2 Dechneg Therapi Ysgariad A Fydd Yn Gwneud Eich Ysgariad yn Haws

Technegau Therapi Ysgariad A Fydd Yn Gwneud Eich Ysgariad yn Haws

Os ydych chi erioed wedi bod ar gyfer unrhyw fath o gwnsela cyplau, therapi ysgariad neu hyd yn oed therapi cyffredinol, byddwch chi'n gwybod nad yw therapyddion yn gwrando ar yr hyn sydd gennych chi i'w ddweud yn unig.
dim ond llythyrau priod

Mae ganddyn nhw hefyd ddetholiad o dechnegau yn eu ‘cit’ y maen nhw'n eu defnyddio i'ch helpu chi fel eu cleient i integreiddio meddwl neu bersbectif newydd neu i wella eu neges.Nid yw therapi ysgariad yn unigryw i'r strategaeth hon, ac mae yna ddigon o dechnegau therapi ysgariad y gallwch chi eu dysgu heddiw i naill ai helpu'ch proses ysgariad neu i helpu sefyllfa pobl eraill o'ch cwmpas.

Wrth gwrs, mae therapydd proffesiynol yn brofiadol na fydd llu o faterion ysgariad ac wrth ddelio ag amrywiaeth amrywiol o bobl sy'n profi ysgariad ac yn dysgu eich technegau therapi ysgariad eich hun yn gallu ailadrodd sgiliau therapydd proffesiynol.Felly os ceisiwch ddefnyddio techneg therapi ysgariad yn eich perthynas bersonol, mae'n bwysig nad ydych chi'n meddwl bod eich perthynas o reidrwydd yn dynghedu oherwydd nad oedd y dechneg therapi ysgariad yn gweithio.

Yn lle hynny, cymerwch fel awgrym y gallai fod angen rhywfaint o help allanol arnoch i ddod â chi yn ôl at eich gilydd neu gynorthwyo a llyfnhau'r broses ysgaru - fel bod iechyd a lles y ddau barti yn cael eu hamddiffyn cymaint â phosibl.

Dyma rai o'n hoff dechnegau therapi ysgariad i roi cynnig arnyn nhw heddiw:Techneg Therapi Ysgariad # 1: Therapi Primal

Gall therapi primaidd deimlo ychydig yn ddadleuol, a’r rheswm pam sy’n dal ei gliw yn y teitl - mae’n ‘gyntefig iawn.’

Mae'r dechneg yn cynnwys cyrchu'ch atgofion fel y gallwch ddychwelyd i bwynt yn eich bywyd sy'n achosi gwrthdaro, dicter, cynhyrfu ac ati. Wrth i chi gyrchu'r emosiwn hwnnw, rydych chi'n mynegi eich hun yn eich dull mwyaf cyntefig - fel arfer trwy sgrechian neu weiddi.

Y syniad yw eich bod chi'n rhyddhau'r emosiwn pent-up a'r trawma y byddwch chi'n dal gafael arno o ganlyniad i'ch profiadau a'ch trawma, gan ganiatáu iddo fynegi ei hun yn llawn mewn amgylchedd rheoledig a chefnogol, lle mae'ch therapydd gyda chi, gan helpu chi i ddod â'ch hun yn ôl i realiti pan fyddwch chi'n barod.

Gall y dechneg hon weithio'n dda fel techneg therapi ysgariad oherwydd gall eich helpu i ryddhau'ch holl emosiwn pent-up yn ystod ysgariad fel y gallwch drin eich achos ysgariad gyda meddwl clir a chytbwys.

Gall hefyd helpu i atal ysgariad, yn enwedig os oes gennych eiliadau mewn amser sydd wedi bod yn anodd i un neu'r ddau ohonoch fel cwpl ddelio â nhw ac sydd wedi arwain at ysgariad.

Techneg Therapi Ysgariad

Techneg therapi ysgariad # 2: Y gadair wag

Mae'r dechneg cadair wag yn un y gallech fod wedi clywed amdani eisoes oherwydd ei bod yn hoff dechneg therapi.

Nid techneg therapi ysgariad yn unig mohono ond gall wasanaethu llu o broblemau sy'n ganlyniad i faterion cysylltiedig. Mae ei egwyddorion yn gorwedd yn Therapi Gestalt ac mae'n dechneg syml a fydd yn eich gwasanaethu'n dda, hyd yn oed os nad ydych chi'n ystyried ysgariad.

Mae gweithredu'r dechneg hon yn syml; fodd bynnag, mae'r canlyniadau, y buddion a'r prosesau a ddaw yn sgil Techneg y Gadair yn gymhleth ac yn therapiwtig iawn yn enwedig o ran problemau cyfathrebu a phob mater perthynas a dyna pam ei fod yn gwneud techneg therapi ysgariad da hefyd!

Dyma beth rydych chi'n ei wneud (gall y dechneg hon amrywio yn dibynnu ar arddull y therapydd a'r hyn maen nhw'n gweithio arno gyda chi):

Rhowch gadair o'ch blaen a dychmygwch fod y person rydych chi'n cael trafferth ag ef yn eistedd yn y gadair. Yn achos ysgariad, eich priod fydd hi wrth gwrs!

Mynegwch i’r person sydd gennych chi ‘eistedd yn y gadair’ bopeth sydd ei angen arnoch i ddod oddi ar eich brest a gofyn iddyn nhw wrando arnoch chi.

Gwnewch hynny'n galonnog a heb ddal yn ôl, a daliwch ati nes eich bod chi'n teimlo'n hapus eich bod chi wedi dweud popeth sydd angen i chi ei ddweud.

Gallwch chi wneud hyn yn eich meddwl, neu ar lafar does dim ots pa ffordd rydych chi'n ei wneud cyn belled â'ch bod chi'n ei wneud gyda gusto!

Sylwch nesaf ar sut mae'r person sy'n eistedd ar eich cadair yn eich parchu ac yn cydnabod bod y profiad hwn yn ddilys i chi.

Gadewch i'r unigolyn yn y gadair fynegi'n ddigonol i chi sut rydych chi wedi gwneud iddyn nhw deimlo gyda chymaint o frwdfrydedd ag y gwnaethoch chi ac ag y maen nhw, cydnabod yn amyneddgar mai dyma eu profiad.

Symudwch eich meddwl i ffwrdd o'r gadair nawr a sylwch ar y tawelwch rydych chi'n teimlo y tu mewn iddo.

Hefyd, sylwch ar yr hyn a ddywedodd eich partner wrthych chi a sut roeddech chi'n teimlo pan wnaethant wrth gydnabod mai dyma'ch canfyddiad yn unig, yn seiliedig ar sut rydych chi'n hidlo gwybodaeth a'ch profiadau gyda'ch partner.

Wrth i chi sylwi ar hyn, efallai y byddwch chi'n dechrau dod o hyd i le heddwch a rhywfaint o dir cyffredin.

Yn olaf, dychwelwch i'r gadair a mynegwch i'ch partner yr holl gariad, a'r parch a'r diolchgarwch rydych chi erioed wedi'u profi tuag atynt , hyd yn oed os nad oeddent yn gallu ei dderbyn, ei werthfawrogi na'i sylwi a sylwi sut y gallant ei dderbyn a'i werthfawrogi nawr.

Yna ailadroddwch y broses hon ond y ffordd arall o gwmpas gan ganiatáu i'ch partner fynegi ei werthfawrogiad ohonoch chi.

Wrth i chi ddod â hyn i ben, byddwch chi wedi cysoni unrhyw friw, wedi diwallu eich anghenion emosiynol ac yn ôl pob tebyg wedi sylweddoli faint roeddech chi'n ei wybod am eich partner a sut roedden nhw'n teimlo i chi hyd yn oed os nad oeddech chi'n ei dderbyn ar y pryd.

Mae'r dechneg hon fel techneg therapi ysgariad yn wych ar gyfer cau, lles, rhyddhau dicter, tristwch, ofn ac euogrwydd ac, yn y bôn, clirio'r deciau fel y gallwch symud ymlaen gyda dechrau gwirioneddol ffres.