30 Rhinweddau Priodas Gristnogol

Cyngor priodas Gristnogol

Yn yr Erthygl hon

Dylai pob cwpl Cristnogol wybod mai dim ond o wneud Iesu yn ganolbwynt eu bywydau gyda'i gilydd y gall priodas Gristnogol lwyddiannus neu briodas Gristnogol iach ddod.Mae'r Rhinweddau Cristnogol , a'r Rhinweddau Beiblaidd priodas ei fod wedi rhoi pob un ohonom, yn offer pwerus i greu cytûn a hirhoedlog perthynas .

Mae'r erthygl yn cynnwys 30 o ddysgeidiaeth Gristnogol ar werthoedd priodas sy'n hanfodol ar gyfer adeiladu priodas dduwiol.

1. Derbyn

Nid oes neb yn berffaith. Mae gan bob un ohonom ein gwendidau a'n gwendidau. Derbyn eich priod am bwy ydyw ef neu hi mewn gwirionedd , a pheidiwch â cheisio newid eich gilydd.

2. Gofalu

Cymerwch yr amser i gwtsio, siarad, a dal dwylo gyda'ch priod yn union fel roeddech chi'n dyddio. Dywedwch “Rydw i cariad chi ”: bob dydd ac yn gwneud pethau neis i'ch gilydd i ddangos eich bod chi'n malio.

3. Ymrwymiad

Darn o cyngor priodas duwiol ar gyfer llwyddiant priodas i gyplau yw y dylent ymrwymo eu hunain yn llawn i'r briodas a gweithio law yn llaw i greu bond gryfach â'i gilydd.

4. Tosturi

Dylai cyplau fod yn sensitif i deimladau ei gilydd a dylent fod yn barod i gysuro a chefnogi ei gilydd ar adegau o boen, problemau ac anawsterau.

5. Ystyriaeth

Pan fyddwch chi'n briod, nid ydych chi bellach yn gwneud penderfyniadau dim ond i chi'ch hun. Mae rheolau priodas Feiblaidd yn ein dysgu y dylai cyplau ystyried barn ei gilydd a siarad am bob penderfyniad y mae angen ei wneud.

6. Cynnwys

Un arall Priodas Gristnogol a rhinwedd perthynas yn nodi y gallwch chi freuddwydio am bethau gwell yn y dyfodol ond dylech chi hefyd ddysgu bod yn hapus ac yn fodlon â'r hyn sydd gennych chi eisoes.

7. Cydweithrediad

Y perthnasoedd Cristnogol sydd gryfaf pan gŵr a gwraig yn gweithio fel tîm . Mae'r cyplau hyn yn gweithio gyda'i gilydd ac nid yn erbyn ei gilydd trwy bob her y mae'n rhaid iddynt ei hwynebu.

Gwyliwch y fideo ar rinweddau Cristnogol

8. Urddas

Bydd gwerthfawrogi urddas pob un yn helpu cyplau i aros yn driw i'w addunedau oherwydd nad ydyn nhw am wneud unrhyw beth i ddifetha eu haddunedau.

9. Anogaeth

Dylai cyplau ddysgu annog ei gilydd i fynd am y pethau sy'n eu gwneud yn hapus. Byddai gwerthoedd o'r fath mewn priodas yn eu helpu i allu codi ei gilydd ar adegau pan fydd ei angen arnynt fwyaf.

10. Tegwch

Dylai pob penderfyniad a wneir gan y cwpl fod yn deg i'r gŵr a'r wraig. Rhennir popeth rhyngddynt.

11. Ffydd

Pan fydd gan bâr priod ffydd yn Nuw a yn cymryd yr amser i weddïo gyda'n gilydd, maen nhw'n adeiladu cwlwm ysbrydol sy'n dod â nhw'n agosach at Dduw ac at ei gilydd.

12. Hyblygrwydd

Dylai cyplau Cristnogol ddysgu cyfaddawdu, addasu a gwneud aberthau i gynnal cytgord yn eu perthynas.

13. Maddeuant

Mae pawb yn gwneud camgymeriadau. Mae gwerthoedd Cristnogol priodas yn cyfleu, os yw gŵr a gwraig wir yn caru ei gilydd, yna byddent yn barod i faddau i bob un os ydyn nhw wir eisiau gwneud hynny gwneud i'w perthynas weithio .

Maddeuant yw'r cynhwysyn allweddol wrth gael perthynas briodasol lwyddiannus a boddhaol.

14. Haelioni

Mewn priodas Gristnogol, dylai dyn a dynes fod yn barod i ddiwallu anghenion eu priod. Boed yn bethau materol, amser gyda'i gilydd neu hyd yn oed rhyw, dylai pob un ei ddarparu'n llawen.

