3 Awgrymiadau Clyfar a Grymus ar gyfer Cynllunio Ysgariad i Fenywod

Cynllunio Ysgariad i Fenywod

Gall ysgariad fod yn ddinistriol yn gorfforol ac yn emosiynol i rai menywod. Tra bod eraill fel pe baent yn dod allan o dywyllwch ysgariad yn gryf ac wedi'i rymuso. Mae'r gwahaniaethau rhwng y ddau ganlyniad hyn yn enfawr, ond yn amlwg, dim ond un canlyniad allan o'r ddau sy'n ddymunol. Y cwestiwn yw, beth mae'r menywod grymus hyn yn ei wneud i helpu eu hunain? A beth sy'n achosi'r gwahaniaeth syfrdanol mewn canlyniadau?Rydyn ni wedi darganfod tri awgrym grymusol ar gyfer cynllunio ysgariad i ferched fel y gall pob merch ddeillio o'u hysgariad yn hyderus ac yn gryf - gan eu sefydlu'n braf ar gyfer cam nesaf eu bywyd.Tip 1: Mae'r cyfan yn y meddylfryd

Mae ysgariad yn boenus i bawb, hyd yn oed yr ysgariadau cryf, grymus yr ydym eisoes wedi sôn amdanynt, hyd yn oed i'r dynion dan sylw a hefyd i'r priod a oedd eisiau'r ysgariad yn y lle cyntaf.

Mae'n amser heriol, mae ysgariad yn ymwneud â newid ac mae newid yn frawychus, ond mae'n rhaid i chi gofio bod gennych chi'r pŵer i gyfarwyddo'r newid hwnnw er mwyn i chi allu llywio llwybr at heddwch a chyflawniad personol. Y cyfan sydd ei angen i gyflawni hyn yw rheoli eich meddylfryd!Felly gyda hynny mewn golwg, un o'r pethau cyntaf y gallwch chi ei wneud i sicrhau eich bod chi'n codi o fflamau eich priodas yn gryf a phwerus yw penderfynu a ydych chi'n mynd i adael i'r broses ysgaru eich meddiannu chi neu a ydych chi'n dewis gwneud hynny gweithio'n galed i fod yn ymarferol, yn rhagweithiol ac yn gadarnhaol wrth i chi gofleidio'r siwrnai ddewr hon.

Un o'r awgrymiadau gorau ar gyfer cynllunio ysgariad i ferched yw cofio, hyd yn oed os nad ydych chi'n teimlo bod gennych reolaeth ar eich bywyd ar hyn o bryd, mae yna lawer o agweddau ar eich ysgariad y gallwch chi gymryd rheolaeth drostyn nhw ac un o'r rheiny yw eich meddylfryd.

Mae dysgu derbyn a phrosesu'r golled rydych chi wedi'i phrofi, a chymryd camau cadarnhaol tuag at ailadeiladu bywyd newydd ac iach i chi'ch hun o'r pwys mwyaf. Mae gwiriadau meddylfryd rheolaidd i gynnal rhagolwg cadarnhaol, wrth ganiatáu amser i'ch hun alaru'ch colled yn hanfodol. Yn enwedig os ydych chi'n gwybod y bydd hyn i gyd yn pasio ac un diwrnod byddwch chi'n iawn eto.Cymerwch amser i sylwi ar amseroedd pan allech chi deimlo'n bryderus, wedi'ch gorlethu neu i lawr, a threuliwch amser yn dysgu sut i'w rheoli fel nad ydyn nhw'n berchen arnoch chi mwyach. Yna wrth i chi ddarganfod y gallwch eu rheoli, byddwch chi'n teimlo'n fwy a mwy hyderus bob dydd o wybod, os gallwch chi drin eich hun, y gallwch chi drin unrhyw beth.

Os ydych chi'n cael trafferth aros yn bositif, manteisiwch ar y cyfle i gael arbenigwr i'ch helpu chi trwy gyfres o sesiynau therapi. A gwnewch yn siŵr eich bod chi'n helpu'ch teulu a'ch ffrindiau i'ch helpu chi trwy adael iddyn nhw wybod sut y gallan nhw eich helpu chi. Bydd rhoi gwybod i bobl beth sydd ei angen arnoch yn sicrhau eich bod yn derbyn cefnogaeth briodol (ar yr amod bod eich anghenion yn realistig, yn rhesymol ac yn ymarferol). Felly beth am wneud rhai o'r addasiadau meddyliol hyn heddiw fel y gallwch chi fod yn berchen ar eich bywyd newydd.


sut i roi'r gorau i hoffi rhywun

Awgrym 2: Dewch yn rheolwr busnes eich hun

Os ydych chi'n bwriadu gadael eich ysgariad wedi'i rymuso, dyma un tip o'r ysgol meddwl ar gyfer ysgariad ar gyfer menywod y mae angen i chi ei wybod a gweithredu arno.

Mae yna ormod o fenywod, (gan gynnwys enillwyr uchel) nad ydyn nhw wir yn gwybod beth sy'n digwydd yn eu cyllid priodasol a theuluol. Hyd yn oed os mai chi sy'n talu'r holl filiau, ai chi sy'n gwneud yr holl gynlluniau ariannol? Os oes unrhyw agwedd ar reolaeth ariannol eich materion priodasol nad ydych wedi delio â hi, mae'n bryd nawr cymryd rhan a dysgu sut i'w trin. A pho gyflymaf y byddwch chi'n dysgu, y gorau fydd eich dyfodol.

Mae yna adegau yn ystod ysgariad lle byddwch chi'n teimlo allan o reolaeth, ac efallai y byddwch chi'n teimlo bod y broses yn llusgo, os gallwch chi gofleidio'r cynllunio ysgariad hwn ar gyfer menywod yn tipio'n gyflym, yna byddwch chi'n teimlo rheolaeth ar unwaith, a bydd gennych chi rywbeth i'w wneud tynnu eich sylw oddi wrth boen y broses. Byddwch yn cymryd camau ymarferol a fydd yn sicrhau y byddwch yn gwella ac yn gryfach bob dydd.

Hyd yn oed os nad ydych chi'n hoffi delio ag arian mae angen i chi ddysgu. Dechreuwch trwy adolygu ‘cynllunio ysgariad i ferched tip 1’, addasu eich meddylfryd a dysgu ei garu. Byddwch yn falch ichi wneud yn y tymor hir.

Bydd wynebu ysgariad heb ddeall na gwybod am eich cyllid yn frawychus. Sut allwch chi fod yn gyfrifol am eich bywyd ariannol, os nad ydych chi'n gwybod faint o arian sydd gennych chi? Mae angen i chi bwyso a mesur, dysgu eich sefyllfa ariannol (hyd yn oed os yw'n hyll) ac yna cymryd camau i'w drin.

Dewch yn rheolwr busnes eich hun

Os oes angen cyngor ariannol, neu gefnogaeth arnoch i reoli unrhyw ddyledion, mae yna ddigon o adnoddau o gwmpas bob amser a all eich helpu i lywio unrhyw ddyfroedd muriog.

Mae angen i chi wybod, waeth beth yw cyflwr eich cyllid, bod rhywbeth y gallwch ei wneud o hyd i ddatrys y sefyllfa a'r cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw tynnu'ch esgidiau cychwyn a dysgu beth sy'n digwydd a sut i'w reoli - yn union fel a rheolwr busnes fyddai.

I ddechrau, cynlluniwch gymryd camau bach. Dechreuwch trwy ddod yn sleuth ac adolygwch eich llwybr papur ariannol. Edrychwch ar gofnodion banc, ffurflenni treth, datganiadau cardiau credyd, os na allwch gael mynediad atynt, gofynnwch am gopi. Cymerwch wiriad sgôr credyd yn eich enw chi.

Awgrym 3: Symudwch eich ffocws oddi wrth eich gŵr i chi'ch hun

Fel menywod, rydym yn naturiol yn meithrin ac yn poeni am les y bobl bwysig hynny yn ein bywyd. Os ydych wedi bod yn briod ers cryn amser, mae hyn yn cynnwys eich gŵr.

Wrth ichi symud trwy'r broses ysgaru, mae'n bryd symud eich ffocws o'ch gŵr i chi. Os ydych chi'n dal i gribo trwy ei gofnodion ffôn neu'n sganio ei gyfryngau cymdeithasol i ddod o hyd i fai neu anffyddlondeb ar ei ran, rydych chi'n dal i chwarae rhan emosiynol, ac mae'r holl egni rydych chi'n ei wario ar hyn yn wastraff.

Os ydych chi'n tueddu tuag at feddwl am deimladau eich gŵr, a mynd i'r afael â'i anghenion emosiynol er ei fod ar wahân i chi yn emosiynol ac y gallai fod yn eich defnyddio chi, neu os yw'n defnyddio triniaeth emosiynol i geisio'ch cael chi'n ôl yn ymwybodol neu'n anymwybodol ni fyddwch chi'n helpu'ch hun neu'ch Gwr trwy dueddu at ei anghenion.

Mae angen i chi dorri'r cysylltiadau a rhoi lle i chi a'ch Gŵr ddod o hyd i ffynonellau newydd o gefnogaeth emosiynol pronto.