5 Ffordd i Sbeisio Bywyd Cariad Priod

Bywyd PriodAr ryw adeg ym mron pob priodas daw amser pan ewch i rwt, ac mae angen i chi sbeisio bywyd cariad priod i gadw pethau'n ddiddorol. Er y gallai'r ddau ohonoch fod yn ymroddedig iawn i'ch gilydd ac yn poeni'n fawr am yr ymrwymiad, mae'n hawdd i fywyd fynd ar y ffordd weithiau. Efallai y bydd plant, gwaith, neu gyfrifoldebau bywyd yn unig yn eich goddiweddyd sy'n eich cadw rhag rhannu amser arbennig â'ch anwylyd. Nid eich bod chi'n golygu iddo ddigwydd, ond mae bron pob cwpl priod yn mynd i rwt a sychder - felly gall gwybod sut i sbeisio pethau fod yn sylfaenol bwysig!

Rydych chi'n caru'ch gilydd ac mae'n bwysig dangos hynny. Meddyliwch yn ôl i pan oeddech chi'n briod gyntaf a'ch unig flaenoriaeth oedd eich gilydd. Nawr cariwch y meddylfryd hwnnw gyda chi i feddwl trwy rai ffyrdd hwyliog a chreadigol i ychwanegu elfen holl bwysig sbeis at eich perthynas. Nid oes rhaid iddo i gyd ymwneud ag agosatrwydd corfforol, oherwydd weithiau'r ffordd fwyaf o ddangos eich bod yn poeni yw dweud wrth eich priod neu gynllunio rhywbeth arbennig. Mae hyn yn ymwneud ag adnabod eich gilydd a meddwl am yr hyn a fydd yn eich helpu i deimlo cysylltiad fel cwpl. Defnyddiwch y syniadau canlynol fel cychwynwyr ac yna'n greadigol a meddyliwch beth fydd yn gweithio orau i chi fel cwpl. Gall rhywfaint o feddwl ac ymdrech eich helpu chi i ailddarganfod eich gilydd, ac i fynd â'ch priodas i'r lefel nesaf.1) Gadewch nodiadau bach ar gyfer eich gilyddNid oes rhaid iddo fod yn rhywbeth cywrain bob amser, oherwydd gall fod yn nodyn bach i adael iddynt wybod eich bod yn meddwl amdanynt. Ceisiwch adael nodyn i'ch priod cyn i chi fynd i weithio yn y bore. Anfonwch destun atynt trwy gydol y diwrnod gwaith i adael iddynt wybod eich bod yn eu caru.


manteision dyddio ar-lein

Nid yn unig y gall y nodiadau cariad bach hyn helpu i wneud iddynt deimlo'n bwysig, ond gall hefyd eu cael i feddwl amdanoch chi yn ystod eu diwrnod arferol. Gallwch chi wir ychwanegu lefel ychwanegol o sbeis trwy fod yn chwareus, yn hwyl, a hyd yn oed gwneud y nodiadau yn rhywiol. Defnyddiwch y ffordd hwyliog hon o gyfathrebu i ddangos iddynt eich bod yn dal i ofalu, a'ch bod yn meddwl amdanynt a gall helpu i adeiladu momentwm mawr ei angen.2) Byddwch yn ddigymell a chynlluniwch getaway hwyl dros nos

Nid oes angen achlysur arbennig i gynllunio ychydig o getaway. Nid oes angen iddo fod yn unrhyw beth cywrain, oherwydd gall cynllunio noson mewn gwesty i lawr y stryd wneud y tric. Yr hyn y mae'n ei olygu yw mynd y tu allan i'ch amgylchedd arferol, i ffwrdd o unrhyw wrthdyniadau, a chael amser i'r ddau ohonoch yn unig.

Os ydych chi'n cynllunio hyn yn ddigymell ac yn cymryd eich priod oddi ar ei warchod, yna mae'n well o lawer. Mae hon yn ffordd wych o sbeisio bywyd cariad priod o ran agosatrwydd corfforol, ond mae'n rhoi cyfle i chi ailgysylltu mewn cymaint o ffyrdd eraill hefyd. Rydych chi'n dod i ffwrdd o getaway sy'n teimlo'n llawn egni ac mae'ch bond yn gryfach nag erioed, ac felly mae'n werth chweil yn y diwedd!
ymarferion therapi rhyw cyplau

3) Gwneud noson dyddiad yn flaenoriaeth

Mae'n hawdd mynd yn sownd mewn rhigol pan nad ydych chi wedi cael amser ar eich pen eich hun gyda'ch gilydd o dro i dro. Peidiwch â gadael i hyn ddigwydd! Hyd yn oed os mai dim ond mynd allan i ginio bob ychydig wythnosau, gwnewch yn siŵr bod noson y dyddiad yn flaenoriaeth yn eich priodas.

Mae hyn yn rhoi cyfle i chi siarad go iawn, cwympo mewn cariad eto, ac atgoffa'ch hun pam y gwnaethoch briodi yn y lle cyntaf. Cymerwch eich tro yn cynllunio noson allan llawn hwyl a cheisiwch fod yn greadigol. Meddyliwch am bethau rydych chi'n hoffi eu gwneud gyda'ch gilydd, yna cynlluniwch noson o'i gwmpas. Ni all unrhyw beth helpu i adfywio perthynas fel noson dyddiad hwyliog gyda'r un rydych chi'n ei charu!

4) Ei gwneud hi'n flaenoriaeth treulio peth amser gyda'i gilydd

Gall fod mor syml â chael ffordd o gysylltu â'i gilydd a all ddeffro'r cariad hwnnw sydd wedi'i guddio o dan yr wyneb am dro. Ni waeth pa mor brysur y gall bywyd ei gael, mae angen i chi ymgorffori ychydig funudau yn unig ar gyfer y ddau ohonoch ar ddiwedd diwrnod prysur.


twyllodd fy ngŵr arnaf gyda fy ffrind gorau

Gall cael amser i gofleidio, cwtogi, neu siarad un ar un yn unig wneud rhyfeddodau am fynd allan o rwt. Hyd yn oed os mai dim ond pum munud o amser sgwrsio ydyw, chwerthin at eich gilydd a gwylio hoff sioe, neu dreulio peth amser wyneb gyda'i gilydd, gall weithio rhyfeddodau i'ch helpu chi i gadw cysylltiad.

5) Datblygu agosatrwydd rhwng ei gilydd

Os ydych chi eisiau gwybod y gyfrinach i sbeicio pethau, yna mae'n ymwneud â gwneud agosatrwydd yn flaenoriaeth. Daw hyn wrth gwrs trwy agosatrwydd corfforol a bywyd rhywiol egnïol, ond gall fynd yn llawer pellach na hynny. Kiss eich gilydd bob dydd am fwy nag eiliad, daliwch y cofleidiad ychydig funudau yn rhagor, edrychwch i mewn i lygaid ei gilydd, a theimlo'r cysylltiad corfforol hwnnw. Gwnewch fywyd rhywiol iach yn flaenoriaeth ac ychwanegwch ychydig o gyffro ynddo i helpu i ddeffro'r cwlwm rhwng y ddau ohonoch.

Mae agosatrwydd yn cynnwys mwy na’r corfforol yn unig, ond mae angen i chi gynnwys hyn yn eich priodas hefyd. Os ydych chi'n meddwl trwy'r pethau hyn a'ch bod chi'n aros yn agos yn feddyliol, yn emosiynol ac yn gorfforol yna gallwch chi sbeisio bywyd cariad priod ac aros yn hapus am y tymor hir. Gall bod yn ymwybodol o'r hyn sydd ei angen i gadw'ch gilydd yn hapus a gwneud blaenoriaeth i'ch gilydd gadw'r cariad yn eich priodas, a'ch helpu chi i aros gyda'ch gilydd am y tymor hir!