5 Awgrymiadau i Fwynhau Noson o Gwsg Heb Groesi Eich Partner

5 Awgrymiadau i Fwynhau Noson o Gwsg Heb Groesi Eich Partner Gyda misoedd y gaeaf yn setlo i mewn, mae llawer o bobl yn cwtsio gyda'u hanwyliaid yn y gwely.

Yn yr Erthygl hon

Ychydig iawn o bethau sy'n rhoi tawelwch meddwl i chi na chwympo i gysgu wrth ymyl eich lle arwyddocaol. Yn anffodus, fodd bynnag, gall rhannu gwely greu rhai cymhlethdodau.

Mae hyn yn arbennig o wir os yw un neu'r ddau ohonoch yn dioddef o apnoea cwsg neu chwyrnu.

Gall materion eraill, fel hogio'r flanced a chymryd gormod o le hefyd greu problemau. Mae'n well gan rai cyplau wahanol welyau a chlustogau hefyd. Gall yr holl faterion hyn greu straen, ac o'u cyfuno â noson wael o gwsg, gallant ddod yn faterion priodasol difrifol.

Mae cwsg yn hanfodol ar gyfer eich iechyd corfforol a meddyliol.

Gall noson wael o gwsg leihau cynhyrchiant a’ch gadael yn flin. Gall hyn arwain at broblemau yn y gwaith ac yn y cartref.

Yn ffodus, mae yna gamau y gallwch eu cymryd i sicrhau noson well o gwsg:

1. Cyfeiriad chwyrnu a chysgu apnoea ar unwaith

Gall chwyrnu ac apnoea cwsg rwygo cyplau yn ddarnau

Gall chwyrnu ac apnoea cwsg rwygo cyplau yn ddarnau.

Mae astudiaethau'n dangos bod rhwng 25 a 40 y cant o gyplau cysgu'n rheolaidd mewn ystafelloedd ar wahân, gyda chwyrnu yn un o'r prif ffactorau ysgogi.

Yn gyntaf, mae angen ichi siarad am y mater. Efallai eich bod yn chwyrnu a ddim yn sylweddoli hynny, yn yr un modd efallai na fydd eich un arall arwyddocaol yn sylweddoli ei fod ef / hi yn chwyrnu.

Nesaf, mae angen ichi ddatrys y mater. Mae chwyrnu ac apnoea cwsg yn cael eu hachosi gan lwybrau anadlu sydd wedi'u rhwystro neu wedi'u rhwystro. Mae yna lawer o ffyrdd i fynd i'r afael â chwyrnu, gan gynnwys dyfeisiau, megis peiriannau CPAP, llawdriniaeth, a defnyddio gwahanol glustogau.

Chwyrnu a gall apnoea cwsg fod yn gysylltiedig i gyflwr iechyd difrifol. Mae'n ddoeth ceisio cyngor proffesiynol gan arbenigwr apnoea cwsg. Gall ef neu hi eich helpu i ddarganfod pam rydych chi'n chwyrnu a hefyd sut i fynd i'r afael ag ef.

2. Siaradwch am eich dewisiadau

Sgyrsiau iach yw sylfaen perthnasoedd iach.

Dylech chi a'ch partner arall drafod eich hoffterau cysgu a nodi unrhyw broblemau, er enghraifft hogio blancedi yn ddamweiniol.

Yn aml, mae yna atebion syml, megis prynu blanced fwy neu ychwanegu ail flanced i'r gwely.

Mae hefyd yn bwysig gwneud yn siŵr bod y ddau ohonoch yn gyfforddus â’ch gwely. Efallai y bydd eich gwely arwyddocaol arall yn hoffi gwelyau meddal, ond efallai y bydd angen gwely cadarn arnoch i gynnal eich cefn, er enghraifft. Yn ffodus, gallwch brynu gwelyau sy'n eich galluogi i addasu cadernid pob ochr.

Os yw'ch partner yn taflu ac yn troi yn ei gwsg, gallai hyn ddangos nad yw'n gyfforddus â'r gwely. Efallai na fyddant hyd yn oed yn ei adnabod.

Mae'n well gan lawer o bobl welyau meddalach yn ymwybodol, ond efallai y bydd angen cefnogaeth matres gadarnach ar eu corff.

Fodd bynnag, os na fyddwch yn trafod eich dewisiadau, efallai na fydd y mater yn cael sylw. Hyd yn oed os ydych chi'n gyfforddus â'ch trefniant cysgu, mae'n ddoeth ei drafod gyda'ch person arwyddocaol arall. Efallai nad yw ef neu hi yn mynegi ei deimladau.

3. Sicrhewch fod eich gwely yn ddigon mawr i'r ddau ohonoch

Sicrhewch fod eich gwely yn ddigon mawr i Cael eich cicio yn eich cwsg?

Efallai na fydd gan eich partner ddigon o le i gysgu'n gyfforddus. Mae llawer o gyplau yn ceisio gwneud dolen â gwely maint llawn, ond mewn gwirionedd mae hyn yn gadael pob person â dim ond cymaint o le â chrib safonol.

Bydd gwely brenhines neu frenhines yn gwasanaethu'r rhan fwyaf o gyplau yn well. Bydd hyn yn rhoi mwy o le i’r ddau berson ymestyn allan a chael noson dda o gwsg.

4. Peidiwch â gadael i'ch ystafell wely ddod yn swyddfa

Eich ystafell wely yw eich ystafell wely. Dyma lle rydych chi'n dal eich Z's ac yn cymryd rhan mewn agosatrwydd.

Mae'n well gadael eich ystafell wely yn llym i hynny. Peidiwch â gweithio ar eich gliniadur tra yn y gwely, a pheidiwch â dod â'r adroddiad gwaith hwnnw gyda chi i gysgu.

Mae’n iawn darllen llyfr os yw hynny’n eich helpu i syrthio i gysgu, ond dylai’r hyn a wnewch yn y gwely gael ei gyfyngu i bleser ac ymlacio.

Os yw'ch partner yn dod â gwaith i'r gwely, siaradwch ag ef neu hi amdano.

5. Sicrhewch fod y tymheredd yn iawn i'r ddau ohonoch

Buddsoddwch mewn blanced drydan, os oes angen rhywfaint o wres ychwanegol ar eich partner Ystyrir mai 60 i 65 gradd Fahrenheit yw'r tymheredd cysgu gorau posibl .

Fodd bynnag, bydd yn well gan rai pobl leoliad cynhesach. Os oes angen rhywfaint o wres ychwanegol ar eich partner, tra byddwch am i'r ystafell aros yn oerach, buddsoddwch mewn blanced drydan. Fel hyn, mae'r ddau ohonoch chi'n cael yr hyn rydych chi ei eisiau.

Cofiwch, mae'r cyfan yn dechrau gyda sgwrs

Fel y gallwch weld, mae yna lawer o gamau ac atebion y gallwch eu cymryd i wella cwsg chi a'ch partner. Er mwyn dod o hyd i ateb, fodd bynnag, mae angen i chi nodi'r problemau. Ac mae hynny'n dechrau gyda chael sgwrs.

Felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n trafod trefniadau cysgu gyda'ch un arall arwyddocaol a bod eich dau angen yn cael eu diwallu.

Ranna ’: