4 Ffordd i Ddiarfogi Dadl Heb Achosi Poen

4 Ffordd i Ddiarfogi Dadl Heb Achosi PoenO ran perthnasoedd, yn enwedig y math rhamantus, rydym i gyd yn gwybod erbyn hyn bod cyfathrebu da, clir yn allweddol i osgoi gwrthdaro.

Yn yr Erthygl hon

Wrth gwrs, mae llawer o ffactorau eraill yn dod i mewn i'r hafaliad, gan gynnwys parodrwydd ar y ddwy ochr i fod yn hyblyg, yn agored i niwed ac yn dosturiol, bod â sylfaen gadarn o barch at ei gilydd, a theimlo'n gysylltiedig ac yn ddiogel â'i gilydd.Mae dos iach o hoffter gwirioneddol i'ch partner hefyd yn mynd ymhell tuag at gynnal cyflwr cyfartal.

Rydych chi'n llawer llai tueddol o fod eisiau lladd eich gilydd pan fyddwch chi'n hoffi'ch gilydd mewn gwirionedd.

Ond yn anochel, fe fydd yna adegau pan fydd hyd yn oed y cyplau mwyaf goleuedig yn dirwyn i ben gan wthio botymau ei gilydd.

Mae tymer yn fflachio, pennau'n mynd yn boeth, ac mae egos wedi'u crychu. Yn sydyn, gall yr hyn a ddechreuodd fel trafodaeth ddigynnwrf a rhesymegol neu sylw oddi ar y llaw ddod yn dymestl gynddeiriog o deimladau loes a geiriau dig.

Felly, beth allwn ni ei wneud pan fydd ein hymdrechion gorau i osgoi gwrthdaro wedi methu, os cawn ein hunain yng nghanol ffrae frwd gyda rhywun yr ydym yn ei garu?

Dyma 4 peth i roi cynnig arnynt pan fydd pob ymdrech i atal wedi methu:

Oedwch. Anadl. Ymlacio. Gall hyn ymddangos yn amlwg, ond mae’n rhyfeddol pa mor gyflym y gall ein gweithrediad gweithredol ddod yn gwbl anhygyrch i ni pan fyddwn yn cael ein dal yng ngwres dadl.

Pan fydd tymer yn fflachio, rydyn ni'n mynd i mewn i'r ymladd neu'r cyflwr hedfan hwnnw o gyffro uchel (nid y math hwyliog), mae ein hwynebau'n mynd yn goch, ein calonnau'n rasio, rydyn ni'n teimlo'n gynhyrfus ac yn ofnus, ac rydyn ni'n colli'r ymdeimlad hwnnw o dawelwch canol yn llwyr.

Mae teimladau o empathi a meddyliau a phenderfyniadau rhesymegol yn llai ar gael i ni yn y cyflwr hwn, ac rydyn ni’n aml yn dweud ac yn gwneud pethau rydyn ni’n difaru unwaith rydyn ni wedi dychwelyd i’n synhwyrau.

Pan fyddwch chi'n teimlo'ch hun yn cynhyrfu fel hyn, ceisiwch oedi a chymryd ychydig o anadliadau dwfn.

Cyfrwch i 10. Os yn bosibl, ewch am dro neu dewch o hyd i ffordd arall o ymlacio'ch system nerfol ac adennill eich hunanfoddhad cyn parhau.

1. Cynnal cyswllt corfforol ysgafn

Gall cychwyn a chynnal pwynt cyswllt ysgafn, fel gorffwys eich llaw ar fraich neu goes eich partner, neu symud yn ddigon agos i gael pengliniau eich gilydd gyffwrdd, fynd yn bell tuag at wasgaru dicter a thensiwn.

Cadwch gyswllt llygad cymaint â phosibl, a cheisiwch beidio â chaniatáu cymaint o le i ddod rhwng y ddau ohonoch y mae cyffwrdd yn amhosibl.

Yr hyn y byddwch chi'n ei ddarganfod yw ei bod hi'n llawer anoddach bod yn gymedrol a hyll pan fyddwch chi a'ch partner yn dal dwylo i bob pwrpas.

Mae Touch yn atgoffa'r ddau ohonoch bod yna berson teimladwy go iawn o'ch blaen chi, nid gelyn.

Mae’n gymhariaeth gyfatebol o weiddi ar rywun o fewn swigen eich car gyda’r ffenestri wedi’u rholio i fyny, i sefyll wyneb yn wyneb â’r hen wraig fach neis a oedd yn gyrru’n afreolaidd ac yn eich plino.

Yn sydyn, nid ydych chi'n teimlo'r un ysfa i lansio llif o wylltineb ati, ynte?

Awgrym: os gallwch chi ddod i gytundeb gyda'ch partner (pan nad ydych chi'n dadlau) i wneud ymdrech i gadw cysylltiad corfforol bob amser pan fyddwch chi'n anghytuno, gall y dechneg hon fod hyd yn oed yn fwy effeithiol.

2. Cytuno gyda'ch partner

Ie, cytunwch â beth bynnag y maent yn eich cyhuddo, neu'n cwyno amdano, neu'n eich beirniadu amdano.

Swnio'n rhy hawdd? Wel, nid yw.

Syml ie, ond yn bendant ddim yn hawdd.

Pan fydd rhywun yn ymosod arnom neu'n ein beirniadu, mae ein hegos bregus yn cymryd y cam canolog, ac mae balchder yn magu ei ben hyll.

Mae'n brifo.

Hyd yn oed pan fyddwn yn gwybod bod gwirionedd i gyhuddiad neu asesiad rhywun arall ohonom (mewn gwirionedd, yn enwedig pan fo hyn yn wir), awn ymlaen i'r amddiffynnol, gan wadu unrhyw gyfrifoldeb yn ddidrugaredd.

Efallai y byddwn hyd yn oed yn mynd gam ymhellach drwy rygnu allan gyda gwrthymosodiad, i gyd mewn ymdrech i osgoi’r teimlad anghyfforddus ofnadwy hwnnw o gyfaddef bai.

Trwy gytuno'n syml â'ch partner, rydych chi'n eu diarfogi, gan dynnu'r gwynt allan o'u hwyliau i bob pwrpas. Ac mae cytuno, hyd yn oed i raddau bach, yn eich gosod chi a'ch partner yn ôl ar yr un tîm. Nid oes rhaid i chi gytuno’n llwyr â’r hyn y mae eich partner yn eich cyhuddo ohono er mwyn i hyn weithio.

Gadewch i ni ddweud eu bod wedi eich galw allan ar fod yn sarrug ac yn sarrug yn y bore. P'un a yw hyn yn hollol wir ai peidio, ceisiwch ddweud rhywbeth tebyg i Rydych chi'n iawn. Gallaf fod yn dwrd diflas pan fyddaf yn deffro gyntaf.

Os yw'r cyhuddiad yn teimlo'n gwbl anghyfiawn, efallai y byddwch chi'n ceisio gweld bod rhywbeth am fy ymddygiad yn y bore yn peri gofid mawr i chi. Gadewch i ni siarad am yr hyn y gallem ei wneud yn wahanol.

Byddwch yn rhyfeddu at deimlo’r newid llwyr a llwyr yn yr egni, a pharodrwydd sydyn eich partner i rannu rhyw ran o’r cyfrifoldeb.

3. Mynegwch sut rydych chi'n teimlo

gwn mae hwn ychydig yn gawslyd ac wedi'i orwneud, ond mae'n gweithio. Mae yna reswm ei fod mor boblogaidd yn yr holl lyfrau cydberthnasau a hunangymorth goleuedig hynny.

Gall defnyddio iaith sy'n dechrau gyda mynegi sut rydych chi'n teimlo darfu ar ddadl trwy ennyn empathi yn y person arall, a thrwy hynny ledaenu eu dicter.

Os ydych chi’n mynegi sut mae sefyllfa neu sylw neu ymddygiad yn gwneud i chi deimlo’n wirioneddol, rydych chi’n osgoi’r rhan ‘meddai/meddai’ o’r esboniad ac yn mynd yn syth at y materion sylfaenol pwysig.

Anaml y mae ymladd a dadlau yn ymwneud â phwy na wnaeth y seigiau neu bwy ddywedodd beth mewn tôn gas dros swper.

Maent yn tarddu o deimladau brifo, ac o boen.

Pan fydd ein teimladau'n cael eu brifo, pan fyddwn ni'n ofni barn a gwrthod, yn enwedig gan y rhai rydyn ni'n eu caru fwyaf, rydyn ni'n tueddu i guro allan i osgoi gorfod delio â theimladau annymunol ac anghyfforddus o'r fath.

Pan fydd un person yn y ddadl yn ddigon dewr i fod yn agored i niwed wrth fynegi'r emosiynau y mae'n eu teimlo o dan y dicter a'r rhwystredigaeth, heb gyhuddo'r llall o fod yn achos, maen nhw'n osgoi iaith ymfflamychol y bai, a'r ffeithiau na ellir eu profi a newidiol ' beth ddigwyddodd', a mynd yn syth at galon pethau.

4. Rhowch y trac chwerthin yma

Nawr gall yr un hwn fod ychydig yn anodd.

Mae'n rhaid i chi adnabod eich partner mewn gwirionedd, a gallu barnu'r amseriad a'r arddull hiwmor priodol i'w defnyddio.

Ond gall effeithiau diarfogi ychydig o chwareusrwydd mewn sefyllfa dda neu jôc hunan-ddilornus dda fod ar unwaith.

Byddwch yn ofalus i beidio â defnyddio hiwmor i guddio agenda neu feirniadaeth gudd. Rydych chi hefyd eisiau osgoi coegni. Mae bob amser yn well defnyddio hiwmor sy'n creu hwyl ysgafn arnoch chi'ch hun, neu sy'n defnyddio jôc fewnol na fyddai dim ond y ddau ohonoch yn ei chael.

Y syniad yma yw atgoffa'r person arall eich bod chi ar yr un ochr. Os ydych chi'n ddigon ffodus i gael gwên neu chwerthin o'ch partner o ganlyniad i'ch ymdrechion, mae'n debygol y byddwch chi'n gweld y tensiwn wedi'i wasgaru'n fawr.

Ranna ’: