4 Ffordd i Gynnal Rhamant ar ôl Priodas â'ch Priod

Sut i Gynnal Rhamant ar ôl Priodas

Yn yr Erthygl honMae cyfrifoldebau priodasol ac ychwanegu aelodau o'r teulu (plant) yn pwyso cyplau i'r graddau eu bod yn anghofio ailgynnau eu rhamant ar ôl priodi .Mae ymchwil wedi awgrymu bod y syniad o gariad a rhamant yn bwysig iawn mewn perthynas briodasol, ond canfuwyd bod parau priod yn llai bodlon, yn enwedig o ran tynerwch, rhyw, a sgwrs â'u partneriaid.

Rhamant gwr a gwraig ar ôl priodi yn biler allweddol i briodas wynfyd. Blaenoriaethwch anghenion eich partner, cynigiwch agosatrwydd ac angerdd am ysbio'ch priodas er gwaethaf eich amserlenni prysur.Beth sy'n gwneud ichi fwynhau pryd o fwyd mewn bwyty yn hytrach na phryd o fwyd gartref? Yn yr un modd â'ch priodas, mae'n rhaid i chi roi cynnig ar bethau newydd.

Mae rhoi cynnig ar bethau newydd yn hanfodol er mwyn trwytho byrstio ffres o cariad ar ôl priodi .

Rhamant gwraig gwr ar ôl priodi yn atal hunanfoddhad ac yn lleihau diflastod ac undonedd ymysg parau priod.Meddyliwch am y rhamant rhwng gŵr a gwraig cyn priodi; ti cymerodd oriau hir i wisgo i fyny ar gyfer y dyddiad hwnnw, roeddech chi'n gyffrous, ac yn teimlo'r gloÿnnod byw yn eich stumog.

Pryd wnaethoch chi edrych yn rhywiol ddiwethaf ar gyfer eich priod yn unig? W. rhamant ife a gwr ar ôl priodi mae ganddo'r pŵer i newid priodas ddiflas i undeb pleserus.

Gwyliwch hefyd:Ni fydd ymrwymiad a chariad yn unig yn gwarantu priodas hapus i chi; gweithredoedd bach o gariad sy'n gwneud y gwahaniaeth. Dyma ychydig o syml ond melys rhamant mewn syniadau priodas ar gyfer cyplau prysur:  • Neges gariad annisgwyl ar unrhyw un o'r llwyfannau cyfryngau cymdeithasol
  • Cusan digymell wrth adael am waith
  • Dyddiad coffi gyda'r nos yn y jyngl
  • Dosbarthwch dusw o flodau yn ei swyddfa ef neu hi
  • Parti pen-blwydd annisgwyl gyda hi neu ei ffrindiau mewn hoff gymal

Fodd bynnag, byddai'r syniadau a grybwyllir uchod yn sicr o gael y bêl i dreiglo rhamant ar ôl priodi yma yw'r hyn sy'n rhaid i chi ei wneud:


dyfyniadau iselder

1. Blaenoriaethwch eich priod

Sylwch, yr holl syniadau hyn sut i fod yn rhamantus ar ôl priodi canol o amgylch eich priod.

Mae rhamant yn ymwneud â rhoi eich partner yn brif flaenoriaeth ichi. Mae'n well gan y mwyafrif o gyplau priod roi mwy o sylw i'w plant a'u gwaith.

Mae cynefindra mewn priodas yn hunanladdol am berthynas. Nid ydych chi'n bartneriaid busnes; rydych chi'n gariadon wedi'u rhwymo gan gyfeillgarwch. Rhaid i'ch ffrind fod yn rhan o'ch cynlluniau.

Mae cyplau yn meddwl, cyn belled â'ch bod chi'n rhannu eiliadau da gyda'ch gilydd yn y gwely, dyna'r cyfan sy'n bwysig, ond nid yw hynny'n wir.

Mae menywod yn caru atodiadau emosiynol. Gadewch eich syniadau rhamantus ymlaen sut i gynnal rhamant mewn priodas canolbwyntio ar ei lles emosiynol.

Ar y llaw arall, mae dynion yn cael eu cyffroi â chyffyrddiad corfforol. Dangoswch eich cromliniau i adfywio'r hyn a welodd gyntaf ynoch chi.

2. Creu amser i'ch gilydd

Bod rhamantus ar ôl priodi mae a wnelo popeth â chanolbwyntio ar ein gilydd ar gyfer y sgwrs agos atoch honno o werthfawrogiad.

Unwaith ymhen ychydig, arhoswch yn hwyr gyda'ch gilydd ar ôl i'r plant fynd i'r gwely i wylio ffilm wrth i chi orwedd ochr yn ochr, gan strocio'ch gilydd.

Cymerwch ddiddordeb yn anghenion eich partner. Mae plant yn gofyn llawer, dewiswch nani i ofalu am y plant wrth fynd am getaway allan o'r dref am wyliau rhamantus.

Yn y tŷ, winciwch a chael cyffyrddiad digymell wrth iddi goginio. Mae cyffyrddiad o amgylch ei gwasg yn codi'r holl nerfau ar gyfer eiliadau cyffrous y cariad rydych chi'n ei rannu.

Trefnwch amser wedi'i drefnu yn y tŷ lle mai dim ond y ddau ohonoch chi ydyw. Os yw plant yn meistroli'r drefn, yna gwnewch yn siŵr o'u cefnogaeth.

Syndodwch eich gilydd ar yr hyn rydych chi am ei wneud ar yr adeg hon. Beth am ymladd gobennydd? Nid dyma'r amser i ddatrys eich problemau, ond, amser i ganolbwyntio ar eich cariad agos atoch.

3. Datblygu arfer angerddol

Trin eich priod â gofal cariadus tyner. Rheoli'ch dicter a siarad mewn arlliwiau isel ond yn ddifrifol.

Mae'r llinell gyfathrebu yn gweithredu fel sylfaen i ymarfer syniadau rhamantus i feithrin eich priodas. Joke a chwerthin gyda'n gilydd; nid yw bob amser mor ddifrifol â hynny.

Peidiwch ag anghofio diwrnodau arbennig yn y flwyddyn - penblwyddi, diwrnod valentine, a phen-blwydd- i ddathlu'ch cariad. Ewch am dro o amgylch y gymdogaeth wrth i chi werthfawrogi'r hyn sydd gan natur i'w gynnig.

Dewiswch gystadleuaeth redeg dros bellter byr wrth i chi bryfocio'ch gilydd. Syndod i'ch priod trwy gynnig help o amgylch y tŷ - tasg tŷ y gwnaethoch chi anghofio'r foment y gwnaethoch briodi.

Rhamant gyda gwraig ar ôl priodi yn y bôn, ychydig o weithredoedd o gariad y mae'r ddau ohonoch yn eu gwerthfawrogi. Mae cynefindra priodas yn dargyfeirio'ch meddwl rhag archwilio dymuniadau eich partner yn y briodas.

Mae arwyddocâd y syniad rhamantus o ddewis yn ddibynnol iawn ar chwaeth ac angerdd eich priod. Sut ydych chi'n dod i adnabod yr hyn y mae ef neu hi'n ei hoffi?


secstio a phriodas

Wrth wylio stori garu mewn ffilm, cymerwch i ystyriaeth y gwerthfawrogiad o werthfawrogiad.

“Rwy’n caru’r syniad” Dwi ddim yn hoffi blodau ”“ Mae’r siocled hwnnw’n hyfryd ”o’r datganiadau mae gennych chi syniad o rai o’r syniadau rhamantus sy’n cael effaith uniongyrchol ar eich bywyd caru. Buddsoddwch eich amser, angerdd, ac agosatrwydd i sbeisio'ch priodas.

4. Arbrofi gyda rhyw

Dros amser, mae rhyw mewn priodas yn dod yn undonog iawn, ac mae cyplau yn stopio arbrofi gyda phethau newydd.

Mae goresgyn yr undonedd hwn yn hanfodol iawn i gynnal rhamant ar ôl priodi. Dyma ychydig o awgrymiadau ar sut i gymryd rhan mewn rhyw ramantus ar ôl priodi.

Er mwyn cynnal rhamant gyda'i gŵr ar ôl priodi mae angen ychydig o ddiddorol a pizzazz.

Syndod eich priod â rhyw-ting a cheisiwch fod mor eglur â phosib, gallwch chi hyd yn oed anfon llun ager. Byddwch yn ddireidus, yn flirty, a fyddai yn ei dro yn eich helpu i ail-ystyried sut roeddech chi'n teimlo ar ddechrau eich perthynas.

Byddwch yn fwy anturus a rhowch gynnig ar swyddi rhyw newydd, teganau, neu gwnewch hynny mewn gwahanol leoedd yn y tŷ. Darllenwch straeon neu nofelau erotig, gwyliwch porn personol, a chyfathrebwch â'ch gilydd ar yr hyn y gallai fod gennych ddiddordeb mewn rhoi cynnig arno yn rhywiol.

Ar gyfer rhamant ar ôl priodi, canolbwyntiwch fwy ar ansawdd rhyw yn hytrach na'r meintioli er bod gan faint ei fuddion ei hun ond ceisiwch ychwanegu at eich bywyd rhywiol gyda syniadau newydd bob amser.

Mae chwarae gwisgo i fyny neu wneud striptease hefyd yn mynd yn bell o ran torri'r ffantasïau arferol a drwg.