17 Syniadau Rhyw Kinky ar gyfer Bywyd Rhyw Ffynnu

17 Syniadau Rhyw Kinky ar gyfer Bywyd Rhyw Ffynnu

Yn yr Erthygl honFelly rydych chi am ychwanegu at eich bywyd rhywiol, ac rydych chi a'ch partner wedi cytuno bod rhyw kinky yn swnio'n boeth ac yn gyffrous.Efallai eich bod chi'n darllen y 50 Cysgod cyfres (mwy ar hynny mewn eiliad) neu efallai eich bod wedi clywed am wahanol fathau o kink ar y rhyngrwyd ac rydych chi wedi gwirioni ar archwilio syniadau rhyw kinky a all roi hwb i'ch bywyd rhywiol.

Beth yw rhyw kinky?Mae chwaeth ac arferion rhywiol anghonfensiynol mewn rhyw y mae llawer yn eu hystyried yn wyllt neu'n anarferol yn gallu cael eu galw'n kinks.

Mae llawer o bobl yn cyflwyno rhyw kinky yn eu perthynas er mwyn gwella pleser rhywiol. Syniadau ystafell wely Kinky yw eich ergyd orau at guro diflastod ystafell wely. Mae dirgrynu sy'n defnyddio, diferu cwyr cannwyll, treiddiad ffrwythau, sugno traed a gwisgo dillad isaf rhywiol, outlandish yn gymwys fel rhai o'r syniadau ar sut i gael rhyw kinky.

Felly, sut ydych chi'n dechrau gyda syniadau rhyw kinky?Yn gyntaf, mae kinky yng ngolwg y deiliad.

Pan mae'n ymwneud â phethau kinky i'w gwneud yn y gwely, mae rhai Folks yn dod o hyd i gaethiwed llawn kinky, tra bod yn well gan eraill ymgorffori cwyr poeth ac eraill yn cael eu gwefr o fwgwd sidan syml.

Mae yna fyd cyfan o kink allan yna, ac nid yw popeth at ddant pawb. Ond dyma gasgliad o syniadau rhyw kinky a allai ychwanegu at eich bywyd rhywiol a gwella eich boddhad mewn perthynas.Darllenwch ymlaen am syniadau rhyw ac awgrymiadau ar gyflwyno gweithredoedd rhyw kinky i'ch perthynas

1. Rhowch swydd chwythu poeth i'ch partner mewn man anghyffredin

Peidiwch ag aros i chi na'ch partner redeg allan o bethau kinky i'w gwneud yn yr ystafell wely, yn lle hynny, ewch i glogwyn mynydd, maes parcio, ar ben y teras, mewn fflat gwag, neu draeth gyda golygfa syfrdanol.Ewch i lawr i'ch pengliniau, gyda'ch dwylo y tu ôl i'ch pen, gan ganiatáu i'ch partner ddefnyddio ei ddwylo i'ch tywys a rhoi swydd chwythu meddwl i'ch dyn.

Ymestyn y “cwrteisi ychwanegol” iddo gan ganiatáu iddo orffen y blowjob ar eich gwddf, bronnau, gwaelod rhywiol, cefn neu unrhyw ran o'r corff y mae eich dyn yn ei ffansio.

Fel arall, fe allech chi lithro i rôl 'Dominatrix' (menyw sy'n cymryd y brif ran yng ngweithgareddau BDSM) a'i orchymyn i roi cunnilingus i chi wrth i chi strôc ei ben, tylino'i glustiau, ei ben a bod mor leisiol ag ef. yn cael.

2. Rhwygo nhw â gwobrau a chosbau rhywiol

I ychwanegu elfen o wefr yn eich bywyd rhywiol, cyflwynwch system gwobrau a chosbau rhyw wrth gael llawer o hwyl.

  • Gwobrwyon: Deffro'ch partner bob bore Sul gyda swydd chwythu neu handjob, rhoi cusan angerddol munud o hyd, rhoi dawns glin pan fydd yn ôl o'r gwaith ac yn eistedd i lawr gyda'i gwrw. Rydych chi'n siarad yn fudr yn y gwely ac yn ei gyffroi ddigon i ollwng gafael ar ei lwyth. Rydych chi'n ei blesio â safle cowgirl.
  • Cosbau: Os bydd yn cums cyn iddi gael ei orgasm, mae'n gorfod ei ysbeilio, gan slapio'i beli (yn ofalus, yno) os yw'n methu â chyflawni ei ddisgwyliadau yn ystod cunnilingus. Rydych chi'n rhoi hickeys iddo pan fydd ei gyflwyniad wedi'i drefnu ar gyfer y diwrnod canlynol. Rydych chi'n ei orfodi i aros yn noeth os na fydd yn rhoi'r cyflym hwnnw yr oeddech chi wedi'i fynnu.

3. Cymryd rhan mewn masseur a chwarae rôl cleient

Cymryd rhan mewn chwarae rôl masseur a chleient

Olewwch eich partner, gan eu tylino ag olew persawrus, aromatig, gan ymgodymu â nhw yn ysgafn am y cyswllt croen i groen sy'n gwneud i'ch brethyn gael ei haenu mewn olew.

Felly beth yw'r canlyniad gorau posibl ar gyfer y tylino hwn? Cynnig diweddglo hapus i'ch partner ar ffurf gweithred ryw.

Fel arall, gadewch i'ch partner gychwyn cais am dylino diweddglo hapus rhywiol, y gallwch gytuno'n glyd arno neu wrthod yn anfoddog, ond yn olaf, ildio.

Rhowch ddiwedd ar y corff llawn i rwbio i lawr gyda gweithred rhyw boeth.


sut i adeiladu agosatrwydd emosiynol mewn priodas

4. Tipiwch eich boi i chwarae'r bachgen danfon sy'n rhoi cyflymderau i chi

Tipiwch eich boi i chwarae

Gofynnwch i'ch dyn gael pizza i chi.

Ond nid dyna'r cyfan sydd iddo. Rydych chi'n ychwanegu ychydig o craziness ato.

Mae'n mynd allan dim ond i ddod yn ôl fel dyn danfon, yn canu cloch y drws, ac yn dod o hyd i chi mewn dillad isaf rhywiol. Gweld bod ganddo ddiddordeb yn cynnig ei roi ar y blaen, dim ond os yw'n rhoi'r pizza a quickie dros y cownter i chi yn eich cegin.

Peidiwch ag anghofio tipio'ch dyn am yr holl waith caled.

Fe allech chi hefyd recordio fideo o'r act hon a'i gwylio yn nes ymlaen am hwyl.

Creu eich casgliad porn personol gyda mwy o ffantasïau gwallgof o'r fath wedi actio.

5. Newid rolau yn chwarae'n drech ac yn ymostyngol

Newid rolau yn chwarae

Lefelwch y ddeinameg pŵer rhyngoch chi a'ch priod trwy newid rhwng dominiad a chyflwyniad.

Mewn perthynas ddominyddol / ymostyngol, y kink yw'r amrywiaeth yn y gweithredoedd rhywiol dominiad a chyflwyniad. Penderfynwch newid rolau fel rhai dominyddol lle rydych chi'n cymryd rheolaeth lwyr dros eich partner sydd yn y rôl ymostyngol.

Fflipiwch y rolau wrth i chi chwarae gemau rhyw kinky rhwng y dalennau. Ailadroddwch.

Rhowch gynnig ar wahanol olygfeydd chwarae lle gallwch chi gymryd rhan mewn chwipio, caethiwed i gywilydd geiriol ac ataliaeth orfodol.

6. Masturbate o flaen eich partner

Masturbate o flaen eich partner

Yn y rhestr o bethau rhywiol kinky i'w gwneud, ffigurau -masturbating tra bod eich partner yn gwylio.

Lletchwithdod a bregusrwydd cychwynnol o'r neilltu, mae'n un o'r pethau mwyaf pleserus a fydd yn ychwanegu gwefr fel rhagarweiniad i'ch gweithred ryw olaf gyda'ch partner.

Cynheswch y pethau trwy ofyn i'ch partner blesio'i hun wrth i chi wylio, neu gymryd rhan mewn fastyrbio ar y cyd.

I fynd â hi yn uwch, cyffwrdd â'ch hun yn y gawod ac esgus cael eich dal yn yr act gan eich partner sydd wedi bod yn mwynhau'r sioe ers tro.

7. Agorwch Kamasutra a mynd ar sbri rhyw

Gafaelwch ar gopi o Kamasutra, darllenwch ef gyda'ch gilydd neu rhowch ben i'ch partner wrth iddynt ei ddarllen i chi, archwilio'r swyddi cyffrous (ac acrobatig) yn y testun Hindŵaidd hynaf sydd wedi goroesi ar gariad erotig.

Dilynwch yr her i aros yn y tŷ trwy'r dydd, crwydro o gwmpas yn noeth a mynd i lawr i roi cynnig ar bob un o swyddi rhyw Kamasutra, nes eich bod yn farw.

8. Sôn am ffantasïau rhyw kinky gyda phob un

Sôn am ffantasïau rhyw kinky gyda phob un

Mae hyn yn hollbwysig. Treuliwch amser yn siarad â'ch partner yn onest am yr hyn rydych chi'n edrych amdano. Gall fod yn anodd cael y sgyrsiau hyn, ond maen nhw'n angenrheidiol.

Gofynnwch am ffantasïau eich partner a dywedwch wrthynt am eich un chi.

Dyma rai ffantasïau rhywiol:

  • Cael eich dal i lawr a'ch cusanu neu dreiddio'n sydyn, heb y rhagair (rhyw arw)
  • Yn ffantasïol am berfformio striptease i'ch partner
  • Yn gweithredu fel seren porn mewn ffilm i oedolion
  • Yn ffantasïol am ryw boeth gydag enwog
  • Rhyw gydag athro, dieithryn, adnabyddiaeth o'r un rhyw neu gyn

Dylai'r ddau ohonoch gael cyfle i sillafu torwyr bargen absoliwt, pethau nad ydych chi'n fodlon eu gwneud neu eu harchwilio hefyd.

Dewch o hyd i'r ardaloedd lle mae eich ffantasïau rhyw kinky yn gorgyffwrdd neu'n dod o hyd i fannau lle rydych chi'n barod i archwilio ffantasïau eich partner ac maen nhw'n barod i archwilio'ch un chi.

Fel bob amser, mae cydsyniad yn allweddol ac ni ddylid gofyn i unrhyw un wneud unrhyw beth sy'n gwneud iddynt deimlo'n anghyfforddus oni bai ei fod yn y ffordd rywiol a gyd-drafodir.

9. Cael rhyw o flaen drych

Archwiliwch y syniad rhywiol a synhwyrol hwn o flaen drych gyda'ch un arwyddocaol arall. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gollwng eich holl waharddiadau wrth gymryd rhan mewn rhyw ddrych.

Os ydych chi'n dal i deimlo'n agored i niwed am y cellulite, croen sagging neu lai na chorff perffaith, pylu'r goleuadau.

Mwynhewch elfen o voyeuriaeth ac arddangosiaeth wrth i'ch partner fynd i lawr arnoch chi, neu wrth i chi benderfynu rhoi fellatio iddyn nhw. Cymerwch eich dewis wrth ddefnyddio'ch drych yn dda - gallai fod yn rhyw wyneb yn wyneb, yn sefyll yn rhyw neu'n arddull doggy.

Gwyliwch ymadroddion eich gilydd ac aros nes i chi gwympo'n farw wrth i chi weld eich wyneb orgasm o'r diwedd!

10. Ymweld â thegan rhyw neu siop kink

Ymweld â thegan rhyw neu siop kink

Rydyn ni'n gwybod, nid yw ymchwil yn swnio'n rhywiol.

Ond mae'n bwysig cael gwybodaeth dda am ryw kinky, yn enwedig os ydych chi'n mynd i archwilio caethiwed neu fathau eraill o kink lle gallwch chi gael eich brifo os na fyddwch chi'n gwneud pethau'n iawn.

Ceisiwch wybodaeth a na, nid yw 50 Shades yn cyfrif, am eich unig ysbrydoliaeth ar gyfer syniadau rhyw kinky.

Mae'r llyfrau hynny'n llawn portreadau anghywir o kink. Yn lle, chwiliwch am ganllawiau da i kink yn y siop lyfrau neu ar-lein. Os oes gennych un ar gael, ymwelwch â siop lledr neu kink. Gallwch hefyd gwrdd â phobl a darllen erthyglau ar wefannau fel FetLife.

11. Cytuno ar eiriau diogel yn ystod rhyw kinky

Protocol mawr i'w ddilyn tra'ch bod chi a'ch partner wedi penderfynu gweithredu rhai syniadau rhyw kinky yn eich bywyd rhywiol yw cytuno ar air diogel.

Ystyriwch hwn yn bwynt allweddol pan rydych chi'n sialcio syniadau rhyw kinky i roi cynnig ar eich menyw.

Cyn mynd ar yr hediad hwyl rhyw kinky, mae'n bwysig bod eich dynes ynddo'n llawn sbardun ac nid dim ond oherwydd ei bod yn awyddus i'ch plesio ac yn ofnadwy o ddod ar draws fel amrwd.

Yn y rhan fwyaf o sefyllfaoedd kink, byddwch chi eisiau gair diogel. Dyma air sydd, o'i siarad, yn dod â phopeth i stop.

Gall unrhyw un sy'n ymwneud â'r gweithgareddau sy'n digwydd ddefnyddio'r gair hwn os ydyn nhw'n teimlo'n anniogel neu'n cael eu gorlethu. Cytuno ar hyn ymlaen llaw. Peidiwch â dewis gair fel “stop” neu “na” rydych chi eisiau rhywbeth a fydd yn snapio pawb yn ôl i realiti gyda stop yn sgrechian.

12. Rhowch gynnig ar deganau rhyw arddull caethiwed ysgafn BDSM

Rhowch gynnig ar deganau rhyw arddull caethiwed ysgafn BDSM

Os ydych chi a'ch partner yn cael eich troi ymlaen gan y syniad rhyw kinky o gael eich ffrwyno, gall caethiwed ysgafn fod yn lle gwych i ddechrau ac mae'n amlwg yn ei wneud yn y rhestr chwaethus o syniadau rhyw kinky gyda'ch partner.

Mae hyn yn syml ac nid oes angen unrhyw offer ffansi arno.

Er y byddwch yn aml yn gweld delweddau o bobl yn cael eu ffrwyno â sgarffiau, ni argymhellir hyn, gallant greu clymau slip peryglus.

Yn lle hynny, dewiswch raff sidan a ddyluniwyd ar gyfer caethiwed neu shibari (caethiwed rhaff Japaneaidd).

Gallwch brynu hwn ar-lein neu mewn siop rhyw dda. Hyd yn oed gyda'r rhaff orau, serch hynny, mae gennych bâr o siswrn diogelwch gerllaw i gipio'r rhaff os aiff pethau o chwith.

13. Archwilio chwarae gwead

Archwiliwch chwarae gwead

Nid oes rhaid i Kink fod yn ataliadau ac yn fwgwd i gyd. Gall pethau kinky i'w gwneud yn ystod rhyw ymwneud ag ysgogiad synhwyraidd heb fynd yn arw.

Gall chwarae gwead fod yn hwyl aruthrol, ac yn hynod o boeth. Dyma'r union beth mae'n swnio fel defnyddio deunyddiau o weadau gwahanol i ysgogi'ch partner. felly, sut i gael rhyw kinky gyda gwead?

Plu, ffwr, hancesi sidan, rydych chi'n ei enwi. Dewiswch beth bynnag fydd yn pryfocio'ch partner gan ei adael yn cwyno gyda phleser.

Gall bod â mwgwd gynyddu’r teimlad, ond mae hyd yn oed cau eich llygaid a mwynhau cael eich cyffwrdd yn anhygoel.

Dewiswch amrywiaeth o weadau i arbrofi â nhw.

14. Trowch y tymheredd i fyny neu i lawr

Trowch y tymheredd i fyny neu i lawr

Mae chwarae tymheredd yn ffordd arall o archwilio kink.

Defnyddiwch giwbiau iâ i olrhain cefn eich partner. Gall rhyw geneuol a roddir gyda rhew yng ngheg y rhoddwr fod yn feddwol. Gallwch hefyd arbrofi gyda gwres, ond mae angen i chi fod yn ofalus yma.

Os ydych chi am arbrofi â chwyr cannwyll poeth, ffantasi gyffredin, peidiwch â defnyddio unrhyw hen gannwyll yn unig.

Mae cwyr yn llosgi ar dymheredd gwahanol ac yn gallu llosgi croen. Yn lle hynny, dewiswch “gannwyll tylino” sy'n toddi ar dymheredd isel ac sy'n addas i'w arllwys ar y croen.

15. Rhowch gynnig ar gysgodi

Rhowch gynnig ar spanking

Gall syniad rhyw Kinky o rychwantu fod yn boeth os yw'r ddau bartner ynddo. Mae hefyd yn gyrchfan gymharol isel ond o bosibl yn wobrwyo gwobr uchel i mewn i ychydig o ginc.

Dechreuwch y golau, gyda llaw agored. Peidiwch â smacio popeth sydd gennych a chaniatáu i dderbynnydd y rhychwant benderfynu faint sy'n ormod.

Gallwch chi raddio i syniad rhyw kinky arall o ddefnyddio gwrthrychau fel brws gwallt pren neu hyd yn oed fuddsoddi mewn offer rhychwantu arbenigedd fel marchogaeth cnydau a fflangellu.

Un o'r syniadau rhyw kinky diddorol iddo yw cael rhyw o flaen drych hyd llawn yn eich ystafell wely a gadael i'ch dyn arogli gweledol rhywiol eich copaon a'ch cymoedd.

16. Rhowch gynnig ar swyddi rhyw mwgwd a lapdance

Rhowch gynnig ar swyddi rhyw mwgwd

Mae syniad rhyw Kinky o fwgwd yn ffordd hawdd arall o roi cynnig ar y cinc.

Esmwythwch eich hun yn rôl yr arddangoswr trwy fwgwdio'ch partner, gan wneud iddo eistedd ar ymyl y gwely wrth i chi sgwatio i lawr arno, gan ganiatáu i bwysau eich corff yn ei lin dreiddio'n ddwfn.

Rhowch gynnig ar symudiadau rhyw kinky fel rhoi dawns glin i'ch dyn, neu swyddi rhyw kinky fel hollti safle bambŵ neu lotws ar gyfer mwy o gyswllt croen-i-groen a rhyw syfrdanol gyda llawer o orgasms.

Gallwch ymgorffori mwgwd mewn caethiwed ysgafn, neu gallwch ddefnyddio mwgwd ar ei ben ei hun. Mae cyfyngu un synnwyr yn dwysáu'r lleill, felly gall bod â mwgwd gynyddu'r goglais.

Dewiswch rywbeth sy'n gyffyrddus ac yn hawdd ei dynnu, mae mwgwd llygad sidan, wedi'i werthu ar gyfer teithio mewn awyren yn ddelfrydol.

A ydych yn cael eich hun yn chwilio ar y rhyngrwyd am ‘syniadau rhyw kinky ar gyfer fy nghariad?’, Neu ‘syniadau rhyw kinky gyda’ch partner’, wel mae caethiwed yn gweithio i chi hyd yn oed os yw’n well gennych ryw fanila ac nad chi yw’r math mwyaf mentrus.

Gallwch chi gael eich pin dyn i lawr eich arddyrnau gyda dim ond y dwylo, a hynny hefyd am hwyl. Dim cystudd diangen o boen, os nad ydych chi'n barod amdani!

Ond, wedi dweud hynny, os ydych chi ynddo ac yn hoffi'r weithred fregus yn y gwely, y byd yw eich wystrys. Ewch am gefynnau, cyffiau ffêr, prydlesi, rhaffau et al.

Gall un o'r syniadau rhyw kinky i roi cynnig ar eich dyn fod i fwgwd eich dyn a mynd i lawr arno. Byddwch yn dominatrix a gwnewch iddo fynd i gyd yn wan yn ei ben-gliniau. Gallwch hyd yn oed roi cynnig ar bropiau fel plu, ciwbiau iâ, teganau kink, a hyd yn oed bwyd.

17. Ymarfer ôl-ofal

Dyma'r rhan fwyaf o esgeulustod o kink yn y rhestr o syniadau rhyw kinky.

Mae ôl-ofal yn golygu gwirio gyda'i gilydd wedi hynny, darparu unrhyw le prosesu, a dod yn ôl i lawr i'r ddaear gyda'i gilydd yn syml.

Gall cwtshio, strocio, neu chwerthin i gyd fod yn rhan o ôl-ofal, ynghyd â chawod, byrbryd, neu ddiod o ddŵr.

Hyd yn oed os ydych chi'n teimlo eich bod chi a'ch partner wedi cymryd rhan mewn rhywfaint o ginc eithaf ysgafn ac mae'n ymddangos bod pawb yn iawn, mae'n syniad da gwirio gyda syniadau rhyw diddorol ar gyfer cyplau.

Ac mae ôl-ofal yn hanfodol ar ôl rhyw kinky dwys iawn, oherwydd gall llawer o emosiynau godi a all fod yn llethol i ddelio â nhw.

Gall cyflwyno syniadau rhyw kinky i'ch perthynas droi'r gwres a chymryd agosatrwydd i lefel hollol newydd.

Cymerwch ychydig o amser i archwilio syniadau rhyw kinky ar gyfer cyplau a chyfrif i maes yr hyn rydych chi a'ch partner yn ei gael yn boeth ac yn teimlo'n gyffyrddus yn ei wneud. Yna cael amser poeth iawn fel un o'r cyplau kinky gwylltaf.