5 Cyngor i Osgoi Materion Etifeddu mewn Ail Briodasau

Briodferch a priodfab ag arian

Ail briodasau gall fod yn faterion cymhleth, p’un a ydych wedi ysgaru’n ddiweddar neu’n priodi eto yn ddiweddarach mewn bywyd. Mae’n siŵr y bydd pryderon ynghylch yr hyn y mae hyn yn ei olygu i etifeddiaeth a darpariaeth ar gyfer unrhyw blant presennol pe bai rhiant yn marw.

Gall materion etifeddu ail briodas achosi rhywfaint o orthrwm digroeso os na chaiff ei gydnabod a’i ddatrys cyn i briodas ddigwydd. Does dim angen dweud felly y dylech chi ceisiwch gyngor cyfreithiol cyn i chi arwyddo ar y llinell ddotiog , ac rydym hefyd yn argymell cymryd y camau canlynol.|_+_|

Beth yw hawliau cyfreithiol ail briod?

Priodas hapus

A yw priod yn etifeddu popeth yn awtomatig?

Pan fyddwch chi'n priodi â'ch ail briod, bydd ganddo ef neu hi hawl i etifeddu'r rhan fwyaf o'r hyn yr ydych yn berchen arno os byddwch yn marw. Gall hyn adael eich plant o berthynas flaenorol gydag ychydig iawn o senarios neu'r sefyllfa waethaf - dim byd. Pan fyddwch yn priodi am yr eildro, nid yw eich Ewyllys yn ddilys mwyach. Felly, mae angen i chi ei ddiweddaru os ydych chi am i'ch plant dderbyn unrhyw beth.

Yn absenoldeb Ewyllys, gallai eich priod newydd etifeddu’r £250,000 cyntaf o’ch ystâd, sy’n golygu mewn rhai achosion, efallai na fydd eich plant yn elwa o gwbl. Gall y sefyllfa gyflwyno dewisiadau anodd. Er enghraifft, mae'n debyg eich bod yn gadael y cartref priodasol i'ch priod o'ch ail briodas. Yn yr achos hwnnw, mae etifeddiaeth eich plant mewn perygl posibl oherwydd bydd yn rhan o asedau eich ail briod pan fyddant yn marw yn ddiweddarach.

Nid oes dim i'w ddweud na all ail briod newid buddiolwyr ei ystâd na newid ei Ewyllys. Mae angen cynllunio gofalus a meddwl ymlaen llaw i sicrhau bod pawb yn hapus ag unrhyw drefniadau ymlaen llaw, ac opsiynau megis Ymddiriedolaethau Buddiannau Bywyd dylid ei ystyried.

Sut mae ail briodasau yn gweithio mewn gwirionedd? Gwyliwch y fideo hwn i wybod mwy.

5 awgrym i osgoi materion etifeddiaeth mewn ail briodasau

Cwpl hapus yn fflachio arian parod

Sut gallwch chi osgoi materion etifeddiaeth ail briodas? Dyma bum awgrym y gallwch eu hystyried.

1. Trafodwch y sefyllfa gyda'ch plant

Gallai mynd i’r afael â mater etifeddiaeth gyda’ch plant tra’n aros am ail briodas deimlo ychydig yn lletchwith, yn enwedig iddyn nhw, ond mae’n bwysig iawn. Unwaith y byddwch wedi trafod y pwnc, dylai leihau rhywfaint o'r anghysur hwnnw a chaniatáu i chi gael sgwrs am eich cynlluniau a sut y gallai'r briodas newydd hon effeithio, neu beidio, ar eu hetifeddiaeth.

Efallai y gwelwch ei fod yn dod â lefel o ryddhad oherwydd gall fod yr eliffant yn yr ystafell nad oes neb eisiau ei drafod rhag ofn dod yn ormod o arian ar adeg o ddathlu.

Gall bod yn onest ac yn glir am y sefyllfa gyda'ch plant eich helpu i osgoi materion etifeddu ail briodas.

2. Byddwch yn agored am eich teimladau neu bryderon gyda'ch darpar briod

Mae’n debyg mai trafod pwnc cyfoeth ac etifeddiaeth yw’r peth olaf ar eich meddwl wrth gael eich dal i fyny ag ochr fwy dymunol cynllunio priodas, a dyna’n aml pam ei bod yn cael ei hanwybyddu neu ei rhoi o’r neilltu. Bydd hefyd yn rhoi rhywfaint o dawelwch meddwl i'ch priod ynghylch yr hyn a fyddai'n digwydd iddo pe bai'n cael profedigaeth sydyn ac annisgwyl.

Mae'n bendant yn syniad da sicrhau bod gan y ddau ohonoch bolisïau yswiriant bywyd sy'n darparu ar gyfer eich priod ac unrhyw blant, ynghyd â chynllun angladd i dalu am unrhyw gostau. Ar wahân i'ch plant, dylech hefyd fod yn glir ynghylch materion etifeddiaeth ail briodas gyda'ch darpar briod.

|_+_|

3. Diweddarwch eich ewyllys

Unwaith eto, ni ddylid dweud hyn ond yn anffodus, mae diweddaru eich ewyllys yn dal i fod yn rhywbeth y mae pobl yn aml yn esgeuluso ei wneud, a gall achosi pob math o anawsterau yn y dyfodol. Mae'n un peth dweud wrth bobl beth rydych chi ei eisiau, ond mae'n rhaid i chi sicrhau ei fod wedi'i ddogfennu'n gywir neu nid yw'n cyfrif.

Rydym yn argymell yn gryf eich bod yn ceisio cyngor cyfreithiol proffesiynol a gwneud yn siŵr eich bod wedi dotio at yr holl rai a chroesi pob un â hwn. Bydd dod o hyd i wasanaethau cyfreithiwr da yn help mawr gyda hyn, gan roi tawelwch meddwl i chi a’ch anwyliaid pe bai’r gwaethaf yn digwydd. Bydd yn eich helpu i osgoi materion etifeddu ail briodas.

4. Cymerwch ysgariad i ystyriaeth

Er bod y cyfraddau ysgariad wedi gostwng yn ddiweddar, mae'n ddoeth ystyried o leiaf beth fyddech chi'n ei wneud pe bai'ch priodas yn dod i ben fel hyn cyn i chi glymu'r cwlwm. Gall gwneud beth bynnag a allwch yn ystod y cyfnod gorau hwn helpu i sicrhau nad ydych yn cael eich gadael mewn sefyllfa ariannol anodd.

Er efallai na fydd yn teimlo'n reddfol i gael sgwrs o'r natur hon gyda'ch darpar briod, dylech ddod o hyd i ffordd i siarad am hyn ac efallai ymestyn y sgwrs i weithiwr cyfreithiol proffesiynol sydd â gwybodaeth fanylach.

|_+_|

5. Ystyriwch eich holl opsiynau

Y gwir amdani yw y gallwch chi deimlo'n rhwygo wrth fynd i mewn i ail briodas. Efallai y byddwch am i'ch priod gael cymorth ariannol ac, ar yr un pryd, sicrhau bod eich plant yn cael etifeddiaeth gennych chi. Mae nifer o ddewisiadau ar gael, a dylid ystyried pob un, hyd yn oed os cânt eu diystyru.

Mae cytundeb cyn-parod yn un opsiwn tra bod cadw'ch asedau ar wahân neu sefydlu cronfa ymddiriedolaeth yn ddau arall. Gall mynd i’r afael â’r materion hyn mewn modd amserol a sensitif ddileu unrhyw drallod emosiynol i’ch teulu yn y dyfodol.

|_+_|

Casgliad

Y prif tecawê ar gyfer ail briodas a materion etifeddiaeth yw bod yn ymwybodol o'ch hawliau cyfreithiol a hawliau pobl eraill sy'n gysylltiedig neu a allai gael eu heffeithio. Gallwch addysgu eich hun i raddau, ond os yw'ch mater yn fwy cymhleth neu os oes angen eglurhad arnoch ar rai meysydd, yna mae'n ddoeth ceisio cyngor proffesiynol.

Gall goblygiadau hirdymor eich penderfyniadau gael effaith barhaol ar ddeinameg y teulu, felly er bod angen trin pethau’n sensitif, ni ddylent fod yn bwnc sy’n cael ei osgoi.

Ranna ’: