Trin mewn Perthynas: 5 Arwydd Rydych chi'n cael eich Rheoli

Trin mewn Perthynas

Yn yr Erthygl honA yw rhywbeth yn teimlo i ffwrdd yn eich perthynas? Roedd pethau gyda'ch priod yn mynd yn wych, ond yn sydyn iawn mae'r teimlad cnoi hwn yn eich stumog nad yw rhywbeth yn iawn? Gallai hyn fod yn faner goch rydych chi'n cael eich trin yn eich perthynas.Efallai eich bod yn meddwl y byddai trin perthnasoedd yn amlwg, ond y gwir yw y gall hyd yn oed partner cariadus eich trin chi i wneud pethau na fyddech chi fel arfer yn eu gwneud.

Pan ydych chi'n caru rhywun, rydych chi am deimlo eich bod chi'n derbyn gofal ac yn cael eu hamddiffyn ganddyn nhw, heb gael eich trin na'ch bychanu. Os yw rhywbeth yn teimlo i ffwrdd yn eich perthynas, peidiwch ag anwybyddu'ch greddf. Dyma'r 5 dull gorau o drin perthnasoedd y dylech eu hosgoi ar bob cyfrif.1. Goleuadau Nwy

Goleuadau nwy yn ferf a ddefnyddir i ddisgrifio rhywun sy'n trin rhywun yn seicolegol i'r pwynt o gwestiynu ei bwyll ei hun. Mae hyn yn beth ofnadwy i'w wneud i rywun rydych chi'n honni ei fod yn ei garu. Gall wneud iddyn nhw deimlo'n ddryslyd, yn wallgof, ac yn emosiynol ansefydlog.

Ymhlith yr arwyddion o oleuadau nwy mae:

 • Dweud celwyddau amlwg
 • Ddim yn byw hyd at eu gair
 • Ymosod ar lafar neu'n gorfforol ar bethau rydych chi'n eu caru (fel eich plant)
 • Defnyddio atgyfnerthu cadarnhaol ar ôl bod yn bychanu ar lafar fel dull o ddryswch
 • Taflunio eu beiau eu hunain arnoch chi (er enghraifft, maen nhw'n cael perthynas yn gyfrinachol ond byddan nhw'n rhagamcanu'r euogrwydd hwn trwy eich cyhuddo'n gyson o fod yn anffyddlon)
 • Gwadu’r gwir, hyd yn oed pan gyflwynir prawf
 • Troi ffrindiau neu deulu yn eich erbyn
 • Dweud wrth eraill eich bod chi'n gelwyddgi

Mae ymchwil yn dangos hynny 1 o bob 4 merch ac mae 1 o bob 9 dyn yn profi camdriniaeth agos-atoch sy'n arwain at ofn, anhwylder straen wedi trawma , a defnyddio gwasanaeth dioddefwr fel llinell gymorth. Mae goleuo nwy yn fath o gamdriniaeth a ddefnyddir yn gyffredin i drin a rheoli priod.2. Defnyddio euogrwydd i reoli

Un dull y mae partneriaid yn ei wneud i drin ei gilydd yw defnyddio euogrwydd fel arf.

Yn perthnasoedd iach , mae cyplau cariadus yn dysgu maddau ac anghofio am gamgymeriadau o'r gorffennol. Mewn perthnasoedd afiach, ystrywgar bydd priod yn defnyddio'ch camgymeriadau yn eich erbyn. Gan ddweud rhywbeth fel, “Ni allaf gredu na fyddwch yn gwneud hyn i mi pan faddau i chi pan wnaethoch ddweud celwydd wrthyf.”

Gellir defnyddio euogrwydd hefyd i wneud i chi deimlo'n flin dros eich priod.Er enghraifft, efallai eich bod am fynd allan gyda'ch ffrindiau ond mae'ch priod yn mynnu eich bod chi'n aros adref. Efallai y byddan nhw'n dweud rhywbeth fel, “Alla i ddim credu eich bod chi'n hoffi sefyll allan gyda'ch ffrindiau yn debycach i chi fel treulio amser gyda mi. Onid yw ein perthynas yn golygu unrhyw beth i chi? ”

Neu pan maen nhw'n ildio ichi fynd allan o'r diwedd, maen nhw'n dechrau ymddwyn yn drist ac yn unig ac yn dweud rhywbeth fel, “Mae hynny'n iawn, gallwch chi fynd allan gyda'ch ffrindiau heno. Mae'n debyg y byddaf yn aros adref ac yn gwneud dim. ”Defnyddio euogrwydd i reoli

3. Arwahanrwydd gan ffrindiau a theulu

Mewn Astudiaeth Brasil am y ffactorau mwyaf mewn anhapusrwydd perthynas, roedd cenfigen yn rheswm cyffredin i gyplau fod eisiau gwahanu. Nid yw cenfigen niweidiol o reidrwydd yn golygu bod priod yn genfigennus o rywun yn fflyrtio â'u partner. Na, gall priod ymosodol hyd yn oed fod yn genfigennus o'ch ffrindiau a'ch teulu.

Yn aml, bydd camdrinwyr a thrinwyr yn defnyddio'r dull ynysu fel modd i'ch rheoli.

Byddan nhw'n eich torri chi oddi wrth ffrindiau agos, yn gwrthod gadael i chi fynd allan gyda nhw, ac efallai y byddan nhw hyd yn oed yn ceisio'ch symud ymhell i ffwrdd o ble mae'ch teulu'n byw.


sut mae cariad yn teimlo

Pan nad oes gennych gefnogaeth ffrindiau a theulu, mae'n ei wneud yn fwy anodd gadael perthynas ymosodol . Nid oes gennych sicrwydd cyson gan anwyliaid nad yw'ch partner yn eich trin yn dda.

Po bellaf y gall eich priod eich cael gan ffrindiau a theulu, yr hawsaf fydd hi iddynt eich rheoli.

4. Defnyddio cariad fel arf

Dangoswyd i'r ocsitocin a ryddhawyd o agosatrwydd corfforol, boed yn dal dwylo, yn gwneud cariad neu'n cofleidio gyda'i gilydd ar y soffa. hyrwyddo bondio a gwneud partneriaid mwy o ymddiriedaeth o'i gilydd.

Mae'r rhain yn rhinweddau buddiol i briod sydd mewn perthynas iach, ond i'r rhai sydd mewn un gwenwynig, gall y rhain wneud mwy o ddrwg nag o les. Gall ymddiried mewn partner nad oes ganddo'ch budd gorau yn y bôn a bod ag ymlyniad emosiynol ag ef wneud ichi aros mewn perthynas wenwynig yn hirach nag y dylech.

Gall cael yr emosiynau bondio cryf hyn hefyd ei gwneud hi'n haws i'ch partner ddefnyddio'ch cariad tuag atynt yn eich erbyn. Ymadroddion fel “Pe byddech chi'n fy ngharu i byddech chi & hellip;” a daeth “Dywedasoch y byddech yn gwneud unrhyw beth i mi” yn fath o reolaeth droellog.

5. Chwarae'r dioddefwr

Mae blacmel emosiynol neu gorfforol yn fath gyffredin arall o drin perthnasoedd.

Efallai eich bod yn meddwl nad oes gan y mwyafrif o bobl gyfrinachau dinistriol i’w defnyddio fel blacmel, ond y gwir yw bod defnyddio technoleg wedi rhoi digon o fwledi partner i orfodi eu priod.

Mae rhai enghreifftiau o flacmel yn cynnwys:

 • “Os byddwch chi'n fy ngadael, rydw i'n mynd i ddweud wrth bawb y gyfrinach honno y dywedoch wrtha i”
 • “Os na wnewch yr hyn yr wyf ei eisiau, rydw i'n mynd i anfon y llun noeth hwnnw ohonoch chi at eich pennaeth a'ch ffrindiau i gyd.”
 • “Os na fyddwch chi'n prynu hwn i mi, rydw i'n mynd i godi'r cerdyn credyd hwnnw a roesoch i mi”
 • “Fe wnaf HWN i chi os gwnewch HWN i mi”

Gall priod chwarae'r dioddefwr er mwyn eich euogrwydd a chael cydymdeimlad gan ffrindiau a theulu. Efallai y byddan nhw hefyd yn defnyddio bygythiadau mawr i “Os byddwch chi'n fy ngadael, rydw i'n mynd i ladd fy hun. Ni fyddai gennyf unrhyw beth ar ôl i fyw iddo. ”

Mae trin perthnasoedd yn fwy cyffredin nag y byddech chi'n ei feddwl. Mae arwyddion trin yn cynnwys blacmelio, ceisio rheoli neu ynysu rhywun oddi wrth eu ffrindiau neu deulu, a defnyddio euogrwydd neu oleuo'ch priod i gael eich ffordd. Mae'r rhain yn ymddygiadau hynod afiach.

Os oes triniaeth neu gamdriniaeth yn eich perthynas gallwch gysylltu â'r Wifren Trais Domestig Genedlaethol ar 1-800-799-7233 neu anfon neges destun at 1-800-787-3224.