5 Peth Mae Cyplau yn Ei Wneud Yn ystod y Cwarantîn ar gyfer Cynnal Perthnasoedd

Merch Anhapus Yn Edrych Ar Ei Chariad Sy

Yn yr Erthygl hon

Mae llawer yn ymdopi â phryder ynghylch cynnal perthnasoedd, a'r straen sy'n deillio ohono COVID-19 .Gyda chymaint i addasu iddo rhag cael ei roi mewn cwarantîn a gweithio o gartref , i beidio â gweithio o gwbl, sut gall cyplau barhau i gynnal perthnasoedd, ac aros yn gysylltiedig trwy gymaint o newid ac ansicrwydd?

Mae yna bethau y gallwch chi a'ch partner eu gweithredu i dyfu gyda'ch gilydd yn hytrach nag ar wahân wrth i chi lywio normal newydd.

Mae bod yn gydweithredol wrth ymarfer ymbellhau cymdeithasol yn gallu bod yn anodd, yn enwedig os ydych chi'n allblyg.

Yn hytrach na chanolbwyntio ar yr holl bethau yr ydych wedi colli mynediad iddynt, trafodwch ddewisiadau eraill ar gyfer pethau i'w gwneud pan fyddwch yn sownd gartref, gweithgareddau hunanofal, cynnal perthnasoedd, a thechnegau ar gyfer ymdopi â straen a phryder.

5 peth y gall cyplau eu gwneud yn ystod y cwarantîn ar gyfer cynnal perthnasoedd

1. Creadigrwydd wrth gynnal perthnasoedd

Gofynnwch i chi'ch hun, beth yw'r peth gorau nesaf y gallwch chi ei wneud ar hyn o bryd?

Yn lle'r gampfa, efallai y gallwch chi roi cynnig ar a ymarfer corff rhithwir . Mae ymarfer corff cwpl yn un o'r gweithgareddau cartref perffaith i gyplau ei wneud.

Gall fod yn gerdded pŵer neu'n jog o amgylch y bloc. Yn sicr, efallai nad dyma'ch hoff ddosbarth troelli, ond dewch o hyd i rywbeth sy'n caniatáu ichi fwynhau gweithgaredd corfforol.

Nid yn unig y gall roi buddion gweithgaredd corfforol yr oeddech yn arfer eu cael o'r gampfa, ond mae hefyd yn a atgyfnerthu hwyliau ardystiedig a dad-straenwr gwych .

Eisteddwch i lawr gyda'ch partner a myfyriwch ar sut oedd eich trefn o ddydd i ddydd yn edrych yn flaenorol a nodi unrhyw ddefodau neu weithgareddau y gwnaethoch chi eu gwneud a wnaeth wahaniaeth yn eich diwrnod ac a helpodd i gynnal perthnasoedd.

Os oeddech chi'n arfer darllen llyfr da neu'n gwrando ar eich hoff bodlediad wrth gymudo iddo gwaith a nawr rydych chi'n gweithio gartref, dechreuwch eich diwrnod yn yr un ffordd.

Un o'r pethau y gall cyplau ei wneud gyda'i gilydd yw deall chwaeth ei gilydd a chodi llyfr i'w ddarllen gyda'i gilydd. Crëwch restr o lyfrau i'w darllen a dewiswch yr opsiwn y bydd y ddau ohonoch am ei ddarllen fel cwpl.

2. Nid oes angen ildio nosweithiau dyddiad

Pâr Ifanc Yn Cael Noson Dyddiad Gartref

Cynllunio a chreu nosweithiau dyddiad ystyrlon gartref . Dyna un o'r gweithgareddau cwpl hwyliog i'w gwneud gartref.

Gwyliwch hefyd:

Gall ail-greu strwythur sydd wedi eich helpu i deimlo'ch bod wedi'ch seilio ar bethau o hyd fod yn ddefnyddiol hyd yn oed os yw'ch diwrnod yn edrych ychydig yn wahanol nawr.

3. Dod o hyd i le o dan yr amgylchiadau

Mae dod o hyd i le a'i greu yn hanfodol pan fyddwch chi'n cael ei roi mewn cwarantîn fel cwpl, fe all edrych ychydig yn wahanol.

Gall gofod fod yn daith gerdded o amgylch y bloc, amser me mewn ystafell arall, neu glustffonau canslo sŵn

Efallai y bydd yn rhaid i chi fod yn greadigol ond mae'n bwysig eich bod chi gofyn am le pan fyddwch ei angen. Yn enwedig wrth frwydro â chynnal perthnasoedd yn ystod amseroedd digynsail COVID-19.

Gall amserlennu eich gweithgaredd corfforol ac amser me fod yn ased wrth i chi symud yn agos.

Ni fu cynnal perthnasoedd erioed yn fwy heriol.

gosod strwythur a arferion hunanofal nid yn unig yn eich helpu i ymdopi'n well â straen yn gyffredinol, ond hefyd bydd hefyd yn eich helpu i fod yn fwy cymwys i reoli'n emosiynol pan fydd straen neu bryder yn codi.

Yn arbennig, os yw un neu'r ddau ohonoch wedi colli incwm ac yn ymdopi â straen ariannol, mae'n wir hanfodol bod eich iechyd meddwl yn brif flaenoriaeth fel y gallwch reoli a datrys problemau gyda'n gilydd fel tîm.

4. Creu system o ofod, hunanofal, a chefnogaeth

Nid ydych chi eisiau gwneud unrhyw benderfyniadau ariannol o le o ofn neu straen. Os yw pryder ynghylch cyllid yn llethol eich perthynas, edrychwch ar rai awgrymiadau ar gyfer ymdopi pryder arian .

Creu gofod , amserlennu, a blaenoriaethu hunanofal Bydd yn asedau i gynnal perthnasoedd wrth i chi reoli unrhyw drawsnewidiadau annisgwyl neu straen allanol.

Hefyd, defnyddiwch ffynonellau cymorth eraill hefyd! Hyd yn oed os ydych chi mewn cwarantîn, estyn allan i deulu, ffrindiau, a chymunedau eraill fel ffordd effeithiol o aros yn gall, a chynnal perthnasoedd.

5. Creu oriau rhith o bwyll a llawenydd

Boed yn grwpiau cymorth rhithwir, oriau hapus rhithwir gyda ffrindiau, neu therapi ar-lein, gall cysylltu ag eraill fod yn gefnogol i chi a'ch perthynas!

Bydd gweithio drwy’r holl ddarnau hyn fel tîm yn creu fframwaith cefnogol ar gyfer cysylltedd, cynnal perthnasoedd a meithrin gwydnwch.

Ranna ’: