Rôl Gwr Modern

Wonderfull Pâr Lady Yn Gorwedd Ar Ddyn Cysyniad Cysyniad Hapus Hapus

Yn yr Erthygl honUn tro, aeth dynion a menywod i briodas gyda syniadau clir iawn am eu dyletswyddau a'u cyfrifoldebau. Aeth y gŵr allan i weithio tra bod y wraig yn aros adref ac yn coginio, glanhau a magu'r plant. Cyfrifoldeb y wraig draddodiadol oedd gwneud y cartref yn lle o drefn, heddwch, a llonyddwch: tra daeth y gŵr yn ôl gyda'r nos i adfywio ei hun. Fodd bynnag, mae realiti 2018 yn hollol wahanol.Mae ystadegau'n dweud y cyfan

  • Yn 2015, 38% o wragedd ennill mwy na'u gwŷr.
  • 70% o famau sy'n gweithio yn weithwyr amser llawn.

Mae'r realiti hyn yn golygu bod yn rhaid diwygio'r cyfrifoldebau o amgylch y cartref: nid y gŵr bellach yw'r prif enillydd bara ac nid yw bellach yn realistig i'r wraig wneud y cyfan gartref ar ei phen ei hun.

Realiti newydd

Ac nid yn y farchnad swyddi yn unig y mae pethau wedi newid. Er enghraifft, roedd y dyn traddodiadol hefyd yn dasgmon. Mewn cyferbyniad, nid oes gan y dyn modern unrhyw syniad beth sy'n digwydd yn ei foeler ac mae'n debyg na all atgyweirio'r toiled yn ddibynadwy. Mae'r gŵr modern yn dibynnu fwyfwy ar weithwyr proffesiynol ar gyfer atgyweirio cartrefi, cyfnewidfa a all lynu wrth emasculation.Mae newidiadau yn ystod yr ychydig ddegawdau diwethaf wedi ailddiffinio cyfrifoldebau a rolau gwŷr.

Nid yw’r syniad rhamantus bellach a oedd ynghlwm wrth ‘ddarparu’ ac ymgymryd â ‘swyddi gwrywaidd.’

O ganlyniad, mae llawer o wŷr wedi mynd yn ddryslyd ac yn ansicr. Nid ydynt yn gwybod sut i weithredu gartref, ac, o ganlyniad, maent wedi dod yn oddefol. Mae rhai gwŷr wedi penderfynu nad y peth hawsaf i'w wneud yw dim. Gyda'r ddwy droed wedi'u plannu'n gadarn yng nghanol yr awyr, maen nhw wedi caniatáu i'r wraig gymryd yr awenau.Sut mae gŵr yn parhau i fod yn berthnasol pan nad yw'r pethau a'i diffiniodd ychydig flynyddoedd yn ôl bellach yn hollol ei forte?

Mae gŵr 2018 a thasgau'r tŷ

Realiti 2018 yw mai dim ond llond llaw o rieni sy’n gweithio sydd â ‘y pentref’ y mae angen iddynt ofalu am eu plant. Ni all menyw 2018 efelychu ei hun yn llwyr tra ei bod yn y gwaith: Efallai y bydd yn talu am ofal plant a hyd yn oed gwasanaeth glanhau, ond nid yw hynny'n ddigon o hyd. Felly, mae gwŷr wedi gorfod dod i mewn i leddfu eu gwragedd gartref. Nid yw bellach yn ddigon i ŵr 2018 ddim ond ‘dynio’ y gril ar gyfer y barbeciw achlysurol.

Ffaith hwyl: Oeddech chi'n gwybod hynny yn ôl y Pôl Ymchwil Pew , rhannu tasgau cartref yn graddio fel y trydydd mater uchaf sy'n gysylltiedig â phriodas lwyddiannus, y tu ôl i anffyddlondeb a rhyw dda yn unig?Ni all gŵr 2018 honni ei fod yn caru ei wraig ac yna gwylio tra bydd hi'n tocio gartref ar ôl diwrnod hir yn y gwaith. Hyd yn oed os yw hi'n fam aros gartref, mae yna ddealltwriaeth newydd bod gwaith tŷ yr un mor flinedig â mynd allan i ennill incwm, os nad mwy. Mae caru eich gwraig yn golygu cydnabod ei bod wedi blino'n lân ac wedi ei gorlethu. Os ydych chi'n caru'ch gwraig, a'ch bod chi am iddi deimlo ei bod yn cael ei charu, byddwch chi'n cyrraedd adref ac yn llithro i ail ran amserlen eich diwrnod, yn union fel hi.

Ffaith hwyl: Mae cael gŵr yn creu saith awr ychwanegol o dasgau cartref yr wythnos i ferched, yn ôl y Prifysgol Michigan .Gwr a Gwraig Ar ôl Gorffen Glanhau Cegin Rhoi Dwylo Hi-pump Llawenydd Gyda


doethineb ar gyfer priodas

Cyd-ymlyniad

Yn ôl Charles William , daw gwir agosatrwydd mewn perthynas pan allwch chi a'ch gwraig uniaethu mor agos â'ch gilydd fel eich bod chi'n gweld eich hun yn eich gilydd: cyd-gydlyniad. Pan fyddwch chi'n meistroli cyd-gydlyniant, ni fyddwch yn cwyno am helpu'ch gwraig gyda thasgau cartref.

Atgoffwch eich hun bob amser mai'ch gwraig yw eich ffrind gorau ac mae yna lawer o bethau bach y gallwch chi eu gwneud gwneud pethau'n haws iddi :

  • Gofynnwch i'ch gwraig lunio rhestr o'r tasgau anweledig.
  • Byddwch yn sylwgar am y gwaith y mae angen ei wneud bob dydd a gwnewch ychydig ohono.
  • Cydnabod yr ymdrech a'r aberth sy'n gysylltiedig â chwblhau gweddill y gwaith.

Cofiwch, nid gwneud y pwynt yn unig yw'r pwynt mewn gwirionedd. Mae'n helpu'ch gwraig gymaint ag y gallwch. Dylai'r arwyddair fod: does neb yn eistedd nes bod pawb yn eistedd. Os oes gwaith i'w wneud a bod eich gwraig ar ben, rydych chi i fyny hefyd, yn gwneud yr hyn sydd angen ei wneud.

Ffaith: I wraig, yr unig beth sy'n anoddach na bod yn rhiant sengl a gorfod gwneud popeth ar ei phen ei hun yw gorfod gwneud popeth ar ei phen ei hun, tra bod rhywun yn gwylio o'r soffa. Mae'n ychwanegu dicter at ei blinder.

Tadolaeth yn 2018

Mae'r tad modern yn wahanol iawn i'r enillydd incwm priod traddodiadol a disgyblaeth. Daw ar sawl ffurf: yn gyflogedig neu'n aros gartref, yn fiolegol, yn fabwysiadu neu'n amlwg. Mae'n fwy na abl i fod yn ofalwr i'w blant am eu heriau corfforol a seicolegol. Ymchwil gan Sefydliad Cenedlaethol Iechyd Plant a Datblygiad Dynol Datgelodd fod tadau sy'n chwarae mwy o ran mewn rhoi gofal:

  • Cael effeithiau addasiad seicolegol cadarnhaol ar eu plant (lefelau is o elyniaeth ac iselder; hunan-barch uwch ac ymdopi â bod yn oedolion).
  • Gwella datblygiad gwybyddol a gweithrediad eu plant.
  • Rhoi gwybod am fwy o agosatrwydd â'u gwragedd.

Ymhellach, dangosodd yr astudiaeth fod rôl cariad tad yn natblygiad ei blant yn fawr fel dylanwad cariad y fam. Felly, mae cynnal perthynas iach â'ch gwraig yn cyfrannu'n sylweddol at iechyd a lles eich plant.

Rhaid i ŵr 2018 weithio’n agos gyda’i wraig i ddarparu cefnogaeth emosiynol ac ariannol i’r plant, darparu monitro a disgyblaeth briodol ac yn bwysicaf oll, parhau i fod yn bresenoldeb parhaol a chariadus ym mywydau ei wraig a’i blant.

Y gŵr modern a'r ddarpariaeth

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn credu bod bod yn ddarparwr da yn golygu cefnogi teulu un yn ariannol. Dyma'r rheswm bod llawer o wŷr yn cael eu gadael yn ansicr ac yn ddryslyd pan fydd eu gwragedd yn dechrau ennill incwm hefyd; weithiau hyd yn oed yn fwy na nhw.

Mae darpariaeth yn golygu llawer mwy na chyllid. Rhaid i ŵr hefyd ddarparu lles emosiynol, corfforol, meddyliol ac ysbrydol ei deulu.

Fel Gwr 2018 , y sylweddoliad mwyaf y gallwch ddod iddo yw, yn ogystal ag arian, bod arian cyfred arall y gofynnir ichi ei ddarparu yn eich teulu.

Y gŵr modern ac amddiffyniad

Mae amddiffyn eich teulu yn golygu mwy na bod yn feistr ar system larwm eich cartref, bod â gofal am agor y drws pan fydd rhywun yn curo yn y nos a chau'r cartref i lawr cyn mynd i'r gwely. Mae y tu hwnt i guro'r boi drws nesaf os yw'n sarhau'ch gwraig.

Mae angen i chi gael cefn eich gwraig, hyd yn oed os yw'n golygu ei hamddiffyn rhag eich teulu eich hun.

Heck, efallai y bydd yn rhaid i chi amddiffyn eich gwraig rhag eich plant eich hun hyd yn oed! Dangoswch i eraill na fyddwch yn goddef unrhyw amarch tuag at eich gwraig.

Mae amddiffyniad hefyd yn ymestyn i ofalu am anghenion emosiynol eich gwraig.


priodas greadigol

Gwyliwch sut rydych chi'n siarad â'ch gwraig. Fel gollwng darn cain o China, gall eich geiriau dorri'ch gwraig yn barhaol.

Yn ogystal, amddiffyn hunan-barch eich gwraig. Ni all unrhyw un arall wneud i'ch gwraig deimlo fel supermodel er gwaethaf y bronnau ysgubol a'r marciau ymestyn.


a fyddaf wedi ysgaru hapusach

Dynion a Merched Yn Dal Eu Dwylo Gyda

Y gŵr modern a'r arweinyddiaeth

Rhan o fod yn ŵr yw cyfrifoldeb. Mae'n sylweddoli nad ydych chi ar eich pen eich hun mwyach. Mae gennych dîm y mae angen ei arwain a'i amddiffyn rhag cael ei ddiswyddo. Mae angen arwain priodasau effeithiol, fel timau effeithiol, gydag agwedd arweinydd gwas.

Yn wahanol i'r gred boblogaidd, nid yw menywod eisiau gwisgo pants yn y teulu.

Tystiolaeth yn nodi, er gwaethaf y camau y mae menywod wedi’u cymryd yn economaidd, nad yw’r mwyafrif eisiau bod yn arweinwyr eu ‘teuluoedd’. Mae llawer o wragedd eisiau i'w gwŷr arwain. A beth yn fwy, nid yw dynion eisiau cael eu harwain gan eu gwragedd.

Felly, peidiwch ag aros i'ch gwraig fentro pan fydd problemau yn eich teulu. Cymerwch yr awenau. Dewch i mewn i'r gêm a chreu'r math o deulu rydych chi ei eisiau yn lle gwastraffu amser yn swnian am sefyllfa eich teulu. Cofiwch, byddwch chi'n cael y teulu rydych chi'n ei greu, nid yr un rydych chi'n meddwl eich bod chi'n ei haeddu.

Beth am ryw?

Yn draddodiadol, roedd agweddau clir ynghylch agosatrwydd; dymuniadau'r dyn oedd yr hyn a oedd yn cyfrif. Nid ydych yn credu hynny bellach, ac nid yw eich gwraig chwaith. Fodd bynnag, mae disgwyl o hyd y dylai gŵr arwain ym mywydau rhywiol cwpl.

Rhaid i chi sylweddoli ei bod yn debyg bod yr agweddau traddodiadol yn dal i rwystro'ch gwraig.

Ceisiwch ychwanegu anturiaethau newydd bob amser i fynd â'ch bywydau rhyw i'r lefel nesaf. Cofiwch, bydd lefel y boddhad â'ch bywyd rhywiol yn pennu lefel y boddhad yn eich priodas.

Rhaid i wŷr addasui realiti 2018

Ymchwil yn dangos bod gwŷr yn hapusach pan fydd eu gwragedd yn wneuthurwyr cartref. Mae'n ymddangos bod llawer o wŷr yn dal i weithredu gan ddefnyddio'r codau cymdeithasol chauvinistig a sefydlwyd yn ystod y ganrif ddiwethaf. Yn anffodus, nid yw hyn ond yn brifo teuluoedd. Rhaid i chi ddysgu bod yn ymaddasol i'r realiti heddiw er mwyn adeiladu priodas iach.

Cyfathrebu

Wrth wraidd problemau priodas, heddiw mae disgwyliadau aneglur a nodau gwrthgyferbyniol. Bydd disgwyliadau a rennir a chyd-ddealltwriaeth o brif nodau a rolau pob partner yn arbed eich priodas rhag anfodlonrwydd, dadlau a chamddealltwriaeth. Mae cyplau heddiw yn gofyn am sgiliau cyfathrebu i redeg perthynas lwyddiannus. Dyma lle mae eich arweinyddiaeth yn dod i mewn.

Dewch o hyd i ffordd i chi a'ch gwraig gyfathrebu'ch anghenion a'ch cyfrifoldebau yn agored ac yn glir â'ch gilydd.

Creu amgylchedd lle rydych chi'n siarad am bopeth. Byddwch yn sefydlu perthynas foddhaus ar raddfa nad ydych erioed wedi'i dychmygu.

Yn olaf, peidiwch â theimlo dan fygythiad

Peidiwch â chael eich bygwth oherwydd bod gan eich gwraig swydd neu ei bod yn ennill mwy na chi. Nid yw dynion a menywod yr un peth; felly, nid ydynt yn ymgyfnewidiol. Hyd yn oed os ydych chi a'ch gwraig yn gallu gwneud yr hyn y gall eich gilydd ei wneud, nid yw'n golygu bod y ddau ohonoch yn gallu cyflawni'r holl dasgau gyda'r un brwdfrydedd. Ac, nid yw hyd yn oed yn golygu y bydd y ddau ohonoch yn hapus os gwnewch hynny. Gyda chyfathrebu cyson â'ch gwraig, fe welwch gydbwysedd yn eich perthynas bob amser.