4 Peth i'w Osgoi yn y Cyfryngau Cymdeithasol Os ydych Mewn Perthynas Ymrwymedig

4 Peth i Ydych chi'n gwybod faint o giniawau rhamantus a dyddiadau arfaethedig a gafodd eu difetha oherwydd na allai un person hepgor gwirio cyfryngau cymdeithasol neu negeseuon? Llawer! Mae cyfryngau cymdeithasol yn ffurf newydd ar gam-drin sylweddau. Mae Facebook, Twitter ac Instagram mor gyffredin y dyddiau hyn fel y gallant hyd yn oed ddinistrio perthnasoedd hapus.

Yn yr Erthygl hon

Gall cyfryngau cymdeithasol ymddangos fel na all ddylanwadu ar fywydau pobl go iawn. Ond mewn gwirionedd, mae ganddo'r pŵer i ddifetha'r cariad a'r ymddiriedaeth rhwng dau berson cariadus. Mae'r cyfryngau cymdeithasol a pherthnasoedd wedi'u cydblethu'n ddwfn y dyddiau hyn a gallent achosi canlyniadau difrifol yn eich bywyd cariad.

Beth ddylech chi osgoi ei wneud ar gyfryngau cymdeithasol os ydych chi am gynnal perthynas iach gyda'ch partner?

I ateb y cwestiwn, ‘sut alla i amddiffyn fy mhriodas rhag cyfryngau cymdeithasol?’, gadewch i ni archwilio’r ffyrdd i atal cyfryngau cymdeithasol rhag dinistrio’ch perthynas-

1. Chwilio a rhoi sylwadau ar bostiadau eich cyn-bost

Mae'n eithaf cyffredin bod pobl yn chwilio am gyfrifon eu exes i wneud yn siŵr nad yw eu bywydau wedi newid neu eu bod hyd yn oed wedi gwaethygu. I rai pobl, mae fel gwneud yn siŵr bod eu bywyd yn well ac yn hapusach. Fodd bynnag, nid oes angen unrhyw gymeradwyaeth ar gyfer perthynas wirioneddol lwyddiannus.

Yn y cyfryngau cymdeithasol a pherthnasoedd, gall y cyntaf ddryllio'r olaf yn ddarnau. Mae cyfryngau cymdeithasol yn fwy dylanwadol na'r hyn y mae'r rhan fwyaf o bobl yn ei feddwl.

Yn aml, mae cyfryngau cymdeithasol yn ymddangos yn llai realistig na bywyd go iawn, ac mae gweithredoedd penodol yn ymddangos yn ddieuog. Mae gadael canmoliaeth mewn sylw o dan lun eich cyn yn llai niweidiol na'i ddweud yn bersonol, ynte? Yn wir, efallai y byddwch yn brifo teimladau eich partner yn y ddau achos.

Cymerwch hyn fel rheol yn y cyfryngau cymdeithasol a pherthnasoedd: os na fyddech chi'n dweud y ganmoliaeth mewn bywyd go iawn, peidiwch â hoffi'r lluniau ar gyfryngau cymdeithasol na rhoi sylwadau arnynt.

A all cyfryngau cymdeithasol ddifetha priodas? Oes, os na fyddwch chi'n ofalus ac yn cadw mewn cysylltiad â'ch cyn, bydd yn difetha'ch perthynas bresennol.

2. Cuddio pyst oddi wrth eich partner

Ni waeth a yw'n lun doniol y bydd dim ond ychydig o'ch ffrindiau yn ei ddeall neu'n bost diystyr - peidiwch â'i guddio rhag eich partner. Hefyd, byddai'n syniad drwg rhannu'r post gyda'ch ffrindiau a'i adael yn breifat ar gyfer un annwyl. Mewn cyfryngau cymdeithasol a pherthnasoedd, os byddwch chi'n cuddio unrhyw beth oddi wrth eich partner, bydd cyfryngau cymdeithasol yn dod yn ysbryd a fydd yn eich poeni am byth.

Hyd yn oed os yw eich safbwyntiau ar y pwnc yn wahanol, nid oes angen ei guddio. Mae cyfrinachau yn y cyfryngau cymdeithasol yn profi eich amynedd a'ch ymddiriedaeth yn unig.

A all Facebook ddifetha perthynas? Os nad ydych chi'n dryloyw i'ch gilydd, yn enwedig ar gyfryngau cymdeithasol, yna fe all yn bendant ddifetha'ch perthynas. Yn y cyfryngau cymdeithasol a pherthnasoedd, nid yw'n anodd i unrhyw fath o wybodaeth rydych chi wedi'i phostio ar gyfryngau cymdeithasol gyrraedd eich cariad, ni waeth pa fesurau diogelwch yr oeddech wedi'u defnyddio i guddio'r ffeithiau oddi wrthynt. Gallai sillafu diwedd eich perthynas.

3. Rhannu gormod o luniau neu wybodaeth am eich perthynas

Rhannu gormod o luniau neu wybodaeth am eich perthynas Does dim byd o'i le ar bostio llun o'ch cwpl hapus. Ond os byddwch chi'n ei wneud yn rhy aml, efallai y bydd yn edrych fel nad oes gennych chi unrhyw beth arall yn eich bywyd. Yn wir, rhannu gormod o wybodaeth am eich perthynas ar gyfryngau cymdeithasol gall fod yn niweidiol i chi, eich partner, a'ch ffrindiau. Mae'n rhaid i chi gael y cydbwysedd cywir o ran cyfryngau cymdeithasol a pherthnasoedd.

Ceisiwch feddwl am eich partner yn gyntaf bob amser. Cofiwch hyn pan fyddwch am rannu eich llun a manylion am eich perthynas ar gyfryngau cymdeithasol. Os nad yw'ch partner yn gwerthfawrogi'r cyhoeddusrwydd, bydd yn well cymryd ei ochr. Pan fyddwch chi'n ystyried cyfryngau cymdeithasol a pherthnasoedd, cofiwch, mae rhai pethau na ddylech byth eu postio ar gyfryngau cymdeithasol am eich perthynas. Mae perthynas ramantus yn berthynas agos ac nid oes rhaid datgelu popeth sy'n digwydd mewn perthynas i bawb.

Un o'r ffyrdd y gallwch chi amddiffyn eich priodas rhag cyfryngau cymdeithasol yw gofyn i'ch anwylyd a yw'n briodol rhannu gwybodaeth amdanoch chi'ch dau ar gyfryngau cymdeithasol.

Cofiwch nad yw nifer y lluniau yn golygu bod eich perthynas yn gryf. Mae'n well gan y rhan fwyaf o barau hapus beidio â datgelu gwybodaeth am eu bywyd personol.

4. Ysbïo ar eich partner

Y dyddiau hyn, nid oes angen llogi ditectif preifat na gorwedd mewn aros i gadw llygad ar eich partner. Gallwch chi gymryd eu ffôn clyfar ac edrych trwy'r gweithgaredd yn y cyfryngau cymdeithasol a negeswyr. Mae rhai partneriaid hyd yn oed yn mynnu gwybod yr holl gyfrineiriau a data mewngofnodi i gyfrifon cyfryngau cymdeithasol fel arwydd o ffyddlondeb. Y cyfan sydd angen i chi ei gofio yw bod ysbïo ar eich partner yn arfer gwael.

Os ydych chi'n teimlo bod angen gwirio negeseuon partner, mae'n bryd siarad am ddiffyg ymddiriedaeth yn eich perthnasoedd.

Mae rhai cyplau yn penderfynu peidio â dilyn ei gilydd ar gyfryngau cymdeithasol neu ddewis un math yn unig o gyfryngau cymdeithasol i ddilyn i fyny. Os yw'r ddau ohonoch yn rhannu'r syniad i osgoi ysbïo ac yn ymddiried yn llwyr yn eich gilydd, hwn fydd yr ateb gorau. Mae ychydig bach o bellter yn bwysig mewn cyfryngau cymdeithasol a pherthnasoedd.

Lapio i fyny

Ar y cyfan, mae angen inni gyfaddef bod cyfryngau cymdeithasol yn cael effaith fawr ar lawer o gyplau. Y peth olaf y dylem ei argymell yw peidio â neidio i gasgliadau. Nid oes naws a bwriad clir i'r pethau a welwch ar y sgrin. Ceisiwch bob amser fynegi pam eich bod wedi cynhyrfu neu'n poeni yn lle cyhuddo. Er enghraifft, cyn dechrau dadlau gyda’ch partner oherwydd ei fod wedi ychwanegu cyn-gariad at ei restr ffrindiau, gofynnwch iddynt egluro’r rhesymau.

Os ydych chi'n darllen yr erthygl hon ac yn gweld bod eich partner wedi diflasu neu wedi cynhyrfu, gadewch y cyfan a chofleidio'ch un annwyl. Mae’n bryd rhoi’ch ffôn o’r neilltu a chael sgwrs gyda’ch gŵr neu wraig. Credwch ni, mae'n llawer mwy diddorol na newyddion ar y we.

Ranna ’: