Darganfyddwch Ffyrdd i Ddial ar Eich Cariad Twyllo

Ffyrdd o Ddial ar Eich Cariad Twyllo

Yn yr Erthygl honPan wnaethoch chi syrthio mewn cariad roedd popeth yn ymddangos yn berffaith rhyngoch chi a'ch partner. Fe wnaethoch chi addewidion i'ch gilydd eich bod chi'n meddwl y byddech chi'n cadw am byth.
syniadau priodas diwrnod naid

Yna un diwrnod y gwnaethoch sylweddoli bod yr hud wedi diflannu, nid oedd eich partner bellach yn edrych arnoch chi fel y gwnaethant unwaith. Fe gollon nhw'r diddordeb mewn siarad â chi, treulio amser gyda chi ac yn lle hynny, roedden nhw'n eich rheoli chi.

Fe'ch gwelsoch yn gwenu ar eu ffonau yn rhy aml, gan wneud rowndiau aml i'r balconi. Ac yna fe darodd chi, mae'n debyg eu bod nhw'n twyllo arnoch chi.Fe wnaethoch geisio gwthio'r meddwl i ffwrdd ond ni allech wneud hynny. Un diwrnod ni allech wrthsefyll yr ysfa i godi eu ffôn a mynd trwy eu sgyrsiau. Roedd yn iawn yno, eu sgyrsiau rhamantus â pherson arall.

Fe wnaethant dwyllo, dweud celwydd a thrin chi am bwy sy'n gwybod am ba hyd? Efallai eu bod wedi dweud mai dim ond blwyddyn oedd hi, ond maen nhw wedi profi eu hunain yn gelwyddgi, felly a allwch chi hyd yn oed eu credu? Hefyd, “yn unig” y flwyddyn!


sut i gadw priodas yn ffres

Beth?Gadewch inni feddwl am hyn am eiliad, er mwyn gallu tynnu perthynas i ffwrdd am unrhyw gyfnod o amser, rhaid i'ch partner ddweud celwydd a'ch trin er mwyn tynnu'r godineb i ffwrdd, dde? Mae'n rhaid iddyn nhw droelli'r gwir a dweud celwydd llwyr i fod yn rhywle na ddylen nhw fod.

Mae'n rhaid iddyn nhw orwedd a chwarae gyda'ch pen os ydyn nhw'n mynd allan o'r dref am y penwythnos neu'n dod adref yn hwyr ar ôl gwaith. Byddwn yn rhoi eu geiriau yn y categori “i beidio â bod yn ymddiried ynddynt” ar hyn o bryd.

Y galar sy'n dilyn ar ôl cael ei dwyllo

Mae hyn yn ein gadael mewn niwl am ein bodolaeth ein hunain. Beth sy'n real? Beth yw ffug? Y tro hwnnw ni wnaeth i apwyntiad fy meddyg, a oedd yn ei rhygnu? Pan oedd yn hwyr i angladd fy mam, a oedd gyda hi? Mae cwestiynau am ein gorffennol yn ein harwain drosodd a throsodd. Gall dianc deimlo'n amhosibl oherwydd mae hyd yn oed ein breuddwydion yn hoffi cymryd rhan yn y dychrynllyd.Ystyried ceisio dial ar eich partner

Mae'n ddealladwy bod y rhan fwyaf ohonom yn mynd trwy gyfnod pissed off, mae hynny'n iawn ac yn normal iawn. Mae meddyliau a ffantasïau o sut i ddial ar foi a ddefnyddiodd chi yn dawnsio trwy eich pen.

Rydyn ni am wneud iddyn nhw frifo cynddrwg ag rydyn ni'n brifo. Rydym yn edrych am syniadau ar ‘sut i ddial ar rywun sy’n eich brifo’. Rydyn ni am iddyn nhw ddeall y boen, hyd yn oed am funud. Weithiau, rydyn ni'n teimlo y bydden nhw'n newid, yn teimlo'n wir edifeirwch ac yn dod yn cropian yn ôl pe gallen nhw ddeall dyfnderoedd anobaith a achoswyd ganddyn nhw.Yn fy meddyliau tywyllaf o fod eisiau dial, chwaraeais gyda’r syniad o ddweud wrth fy ngŵr nad ei ferched oedd ei ferched ef, ond ei frawd. Er nad oedd hyn yn wir mewn unrhyw ffordd, a bod fy mherthynas â fy mrawd yng nghyfraith bob amser yn gwbl briodol, roedd yn gelwydd y credais y byddai'n ei frifo, hyd yn oed am ychydig funudau. Wnes i erioed weithredu ar y ffantasi hon, ond roedd yno. Peidiwch â gadael i syniadau dial mor ddifrifol niweidio'ch bywyd a'ch teulu ymhellach.

Y dial gorau ar ôl iddyn nhw dwyllo

Yn Ar ôl y Affair , rydym yn cael llawer o negeseuon e-bost am yr angen hwn am ddial. Angen bodloni'r dicter dwys rydyn ni'n ei deimlo. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn awgrymu eu bod eisiau cysgu gyda ffrind gorau eu partner, troi'r plant yn eu herbyn, cymryd popeth oddi wrthyn nhw yn y llys ac yn hellip; Er y gallai hyn i gyd deimlo'n dda i chi yn eiliad eich dicter, hoffwn adael i chi fynd i mewn ar gyfrinach fach. Y ffordd orau i ddial ar eich Cariad Twyllo yw bod yn chi, y fersiwn hapusaf, iachaf, fwyaf caredig, llwyddiannus ohonoch chi'ch hun. Nid wyf yn plentyn chi.


cydnabod cam-drin emosiynol

Rydych chi'n gweld eich bod chi'n dal yr un person anhygoel ag yr oeddech chi cyn i chi ddarganfod y berthynas. Cysgu gyda'r ffrind, brifo a defnyddio'r ffrind. Nid ydych chi am fynd i'r lefel honno. Rydych chi'n blant hanner y rhiant hwnnw, mae siarad yn wael amdanynt yn brifo'ch plant, nid yw hynny'n mynd i weithio.

Beth yw'r dial gorau yn erbyn gŵr sy'n twyllo?

Rydych chi, y person anhygoel y bu iddyn nhw syrthio mewn cariad ag ef ar un adeg, chi a'ch amharodrwydd i dorri. Byddwch chi a'ch gwên yn ddial ofnadwy ar eu cyfer a'r anrheg fwyaf i chi'ch hun.

Gallwch ddod i adnabod a hoffi'ch hun eto. Gallwch ddysgu galaru a symud trwy'r boen yn lle ceisio sgipio dros y boen. Fe welwch gryfder ynoch chi, doeddech chi ddim yn gwybod bod gennych chi. Byddwch yn edrych yn ôl ar yr adeg hon yn eich bywyd ac yn teimlo'n falch, nid dicter, balchder ym mhwy rydych chi wedi dod a beth sydd gan eich dyfodol. Dyma'r ffordd orau ar sut i ddial ar foi a'ch chwaraeodd.