Beth i'w Ddisgwyl o Gwnsela Cyn-Briodas Feiblaidd

Cwnsela Cyn-Briodas Feiblaidd

Yn yr Erthygl hon
holiadur paratoi priodas

Os oes gennych chi a'ch partner eich ffydd mewn Cristnogaeth, byddai'n syniad gwych ystyried cwnsela Beiblaidd cyn priodi, cyn ichi gerdded i lawr yr ystlys.Os yw'ch priodas ar y gorwel, rhaid i chi fod yn rhy brysur gyda'r paratoadau priodas munud olaf. Serch hynny, bydd cwnsela premarital Cristnogol yn eich helpu i ddeall ystyr priodas yn well a'r hyn y mae'n ei olygu.

Gyda chwnsela Beiblaidd cyn priodi, ni fyddwch yn dweud yr addunedau trwy sefyll wrth yr allor yn unig, ond byddwch yn eu golygu o waelod eich calon. Hefyd, nid defodau priodas yn unig mohono.Mae priodas yn llawer mwy na diwrnod priodas. Bydd priodas yn newid y bywyd rydych chi wedi'i arwain tan nawr ac yn diffinio gweddill cwrs eich bywyd.

Mae pwysigrwydd cwnsela cyn-geni yn ddigyffelyb. Wedi'r cyfan, mae'n gyfrwng i ddatrys cymhlethdodau'r digwyddiad newid bywyd hwn o'r enw priodas!

Beth yw cwnsela Beiblaidd cyn priodi?

Mae cyplau sydd â diddordeb mewn cwnsela cyn-briodas Gristnogol yn aml yn chwilfrydig am yr hyn y mae cwnsela cyn-briodasol yn ei wneud, a beth i'w ddisgwyl mewn cwnsela cyn-geni.Maent eisiau gwybod am y broses er mwyn penderfynu a fydd o fudd i'r berthynas ai peidio.

Mae cydgysylltu ffydd â chwnsela yn gwneud llawer o ddaioni trwy ddefnyddio dysgeidiaeth y Beibl i werthuso perthynas a pharatoi'r ddwy ochr ar gyfer yr ymrwymiad sydd o'u blaenau. Ond, gall y dull ar gyfer cwnsela Beiblaidd cyn priodi amrywio o eglwys i eglwys.

Er enghraifft, mewn eglwys fach, gall pethau fod yn eithaf syml. Efallai y gallwch fynd at y gweinidog yn uniongyrchol. Ac efallai y bydd y gweinidog yn barod i ddechrau ateb eich cwestiynau cwnsela cyn priodi yn y fan a'r lle.Tra mewn eglwys fwy, efallai y bydd yn rhaid i chi ymgynnull gyda llawer mwy o gyplau fel chi a chael sesiynau cwnsela systematig gyda chwricwlwm sefydledig.

Trwy gyfres o sesiynau, mae'r cwnselydd (gweinidog profiadol) yn gofyn nifer o gwestiynau, yn cychwyn trafodaethau pwysig, ac yn defnyddio'r Beibl fel canllaw i gwmpasu pynciau hanfodol, gan gynnwys hanfodion priodas a gofynion beirniadol eraill paratoi priodas.Ar ddiwedd y cwnsela, rhoddir cyfle i gyplau fynd i'r afael ag unrhyw gwestiynau cwnsela cyn-ateb heb eu hateb ac adolygu sesiynau blaenorol.

Trafodir rhai o'r pynciau cwnsela cyn priodas yn fanwl yn yr adrannau canlynol.

Hanfodion priodas

Mae cwnsela Beiblaidd cyn priodi yn dechrau trwy werthuso'r cwpl ymgysylltiedig er mwyn teilwra cwnsela i'w hanghenion penodol. Unwaith y bydd anghenion yn cael eu gwerthuso, bydd y cwpl a'r gweinidog yn mynd dros hanfodion priodas.

Felly, beth sy'n cael ei drafod yn ystod cwnsela premarital?

Pwnc cariad yn cael ei drafod yn ogystal â sut mae'r ddwy ochr yn diffinio cariad, rhyw, a sefydlogrwydd priodas.

