10 Arwydd Rydych chi wedi Dod o Hyd i'ch Soulmate Platonig

Cyplau Dyn a Menyw Asiaidd Iau Yn Ymlacio Gyda Diod Coffi Poeth Mewn Siop Coffi Teimlo Hapusrwydd

Yn yr Erthygl honBeth os oes gennym fwy nag un enaid yn unig? Soulmate rhamantus a platonig. Un enaid yn priodi, ac mae'r llall gyda ni pan wnawn ni. Trwy drwchus a thenau, maen nhw'n ein cefnogi ac mae ganddyn nhw ein cefn.Allwch chi fod mewn cariad platonig â rhywun, a sut ydych chi'n adnabod eich enaid ? Edrychwch ar ein rhestr o 10 arwydd rydych chi wedi cwrdd â'r enaid a all eich helpu i ateb y cwestiynau hyn.

Beth yw ystyr enaid platonig?Mae enaid enaid platonig yn rhywun rydych chi'n teimlo affinedd naturiol a dwys ar ei gyfer. Gall ein ffrindiau fod yn ffrindiau i ni am oes, er efallai na fyddem yn eu priodi. Nhw yw'ch person chi a rhywun i ddibynnu arno ar unrhyw adeg.

Diffiniodd Plato hyn math o gariad fel rhywbeth sy'n mynd y tu hwnt i'r hunan personol pan rydych chi'n teimlo cariad y tu hwnt i ddeall. Roedd cariad, y soniodd Plato amdano, yn un sy'n dod â'r gorau yn y ddau berson.

Cariad platonig nid yw'n canolbwyntio ar ddiwallu anghenion cnawdol ac nid yw'n canolbwyntio ar chwant. Mae'r math hwn o gariad yn dod ag un yn nes at y dwyfol.Allwch chi fod mewn cariad platonig â rhywun?

Daw cariad ar sawl ffurf: rhieni, filial, rhamantus, a platonig. Gallwn garu pobl gyfan a hollol luosog ar y tro.

Fodd bynnag, rydym i gyd yn methu â cheisio disgrifio hanfod cariad. Mae gan bawb agwedd wahanol arno, ac efallai mai dyna sut y dylai fod.Gallwn garu pobl yn wahanol, ac mae rhai yn bartneriaid rhamantus yn y pen draw. Eraill, rydyn ni mewn cariad yn wahanol. Nid ydym eu heisiau fel partneriaid priodasol, yn hytrach na rhai platonig.

Nhw hefyd yw cariad (au) ein bywyd, ar ffurf wahanol yn unig. Os ydych chi'n pendroni, ‘Sut ydych chi'n gwybod pan rydych chi wedi cwrdd â chariad eich bywyd , ”Edrychwch am yr arwyddion a ddisgrifiwyd gennym.Arwyddion rydych chi wedi dod o hyd i'ch enaid enaid platonig

1. Mae gennych bynciau i'w trafod bob amser

Grŵp o Ffrindiau Mewn Caffi Yn Ymlacio Gyda

Un o arwyddion cariad platonig yw natur ddigymell eich sgwrs a digonedd y pynciau. Mae gennych chi rywbeth i siarad amdano gyda'ch enaid enaid platonig bob amser, ac mae'n teimlo'n naturiol, yn bleserus ac yn ystyrlon.

Nid oes unrhyw beth yn rhy wirion i'w fagu nac yn amherthnasol i'w rannu. Rydych chi'n mwynhau rhannu wrth iddyn nhw fwynhau gwrando.

2. Mae distawrwydd yn teimlo'n gartrefol ac yn gyffyrddus

Arwydd pwysig arall y daethoch o hyd i gyfaill enaid platonig yw mor ddymunol yw'r distawrwydd . Allwch chi fod yn chi'ch hun, eistedd yn dawel gyda'ch gilydd yn mwynhau'r distawrwydd boddhaol?

Os ydy, mae'n gliw arall i chi gwrdd â'ch enaid platonig.

3. Rydych chi'n gwybod beth fyddan nhw'n ei ddweud wrthych chi

Mae bond ffrind platonig yn gryf ac yn eich gwasanaethu pan geisiwch ragweld beth fyddant yn ei ddweud neu'n ei wneud.

Y. rydych chi'n eu hadnabod yn dda, felly mae'n dod yn ddiymdrech i wybod eu trefn cyn iddyn nhw ei ddweud, dewis gwisg, rhoi sylwadau ar sefyllfa, neu sut y byddan nhw'n eich cynghori.

Mae gallu rhagweld eu hymatebion a'u dewisiadau yn siarad â pha mor dda rydych chi'n adnabod eich gilydd.

4. Mae gennych chi rywfaint o hiwmor

Cyfaddefwch ef; weithiau, bydd eich hiwmor yn mynd yn ecsentrig. Ni all llawer ohonynt ddilyn edefyn eich meddyliau a'ch jôcs.

Fodd bynnag, mae eich enaid platonig yn deall hyd yn oed y rhyfeddaf o'n jôcs. Maen nhw'n chwerthin arnyn nhw, ac rydych chi'n teimlo'n llai rhyfedd o wybod bod yna berson sy'n eich cael chi.

5. Rydych chi'n gosod peeves anifeiliaid anwes eich gilydd

Efallai nad ydym yn hoffi'r holl bethau y mae ein cyd-enaid platonig yn eu gwneud, ond nid ydym yn ceisio eu newid.

Mae eu hobsesiynau bach, peeves anifeiliaid anwes, a'u gosodiadau i gyd yn rhan o'r hyn sy'n eu gwneud yn arbennig, ac rydyn ni'n goddef gyda nhw.

Ar ben hynny, rydym nid yn unig yn parhau â'u amherffeithrwydd; rydym yn aml yn eu cael yn annwyl.

6. Bob amser yno i'ch gilydd

Loncian Pâr A Rhedeg Awyr Agored Mewn Natur

Os ydych chi'n pendroni a oes cyfarchion platonig yn bodoli yn fy mywyd, gofynnwch i'ch hun, a oes gennych chi berson nad yw byth yn eich barnu chi ac yno i chi yng nghanol y nos?

Eich cyd-enaid platonig yw rhywun rydych chi'n teimlo y byddai'n barod i gladdu corff neu yrru'r car getaway pe byddech chi'n gofyn iddyn nhw.

7. Mae derbyn yn ddiamod

Nid yw ein cyd-enaid platonig yn berffaith, ymhell ohono. Ac eto rydych chi'n eu derbyn yn llwyr. Rydych chi wedi gweld eich gilydd ar eich gwaethaf, rydych chi'n adnabod diffygion a chamgymeriadau eich gilydd, ac eto rydych chi'n teimlo'n arbennig ac yn cael eich derbyn.

Nid yw cael ein tynnu at rywun sy'n ein gweld ac yn ein derbyn yn gyfan yn beth prin. Nid yw o reidrwydd yn golygu eich bod mewn cariad â nhw, yn syml eu bod yn gwella'ch byd.

8. Rydych chi'n eu colli pan nad ydyn nhw o gwmpas

Pwy na fyddai’n colli rhywun sydd â’r un synnwyr digrifwch, byth yn beirniadu, yn eich cefnogi chi yn y ffordd iawn ac yn eich derbyn chi, camgymeriadau a phob un?

Pan nad ydyn nhw o gwmpas, rydych chi'n teimlo bod darn ohonoch chi ar goll. Yn aml, nhw yw'r person cyntaf rydych chi'n meddwl i rannu newyddion pwysig ag ef.

Gwyliwch hefyd: Y gwahaniaeth rhwng cariad rhamantus a platonig.

9. Mae croeso i rannu'r hyn sy'n eich poeni

Mae enaid enaid platonig yn rhywun y gallwch chi fod yn uniongyrchol ag ef a rhannu'r pethau caled nad ydych chi'n eu hoffi hefyd pan nad yw eu partner yn garedig, pan nad y ffrog honno yw'r dewis gorau iddyn nhw neu pan maen nhw wedi croesi'r llinell.

Y didwylledd hwn yn y berthynas yw'r hyn sy'n gwneud hyn mor anhygoel. Heb y symlrwydd hwnnw, ni fyddai’n teimlo’r un peth.

10. Rydych chi'n gwybod yn union sut i gefnogi'ch gilydd

Mae'n ymddangos eu bod yn gwybod sut rydych chi'n meddwl ac yn deall sut mae bod yn eich esgidiau cystal; gallant bob amser ddod o hyd i'r geiriau cywir o anogaeth. Beth fydd yn gwneud ichi chwerthin pan fyddwch i lawr, pryd i ddod drosodd gyda siocledi a phryd i roi lle i chi.

Ar ben hynny, mae'n teimlo eu bod nhw'n gwybod cyn i chi wneud beth allai fod o gymorth a thawelu pan fyddwch chi mewn trallod. Mae dibynnu ar ein gilydd yn teimlo mor naturiol a chyfarwydd.

Mae soulmates platonig yn real

Mae cyfeillgarwch yn hanfodol ar gyfer bywyd hapus, a gall cael gwir ffrind wrth eich ochr eich arwain trwy unrhyw beth fwy neu lai. Mae yna arwyddion sydd gennych chi dod o hyd i'ch enaid yn eich ffrind .

Mae cyfarchion platonig yn gwneud inni deimlo ein bod yn cael ein deall, ein cydnabod a'n cefnogi. Gyda nhw, rydyn ni'n teimlo'n gyffyrddus yn dawel, yn trafod unrhyw bwnc, ac yn datgelu ein diffygion gwaethaf.

Rydych chi'n rhannu'r un synnwyr digrifwch; maen nhw'n goddef eich obsesiynau bach, a phan nad ydyn nhw o gwmpas, rydych chi'n eu colli. Mae enaidyddion platonig yn bodoli, ac os oes gennych chi un cyfrif eich hun yn lwcus!