Cwnsela Ysgariad i Ddynion: A Wnaeth Hi Dwyllo arnoch chi?

Cwnsela Ysgariad i Ddynion

Yn yr Erthygl honNid oes unrhyw un yn ymrwymo i briodas sy'n cynllunio ysgariad. Mae pawb yn dymuno bywyd llyfn, llawn cariad. Fodd bynnag, weithiau, mae'n digwydd bod y berthynas yn tueddu i dorri ar wahân, ac mae'r partner yr effeithir arno yn dechrau cynllunio ysgariad.Yn gymaint ag y mae i fenywod, mae dynion yn dioddef y trawma emosiynol o gael eu twyllo hefyd. Maent yn mynd trwy gynnwrf emosiynol ac, yn amlach na pheidio, maent yn ofni trafod eu teimladau gyda rhywun.

Pethau cyntaf yn gyntaf, nid yw twyllo yn golygu ysgariad, ond os mai dyna'r unig opsiwn, yna ystyriwch gymryd cwnsela cyn ysgariad i ddynion a mynd trwy'r broses therapi ysgariad yn fwyaf effeithiol.Ond a yw cwnselwyr priodas byth yn argymell ysgariad?

Mae'r therapydd yn defnyddio'r technegau therapi ysgariad gorau i'ch helpu chi i oresgyn y sefyllfa.

Dyma rai o fuddion cwnsela ysgariad i ddynion:  1. Bydd yn eich helpu i gadw meddyliau negyddol i ffwrdd
  2. Bydd yn eich helpu i ailadeiladu ac ail-lunio'ch bywyd trwy adael i chi nodi'ch sgiliau
  3. Weithiau, gall atal ysgariad
  4. Gall eich helpu i sefydlu llinellau cyfathrebu gwell gyda'ch priod
  5. Gall eich helpu i ddeall dimensiynau'r teulu (fel plant a theulu estynedig) ar ôl ysgariad

Mae'n teimlo'n ddinistriol i gael eich twyllo, ond cofiwch nad dyna ddiwedd y byd, a byddwch chi'n mynd trwy'r amseroedd caled hyn os na fyddwch chi'n gadael i emosiynau eich llethu.

Gwybod nad eich bai chi yw hynny

Peidiwch byth, hyd yn oed am eiliad, gadewch i'ch hun feddwl mai eich bai chi ydyw. Gallai hyn arwain at iselder ôl-ysgariad. Pan fyddwch chi'n wynebu anffyddlondeb, bydd eich meddwl yn dechrau ailystyried gweithredoedd o'r gorffennol gan geisio dod o hyd i'r rheswm y tu ôl i bopeth, ond cofiwch, ni all unrhyw beth a ddigwyddodd fod yn esgus da dros gael eich twyllo.


beth i'w ddisgwyl y flwyddyn gyntaf o briodas

Nid eich bai chi yw hynny. Peidiwch â theimlo'n annheilwng nac yn ddigroeso.

Dewch o hyd i rywun i siarad â nhw

Pob therapydd yn dweud wrthych fod siarad a mynegi eich teimladau yn dda i chi mewn eiliadau fel y rhain. Byddant yn eich tywys trwy gamau seicolegol ysgariad. Mae croeso i chi siaradwch â'ch ffrind gorau a gadewch iddo wybod sut rydych chi'n teimlo, ond byddwch yn ofalus wrth gymryd cyngor.

Mae'n well gwrando ar gyngor gan eich therapydd yn unig gan ei fod yn arbenigwr ar hyn. Mae'n siŵr bod eich ffrindiau'n ceisio'ch helpu chi a dim ond bwriadau da sydd ganddyn nhw, ond byddan nhw'n rhoi cyngor i chi sy'n seiliedig yn llwyr ar eu profiad, nad yw bob amser orau i chi.

Cadwch eich bysedd oddi ar y bysellfwrdd

Un o'r cyngor cyn ysgariad i ddynion yw pan fyddwch chi'n teimlo'n fregus ac yn unig, mae'r rhyngrwyd a rhwydweithiau cymdeithasol yn lle gwych i lenwi'r bwlch emosiynol. Mae mynediad cyflym i'r byd yn edrych yn ddiniwed, ond dyna'n union na ddylech chi ei wneud.

Nid yw pobl ar y rhyngrwyd yn poeni am eich problemau, ond bydd eich cwnselydd ysgariad. Hefyd, efallai y byddwch chi'n teimlo'n waeth ar ôl siarad am eich materion ar-lein.

Y broblem fwyaf yw y bydd popeth rydych chi'n ei ysgrifennu yn ôl pob tebyg yn aros yno am byth, ac nid ydych chi eisiau unrhyw dystiolaeth o'ch eiliadau gwan yn ddiweddarach mewn bywyd. Os ydych chi'n teimlo bod angen cael eich clywed, dewiswch gwnsela ysgariad i ddynion.

Cadwch eich urddas

Mae'r mwyafrif o ddynion yn greaduriaid cystadleuol, sy'n ddealladwy, ond peidiwch â bod yn un o'r dynion hynny a fydd yn edrych am y person y mae eu gwraig wedi twyllo ag ef. Nid ei fai ef yw hyn, ac nid oes ganddo ddim i'w wneud â chi. Nid oes ganddo rôl yn eich stori.

Y gwaethaf yw meddwl ei fod yn gyfrifol am berthynas eich gwraig. Nid oes angen i chi ychwanegu mwy o ddrama a chreu mwy fyth o broblemau pan fydd gennych lawer eisoes. Yn y senario waethaf, byddwch yn colli rheolaeth dros eich emosiynau ac yn arwain at gyhuddiadau troseddol yn unig.

Cadwch eich hunan-barch uchel, urddas, a chofnod yr heddlu yn lân.

Sicrhewch y gwir i gyd

Yn ystod cwnsela ysgariad i ddynion, dywed therapyddion ysgariad mai'r broblem wirioneddol gyda chyplau sy'n ysgaru drosodd mewn llawer o achosion anffyddlondeb ddim yn hollol onest. Mae'r twyllwr fel arfer yn cadw gwybodaeth o dan y ryg y mae angen ei rhoi allan yn yr awyr agored.

Os ydych chi am gadw'ch priodas hyd yn oed pe bai perthynas ynddo, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cael gwirionedd llwyr ar unwaith. Wedi'r cyfan, dyna'r lleiaf rydych chi'n ei haeddu.

Gofynnwch i'ch priod sut y cafodd ei wneud, pa mor hir y parhaodd, popeth, ond byddwch yn ymwybodol y byddwch chi'n teimlo'n ddig, yn siomedig ac yn cael eich gadael. Byddwch yn gryf a chael yr holl wybodaeth mewn un sgwrs. Fel rhwymyn y mae angen i chi ddod oddi arno, ei wneud yn gyflym, a dioddef y boen. Cofiwch, dyma'r ffordd orau. Os gadewch i'r broblem lithro nawr, yn ddiweddarach ni fydd ond yn eich brifo mwy.

Anghofiwch am ddial

Nid yw'r dial gorau yn cymryd unrhyw ddial o gwbl.

Mae'r fideo isod yn trafod symud ymlaen gyda'ch bywyd. Nid oes angen achwyniadau na drwgdeimlad pan fydd eich ffocws ar adeiladu eich profiad bywyd gorau.

Bydd ceisio cyd-dynnu â'ch priod hefyd yn creu mwy o broblemau yn hytrach na thrwsio unrhyw beth.

Sut i ofyn am ysgariad yn heddychlon?

Os ydych chi am gadw'ch priodas, gall carwriaeth arall chwythu pethau i fyny, ac os ydych chi'n mynd i ysgaru, yna ni all torri'ch adduned briodas ond rhoi mantais i gyfreithiwr eich gwraig.