5 Dadleuon Cymhellol Am Ysgariad

Dyma rai dadleuon difrifol y mae angen ichi ystyried ysgaru drostynt

Yn yr Erthygl honPryd ddylech chi gael ysgariad?Beth yw'r arwyddion sicr nad yw eich priodas yn werth ei chynilo mewn gwirionedd a'i betiau eich bod chi a'ch priod yn rhan-ffyrdd?

Nawr nid yw ysgariadau yn bert nac yn ddymunol, ond weithiau rydyn ni'n cael ein gwthio i wneud y penderfyniad anodd hwn oherwydd bod y sefyllfa'n mynnu hynny; rydyn ni'n gwybod nad yw ein priodas yn mynd i weithio allan waeth faint o ymdrech, amser neu ymroddiad rydyn ni'n ei rhoi ynddo oherwydd am ryw reswm neu'i gilydd nid yw i fod i fod.Os ydych chi wedi rhoi cynnig ar ddigon ond nad yw pethau'n dangos unrhyw arwydd o welliant yna mae'n arwydd efallai nad yw'r briodas hon yn werth ymladd drosti.

Mae ysgariad yn erchyll, a dylai fod yn ddewis olaf bob amser, ond weithiau o ystyried yr amgylchiadau cyfagos gall ysgariad fod yn dda i'ch lles emosiynol, corfforol a meddyliol.

Os ydych chi'n teimlo'ch synnwyr o'ch hunan, a'ch bwyll yn dadelfennu'n araf yng nghanol priodas putrid, a'ch bod chi'n sicr nad oes unrhyw beth yn newid oherwydd eich bod chi wedi ceisio ei drwsio amseroedd dirifedi, yna ysgarwch.
mae angen lle ar fy ngŵr yr hyn y mae'n ei olygu

Dyma rai dadleuon difrifol y mae angen ichi ystyried ysgaru drostynt

1. Mae eich priod yn twyllwr cronig

Mae

Yn anffodus, nid yw anffyddlondeb yn ymdrech syfrdanol i unrhyw gwpl; mae un amser yn rhy bell, dim ond cyhyd y mae siawns o faddeuant ac adbrynu.Mae anffyddlondeb yn cymryd doll arnoch yn wybyddol oherwydd eich bod mewn meddwl dryslyd, yn gor-feddwl yn gyson ers i chi gael eich bradychu, a'ch bod wedi rhwygo'n emosiynol yn teimlo fel pe bai'ch byd i gyd wedi cwympo.

Ac os yw'ch priod yn eich rhoi trwy'r trawma hwn eto gan wybod y canlyniadau, bydd yn rhaid i chi yna ddympio'r person hwn fel y darn o sbwriel y mae ef / hi.Gwyliwch fod twyllo emosiynol yn fath iawn o dwyllo, ac os byddwch chi'n sylwi ar eich priod yn gyson yn ceisio am foddhad personol gan berson penodol, yna mae'n hen bryd i chi'ch dau gael sgwrs ddifrifol.

Gwyliwch hefyd:

2. Mae'ch partner yn ymosodol

Nid oes angen i chi oddef trais corfforol neu emosiynol gan eich priod dim ond oherwydd eich bod wedi priodi â nhw; ni allwch fyw mewn amgylchedd sy'n fygythiad cyson i'ch bywyd.


rhestr wirio gwahanu treialon

Os yw'ch gŵr neu'ch gwraig yn hollol ymwybodol o'u gweithredoedd, ac yn amharod i newid oherwydd eu bod yn fwriadol yn hoffi eich brifo yna sefyll drosoch eich hun ac ysgaru'r person erchyll hwn.

Yn anffodus, dim ond bwlis yw rhai pobl sy'n hoffi tra-arglwyddiaethu ar eraill i guddio eu ansicrwydd, ni allwch eu newid.

3. Ansefydlogrwydd meddyliol

Os yw'ch priod yn dioddef o anhwylder meddwl cronig, a'i fod yn parhau i waethygu er gwaethaf y ffaith eich bod yn gwneud eich gorau dro ar ôl tro i'w helpu cymaint ag y gallwch, yna mae'n well ei wrthod.

Na, nid wyf am gefnu ar eich priod, ond nid dyna'r amser iawn i chi'ch dau fod mewn perthynas gyda'ch gilydd oherwydd ni allwch eu trwsio ac mae angen amser arnynt i wella eu hunain hefyd yn iawn. Hefyd, mae'n draenio'r goleuadau byw allan ohonoch chi, mae'n ormod o straen i chi a'ch plant, felly mae'n benderfyniad da galw ei fod yn rhoi'r gorau iddi i achub eich hun a'ch teulu.

4. Mae'ch priod yn dirmygu popeth rydych chi'n sefyll amdano

Mae

Boed yn ffrindiau agos i chi, aelodau'ch teulu, nwydau, hobïau, credoau gwleidyddol neu grefyddol nid yw'ch priod yn gadael unrhyw gerrig heb eu troi i'w dirmygu ar lafar.

Maen nhw'n casáu'r bobl rydych chi'n eu cymdeithasu â nhw yn aml yn dangos atgasedd anesboniadwy at eich ffrindiau agosaf, maen nhw'n colli allan yn llwyr ar gynulliadau teuluol oherwydd wel maen nhw'n casáu'ch teulu am ryw reswm anhysbys; beth yw'r peth gwaethaf yw eu bod yn actio naill ai'n oddefol-ymosodol neu hyd yn oed yn ymosodol os nad ydych chi'n gwneud pethau eu ffordd.

Mae'r math hwn o briod yn llosgi'n fewnol gyda drwgdeimlad, ac maen nhw bob amser yn ceisio'ch newid chi i'ch cerflunio i'r ffordd maen nhw ei eisiau, ond o hyd, dydyn nhw byth yn hapus gennych chi, ac ni fyddan nhw byth yn gadael i chi fod yn hapus.

Cael gwared arnyn nhw os ydych chi am fyw eich bywyd yn heddychlon.

5. Y priod gormesol

Os ydych chi'n briod â phriod sy'n rheoli pob agwedd ar eich bywyd, gyda phwy rydych chi'n cwrdd, beth rydych chi'n ei wisgo, ble rydych chi'n mynd, p'un a ydych chi'n gweithio ai peidio ac ati. Yna rydych chi mewn perthynas afiach â bwli gwenwynig pwy dim ond eisiau haeru eu pŵer arnoch chi.

Bydd y person hwn yn troi'ch bywyd yn hunllef fyw, a byddwch yn mygu'n aruthrol yn y broses, dychmygwch boeni trwy'r amser, os na ddewch yn ôl yn gynnar, yna bydd eich priod yn wallgof arnoch chi am dorri'r cyrffyw y maen nhw'n ei roi arnoch chi.

Nid ydych chi'n blentyn; dylech gael eich parchu a'ch trin fel oedolyn. Dyma un briodas wael y mae angen i chi gael eich hun allan ohoni.