15. Diolchgarwch

Mae'r y cyngor gorau ar briodas Gristnogol y gallaf ei roi ichi yw dysgu dweud “Diolch” wrth eich priod. Bydd dangos gwerthfawrogiad yn gwneud rhyfeddodau i'ch perthynas.

Realiti Priodas Gristnogol

16. Cymwynasgarwch

Mae pethau'n dod gymaint yn haws pan fydd cyplau yn helpu ei gilydd gyda'u tasgau a'u cyfrifoldebau. Fel rhan o'r defosiwn dyddiol ar gyfer parau priod, dylent bob amser fod yn barod i helpu eu priod pryd bynnag y gallant.

17. Gonestrwydd

Dylai cyplau allu siarad am unrhyw beth â'u partneriaid. Bydd bod yn onest ynglŷn â sut rydych chi'n teimlo am bob sefyllfa yn eich helpu chi'ch dau i ddatrys pob mater y mae'n rhaid i chi ei wynebu.

18. Gobaith

Dylai parau priod Cristnogol fod yn ffynhonnell gobaith ac optimistiaeth ein gilydd. Mae hyn yn eu helpu nhw i ddal ati i symud ymlaen er gwaethaf y treialon a allai ddod.

19. Gorfoledd

Cymerwch yr amser i chwerthin a chwarae gyda'ch priod. Osgoi annedd ar y pethau negyddol a cheisiwch wneud pob eiliad gyda'i gilydd yn atgof hapus.

20. Caredigrwydd

Dylai cyplau ddysgu bod yn braf gyda'i gilydd. Osgoi geiriau niweidiol, gweiddi, a gweithredoedd tramgwyddus. Os ydych chi wir yn caru rhywun ni fyddwch yn gwneud unrhyw beth i'w cynhyrfu na gwneud iddynt deimlo'n llai annwyl.

21. Cariad

Hyd yn oed os yw cwpl yn ymladd, dylent atgoffa eu hunain o'u cariad at ei gilydd a chaniatáu i hyn eu tywys trwy bob sefyllfa.

22. Teyrngarwch

Dylai cyplau fod yn deyrngar i'w gilydd a pheidiwch â gwneud dim i ddinistrio'r addewid a wnaethant gerbron Duw.

23. Amynedd

Ar adegau o gamddealltwriaeth a diffygion, ni ddylai cyplau adael i ddicter a rhwystredigaeth eu goresgyn. Yn lle hynny, dylent fod yn amyneddgar gyda'i gilydd a chanolbwyntio ar ddatrys y materion gyda'i gilydd.

24. Dibynadwyedd

Dylai cyplau allu dibynnu ar ei gilydd ar adegau o angen. Pob un yw system gymorth y person arall a ffynhonnell cryfder.

25. Parch

Dylai cwpl Cristnogol bob amser trin eich gilydd â pharch i ddangos sut maen nhw'n gwerthfawrogi ei gilydd.

26. Cyfrifoldeb

Mae gan ddynion a menywod mewn priodas Gristnogol eu cyfrifoldeb eu hunain. A dylai pob un wneud ei ran i gynnal perthynas iach.

27. Hunanddisgyblaeth

Dylai cyplau ddysgu rheoli eu dymuniadau. Dylent allu gwrthsefyll temtasiynau a byw bywyd sy'n gyfiawn.

28. Tacteg

Dylai cyplau bob amser cofiwch siarad â'i gilydd mewn ffordd barchus a digynnwrf. Dewiswch eich geiriau hyd yn oed os ydych chi'n ddig fel na fyddwch chi'n brifo'ch gilydd.

29. Ymddiried

Mewn priodas Gristnogol, dylai'r ddau ddysgu ymddiried yn ei gilydd a dylent ymdrechu i fod yn ddibynadwy hefyd.

30. Deall

Yn olaf, dylai cyplau fod yn fwy deallgar o'i gilydd. Fe ddylech chi allu datrys unrhyw beth gyda'ch gilydd unwaith y bydd y ddau ohonoch yn gwrando ar eich gilydd ac yn derbyn eich gilydd am bwy ydych chi go iawn.

Mae'r rhinweddau hyn i gyd yn ddysgeidiaeth o'r ffydd Gristnogol ac yn cyflwyno'u hunain fel Cymorth priodas Gristnogol i gyplau mewn angen.

Os ydych chi'n byw eich bywyd priodasol yn ôl y gwersi hyn yna byddwch chi'n gallu adeiladu perthynas gref, hapus a pharhaol y gallwch chi fod yn falch ohoni.

Ranna ’: