4 Sgyrsiau Perthynas y Gallwch Eu Cael Gyda'ch Partner

4 Sgyrsiau Perthynas y Gallwch Eu Cael Gyda

Yn yr Erthygl hon

Cyfathrebu yw'r allwedd i wneud i unrhyw berthynas bara'n hirach. Yn ddi-os, mae gwahanol berthnasoedd yn golygu gwahanol agweddau i barhau'r hanfod. Fodd bynnag, cyfathrebu cyfoethog ac iach yw'r unig ragofyniad wrth wneud unrhyw fath o berthynas yn un hirhoedlog.Dyma restr o wahanol fathau o sgyrsiau y gallwch chi eu cael gyda'ch anwylyd. Naill ai rydych chi'n bwriadu cael eich taro, eich ysgwyd neu ddyddio ar hyn o bryd; cryfhewch eich bond. Dyma rai sgyrsiau perthynas feddylgar y gallwch eu cael gyda'ch partner

1. Osgoi siarad bach, cymryd rhan mewn sgyrsiau ystyrlon

Sôn am bethau sy

Naill ai rydych chi'n mynd ar ddyddiad cyntaf, eisoes wedi eu taro neu'n bwriadu priodi unrhyw bryd yn fuan - peidiwch â siarad bach. Just Don’t. Cyfnod.

Sôn am bethau sy'n gwneud i'ch llygaid ddisgleirio gydag angerdd, siaradwch am nodau a dyheadau gyrfa, siaradwch am hobïau.

Gofynnwch gwestiynau creadigol a chyffrous. Cadwch eich cwestiynau yn benagored a'u geirio yn y fath fodd fel ei fod yn gwneud eich partner yn llifo gyda hyfrydwch. Peidiwch â mynd yn rhy bryderus i'r hyn i'w ofyn - arddangoswch y glawog i'r person arall. Arddangos eich hun yn y ffurf buraf a mwyaf real o'ch un chi.

Dyma ychydig o gwestiynau a all feithrin ymgysylltiad y ddwy ochr-

  • Pwy fydd y pum person yn eich rhestr uchaf y byddech chi'n eu galw ar unwaith pan fyddwch chi'n sownd mewn problem?
  • Pa ddiffyg o'ch un chi y gellir ei droi yn un o'ch cryfder mwyaf?
  • Am beth ydych chi'n angerddol?
  • Pa gwestiwn ydych chi am gael ateb iddo?
  • I ba raddau ydych chi'n cytuno y dylai unigolion mewn perthynas gynnal hunaniaethau ar wahân yn lle bod un yn gysgod un arall?

Bydd y rhestr yn mynd ymlaen ac ymlaen. Ni fydd y cwestiynau byth yn dod i ben felly bydd eich diddordeb yn y person arall os ydych chi'n rhannu'r un meddylfryd.

Y cyfan sy'n rhaid i chi ei feddwl yw meddwl ychydig yn anodd. Byddwch yn fynegiadol a pheidiwch â bod yn stodgy. Byddwch yn real a dim ond bod yn chi.

2. Crystal trafodaethau clir am eich gorffennol

Sôn am eich exes, brad ffrind a wynebasoch yn y gorffennol

Sôn am eich gorffennol. Nid perthynas fach yw perthynas. Mae'n gofyn am ymrwymiad a theyrngarwch. Un diwrnod braf y gwnaethoch chi ddeffro a sylweddoli na allwch chi dreulio'ch bywyd gyda'ch partner. Nid yw'n digwydd felly. Nid yw i fod i weithio felly. Felly, cofiwch am eich penderfyniad a byddwch yn biclyd o ran dewis eich un arwyddocaol arall.

Cyn gweithredu ar eich ysgogiad a cholli rheolaeth dros eich hormonau, mae'n hanfodol trafod gorffennol eich gilydd.

Sôn am eich exes, brad ffrind, trawma teuluol i enwi ond ychydig, rydych chi wedi bod drwyddo yn y gorffennol.

Sicrhewch y peth hwn yn syth i'ch pen; dylai eich un arwyddocaol arall ddeall yr hyn yr ydych wedi bod drwyddo a'ch derbyn fel yr unigolyn, sydd wedi'i fowldio gan y profiadau dwys.

Dylai profiadau / teimladau annilys nodi naill ai un ohonoch i dynnu'r plwg neu ollwng ceffylau. Cadwch yr aer yn lân am eich gorffennol.

3. Gwiriwch eich partner yn aml

Naill ai rydych chi wedi'ch syfrdanu, yn bwriadu cau yn y dyfodol agos neu ar hyn o bryd yn dyddio - gwiriwch eich partner o bryd i'w gilydd. Taro testun, saethu e-bost, gwneud cyflwyniad PowerPoint, galw i ffwrdd, Skype; gwnewch unrhyw beth dim ond i gael sgwrs calon i galon bob dydd.

Mae'n hanfodol gwneud i'ch un arwyddocaol arall sylweddoli eich bod yno ar eu cyfer ar unrhyw adeg o'r dydd.

Gwneud iddyn nhw deimlo eu bod nhw'n cael eu caru. Gwneud iddyn nhw deimlo eu bod nhw'n cael eu gwerthfawrogi. Rhannwch eich uchafbwyntiau, eich isafbwyntiau a manylion pob munud rhyngddynt. Oherwydd nad oes unrhyw beth yn rhy fach neu'n rhy fawr i'w rannu â'ch anwylyd.

Ar adegau, rhowch fenthyg clust i wrando neu ysgwydd i wylo arni neu roi cyngor gwerthfawr. Gwnewch yn siŵr nad oes unrhyw deimladau chwerw yn cael eu pentyrru yn erbyn ei gilydd a'ch bod chi ar yr un dudalen. Byddwch yn glir yn eich cyfathrebiad a rhowch eu lle personol iddynt os oes ei angen arnynt.

4. Sôn am y dyfodol

Mae'n hollol iawn gohirio'ch sesiwn gynllunio'r dyfodol am gyfnod byr. Bydd yn mynd yn llethol neu efallai y bydd y naill neu'r llall ohonoch chi'n mynd yn rhy bryderus i ddod â'r pwnc hwn i'w drafod mewn sgwrs. Waeth beth bynnag, siaradwch amdano.

Ydych chi eisiau plant? Ydych chi eisiau magu teulu? Codwch y cwestiynau hyn a thrafodwch â'ch partner.

Efallai na fydd eich un arwyddocaol arall yn credu yn sefydliad priodas neu efallai nad yw'r naill na'r llall ohonoch eisiau cael plant ar hyn o bryd.

Yn lle neidio i gasgliadau neu ysbio casineb yn erbyn ei gilydd, mae'n well cysoni gwahaniaethau a sicrhau pa fath o berthynas sydd ei hangen ar eich partner. Os credwch fod eich gwahaniaethau yn anghymodlon ac yn anghydnaws, yna mae'n well ailasesu eich perthynas.

A siarad yn blwmp ac yn blaen, nid oes genie i ganiatáu eich dymuniad neu ddim sgwrs well i wneud i'ch cariad aros os nad yw'r ddwy ochr yn derbyn y gwahaniaethau. Sicrhewch fod yr amynedd i ddelio ag ef a pheidiwch â gadael i deimladau llethol gymylu'ch dyfarniadau.

Ranna ’: