6 Awgrym ar Sut i Gynllunio Eich Bywyd Ariannol Newydd Gyda'n Gilydd

Sut i Gynllunio Eich Bywyd Ariannol Newydd Gyda Mae'r mis mêl wythnos o hyd ar ben. Yn sicr, fe gawsoch chi chwyth. Gallwch ddal i deimlo cyffyrddiad tywod ar eich traed a chlywed tonnau rhamantus y môr. Ar ôl y broses hir a blinedig o baratoadau priodas a phopeth, o'r diwedd fe gewch chi dreulio oes o dan yr un to - yn hapus i fwynhau popeth gyda'ch gilydd wrth i chi greu eich teulu eich hun.

Yn yr Erthygl hon

Ond cyn i chi freuddwydio unwaith eto am lawer mwy o lawenydd y bywyd priodasol, mae un peth arall sydd ei angen arnoch i setlo fel cwpl - sut y byddwch chi'n rheoli'ch bywyd ariannol gyda'ch gilydd.

Mae materion ariannol yn gyffredin ymhlith llawer o barau priod, yn enwedig y rhai sydd newydd briodi. Y newyddion gwych, gallwch osgoi camddealltwriaeth mawr ac anfanteision ariannol trwy gynllunio ymlaen llaw. Ystyriwch yr awgrymiadau hyn i ddechrau:

1. Sefydlu nodau ariannol

Yn union fel yr ydych yn sefydlu nodau personol gyda'ch gilydd, byddwch hefyd am sefydlu eich nodau ariannol fel cwpl . Faint o arian ydych chi am ei ennill gyda’ch gilydd i gefnogi ffordd o fyw ac anghenion eich teulu? Ydych chi'ch dau yn cymryd swyddi? Ydych chi'n bwriadu lansio busnes yn y dyfodol? Faint yw eich targed cynilion misol? Beth yw'r pethau yr hoffech chi ddyrannu arian iddynt? Dim ond ychydig o gwestiynau yw'r rhain y mae angen i chi eu hateb i allu sefydlu nodau penodol yn eich bywyd ariannol newydd.

2. Creu cynllun gwariant misol

Mae creu cyllideb fisol yn hanfodol i reoli eich cyllid yn dda. Dros baned o goffi neu bitsa, eisteddwch i lawr a chreu cynllun gwario misol. Fel hyn, bydd gennych ddarlun clir o faint o arian sydd ei angen ar y ddau ohonoch i sicrhau bod anghenion eich cartref yn cael eu diwallu, a bod gennych chi ddigon ar gyfer cynilion o hyd. Penderfynwch ar gostau sefydlog, megis taliadau morgais a/neu fenthyciadau personol, biliau trydan a gwasanaethau eraill, lwfansau cludiant, bwyd, ac ati. Gwnewch le ar gyfer addasiadau, megis argyfyngau a threuliau annisgwyl.

3. Sefydlu cyfrifon banc ar y cyd

I lawer o barau, mae agor cyfrif ar y cyd yn symbol o'u hundeb ariannol yn eu bywyd ariannol newydd. Ond yn fwy na thraddodiad, mae sefydlu cyfrifon banc ar y cyd â llawer o fanteision. Er enghraifft, mae cyfrif ar y cyd yn caniatáu i bob un ohonoch gael cerdyn debyd, llyfr siec, a'r gallu i adneuo neu godi arian parod. Mae cael cyfrifon ar y cyd yn lleihau’r siawns o ddod ar draws syrpreis ariannol gan fod pob un ohonoch yn gwybod faint sy’n dod i mewn ac yn dod allan o’ch cyfrif banc.

Sefydlu cyfrifon banc ar y cyd

4. Cyfnerthu polisïau yswiriant

Mae rhai manteision o gyfuno polisïau yswiriant yn ystod cynllunio ariannol yn cynnwys cael gostyngiadau ar bremiymau misol. Ystyriwch gyfuno eich car, bywyd, a chynlluniau yswiriant iechyd. Mae hyn nid yn unig yn eich helpu i arbed arian, mae hefyd yn haws ei reoli. Gan ddibynnu ar eich anghenion, ystyriwch fathau eraill o yswiriant, fel Yswiriant cartref.

5. Adeiladu cronfa argyfwng

Mae cael cronfa argyfwng yn hollbwysig i bob cartref, p'un a oes gennych blant ai peidio. Dydych chi byth yn gwybod beth allai ddigwydd yn y dyfodol. Gall fod yna drychineb mawr, salwch yn y teulu, neu ddiswyddiad sydyn o swydd. Mae bob amser yn bwysig bod yn barod. Mae cynllunio ariannol yn hollbwysig.

6. Defnyddiwch gredyd yn ddoeth

Yn olaf, defnyddiwch eich cerdyn credyd yn ddoeth. Mae’n hawdd gorwario pan na fyddwch yn cadw golwg ar eich gwariant. Os byddwch yn creu cyllideb fisol ac yn cadw ati, gallwch atal gwariant diangen. Cofiwch fenthyca dim ond yr hyn y gallwch fforddio ei dalu'n ôl a thalu'ch biliau ar amser. Mae hyn yn dangos i fenthycwyr fod y ddau ohonoch yn gyfrifol am drin eich arian, a'ch bod yn fwy haeddiannol o derfyn credyd uwch a manteision ariannol eraill. Hefyd, gwnewch hi'n arferiad i wirio'ch adroddiad credyd o leiaf unwaith y flwyddyn. Mae hyn yn caniatáu ichi astudio'ch hanes credyd a gweld a oes gwallau, megis cyfrifon nad ydych yn eu hadnabod, benthyciadau a dalwyd eisoes ond sy'n dal i ddangos, a rhywfaint o wybodaeth bersonol anghywir.

Mae rhannu bywyd gyda'ch gilydd fel newydd-briod yn gofyn am fwy na chariad yn unig. Mae angen i chi hefyd fod yn gyfrifol am sut rydych chi'n trin eich arian. Dylech wneud cynllunio ariannol yn flaenoriaeth a dechrau gweithio arno cyn gynted â phosibl.

Ranna ’: