20 Gemau Cyfathrebu I Atgyweirio Cyfathrebu Gwael Yn Eich Priodas

Trwsio Cyfathrebu Gwael Yn Eich Priodas

Yn yr Erthygl honDrwg cyfathrebu yn effeithio ar eich priodas gyfan.Os nad ydych chi a'ch priod yn cyfathrebu'n dda, mae'n gwaedu i bopeth arall: Sut rydych chi'n delio â materion, sut rydych chi'n mynd i'r afael â helbulon bywyd, a sut rydych chi'n siarad â'ch gilydd.

Os nad yw cyfathrebu yn eich priodas mor gryf ag yr ydych am iddo fod, mae gweithio arno yn brif flaenoriaeth. Pan fydd gennych cyfathrebu da , y ddau ohonoch budd . Byddwch chi'n teimlo'n agosach at eich gilydd, a bydd eich priodas yn gryfach ac yn fwy serchog o ganlyniad.Ond weithiau, mae trwsio materion cyfathrebu yn teimlo fel brwydr i fyny'r allt. Mae hi mor hawdd cael eich dal i fyny wrth geisio ei thrwsio, a chyn i chi ei wybod, mae popeth yn troi o gwmpas y problemau a gall deimlo fel eich bod chi'ch dau yn cael eich pwyso i lawr.

Gwella cyfathrebu does dim angen iddo fod yn frwydr. Yn lle, beth am roi cynnig ar chwarae rhai gemau cyfathrebu? Maen nhw'n ffordd giwt, hwyliog o helpu i drwsio brwydrau cyfathrebu mewn priodasau. Y cyfan sydd ei angen yw’r ddau ohonoch, rhywfaint o amser rhydd, a’r parodrwydd i chwarae a chael hwyl er budd tyfu’n agosach.

Ugain cwestiwn

Mae'r gêm hon yn ffordd hawdd o ddysgu mwy am eich partner, heb bwysau na chanolbwyntio ar y pethau caled yn unig.Y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw rhestr o ugain cwestiwn - wrth gwrs, gall y cwestiynau hynny fod yn unrhyw beth yr hoffech chi! Beth am roi cynnig ar rai o'r awgrymiadau canlynol:

 • Beth yw eich hoff un o'r holl ddyddiadau rydyn ni wedi bod arnyn nhw gyda'n gilydd?
 • Pryd ydych chi'n teimlo'r hyder mwyaf?
 • Beth yw traddodiad eich plentyndod mwyaf hoff?
 • Pryd ydych chi'n teimlo fy mod i'n cael fy ngharu a'm gwerthfawrogi fwyaf?
 • Ble ydych chi'n gweld eich hun mewn pum mlynedd?
 • Beth hoffech chi ei wneud nad ydych erioed wedi dweud wrth unrhyw un o'r blaen?
 • Pryd ydych chi wedi teimlo'n falch ohonoch chi'ch hun?

Mae gofyn cwestiynau yn rhoi mewnwelediad i chi i feddyliau, credoau, breuddwydion a gwerthoedd eich partner. Yna pan ddaw'r amser i gyfnewid, byddan nhw'n cael dysgu mwy amdanoch chi hefyd.

Rhowch gynnig ar chwarae'r gêm gyfathrebu hon i gyplau pan fydd gennych amser rhydd gyda'r nos neu dros y penwythnos, neu hyd yn oed yn y car. Gall wneud a effaith wirioneddol ar eich lefelau cyfathrebu . Gall wneud a effaith wirioneddol ar eich lefelau cyfathrebu .

Minefield

Cyfuniad o gemau corfforol a llafar sydd orau os ydych chi am weithio ar gyfathrebu gwael mewn priodas. Mae Minefield yn gêm lle mae un o'r partneriaid yn cael ei fwgwd a'i dywys ar lafar trwy'r ystafell gan y llall.

Nod y gêm yw cael y partner mwgwd yn ddiogel ar draws yr ystafell trwy ddefnyddio ciwiau geiriol i osgoi'r rhwystrau, aka mwyngloddiau, rydych chi'n eu gosod ymlaen. Mae'r gêm gyfathrebu hwyliog hon ar gyfer cyplau yn gofyn i chi ymddiried yn eich gilydd a bod yn fanwl gywir wrth gyfarwyddo i gyflawni'r nod.

Llaw yn helpu

Sut i ddatrys materion cyfathrebu mewn perthynas?

Mae yna ymarferion cyfathrebu hwyliog i gyplau sy'n eich helpu chi i wella'ch sgiliau. Un o'r gemau i helpu cyplau i gyfathrebu yw “Help llaw” sy'n ymddangos yn eithaf hawdd, ond gall y gêm hon ar gyfer parau priod fod yn eithaf rhwystredig.

Y nod yw cyflawni gweithgaredd bob dydd fel botwmio crys neu glymu esgid tra bod gan bob un law wedi'i chlymu y tu ôl i'w cefn. Mae'n rhoi cyfle i adeiladu gwaith tîm a chyfnewid gwybodaeth yn effeithiol trwy dasgau sy'n ymddangos yn syml.

Dyfalwch yr emosiwn

Mae rhan sylweddol o'n cyfathrebu yn digwydd ar lafar, dewiswch rai gemau cyfathrebu perthynas sy'n eich helpu i wella'r agwedd honno. I chwarae Dyfalwch y gêm emosiwn, mae angen i'r ddau ohonoch ysgrifennu emosiynau a'u rhoi mewn blwch.

Un cyfranogwr yw actio'r emosiwn maen nhw'n ei dynnu o flwch heb unrhyw eiriau, tra bod y llall yn dyfalu. Os ydych chi am ei wneud yn gystadleuol, gallwch chi i gyd gael pwyntiau ar gyfer dyfalu'n iawn.

Dau Wirionedd A Gorwedd

Chwilio am gemau cyfathrebu i ddod i adnabod eich partner yn well?

I chwarae Dau wirionedd a chelwydd, bydd eich partner a chi yn cymryd eu tro yn rhannu un peth ffug a dau beth sy'n wir amdanoch chi. Mae angen i'r llall ddyfalu pa gelwydd. Mae gemau cyfathrebu yn gyfle gwych i ddysgu mwy am ei gilydd.

Atebwch yr Enwog 36 Cwestiwn

Efallai eich bod chi eisiau gêm gwestiynau cyplau?

Crëwyd y 36 cwestiwn enwog mewn astudiaeth yn archwilio sut mae agosatrwydd yn cael ei adeiladu.

Cyfathrebu yw'r gydran allweddol ohoni ers i ni dyfu'n hoff o'n gilydd pan rydyn ni'n rhannu. Wrth i chi symud trwy'r cwestiynau, maen nhw'n dod yn fwy personol a dwys. Cymerwch eich tro, gan eu hateb, ac arsylwch sut mae'ch dealltwriaeth yn tyfu gyda phob un.

Gêm y Gwirionedd

Os oes angen gemau cyfathrebu syml ond effeithiol ar gyfer cyplau, rhowch gynnig ar Gêm y gwir.

Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw gofyn cwestiynau i'ch partner ac ateb ei gwestiynau yn onest. Gallwch chi chwarae gyda phynciau'r gêm yn mynd o olau (fel ffilm ffefrynnau, llyfr, mathru plentyndod) i rai mwy trwm (fel ofnau, gobeithion, a breuddwydion). Rhai cwestiynau i'w hystyried:

 • Beth yw eich ofn mwyaf?
 • Pe bai gennych ffon hud, beth fyddech chi'n ei ddefnyddio?
 • Beth yw eich hoff atgof plentyndod?
 • Pa lyfr oedd â phŵer trawsnewidiol i chi?
 • Beth fyddech chi'n ei wella yn ein cyfathrebu?

Y 7 Cysylltiad Talcen Anadl

Gall gemau cyfathrebu ar gyfer cyplau eich ysbrydoli i fod yn fwy cyson â'ch partner a chasglu ciwiau di-eiriau yn well.

I chwarae'r gêm hon, mae angen i chi orwedd wrth ymyl ei gilydd a rhoi eich talcennau at ei gilydd yn ysgafn. Wrth i chi edrych i mewn i lygaid eich gilydd, arhoswch yn y sefyllfa hon am o leiaf 7 anadl neu fwy. Mae'r gêm hon yn cynyddu ymdeimlad o gysylltiad a dealltwriaeth ddi-eiriau.

Hyn neu hynny

Os oes angen gemau cyfathrebu arnoch i ddod i adnabod eich partner yn well, yn enwedig yn gynnar yn y berthynas, dyma gêm hwyliog. Gofynnwch am eu dewis rhwng dau ddewis. Peidiwch ag anghofio gofyn pam y gwnaethon nhw ddewis rhywbeth. Rhai cwestiynau i'ch rhoi ar ben ffordd:

 • Teledu neu lyfrau?
 • Dan do neu yn yr awyr agored?
 • Arbed neu wario?
 • Chwant neu gariad?
 • Wedi anghofio neu wedi cofio am yr holl resymau anghywir?
 • Pa mor dda ydych chi'n fy adnabod?

Gellir addasu rhai gemau cyfathrebu a olygir ar gyfer partïon ar gyfer eich dau. I chwarae'r gêm hon, mae angen i chi feddwl am wahanol gategorïau a chwestiynau (er enghraifft, hoff ffilm, gwyliau gorau, hoff liw). Bydd y ddau bartner yn ateb y cwestiynau drostynt eu hunain (ysgrifennwch ar un darn o bapur) a'u hanwyliaid (defnyddiwch ddarn gwahanol).

Cymharir yr atebion yn y diwedd i weld pa atebion cywir am y person arall a gawsoch. Er mwyn ei wneud yn fwy o hwyl, cael mentrwr a fydd yn dyfalu mwy a gall tasgau cartref fod yn arian cyfred.

Gweld llygad i lygad

Mae hon yn gêm hwyliog, wirion i barau priod sydd serch hynny yn dweud wrthych sut i ddatrys materion cyfathrebu mewn perthynas a gwrandewch ar eich gilydd yn astud.

Ar gyfer y gêm hon, bydd angen naill ai papur a beiros neu bensiliau, blociau adeiladu fel Lego, neu bwti crefftus fel Playdough.

Yn gyntaf, eisteddwch gefn wrth gefn, pwyso ar ei gilydd neu osod dwy gadair gefn wrth gefn. Penderfynwch pwy sy'n mynd i wneud rhywbeth yn gyntaf. Mae'r person hwnnw'n defnyddio'r deunyddiau crefft i wneud neu dynnu llun o unrhyw beth y mae'n ei hoffi. Gallai fod yn ddarn o ffrwyth, anifail, gwrthrych cartref, neu hyd yn oed rhywbeth haniaethol. Mae unrhyw beth yn mynd.

Pan fydd y gwneuthurwr wedi gorffen gyda'i greadigaeth, maen nhw'n ei ddisgrifio'n ofalus i'r person arall. Ewch i gymaint o fanylion am liw, siâp a gwead ag y gallwch, ond peidiwch â dweud wrth eich partner beth rydych chi'n ei ddisgrifio.

Felly mae'n iawn dweud bod afal yn “grwn, gwyrdd, melys, crensiog a gallwch chi ei fwyta,” ond allwch chi ddim dweud ei fod yn afal!

Mae'r partner sy'n gwrando yn defnyddio eu deunyddiau crefft i ail-greu'r hyn sy'n cael ei ddisgrifio orau y gallant. Weithiau byddwch chi'n ei gael yn hollol iawn, ac ar adegau eraill bydd y ddau ohonoch chi'n chwerthin pa mor bell o'r marc ydych chi, ond y naill ffordd neu'r llall, byddwch chi'n ymarfer gwrando ar eich gilydd.

Uchel-Isel y dydd

Sut i drwsio cyfathrebu mewn perthynas?

Helpwch gyplau i ddysgu gwrando'n fwy astud a siarad heb farnu. Mae gweithgareddau cyfathrebu ar gyfer parau priod yn eich cynorthwyo i gyflawni hyn. Un o'r gemau cyfathrebu priodas y gallwch chi roi cynnig arni yw'r Uchel-Isel.

Ymunwch ar ddiwedd y dydd am 30 munud a rhannwch uchel ac isel eich diwrnod. Wrth ymarfer yn rheolaidd, mae'n annog trwsio cyfathrebu mewn perthynas a deall ei gilydd yn fwy.

Gwrando Di-dor

Un o'r gemau cyfathrebu mwyaf i'w chwarae gyda'ch priod yw gwrando heb eiriau.

Gosodwch amserydd am 5 munud a chael cyfran un partner ar unrhyw bwnc yr hoffent. Pan fydd yr amserydd yn diffodd, newidiwch, a chael y gyfran partner arall am 5 munud heb ymyrryd.

Mae gemau cyfathrebu effeithiol, fel yr un hon, yn hyrwyddo cyfathrebu geiriol a di-eiriau yn gyfartal.

Llygad Welwn Ni Chi

Weithiau gall distawrwydd ddweud mwy nag y gallai geiriau erioed. Nod y gemau cyfathrebu gorau ar gyfer parau priod, felly, yw cynnwys distawrwydd hefyd. Os ydych chi'n chwilio am gemau cyfathrebu hwyliog i gyplau ac nad ydyn nhw'n llawer o siaradwr, rhowch gynnig ar yr un hon. Dywed cyfarwyddiadau i syllu’n dawel i lygaid ei gilydd am 3-5 munud.

Dewch o hyd i sedd gyffyrddus, a cheisiwch beidio â thorri'r distawrwydd. Pan fydd yr amser yn mynd heibio, myfyriwch gyda'ch gilydd ar yr hyn a brofoch.

Cwestiynau anghyffredin

Er mwyn sicrhau bod eich perthynas a'ch cyfathrebu'n llwyddo, mae angen cysondeb arnoch chi. Boed yn onestrwydd awr unwaith yr wythnos neu'n fewngofnodi bob dydd, yr hyn sy'n bwysig yw parhau i wella'ch cyfathrebu a'ch agosatrwydd.

Un gêm y gellir ei haddasu ymhellach yw cwestiynau anghyffredin. Erbyn diwedd y dydd, rydych chi amlaf yn teimlo'n lluddedig i gael sgwrs ystyrlon, ond gallwch ddal cwestiynau a oedd gennych ar gyfer eich partner a chael amser di-dor i fynd drwyddynt gyda'ch gilydd.

Gallwch chwilio am ysbrydoliaeth ar-lein pan nad oes gennych syniadau, ond pwrpas y gêm hon yw eich helpu i adeiladu eich cyfathrebu a'ch diddordeb yn eich gilydd yn barhaus.

Y gweithgaredd “tri diolch”

Dyma'r gêm gyfathrebu hawsaf oll, ac un o'r rhai mwyaf effeithiol. Y cyfan sydd ei angen yw eich gilydd a deg munud gyda'ch gilydd bob dydd.

Mae'r gêm hon yn gweithio orau os ydych chi'n ei gwneud hi'n arferiad, felly ceisiwch ddod o hyd i'r amser yn eich trefn lle gallwch chi ei ffitio'n ddibynadwy bob dydd. Yn gyffredinol, mae'n gweithio'n dda tua diwedd y dydd - efallai y gallech chi ei wneud ychydig ar ôl swper, neu ychydig cyn mynd i'r gwely.

Er mai dim ond deng munud y mae'n ei gymryd, mae'n werth gwneud y deg munud hynny mor arbennig â phosib. Bragu ychydig o goffi neu drwyth ffrwythau, neu arllwys gwydraid o win i bob un ohonoch. Eisteddwch yn rhywle cyfforddus na fydd ymyrraeth â chi.

Nawr, edrychwch yn ôl dros eich diwrnod a meddyliwch am dri pheth a wnaeth eich partner yr oeddech chi'n eu gwerthfawrogi.

Efallai eu bod wedi gwneud ichi chwerthin pan oeddech chi i lawr neu wneud tasg yr ydych chi'n ei chasáu. Efallai eich bod chi'n caru sut gwnaethon nhw amser i helpu'ch plentyn gyda'i brosiect gwyddoniaeth neu sut maen nhw'n cofio codi'ch hoff ddanteith yn y siop groser.

Meddyliwch am dri pheth, a dywedwch wrth eich partner, a chofiwch ddweud “diolch.”

Os ydych chi eisiau, gallwch chi ysgrifennu'ch tri pheth i lawr cyn eu darllen, ac yna gall eich partner eu cadw ar ôl. Cydiwch mewn blwch neu jar saer maen yr un, a chyn hir, bydd gan bob un gasgliad hyfryd o negeseuon gan y llall.

Gêm wrando weithredol

Dyma un o'r gemau allweddol i'w hymarfer os ydych chi'n ceisio dod o hyd i ateb i sut i ddatrys materion cyfathrebu. Nid yw'n hawdd meistroli gwrando gweithredol, ac eto mae'n werth yr ymdrech. Ceisiwch ganolbwyntio fel bod y llall yn gwrando pan fydd un yn siarad, yn bwriadu deall persbectif y siaradwr a sut mae bod yn ei esgidiau.

Yna mae'r partner gwrando yn rhannu mewnwelediadau ac yn myfyrio ar yr hyn a glywsant. Gall y partner siarad egluro a yw'n teimlo bod y partner gwrando wedi colli neu gamddeall rhywfaint o'r wybodaeth a rannwyd ganddo. Cymerwch eich tro ac ymarfer hyn i symud tuag at ddealltwriaeth go iawn.

Bob amser - peidiwch byth â gêm

Mae llawer o gyplau, wrth ymladd, yn defnyddio'r “iaith dragwyddoldeb,” sydd ddim ond yn tanio'r dadleuon. Nid oes unrhyw un yn gwneud rhywbeth bob amser neu byth. Felly gall yr ymladd gynyddu pan fyddwch chi'n rhoi pobl yn y categorïau hynny.

Gall gemau cyfathrebu hwyliog eich helpu i ddileu'r geiriau hyn o'r eirfa. Gan eich bod yn un o'r gemau ar gyfer parau priod, gallwch gytuno i fynd â hi gam ymhellach a chael y sawl sy'n defnyddio iaith dragwyddoldeb i olchi'r llestri, ail-lenwi'r car, neu roi arian mewn jar.


perthynas dan arweiniad menywod

Rwy'n Teimlo (Gwag)

Mae gemau cyfathrebu cyplau yn eich helpu chi i wella eich dealltwriaeth o'ch gilydd. I chwarae'r gêm hon, dechreuwch eich brawddegau gan ddefnyddio “Rwy'n teimlo” a rhannwch yr hyn sydd yn eich calon. Nid yw'n hawdd teimlo'n fregus, ac rydyn ni'n cysgodi ein hunain yn aml. Gall y gêm hon helpu i gyfathrebu'ch teimladau â'ch gilydd.

Beth ydych chi'n ei weld?

Mae gemau cyfathrebu i'w chwarae gyda'ch priod yn eich helpu i wella sut rydych chi'n cyfleu gwybodaeth ac yn deall eich partner . I chwarae'r gêm hon, bydd angen beiro a phapur, chwarae-doh neu legos arnoch chi. Eisteddwch gefn wrth gefn a chael un partner i greu neu dynnu rhywbeth.

Yna, gofynnwch iddyn nhw egluro'r hyn maen nhw'n ei weld a chael y llall i'w ail-greu ar fewnbwn llafar yn unig. Trafodwch y canlyniadau a pha wybodaeth a allai fod wedi gwneud y broses gyfathrebu hon yn fwy effeithiol.

Cofiwch bob amser - gall cyfathrebu gwael mewn priodas greu ymdeimlad o anfodlonrwydd, diffyg ymddiriedaeth, dryswch, aflonyddwch ac ofn rhwng cyplau. Cyfathrebu mewn priodas yn rhywbeth y mae angen i bob cwpl weithio arno.

Mae'r fideo hwn yn sôn am fod ag ymwybyddiaeth o'r gwahanol “ddotiau” (arddulliau cyfathrebu) yn eich helpu i gael gwared ar y biohazard mwyaf i'ch perthnasoedd. Mae Amy Scott yn esbonio egni ac ymgysylltu fel offer cyfathrebu i gryfhau perthnasoedd. Gwrandewch arni isod:

Felly, ymarfer cyfathrebu. Nid oes rhaid i wella eich cyfathrebu â'ch partner fod yn anodd. Rhowch gynnig ar y gemau hawdd ac effeithiol hyn, a byddwch chi'n dysgu cyfathrebu'n well, wrth gael hwyl a thyfu'n agosach hefyd.