Mae'n eithaf cyffredin i gyplau resymoli rhyw cyn-geni unwaith y byddant wedi dyweddïo. Felly, mae rhyw premarital a themtasiynau eraill o'r fath hefyd yn cael eu trafod yn ystod cwnsela cyn-briodas Feiblaidd.

Rhoddir llawer o bwyslais hefyd ar ymddiriedaeth, cynnal ymddiriedaeth, parch, dealltwriaeth, ac wrth gwrs, y rôl y mae ffydd yn ei chwarae wrth arwain a chefnogi priodas dros y blynyddoedd.

Y persbectif Beiblaidd ar briodas

Y persbectif Beiblaidd ar briodas

Mae'r rhai sy'n bwriadu cerdded i lawr yr ystlys yn aml eisiau gwybod sut i fod yn briod da. Yn gyntaf, bydd y ddau hanner yn rhannu'r hyn y mae bod yn briod duwiol yn ei olygu iddyn nhw tra bod y llall yn gwrando.

Unwaith y bydd hynny'n digwydd, mae'r gweinidog yn cynghori'r ddau ar y pwnc gyda chymorth penillion cyfatebol o'r Beibl. Mae astudio’r Beibl yn brif ran o gwnsela cyn-briodas Feiblaidd.

Treulir llawer o amser yn astudio’r ysgrythurau’n drylwyr i ddeall sut mae syniadau Beiblaidd yn berthnasol i briodas.

Er enghraifft, bydd cyplau fel arfer yn astudio “hanfodion priodas” a roddir yn Genesis 2: 18-24. Hefyd, gallai cyplau archwilio beth mae Effesiaid 5: 21-31 a’r darn yn Genesis yn ei olygu wrth ddisgrifio bod y ddau “yn dod yn un cnawd.”

Paratoi priodas

Mae gan gyplau sy'n ymgysylltu dueddiad i ganolbwyntio mwy ar ddiwrnod y briodas na'r briodas.

Mae angen trafod llawer ar wahân i ddewis y ffrog briodas, penderfynu ar flasau'r gacen briodas, neu ystyried ffafrau'r briodas.

Mae priodas yn golygu ymrwymiad gydol oes i'ch priod. Tra'ch bod chi'n briod, bydd eiliadau hapus yn ogystal â heriol. Ac, er mwyn mynd i'r afael â'r eiliadau heriol yn llwyddiannus, bydd angen i chi fod yn barod ymlaen llaw.

Mae angen i chi gael disgwyliadau realistig gan eich priod, a'u derbyn gyda'u pethau cadarnhaol a negyddol.

Hefyd, yn union fel unrhyw fod dynol arferol, fe allai'ch priod neu'ch priod fethu. Mae angen i chi gredu yng ngogoniant Duw er mwyn gallu maddau i'ch priod ac adeiladu priodas gref.

Paratoi priodas yn cyflwyno cyfle i gyplau ddod ynghyd a mynd i’r afael â chynlluniau yn y dyfodol a rhai sydd eisoes yn bodoli sy’n ymwneud ag unrhyw beth o gyllid i ddulliau a fydd yn cael eu defnyddio i fynd i’r afael â phroblemau a gwrthdaro yn y dyfodol a goresgyn hynny.

Yn dibynnu ar y cyfarwyddiadau a roddwyd gan eich gweinidog, efallai y gofynnir ichi baratoi cynllun ariannol gyda'ch partner sy'n cynnwys cyllideb ynghyd ag aseiniadau eraill sy'n cydberthyn â'r cyfarfodydd.

Gwyliwch hefyd:

Lapio i fyny

Dyma'r pynciau nodweddiadol a fydd yn cael eu trafod yn fanwl trwy gymhwyso ysgrythurau Beiblaidd i gwnsela cyn priodi.

Felly mae cwnsela Beiblaidd cyn priodi yn helpu i nodi cryfderau a gwendidau pob cwpl cyn priodi a'u helpu i ddatblygu'r meddylfryd cywir sy'n hanfodol ar gyfer priodas hapus ac iach.

Mae egwyddorion y Beibl yn hanfodol ym mywyd pob Cristion. Mae astudio’r ysgrythurau’n fanwl yn helpu cwpl i freuddwydio am eu priodas, gwella eu ffydd, a dod ar draws unrhyw rwystr â ffydd ddiwyro yn Nuw.


pro ac anfanteision priodas o'r un rhyw