Allwn i byth freuddwydio am ddod o hyd i rywun a fyddai'n bartner perffaith i mi. Ond rydw i wedi bod yn byw'r freuddwyd honno am yr wyth mlynedd werthfawr hyn o'n priodas.
 3. Penblwydd hapus, fy nghariad gwerthfawr! Diolch i chi am fod yr allwedd unigryw a agorodd y galon ddrylliedig hon i mi. Rydych chi wedi trawsnewid fy mywyd.
 4. Wyth mlynedd yn ôl, fe wnaethon ni briodi, ond yn ôl wedyn, wnes i ddim sylweddoli faint y byddwn i'n dy angen di yn fy mywyd. Diolch am fod yno, fy ngwraig.
 5. Chi yw'r unig berson yn y byd hwn sy'n cael fy synnwyr digrifwch gwallgof ac yn gadael i mi fod yn fi fy hun. Ar ôl wyth mlynedd o briodas, gallaf ddweud yn onest bod eich derbyniad wedi fy helpu i flodeuo.
 6. Penblwydd Hapus i fenyw sy'n enghraifft fyw o'm holl freuddwydion yn dod yn wir. Mae wedi bod yn wyth mlynedd ac ni allaf gredu o hyd fy mod yn gwireddu fy mreuddwydion gyda chi.
 7. Bob dydd mae dy harddwch a'th ddoethineb yn fy syfrdanu. Penblwydd hapus, fy seren ogleddol sydd wedi fy arwain allan o ansicrwydd ac unigrwydd.
 8. Penblwydd hapus! Wnes i erioed gredu mewn cyd-enaid nes i chi gerdded i mewn i fy mywyd. Chi yw fy hanner gwell ac wedi fy nghwblhau â'ch personoliaeth ogoneddus.
 9. Penblwydd hapus i’r ddynes nad oedd yn sylweddoli y gallai fod wedi bod gyda rhywun a oedd gymaint yn well na fi. Rwy’n falch ac yn ddiolchgar am y camgymeriad hwnnw a wnaethoch wyth mlynedd yn ôl.
 10. Dydw i ddim yn meddwl fy mod yn dweud wrthych yn ddigon aml faint rydych chi'n bwysig i mi. Ar ein pen-blwydd priodas yn 8 oed, rydw i eisiau gadael i chi wybod fy mod i'n dy garu di, gariad, â'm holl galon.
 11. Rydyn ni wedi bod yn briod ers cyhyd fel na allaf ddarlunio fy mywyd cyn i mi gwrdd â chi. Diolch am yr wyth mlynedd hapus yma ac am byth yn llawn atgofion anhygoel.

Cwpl hapus yn yr awyr agored

Dymuniadau pen-blwydd priodas 9 i'r wraig

Gall geiriau roi gwybod i'ch anwylyd eich bod yn dal i'w caru a'u gwerthfawrogi ar ôl yr holl flynyddoedd hyn. Darllenwch ymlaen a chael eich ysbrydoli gan y dymuniadau pen-blwydd hyn ar gyfer eich gwraig:

 1. Penblwydd hapus, cariad. Rydych chi wedi llenwi fy nghalon â chymaint o gariad a chynhesrwydd fel nad oes ganddo le mwyach ar gyfer fy meddyliau negyddol blaenorol.
 2. Roedd gen i gymaint o waliau i fyny pan gyfarfûm â chi gyntaf. Ond llwyddasoch i agor fy nghalon a fy meddwl i bosibiliadau anhygoel. Naw mlynedd yn ddiweddarach, allwn i ddim bod yn fwy diolchgar.
 3. Naw mlynedd! Naw mlynedd yn ôl, penderfynodd dau berson yng nghyfnod bendigedig cariad briodi ei gilydd. Rwyf mor falch ein bod wedi trawsnewid a dod yn ddau oedolyn aeddfed sy'n trin yr holl gyfrifoldebau gyda'i gilydd.
 4. Frenhines, rydych chi'n rheoli fy nghalon ac wedi gwneud hynny ers naw mlynedd bellach. Penblwydd priodas hapus.
 5. 9fed penblwydd hapus. Yn onest, roeddwn i'n berffaith iawn yn byw fy mywyd fy hun ac yn mwynhau fy mywyd sengl o'ch blaen chi. Ond yr eiliad y cerddoch chi i mewn i fy mywyd, nid oedd fy hen fywyd yn apelio ataf mwyach. Rydych chi wedi dod i gynrychioli ‘hapus’ i mi.
 6. Wrth gerdded ar y traeth, syllu ar awyr y nos neu drensio yn y glaw, nid oes unrhyw un arall y byddai'n well gennyf dreulio'r eiliadau rhamantus hynny gydag ef. 9fed penblwydd hapus a diolch am rannu llawer o eiliadau rhamantus gyda mi.
 7. Pen-blwydd hapus i'r fenyw nad yw'n ei dal yn fy erbyn pan fyddaf yn cael fy nal yn y gwaith. Chi yw'r rheswm pam mae fy ngyrfa wedi ffynnu a phriodas â chi yw'r rheswm dros fy holl lwyddiant.
 8. Chwa o awyr iach, persawr blodau a synau lleddfol y traeth, dyna beth ydych chi wedi bod i mi y naw mlynedd hyn. Penblwydd hapus a gobeithio eich bod yn gwybod eich bod yn werthfawr i mi.
 9. Mae naw mlynedd wedi mynd heibio ers i ni briodi ac nid yw'r angerdd rwy'n ei deimlo tuag atoch wedi pylu. Chi yw'r fenyw harddaf i mi o hyd ac rydw i mor ffodus i'ch cael chi yn fy mywyd.
 10. Er bod gwaith a chyfrifoldebau eraill yn cymryd y rhan fwyaf o'n hamser yn awr, rwyf am gymryd yr eiliad hon o'n 9fed pen-blwydd priodas i ddweud wrthych mai chi yw canol fy bydysawd. Rwy'n dy garu di, cariad.
 11. Penblwydd hapus! Rwyf wedi dysgu yn ystod y naw mlynedd diwethaf, cyn belled â bod gennyf chi yn fy mywyd, y gallaf oroesi unrhyw storm a ddaw yn fy ffordd.

Cwpl Rhamantaidd

Dymuniadau 10fed penblwydd priodas i'r wraig

Rydych chi'n ffodus eich bod chi wedi bod yn briod ers deng mlynedd hir. Rydych chi'n ysbrydoliaeth i eraill oherwydd rydych chi wedi llwyddo i gadw'r cariad yn fyw rhyngoch chi a'ch partner.

Dyma rai pethau y gallwch chi eu dweud fel dymuniadau pen-blwydd i'ch gwraig ar eich pen-blwydd priodas yn 10 oed:

 1. Degawd o wynfyd priodasol ac o wir gwmnïaeth. Penblwydd hapus i'r un sydd wedi gwneud y degawd diwethaf yn brofiad hudolus i mi.
 2. Wrth i'r byd droelli mewn anhrefn, rydych chi'n fy malurio ac yn dangos y ffordd i mi. Ti wir yw seren y gogledd sy'n fy arwain. 10fed penblwydd priodas hapus.
 3. Penblwydd hapus i'r un sy'n ymladd yn fach, rhywbeth dwi'n edrych yn ôl ac yn gwenu yn ei gylch. Diolch am roi deng mlynedd o undod llwyr i mi.
 4. 10fed penblwydd priodas hapus, gwraig. Rwy'n crynu i feddwl beth fyddai fy mywyd wedi bod heboch chi.
 5. Rydych chi wedi rhoi cymaint i mi mai'r cyfan y gallaf ei wneud yw caru a gofalu amdanoch chi mewn ffordd well wrth symud ymlaen. 10fed penblwydd hapus a byddaf yn ceisio bod yn bartner gwell i chi.
 6. Penblwydd hapus, darling. Diolch i chi am roi eich cariad i mi a theulu sydd wedi dod yn rheswm i mi fyw a gweithio'n galed bob dydd.
 7. Penblwydd priodas hapus yn 1 oed. Pam na wnaethoch chi gwrdd â mi yn gynt? Gallaf ddweud yn onest nad oeddwn yn gwybod ystyr cariad diamod o'ch blaen chi.
 8. Ar ôl degawd o agosatrwydd, chi yw fy nghariad, fy nheulu a fy mywyd. Pen-blwydd hapus a diolch am roi popeth roeddwn i erioed wedi ei ddymuno i mi.
 9. Penblwydd priodas hapus! Ar ôl y deng mlynedd diwethaf gyda chi, rydych chi wedi dod yn ffrind gorau i mi y gallaf rannu popeth ag ef. Diolch am gwblhau fy mywyd.
 10. Penblwydd hapus! Nid yw priodas wedi bod yn wely o rosod i ni, ac eto rydyn ni wedi dod o hyd i ffordd iach a chariadus i fod yn bartner trosedd ein gilydd.
 11. Trwy holl dreialon y deng mlynedd diwethaf, nid ydych erioed wedi colli eich ffydd ynof. Penblwydd hapus i un sydd wastad wedi credu ynof fi.

Cwpl yn ymlacio ar y traeth

Dymuniadau penblwydd hapus i'ch gwraig wrth ddathlu cerrig milltir

Mae cerrig milltir yn nodi cyflawniadau perthnasoedd a all fod yn ysbrydoledig a gwefreiddiol. Gallwch ddefnyddio rhai o'r dymuniadau hyn i ddymuno i'ch gwraig pan fyddwch chi'n cyrraedd rhai cerrig milltir o'r fath:

 1. Chwilio am ddymuniadau pen-blwydd priodas hapus pan fyddwch chi'n cyrraedd cerrig milltir eich priodas? Edrychwch dim mwy; dim ond newid y blynyddoedd ac rydych chi i gyd yn barod.
 2. Cariad, mae degawd ers i ni ddweud ein haddunedau. Eto i gyd, rwy'n edrych i mewn i'ch llygaid, ac rwy'n dal i deimlo'r un cyffro o fod gyda chi. Methu aros i dreulio degawd arall ac am byth gyda chi.
 3. Dim ond dechrau ein stori garu yw deng mlynedd. Cyn belled â'n bod ni gyda'n gilydd, gallwn ni wneud popeth. Rwy'n dy garu di. Penblwydd hapus, fy hanner arall.
 4. I ni adar cariad hynafol, penblwydd hapus (blwyddyn rhoi)! Hyd yn oed os ydyn ni'n hen ac yn araf, bydd ein cariad mor gryf o hyd.
 5. Llongyfarchiadau i ddegawd yn llawn cariad a pharch! Penblwydd hapus, fy nghariad melysaf.
 6. Ydych chi'n dal i gofio ein haddunedau? Efallai nad wyf yn cofio pob gair, ond mae fy nghalon yn gwybod fy addewid . Rwy'n dy garu ac yn dy barchu. Penblwydd hapus.
 7. Fe wnaethoch chi fi y dyn hapusaf pan briodoch chi fi ddegawd yn ôl. Heddiw, rwy'n dal i feddwl mai fi yw'r dyn mwyaf lwcus ac am hynny, diolch i chi, fy ngwraig. Penblwydd hapus!
 8. Deng mlynedd o gariad, ymladd, heriau, profiadau doniol, a phlant hardd. Beth alla'i ddweud? Diolch am fod yn wraig i mi. Mwy o flynyddoedd i ddathlu. Rwy'n dy garu di!
 9. Wrth edrych yn ôl 15 mlynedd yn ôl, darganfyddais fod gennyf y boddhad dwfn hwnnw y tu mewn i mi yn barod. Pam? Achos pan wnes i briodi chi, roedd gen i bopeth y gallwn i ofyn amdano. Penblwydd hapus.
 10. Ydy hi wedi bod yn 20 mlynedd mewn gwirionedd? Waw, dychmygwch hynny! Methu credu fy mod i yma o hyd, yn teimlo cymaint fel eich bod chi wedi bod gyda mi yr holl flynyddoedd hynny. Diolch am fy ngharu i, gariad. Dwi'n dy garu di a phenblwydd hapus!
 11. Rwy'n gwybod nad fi sydd wedi bod y gorau, ond eto, rydych chi wedi dangos cariad, dealltwriaeth ac amynedd i mi. Fy nghariad, am y 15 mlynedd diwethaf, rydych chi wedi bod yn oleuni i mi. Rwy'n dy garu di. Diolch. Penblwydd hapus!

Dymuniadau pen-blwydd doniol a melys i'r wraig

Does dim rhaid i chi wneud popeth o ddifrif ac yn emosiynol. Dyma rai dymuniadau a fydd yn eich helpu i gadw pethau'n ysgafn, melys a doniol:

 1. Os yw eich priodas wedi bod yn hwyl ac yn anturus, yna mae'r negeseuon pen-blwydd priodas doniol hyn yn berffaith i chi.
 2. Hei, rydw i mor falch mai chi yw fy ffrind cellog. Y band priodas hwn yw'r handcuff lleiaf y byddwn yn falch o'i wisgo am oes! Penblwydd hapus, cellmate!
 3. 5ed penblwydd hapus! Nid oeddech yn disgwyl y byddwn yn cofio, iawn? Nawr, bydd yn rhaid i mi gofio eich dyddiad geni.
 4. Penblwydd hapus, hmm, dyma'r diwrnod y collais fy rhyddid. Mae hefyd yn ddiwrnod y byddaf yn dechrau cael cyfrifoldebau. Ond wyddoch chi beth? Rwy'n hapus ac yn fodlon. Felly, rydw i eisiau gadael i chi wybod mai chi yw'r gorau! Rwy'n dy garu di!
 5. Penblwydd priodas hapus! Rwy'n gwybod eich bod yn gwenu oherwydd ei fod o'r peth gorau a ddigwyddodd erioed i'ch bywyd - fi!
 6. Roeddwn i eisiau mynd i'r siop gacennau i ffeindio rhywbeth melys. Yna, cofiais fy mod yn briod â chi. Gosh, rydych chi'n gwenu! Gweler, dyna'r melysaf. Caru chi! Penblwydd hapus!
 7. Pwy all anghofio diwrnod eu priodas? Dyna’r diwrnod y des i o hyd i’m cyd-enaid, fy nghydymaith, fy nghogydd, fy peiriant golchi llestri, fy nghyfaill ffraeo, a rhywun y gallwn ei wylltio am weddill fy oes. Penblwydd hapus!
 8. Penblwydd hapus, fy nghariad. Rwy'n addo dal eich llaw am byth, o, aros. Maen nhw'n chwyslyd eto. Efallai, gallaf ddal eich breichiau? Penblwydd hapus, fy ngwraig chwyslyd.
 9. Rydw i mor ddiolchgar eich bod chi wedi bod yn goddef gyda mi ers chwe blynedd bellach. Yna, sylweddolais rywbeth. Yr wyf yn dioddef gyda chi hefyd. Yn y bôn, rydyn ni'n gyfartal! Dwi'n dy garu di, babe! Penblwydd hapus!
 10. Diwrnod dim ad-daliadau hapus! Paid a chrio; Eich un chi ydw i, dim ad-daliadau! Penblwydd hapus! Mwynhewch oes o fi!
 11. Rhaid cyfaddef. Dw i'n mynd yn genfigennus ohonoch chi. Ydych chi eisiau gwybod pam? Syrthiasoch mewn cariad a phriodi dyn mwyaf golygus a charedig y byd. Penblwydd hapus, fy ngwraig.

Bonws: Cyfarchwch eich gwraig gyda'r dyfyniadau pen-blwydd priodas hapus hyn

Dyma fonws. Peidiwch â chyfarch eich gwraig ar ddiwrnod eich pen-blwydd yn unig. Anfonwch ei dyfyniadau melys bob dydd am yr wythnos gyfan a bydd yn gwerthfawrogi hynny.

 1. Rwy'n dy garu'n llawer prydferthaf yn fwy na neb ar y ddaear ac rwy'n dy hoffi di'n well na phopeth yn yr awyr. – E.E. Cummings
 2. Cymerwch fy llaw, cymerwch fy holl fywyd hefyd / Oherwydd ni allaf helpu i syrthio mewn cariad â chi. — Methu Helpu Syrthio Mewn Cariad gan Elvis Presley
 3. Rwy'n tyngu na allwn eich caru mwy nag yr wyf yn ei wneud ar hyn o bryd, ac eto gwn y gwnaf yfory. - Leo Christopher
 4. Cymerwch gariad, lluoswch ef ag anfeidredd ac ewch ag ef i'r dyfnder am byth, a dim ond cipolwg sydd gennych o hyd ar sut rydw i'n teimlo drosoch chi. - Cyfarfod Joe Black
 5. Mae fel yn y foment honno roedd y bydysawd cyfan yn bodoli dim ond i ddod â ni at ein gilydd. - Serendipedd
 6. Rhy brin fyddai cant o galon I gario fy holl gariad atat ti. — Henry Wadsworth
 7. Chi yw'r person harddaf, harddaf, tyneraf a harddaf yr wyf erioed wedi'i adnabod ac mae hyd yn oed hynny'n danddatganiad. — F. Scott Fitzgerald
 8. Rhag ofn nad oeddech chi'n gwybod, babi, rydw i'n wallgof amdanoch chi. A byddwn i'n dweud celwydd pe bawn i'n dweud y gallwn i fyw'r bywyd hwn heboch chi. Er nad wyf yn dweud wrthych drwy'r amser, roedd gennych fy nghalon amser maith yn ôl. - Rhag ofn Na Wyddoch Chi gan Brett Young
 9. Pan edrychaf i'th lygaid, gwn fy mod wedi dod o hyd i ddrych fy enaid. — Joey W. Hill
 10. Pa beth mwy sydd i ddau enaid dynol na theimlo eu bod wedi eu huno am oes — i ymgryfhau yn mhob llafur, i orphwys ar ei gilydd yn mhob tristwch, i weinidogaethu i'w gilydd yn mhob poen, i fod gyda'n gilydd mewn atgofion distaw annhraethol ar adeg y gwahanu diwethaf? – George Elliot (Mary Ann Evans)
 11. Dw i'n dy garu di, nid yn unig am yr hyn wyt ti ond am yr hyn ydw i pan fydda i gyda chi. - Roy Croft
 12. Pe bai gen i flodyn am bob tro roeddwn i'n meddwl amdanoch chi ... gallwn i gerdded trwy fy ngardd am byth. — Alfred Tennyson
 13. Hyd yn hyn, roeddwn wedi tyngu llw i mi fy hun fy mod yn fodlon ar unigrwydd oherwydd nid oedd yr un ohono erioed werth y risg. Ond chi yw'r unig eithriad. - Yr Unig Eithriad gan Paramore
 14. Rydych chi'n tyllu fy enaid. Rwy'n hanner poen, hanner gobaith. Nid wyf wedi caru neb ond ti. — Jane Austen
 15. Rwyf wrth fy modd mai chi yw'r person olaf rydw i eisiau siarad ag ef cyn i mi fynd i gysgu yn y nos. - Pan gyfarfu Harry â Sally
 16. Rwyf wedi marw bob dydd yn aros amdanoch chi. Darling, paid ag ofni fy mod wedi dy garu di ers mil o flynyddoedd. Rwy'n dy garu am fil yn fwy. - Mil o flynyddoedd gan Christina Perri
 17. Os ydych chi'n byw i fod yn gant, rydw i eisiau byw i fod yn gant un diwrnod, felly does dim rhaid i mi fyw heboch chi byth. — A. A. Milne
 18. Weithiau, dwi'n teimlo bod y byd yn fy erbyn. Sŵn dy lais, babi, dyna sy'n fy achub. Pan rydyn ni gyda'n gilydd, dwi'n teimlo mor anorchfygol. Achos mae yn erbyn y byd, ti a fi yn eu herbyn nhw i gyd. - Ni Yn Erbyn y Byd gan Westlife
 19. Dydw i erioed wedi cael eiliad o amheuaeth. Rwy'n dy garu di. Rwy'n credu ynoch chi'n llwyr. Ti yw fy un anwylaf. Fy rheswm dros fywyd. – Ian McEwan
 20. Roeddwn i'n gwybod fy mod i angen chi, ond wnes i erioed ddangos. Ond dwi am aros gyda chi nes ein bod ni'n llwyd ac yn hen. Dywedwch na fyddwch chi'n gadael i fynd. - Dywedwch Na Fyddwch Chi'n Gadael Mynd gan James Arthur

Crynhoi

Nid oes unrhyw briodas yn berffaith. Yn sicr, roeddech chi a'ch priod wedi delio â gwahanol treialon gallai hynny fod wedi profi eich ffydd, eich cariad, a'ch parch at eich gilydd.

Gall fod llawer o gyfrinachau i briodas barhaol; mae angen eich ymrwymiad, eich cariad, a'ch parch at eich gilydd ar bob un.

Dyna'r rheswm pam y dylid dathlu penblwyddi priodas.

Mae’n ddathliad o’ch addunedau, eich cariad, a’ch ymrwymiad i’ch priodas. Efallai eich bod chi'n meddwl nad ydych chi'n dda gyda dymuniadau pen-blwydd priodas i'ch gwraig, ond y gwir yw, cyn belled â'ch bod chi mewn cariad, cyn belled â'ch bod chi'n onest i chi'ch hun a'ch teimladau, byddech chi'n gallu dewis yr iawn geiriau.

Gadewch i'r dyfyniadau hyn fod yn ysbrydoliaeth ac arweiniad i chi wrth i chi ddewis y geiriau cywir ar gyfer eich pen-blwydd priodas.

Ranna ’: