5 Awgrym ar gyfer Cydbwyso Gwaith a Baban Newydd

I ferched ifanc cenhedlaeth y Mileniwm, mae bywyd wedi dod yn gyfystyr â gweithred jyglo gymhleth

Yn yr Erthygl hon

Mae jyglo yn sgil sy'n gofyn am gydamseru, gan fod yn rhaid i rywun daflu a dal gwrthrychau ar yr un pryd a'u cadw mewn symudiad cyson.Mae angen i jyglwr gadw cydbwysedd gofalus a phellter rhwng gwrthrychau oherwydd os caiff ei gyfaddawdu, mae perygl i'r jyglwr eu gollwng i gyd. Mae unigolion yn aml yn gwneud i jyglo edrych yn hawdd, gan eu bod yn ymddangos yn chwifio gwrthrychau yn ddiymdrech i'r awyr. I'r gwrthwyneb, mae jyglo mewn gwirionedd yn cymryd cryn dipyn o ganolbwyntio, craffter meddwl, ac ymarfer.

I ferched ifanc cenhedlaeth y Mileniwm, mae bywyd wedi dod yn gyfystyr â gweithred jyglo gymhleth, wrth iddynt geisio taflu, dal, a chydbwyso eu gyrfaoedd, eu priodasau a'u plant ar yr un pryd.

Disgwyliadau a chyfrifoldebau esblygol

Mae disgwyliadau a chyfrifoldebau merched wedi esblygu'n sylweddol yn ystod y ganrif ddiwethaf. Yn gynnar yn yr 20fed ganrif, roedd menywod yn ystrydebol yn dal rôl gofalwr cartref, a oedd yn canolbwyntio'n bennaf ar fagu plant, gofalu am eu gwŷr, a chynnal eu cartrefi.

Yn y 1960au a’r 1970au, dechreuodd nifer cynyddol o fenywod ymuno â’r gweithlu, ac felly roedd rolau rhyw traddodiadol fel y gwyddom ei fod yn aneglur yn barhaol.

Ar hyn o bryd, mae mwy o fenywod yn y gweithlu nag erioed o'r blaen ac yn dal i geisio nodi, llywio a chadarnhau rolau. Maent yn ceisio gwneud y cyfan, wrth iddynt geisio cael babanod, magu teulu, gofalu am wŷr, cynnal tai, a rhywsut ei ymgorffori yn nisgwyliadau gyrfa a chyfrifoldebau swydd.

Felly, mae'r jyglo astrus yn gweithredu.

Mynd ar drywydd y nod anodd o gadw cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith

Mynd ar drywydd y nod anodd o gadw cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith Mae cydbwysedd bywyd a gwaith wedi dod yn nod anodd dod i'r amlwg, sef Greal Sanctaidd yr 21ain ganrif. Mae'n gas gennyf ei dorri i chi, ond nid yw'r cysyniad o gydbwysedd rhwng bywyd a gwaith yn ddim mwy na rhith, mirage, ffantasi na fydd byth yn dwyn ffrwyth.

Mae cydbwysedd yn arwydd o gytgord a chydraddoldeb rhwng ei gydrannau ac ni fydd byth gydbwysedd union rhwng gwaith a theulu.

Nid oes unrhyw ffordd y gall menywod rannu eu hamser, eu hegni a'u sylw yn ddyddiol i'r ddwy gydran yn gyfartal. Oherwydd hyn, mae menywod yn gyson yn cael y canfyddiad eu bod yn methu. Ni allant ragori a symud ymlaen yn eu gyrfaoedd wrth fagu plant cwrtais a boneddigaidd.

Ni allant gadw eu cartrefi'n lân, cael y golchdy wedi'i wneud, a chael cinio poeth yn aros pan fydd eu gwŷr yn cyrraedd adref. Na, yn lle hynny, maen nhw'n yfed coffi oer wrth iddyn nhw geisio'n daer i gael eu plant allan drwy'r drws, tra'n gwneud iddo weithio ar amser.

Wrth iddyn nhw ddod i ben, maen nhw'n cydio mewn bagiau llyfrau a bagiau dogfennau, wrth faglu dros deganau ac esgidiau. Dim ond pan fyddan nhw hanner ffordd i weithio, ydyn nhw'n cofio iddyn nhw anghofio mynd â'r cig allan i'w ddadmer i ginio. Mewn geiriau eraill, maen nhw'n jyglo gormod o beli ac yn eu gollwng i bob man.

Mae’n bwysig i fenywod ail-fframio’r term cydbwysedd gwaith-bywyd a mynd i’r afael â’r ffaith nad yw byth yn mynd i ddigwydd. Yn lle hynny, mae angen i fenywod ddarganfod ffordd o gymhathu gwaith â bywyd ar yr un pryd, heb y pwysau o sicrhau cydbwysedd rhyngddynt.

Ni ddylid ystyried gwaith a bywyd yn annibynnol ar ei gilydd

Ni ddylid ystyried gwaith a bywyd yn annibynnol ar ei gilydd Dylid meddwl am waith a bywyd fel cysyniad hylifol, gan gydblethu a chysylltu'n gyson â'i gilydd.

Ar rai dyddiau, bydd mwy o ymdrech ac egni yn cael eu gwneud i'r maes bywyd sydd ei angen fwyaf. Os oes dyddiad cau pwysig, cyflwyniad, neu ddyrchafiad yn y gwaith, bydd ymdrech yn cael ei roi yn yr yrfa. Os yw'ch plentyn yn chwarae'r ysgol ac angen help i astudio ar gyfer prawf mathemateg sydd ar ddod, bydd y ffocws yn symud yn naturiol i'ch plant.

Os yw'r llestri budr yn hongian yn beryglus dros ymyl y sinc a'ch bod ar eich pâr olaf o ddillad isaf glân, bydd sylw'n dargyfeirio i'r tŷ. Os na allwch gofio pryd oedd eich noson dyddiad olaf, neu pan oeddech ddiwethaf, yn agos at eich gŵr, bydd ffocws ac ymdrech yn cyfnewid i'r briodas.

Yn y bôn, dylai menywod gael eu grymuso i reoli lle mae eu hegni a'u sylw ar ddiwrnod penodol. Nid oes unrhyw ffordd gywir nac anghywir o ymgorffori agweddau ar fywyd gyda'i gilydd. Bydd adegau pan fydd y cyfan dan reolaeth pan fydd popeth yn mynd yn iawn. Bydd adegau hefyd pan nad oes dim o dan reolaeth a chewch eich gadael yn chwifio baner wen mewn arddangosfa ostyngedig o drechu.

Dyma’r dyddiau pan fyddwch chi’n cael eich hun yn anfon e-byst gwaith pwysig am 10:00 pm, yn sgrechian ar eich plant i fynd i gysgu wrth fwyta cinio maethlon o garton Ben & Jerry’s. (Peidiwch â phoeni, rydyn ni i gyd wedi bod yno!)

Yn ogystal â chael gwared ar derminoleg cydbwysedd gwaith-bywyd yn barhaol o'ch geirfa, rydym yn cynnig pum awgrym arall i chi i'ch helpu i gadw pob pêl yn ddiogel yn yr awyr.

1. Ffarwelio ag euogrwydd

Glanhewch eich enaid trwy ryddhau euogrwydd.

Peidiwch â theimlo'n euog bod eich plentyn mewn gofal dydd tra'ch bod chi'n gweithio, na theimlo'n ddrwg na allwch chi gyrraedd ei gêm bêl-droed gyntaf. Mae'n bwysig dod i heddwch â'ch penderfyniadau a chydnabod y gwerth a'r budd pwysig a ddaw o'ch cyflogaeth.

Am fisoedd, fe wnes i fynd i'r afael ag euogrwydd dwys am gofrestru fy mhlant am dri diwrnod o gyn-ysgol pan oeddent yn ddwy oed. Teimlais yn ofnadwy fy mod i ffwrdd oddi wrthynt cyhyd, yn enwedig pan oeddent mor ifanc. Yna, un diwrnod fe darodd fi; buont mewn cyn ysgol am lai na thair awr ac ar yr un pryd yn cael cyfleoedd cymdeithasoli a dysgu gwerthfawr. Pam oeddwn i'n teimlo mor euog?

Ar y foment honno, taflais fy euogrwydd a'i gyfnewid am heddwch a diolchgarwch. Yn yr un modd, yr wyf yn eich herio i ryddhau eich euogrwydd a chaniatáu i'ch calon gael ei rhyddhau.

2. Cyfathrebu â'ch cyflogwr

Mae'n bwysig sefydlu fforwm o gyfathrebu agored gyda'ch cyflogwr fel y gallwch drafod yr hyn sydd ei angen arnoch a phryd y mae ei angen arnoch. Mae cyflogwyr yn gwybod bod gan weithwyr cynnwys lefelau uwch o foddhad swydd a chynhyrchiant gwaith na'u cymheiriaid anhapus.

Os yw eich cyflogwr wedi buddsoddi yn eich cadw, dylai fod yn barod i drafod a gweithio gyda chi. Siaradwch â'ch cyflogwr am amserlennu hyblyg neu amser i ffwrdd os ydych chi'n teimlo y byddai'n gwella eich bodolaeth bob dydd. Byddwch yn barod i gyflwyno sut na fyddai'r trefniant hwn yn amharu ar gyfrifoldebau swyddi nac yn atal perfformiad cyffredinol.

3. Peidiwch ag esgeuluso eich priodas

Peidiwch ag esgeuluso eich priodas Mae'n bwysig gwneud eich priodas yn brif flaenoriaeth.

Trefnwch nosweithiau dyddiad rheolaidd gyda'ch gŵr fel y gallwch chi gysylltu, sefydlu agosatrwydd, a mwynhau amser heb ei lygru gyda'ch gilydd heb ymyrraeth. Sicrhewch fod eich gŵr yn teimlo ei fod yn flaenoriaeth a sicrhewch eich bod chi'ch dau yn cael hwyl ac yn chwerthin yn aml.

Mae buddsoddi amser, egni ac ymdrech yn eich priodas yn ffactor amddiffynnol pwysig yn ei hirhoedledd.

4. Amser teulu o ansawdd bob dydd

Yn debyg i briodas, mae angen i deulu fod ar frig eich rhestr flaenoriaeth. Dylid sefydlu amser teulu bob dydd fel y gallwch chi fondio gyda'ch plant a meithrin y teulu cyfan.

Ceisio ymgorffori amser cydsynio ac ansawdd yn ddyddiol. Yn fy nghartref, mae fy efeilliaid pedair oed yn gwybod ein bod ni'n bwyta fel teulu bob nos. Yn ystod yr amser hwn, deellir bod gwrthdyniadau teledu ac electronig yn cael eu dileu, tra byddwn yn bwyta gyda'n gilydd yn yr ystafell fwyta.

Mae'r tawelwch tawel yn annog sgwrs yn ein plith a rhaid cyfaddef, yw'r amser o'r dydd yr wyf yn ei drysori ac yn edrych ymlaen ato fwyaf.

Rwy'n eich annog i ymgorffori amser teulu yn eich trefn ddyddiol, boed yn darllen gyda'ch plant cyn mynd i'r gwely, coginio swper fel teulu, neu wylio sioe deledu gyda'ch gilydd.

Rwy’n dychmygu y daw hefyd yr amser o’r dydd yr ydych yn edrych ymlaen ato fwyaf.

5. Hunanofal

Mae'n hanfodol amserlennu amser i mi yn ddyddiol neu'n wythnosol.

Os nad yw hunanofal wedi'i ymgorffori yn eich trefn feunyddiol, byddwch yn mynd yn flinedig, yn ddigalon ac yn aneffeithlon. Ni allwch roi, na gofalu am eraill os nad oes gennych unrhyw beth ar ôl i'w roi. Cymerwch amser i adnewyddu ac ailwefru trwy hobi, trefn ymarfer corff, neu ddiddordeb.

Gwnewch beth bynnag sy'n eich llenwi, boed yn ddarllen, yn cymryd bath swigod, neu'n mynd i'r gwely'n gynnar. Gallaf eich sicrhau y bydd yn llawer haws jyglo’r holl beli os ydych yn iach yn emosiynol, yn feddyliol ac yn gorfforol. Ac os gollyngwch y peli, pwy sy'n malio? Gallwch chi godi nhw i gyd eto yfory.

Ranna ’: