20 Ffordd y Gall Guy Droi Ei Gariad yn Chwedlonol

20 Ffordd y Gall Guy Droi Ei Gariad yn Chwedlonol O'i lyfr sydd ar ddod: Cyngor ar Briodas gan Foi sydd wedi Ysgaru / 50 Ffordd o Wawio'ch Cariad / Gyda Nodiadau gan ei Gyn-Wraig

Mae llyfrau priodas yn llawn cyngor doeth: Sut i garu, coleddu, parchu, creu argraff a bodloni'ch partner. Ni fydd yr un ohonynt yn dweud wrthych beth NID i'w wneud ac yn bendant ni fydd yr un ohonynt yn sôn am bethau y mae dynion yn eu gwneud sy'n gwneud i fenywod syrthio'n ddyfnach mewn cariad â'u dynion.

Dyma ychydig o bethau y gall dyn eu gwneud i wneud merch yn wirioneddol hapus a phethau y dylent gadw draw oddi wrthynt, am unrhyw gost! 1. Peidiwch ag anghofio penblwyddi, penblwyddi, ac achlysuron arbennig - Cofiwch y rhain hyd yn oed os oes rhaid i chi eu tatŵio ar eich arddwrn.
 2. Peidiwch â cholli sylw iddi - gallai fod yn siarad am bryd newydd i ginio, beth wnaeth un o'r plant yn yr ysgol, pam mae angen i ni brynu car gwahanol, pam mae'n rhaid i ni gofrestru'r plentyn arall mewn gwersi cerddoriaeth, neu pam mae ei phwrs yn rhy fach ac mae angen iddi brynu pwrs rhif cant chwe deg pedwar. Byddwch wedi ymgolli, a byddwch yn ddiffuant.
 3. Peidiwch â chuddio'ch teimladau - gwnewch beth bynnag a allwch i achosi iddi ddweud, Tybed beth wnaeth fy ngŵr neithiwr? Roedd yn cyfleu ei deimladau. Bydd y datganiad yn teithio o dŷ i dŷ fel tan gwyllt. Byddwch yn cael eich gwenu, eich cofleidio, eich syllu'n ddwfn, a'ch gwahodd i giniawau lle byddwch yn annerch y teimladau hynny o flaen y gŵr lleol. Byddwch yn dod yn sioe ac yn dweud, Pam na allwch chi fod yn debyg iddo? Mae'n CYFATHREBU ei deimladau.
 4. Peidiwch ag eistedd ar y gadair unig o flaen y siop adrannol - Cofleidiwch y dywediadau hyn,Ie mêl, sy'n edrych yn ddwyfol arnat, neu Mae'n ymddangos eich bod wedi colli rhywfaint o bwysau, neuWrth gwrs gallwn wario (rhowch faint o sero sydd yma), yr hyn sy'n bwysig yw eich bod chi'n hoffi (rhowch beth bynnag mae hi eisiau ei brynu yma).
 5. Peidiwch â bod ar wahân - Rydyn ni'n dal i fod yn ddynion ag ymddygiadau ogof fel crafu, byrpio, poeri, gweithio ar geir, neu unrhyw beth sy'n ymwneud ag offer. Ar yr un pryd, byddwch yn awyddus i'w straeon. Gallai fod yr un am ei mam rydych chi wedi'i glywed ganwaith. Edrych hi yn y llygaid, a chofleidio dynn.
 6. Peidiwch â charu yn unig, ond carwch yn angerddol - Sut ydych chi'n gwybod a ydych chi'n caru'n angerddol? Rydych chi eisiau cael bumps gŵydd, anghofio pwy ydych chi, colli'ch cydbwysedd, neu deimlo profiad y tu allan i'r corff. Cloddiwch yn ddwfn a darganfyddwch y gwres sydd wedi'i guddio ym mhlygiadau eich bod.
 7. Ddim yn berchen ar y teclyn rheoli o bell – byddwch chi'n mwynhau'r fflic cyw yna ac yn trafod wedyn
 8. Peidiwch â rheoli pwy yw eich ffrindiau cinio - Os yw hi'n wallgof am ei chariad, RHAID i chi hoffi'r boi cyfatebol.
 9. Peidiwch â gwrthod yr hyn y mae'n hoffi ei fwyta neu ei yfed - ysgewyll Brwsel? iym. Te poeth Jasmine a Lafant? iym dwbl.
 10. Peidiwch â gwylio gweddill y gêm, ond gwnewch y llestri yn lle hynny.
 11. Peidiwch ag anghofio am ei dymuniadau. Gofalwch wrthynt cyn gweithio ar eich un chi.
 12. Peidiwch â dal chwerthin. Mae merched wrth eu bodd pan fyddwn yn cymryd pethau'n ysgafn.
 13. Peidiwch â chymryd yn unig, rhowch yn angerddol.
 14. Peidiwch â gwneud drwg, o leiaf ceisiwch eich galetaf. Does dim rhaid i chi fod yn sant, er bod bod yn sant agos yn beth da. Mae llawer o santeiddrwydd yn gwneud i eraill.

Peidiwch â mynd allan gyda'r bois cyn iddi fynd allan gyda'r merched. Bydd y noson pan fydd hi'n cael hwyl gyda'i ffrindiau yn flasus.

Peidiwch ag ofni caneuon fel Song of Summer, Mermaid Net, Flamingo’s Dream, Spirit Whisper, a Seduction; mae'r rheini i gyd yn enwau paent. Wrth siarad am seduction, peidiwch â gofyn am ryw pan nad oes ganddi'r awydd, a dysgwch ei ffyrdd cynnil o gyflawni pleser.

Peidiwch â gollwng gafael ar eich ymddangosiad corfforol. Canmoliaeth iddi sawl gwaith y dydd.

Peidiwch â chwyno am nifer y gobenyddion ar y gwely. Nid y rhai rydych chi'n cysgu gyda nhw, ond y gobenyddion rydych chi'n eu symud o'r neilltu er mwyn i chi allu mynd i'r gwely. Ar un adeg yn ystod fy mhriodas, fe wnes i gyfrif 12. Hefyd, peidiwch byth â diystyru cyfrif cotwm y dalennau. Prynu 800 neu uwch; Mae'r Aifft yn chwedlonol am fwy na'r pyramidau. Mae'r dalennau hyn yn gwneud ar gyfer snuggling blasus.

Peidiwch â bod yn negyddol am unrhyw beth y mae'n ei wneud, gan gynnwys yr hyn y mae'n ei wisgo, yn paentio ar ei hwyneb, yn gwisgo'r plant ag ef, yn paratoi ar gyfer swper, yn prynu i'r tŷ, yn plannu yn yr ardd, yn gwrando ar, yn darllen, yn chwistrellu'r dodrefn â, neu'n gorchuddio'r dodrefn. dros y ffenestri.

Peidiwch â gadael i Gyfraith Entropi llanast â'ch bywyd cariad. Mae'r gyfraith hon yn dweud y bydd popeth yn dadfeilio heb ofal priodol. Mae cariad yn ferf, mae'n cymryd llawer o gamau i feistroli ei siambrau aml-ffasiwn. Gofalwch am eich cariad.

Pethau bach mae dynion yn eu caru am y fenyw maen nhw'n ei charu

Dysgwch beth NID i'w wneud, a byddwch yn cerdded i mewn i'r machlud gan ddal dwylo ar un ochr a gwiail ar yr ochr arall, a bydd pobl iau yn gofyn am eich cyfrinach. Os mai chi yw'r fenyw honno, fe allech chi siarad am gariad, cyfathrebu, ymddiriedaeth, dealltwriaeth, a'r holl nodweddion gwych eraill. Os mai chi yw'r dyn, fe gewch chi'r olwg syfrdanol hon yn eich llygaid, Pa gyfrinach? Dw i'n dweud, 'Ie, annwyl. '

Nid yr hyn sy'n bwysig yw'r hyn rydych chi ei eisiau, na'r hyn y mae hi ei eisiau. Yr hyn sy'n bwysig yw eich bod chi'n tueddu at yr hyn y mae hi ei eisiau, cyn mynd i'r afael â'r hyn rydych chi ei eisiau.

Bydd dilyn y cyngor a roddir yma yn trawsnewid eich cariad o'r hyn a ddisgwylir i'r hyn sy'n ddigynsail, ac o un sydd wedi'i mynegi â phigyn ar y boch, i briodas a ddethlir â nosweithiau stêm a ffenestri niwlog.

Ranna ’: