4 Ffordd Effeithiol i Gynnal Eich Priodas

Cynnal a Chadw Priodas

Yn yr Erthygl honChwiliwch ar Google neu Amazon am lyfrau ar briodas dda ac fe welwch gannoedd os nad miloedd o deitlau ar y pwnc. Mae rhai yn dda, rhai ddim cystal. Un peth rydw i bob amser wedi trafferthu gyda llawer o'r llyfrau hyn yw nad oes yr un ohonyn nhw'n fyr. Yn fy ymarfer rwy'n gweld mai syml sydd orau, ac mae byr hyd yn oed yn well. Er y gall bodau dynol a'u hymddygiad fod yn gymhleth, nid oes rhaid i'r ffordd yr ydym yn ymddwyn ein hunain, yn enwedig yn ein priodasau, fod yn hir, yn gymhleth, neu'n anodd hyd yn oed. Gyda hynny mewn golwg, rydw i wedi llunio rhestr o bedwar peth i geisio eu gwneud yn eich priodas a all helpu, yn enwedig os ydych chi'n cael trafferth ychydig.1. Byddwch yn gyson

Yn gyffredinol, nid yw hyn yn wir, ond mae cysondeb yn bwysig ac yn ddefnyddiol iawn mewn priodas. Pam? Oherwydd ei fod yn gadael i'r person arall wybod beth i'w ddisgwyl yn y berthynas yn y rhan fwyaf o amgylchiadau. Mae hefyd yn ddefnyddiol cael gwell syniad o'r hyn rydych chi wedi'i gyfathrebu i'ch partner. Os ydych chi'n gyson yn yr hyn rydych chi'n ei gyfathrebu a sut rydych chi'n cyfathrebu, mae'n gymaint haws cofio beth sydd wedi'i ddweud ac na ddywedwyd rhwng y ddau ohonoch.

2. Dywedwch beth rydych chi'n ei olygu, ystyriwch yr hyn rydych chi'n ei ddweud

Peidiwch â thoddi os ydych chi'n clywed rhywbeth nad ydych chi'n ei hoffi. Yn greiddiol i hyn mae hyn yn dechrau gyda bod yn glir wrth gyfathrebu â'n partneriaid. Os nad ydych chi'n hoffi rhywbeth, yna nid ydych chi'n ei hoffi. Os nad ydych chi eisiau gwneud rhywbeth, yna nid ydych chi am ei wneud. Nawr, mae'n rhaid i ni gael cyfaddawd mewn perthnasoedd a bydd yn mynd yn annifyr os yw'r naill neu'r llall ohonoch chi'n rhoi feto ar bopeth, ond y mater mawr yma yw dim ond cyfleu'r gwir i'ch gilydd. Peidiwch â dweud celwydd, peidiwch â osgoi, a pheidiwch â rhoi cot arno. Byddwch yn agored ac yn onest. Ac er daioni yn arbed, os ydych chi'n clywed rhywbeth nad ydych chi'n ei hoffi, peidiwch â mynd allan! Nid yw popeth yn fargen fawr!3. Defnyddiwch ymddiheuriadau yn gynnil

Cofiwch, os ydych chi'n defnyddio iaith ymddiheuro, mae yna addewid ymhlyg y byddwch chi naill ai'n gwneud neu ddim yn gwneud rhywbeth yn y dyfodol, ac ni ddylen ni wneud addewidion na allwn ni naill ai eu cadw neu nad oes gennym ni unrhyw fwriad i'w cadw. Mae'n gwneud yr ymddiheuriad yn wag. Rwyf am fod yn glir, nid fy mod i byth ymddiheuro yn fy mhriodas, ond dim ond dan rai amgylchiadau yr wyf yn ymddiheuro. Yn gyntaf, dwi byth yn ymddiheuro am rywbeth na wnes i ei wneud. Cyfnod. Yn ail, dwi byth yn ymddiheuro pan nad ydw i mewn hwyliau i wneud hynny. Rydych chi am ymddiheuro pan rydych chi'n ei olygu. Yn drydydd, dim ond pan wnes i rywbeth a gwybod fy mod wedi gwneud rhywbeth y byddaf yn ymddiheuro. Yn bedwerydd, dwi byth yn ymddiheuro am weithredoedd pobl eraill.

4. Gosodwch y ffôn symudol i lawr

Dylai cymryd rhan mewn cysylltiad rhamantus gynnwys cyfathrebu da a phrofiadau a rennir. Mae'n anodd gwneud hynny pan fydd eich trwyn yn cael ei bwyntio at y ffôn ac nid eich partner. Mae gwylio ffilm gyda'n gilydd (heb ffonau mewn llaw nac yn yr ystafell), er nad fy hoff weithgaredd, yn dal yn well na syllu ar y ffôn. Ewch allan a gwneud rhywbeth. Sôn am fywyd a breuddwydion a nodau. Ewch am dro gyda'n gilydd. BE gyda'n gilydd.


dalfa dros blentyn

Nid yw hon yn rhestr gynhwysfawr, ond mae'r rhain yn bethau cyffredin rwy'n eu dweud wrth gyplau yn fy swyddfa bob wythnos. Hefyd yn gwybod nad yw popeth yma yn mynd i fod yn berthnasol i bob sefyllfa, ond efallai y byddan nhw'n helpu o leiaf ychydig. Felly gwnewch eich gorau, ac os nad yw'n ymddangos bod hyn yn helpu, peidiwch ag aros i gael mwy o help gan therapydd yn eich ardal chi. Camgymeriad mawr y mae cyplau yn ei wneud yw aros yn rhy hir i ddatrys problem. Trwsiwch ef cyn iddo waethygu.Gallai cymryd y fenter i weithio ar eich priodas ei arbed! Peidiwch â rhoi'r gorau iddi! Mae'n werth chweil!